skkn Một số biện pháp rèn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

12 1,576 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2014, 19:34

   !"#$%&'(  )* +,-./0$-,#123  4.&5, !0, -'063 44 ,0$/7 8+9 6 :"# ;5< 4=%>$?@ABC; 4&45,4D4)3# E$,+#F+43 0$43,A43,4"C;+,?" ?,B$4A>4&45$)G4&45 /E96G4H 4%$IMột số biện pháp rènnăng sống cho học sinh Tiểu học”. Vì r+9 0$A1G  $0$6.1JGF'  I. Cơ s l! lu"n: 0$;F0KL?@A<+M3#F N&$thích ứngA,3#F;$CA )%5O%<A&7P 4<M0$"M4%J$3#M+4)4QM /5C;4R.S:$A' T-5J4F%#@U":M #C ,M+,M E,+5?V#WQ#C-J,+MG"4%< +MA09#);M"G 4CGM 9# U&' II. Cơ s th&c tiễn 8(T,D XYYZ[XYY\,]A^.1[_$&4@#4A #$I`F. F[ /a,C-J A53 &4A .1$$&A4NC4A,4A$K 5&'A.)A.R5!<.F  4)O/0$0 ' _C- 9#00B;) ;"4%%$$M9#;0C#4J-b0C#cd U4'_<M0$E; $6)M 40Q,6+3K0B$0$),4%$0$ ef69#0A;4%-.&'(E9,- #M"%4J43#ef)4Q;< +MTiểu học' GEU:A.# $I`F. F[ /a,64@g#;9 0Q$)h  !"#$ ]A^.1[_$&4@#4A#$I`F.  F[ /aC;&"GD<4 4H#<,i!.1[_$&O4@)&D C ;+##14j A" +9 ,4F/0$;4HC3#-h k0j5?VQ#0KCEA,)G $j0$,&)l05m$K5+M 5m,#!,&6,4C$& </l05?V),!+E, #!D+&0$&?@A'  XYcX[XYcn,C-JV.166 4RCE5#<##.& ,-0@G-! <.F,&4$&,9/6)U <'64@)+##4%&,R5<;! <.F'(E, XYcX[XYcn,)24&A. R5!<.F ,64@)>+H% g95-,)o.11,+A.FU<' %&' (%#/+9p06)A.&l 2 3 4E%$$+4 ,;,g+ 0$E00BAGq_N0&%A,#1 U6)#11,23K4F.&,6 3K4E,$,U)+V.1;4N.W, 9.16r($E3J;4N.W,9 .14)rT;4N.W4)40$Er _C- i$I`F. F, /a9# %A.+9 'B%A.#M.& UD0C#,;<+M$,+9.1D ;&4HC40 ' sg.W)%4RC#<##M .&:/-J,/,4A,&$K5 <0-,0M  !g#%)' D<$SGE.1  +9 64@EA+##3#-   )/M"' III. Các biện pháp rènnăng sống cho học sinh c't$()*)!+,-. /-010$(-234+56' _J ,6 9#-5-4%rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học,%&$M##4<H  +9  .]A^.1[_$&#4AlG4) 3#64Q:<E /U#?3D DC5 ,!Uu " )4Q#9AF+:,+# 95,M?3$?@A'(E,U#4Q; #?@A$$5?V<+M)+&,EUu) o$$)M9#$ A"' X7$()*)8*-9:;'-<=>-?234+56@",A + B$+$C D- _CF0KU+9 E)%G  $UJ#M+C9#$ 4g+0$U4A R0C#c'GM%-54%"G  "U#M $4J /0$; hQ#,,/,09#,!!,M" $#'(?4H4Q<+M#WQ#C05Ru3# -0 43;A. F4.&U' E7$()*)-F+C&AG$2 -HA;'-<=>IJ$*K 0$L-?234+56 PhsA;4J-$-J 3F0$#,0! U'T0$3#UM9 4QE0$,M%FOGC; 'P$3#U06M" E  <' PQ#h]:!<,F,+$- 3#U W0$C+&,4F0$A66m4C  05R$'PMQ#u3#+M6 $W0$C+&' P/!!, m,M"h_F0$A ;G "J)$4&$0$ 4Q 'T-JV.1%0$K 4<Q/!!-'T%-5":, Fg&4A$0/"0&< Q/@%<0$;5)4C4Q' P#h^-J.&U++MF$.S4& KE,UJM94QH/,5 EC?G)'_F0$A<+M$G  4CU'T))H//C"M 4 ,,0$$-5 'TM"M )%AK/$4),u-.S.$ $u o$#9;C'_F/0$J43#  =$  5' T$,$-J.& 5) G4).&04A#11,/09# h]V&uC,2&+$,+V .1;4N.W,9.1A434B,  $,6<@,mp6FN,9 5,+C,M<,+. ,"43v+, *,E7g+3#0C. .p#,NB,60$M 4?G' M7$()*)8*-9:$(I0F-<=>0J).-N+5*-$(I +5K0$(-234D-$' $*K0$L-&+C"JI9O#-P9C234'-K+56Q wJ/4RC#<##M.&:/ -J,/ ,J#M+#, %&v '(Ev 0$AF94g+, #M.1 $4M"M  EA' wJ?-R5 4A.1).1 A/Q#FAG4h^3## 4N4%0h",6;,95,EM[?@A$x 'i//,3#53,4A #E!,+9.15,$MG ' wJ3#)4Q;0-9C;+& 0C#,+U),UJ#M %$?V, +0BE+$$.S4&4QKE$)  ,3#06M"#9V C' _%$0-GC)M"M,6 4C ?G,O ?G"#9 45 4)$rwJ>+H ,M  Q#"0$436#M?"R E;$64p#' ?-0-C#14H#BEE ,4RC#1;A.$+##)$.1 &$,+$+&MG;)g##M' R7$()*)$S)+56)*++5$C-*-'T A0$(-+B-,--*- K3+9G+!)+C0 $+O<$U"JI3+5KJ+5V< iQ#C/G%$R5&4A, A,/4A,  'R5!<.F$&4A<M// #WQ#C05R ' w5$A.-,64@?F.&$% &4AA,/4A, U'w1h i4A 0$4N<.FlJ+$,43 0&.F #WQ#D05R' T $,)24&A.R5 !<.F$&4A,<M//#W Q#C05R  ' yE&$0-0C#44 4Q  4Q<' iQ#CR#1R5A!<.F .H#4J?FhzG_9#,{!!,wC#,A(4R N,A(u;4%<C'_N$J$$ 5IP]eNal!<|r|43r7' W7$()*)+3KIN$+5OX+Y-$($(I0F$*K2F-+56'  T:&63#-$ D<4 , 64@C4@+H,,]eNf {HV,$0&/4p#C%- 4%h I]eNalI0HValIF4alI;94-al I+Wal7#F%4,%/ ,DJ' IV. Kết quả và bài học kinh nghiệm Z+T > D;B-5$0,+MF,4N 9Q#+&4N#,A/+9p 4@3#64&4QAGM.&<+M GMh 'tPGM 0C#6h cYY} 4%4Q-& 4%/< .9/!!,#/Q,4A,&.&,,cYY}  4Q0Mo$ 9##R6GM $$' \Y} ))G04A#11,4Q0 09#l95l94Am,94A6G& 4A$$A l$)~Y} 4Q +MF,#)&,/6G &4Au,.1,$6 ' cYY}U4Q0?@Al%M?3,#l !+E,$46?M+&$UO 4E' cYY}U4Q.1,)6.•,4Q+M5m, 4Q+M4M$,#!+,4Q.€F4+:+4N# ' ~Y}U06)GM 9#6GGM 9#O +M.€v0C#,v4&,GGM4 "0Qv4%4CD 4&$hs&.& h\Y}lQ#h\n}l#\X,n}l09#,#11h\\ }l0S#*#hcYY}lh\X}l/# mhZ• }l+MFh\Y} e 4 4%<,4&‚0-J4&D\\}0-$/g# )40C#,)04A#11+MF,+< -+&+WA,+3#4•+&W' +'t(%#/- ^-H)JO!C ,M0;F m1g,60B,MGQ#0K,6+:C  E?M; 0C#' M.&,3K4&4AF,&4A)% <, s&.&,4%A ##1 ,+ >+H,#Q#gu,4RD<?-Cp' eGM0C"0$$4@4A4Q p,R5,00Q?@A.1), % ,4N4F0$;<A$.&Uj ' %J$D-'$$(I (C;GM4&4Q,+MF62-0-; ".-5$0,./0j4QGE M.&CV4N#,pU; 64#/#1CA4%J0$$J: 3#+&4N#,p;4%<+M4 h A7[G+9$1 OX$"\-?"JI$S)-*-]I5^" 4(' _%J0$C0$0C#M0$"<,-<, 6 ,4?V6+:CU$4M+M$U' ( U064<0C/,UEUu $0+MF$3 $<0% <' $.16-4G% $OAJ59#0,p2/ "p" H.1'(54A $6G 4)94$4)0$4JJ <0' =7[G+9$1 V<$"\-?+5*'$234+56' P6&"#hw5v0J3);0&"#M 0$34@#•;/%/+MF  'P6-& )G-&O 6-);064CU' P6.&&hT0CJC:v0J3.&&0$ 34@0$UQ@$90C'f4.&$$) &45U$u63#$<' P6+B5ph(E5pg.&&6)K 4CEM94Q$B5E60$!05 Eu#M0v' P6--J#1WK0C09#5E #1WAG6)M9;+-6&4% #/09#' P6-J;4%6#WQ#CE;-J #MA$/B$)M g#M0$-J6/"$0-1 #*#g"4uM64#/9 5 ' P6-N*0Q5G5CM#9 @+A' _`a_ 6A4RC4"C 4Q %%/WC5&J'TF $4Q4%$#&u 0?@A' $.14$&4@4Q$CGF40- G$4J.&;)$) -0$"4%4g+G 'sA$%4@)I $ 6)$4&45E20$$10Na$$4&45 4)/0$ E9  0$J++'wJ=4H45U/ 9,E$;.S0F#1A" %$54A434B>0C4C45U' `F$M<q T  JT- J$"$( +AI'>K f  - T$?"+M c ^.16   L{C#c T$?"+M.1 (T X ^.16   L{C#X T$?"+M.1 (T n ^.16   L{C#n T$?"+M.1 (T ƒ ^.16   L{C#ƒ T$?"+M.1 (T „ ^.16   L{C#„ T$?"+M.1 (T • $09#"^.1 ]A    .1  $  4$ & s…w{…w  c'_g"4%777777777777777777''c X'^MG"4%7777777777777777X n'P0977777777777777777'Z  [...]... PHÒNG GD –ĐT QUẬN THỐT NỐT TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN AN 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈNNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI THỰC HIỆN: TRẦN THANH NHIÊN 2012 - 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Một số biện pháp rèn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, skkn Một số biện pháp rèn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, skkn Một số biện pháp rèn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn