Bài thuyết trình tín dụng ngân hàng thương mại

16 1,160 8
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2014, 09:31

Tín dụng ngân hàng thương mại Chào mừng cô và các bạn ! Chủ đề: Các loại hình tín dụng và quy định của ngân hàng nhà nước Nhóm Dollar GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thúy Tín dụng là gì ? Tín dụng ngân hàng là gì? Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các doanh nghiệp và cá nhân. Cho vay Đi vay Vay Trả Company Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, tín dụng ngân hàng: Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá: Là hình thức cho vay trong đó bên vay sử dụng vào mục đích thực hiện các công việc kinh doanh của mình. Tín dụng tiêu dùng: Là loại tín dụng được cấp phát cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng . Cho vay dài hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên. Phân loại dựa vào thời gian sử dụng vốn vay Chi vay ngắn hạn : là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng. Cho vay trung hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng. P h â n l o ạ i v à o m ụ c đ í c h s ử d ụ n g v ố n Cho vay kinh doanh Cho vay tiêu dùng Căn cứ vào tính chất có đảm bảo của khoản vay Vay tín dụng có đảm bảo tài sản Vay tín dụng không có đảm bảo TS Vay tín dụng có đảm bảo tài sản: Hình thức cho vay trong đó nghĩa vụ hoàn trả lại tiền vay được đảm bảo bằng TS của khách hàng hay bên thứ 3 TS thế chấp TS cầm cố TS hình thành từ vốn vay Hình thức bảo lãnh Vay tín dụng không có đảm bảo TS là hình thức cho vay trong đó nghĩa vụ hoàn trả lại tiền vay không được đảm bảo bằng TS của khách hàng hay bên thứ 3. Điều kiện vay vốn Có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Uy tín của người đi vay Tình hình tài chính lành mạnh Căn cứ theo mức độ rủi ro: Tín dụng lành mạnh Nợ quá hạn khó đòi Nợ quá hạn có khả năng thu hồi Tín dụng có vấn đề [...]... lãi suất cho vay áp dụng trong thời hạn cho vay Giới hạn cho vay • Không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng • Nhu cầu vốn của một KH vượt quá 15% thì các tổ chức tín dụng cho vay hợp vốn Điều kiện vay vốn Những trường hợp không được cho vay Những trường hợp hạn chế cho vay Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu Từ chối yêu cầu vay vốn Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng Kiểm tra, giám...Cho vay Theo hình thức cấp tín dụng Bảo lãnh Chiết khấu thương phiếu Cho thuê tài chính Cho vay bất động sản Cho vay nông nghiệp Căn cứ theo lĩnh vực đầu tư Cho vay định chế tài chính Cho vay CN, TM, DV Cho vay cá nhân Quyết định số 1627/2001 QĐ-NHNN Thời hạn cho vay • Căn cứ vào chu kỳ sản xuất,thời hạn thu hồi vốn,khả năng trả nợ của KH • Nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng Lãi suất cho vay • Thoả... cấp tài liệu Từ chối yêu cầu vay vốn Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng Kiểm tra, giám sát, chấm dứt việc cho vay Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ Thực hiện đúng thoả thuận trong HĐ Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình tín dụng ngân hàng thương mại, Bài thuyết trình tín dụng ngân hàng thương mại, Bài thuyết trình tín dụng ngân hàng thương mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay