Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK

7 479 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 16:15

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK Tăng cường công tác quản Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc giáo dục TEHCĐBKKĐề cương đề tài mã số:TH9199MỞ ĐẦU Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt xã hội đang từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận dân cư được nâng cao. Do vậy, trẻ em có điều kiện chăm sóc ngày một tốt hơn. Tuy nhiên trong quá trình vận động phát triển xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội tiêu cực như sự phân hoá giàu nghèo ngày càng gia tăng, sự phân tầng xã hội, kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt đã khiến nhiều ông bố bà mẹ lao vào thương trường kiếm sống nên không có thời gian quan tâm đến con cái kể cả nhóm giàu nhóm nghèo. Mặt khác nền văn hoá mở kéo theo sự du nhập văn hoá phương Tây, bên cạnh những nét đẹp có không ít những vấn đề không phù hợp với bản sắc dân tộc đã làm tha hoá biến chất một số người trong xã hội. Tất cả các vấn đề kể trên đã phát sinh ra các vấn đề xã hội hết sức bức xúc trong đó có vấn đề trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bảo vệ ,chăm sóc giáo dục trẻ em nói chung vàTEHCĐBKK là một trong những chính sách lớn của Đảng Nhà nước ta, là đạo của dân tộc ta. Đảng ta đã khẳng định: đi đôi với phát triển tăng trưởng kinh tế phải quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Kinh tế phát triển là nguồn lực đảm bảo cho các chương trình xã hội ,giáo dục, y tế, văn hoá . phát triển, nhưng bên cạnh đó phát triển xã hội với nền giáo dục, y tế, văn hoá . tiên tiến sẽ thúc đẩy kinh tế nhanh hơn. Xuất phát từ quan điểm Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comđó, Đảng Nhà nước ta luôn coi trọng đến công tác xã hội, đến việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển trong đó có công tác bảo vệ , chăm sóc giáo dục trẻ em HCĐBKK. Việc đảm bảo phúc lợi cho TEHCĐBKK .đang đặt ra những yêu cầu lớn đối với Nhà nước xã hội. Để phát huy bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, cùng với thực hiện mục tiêu tăng trưởng công bằng, thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực cần thiết phải có giải pháp bảo vệ, chăm sóc giáo dục TEHCĐBKK. Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục TEHCĐBKK đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ, có hiệu quả của cộng đồng, sự phối hợp của các ngành, các cấp,sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế vươn lên của chính bản thân các em. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề TEHCĐBKK là vấn đề lâu dài, vì nó cũng chịu những tác động vấn đề kinh tế xã hội cụ thể . Trong thời gian qua đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề TEHCĐBKK, tuy nhiên chưa có nghiên cứu đề cập một cách toàn diện về cơ sở luận thực tiễn quản Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ĐBKK. Vì vậy, để có cơ sở đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản Nhà nước trong lĩnh vực này em đã tìm hiểu, nghiên cứu lựa chọn đề tài:”Tăng cường công tác quản Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc giáo dục TEHCĐBKK”. Mục đích nghiên cứu đề tài:a. Mục tiêu chung: Từ việc nghiên cứu thực trạng nguyên nhân TEHCĐBKK đề ra một số giải pháp thích hợp nhằm bảo vệ, chăm sóc giáo dục TEHCĐBKK.b. Mục tiêu cụ thể: - Góp phần hệ thống hoá những vấn đề lí luận cơ bản về vấn đề TEHCĐBKK. - Đánh giá thực trạng TEHCĐBKK công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục TEHCĐBKK đã đang thực hiện ở nước ta hiện nay.Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com -Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản Nhà nước góp phần bảo vệ, chăm sóc giáo dục TEHCĐBKK.Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BẢO VỆ, CHĂM SÓC GIÁO DỤC TECHCĐBKK. I. Quan niệm về trẻ em quan niệm về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.1. Quan niệm về trẻ em: Trẻ em là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau. Tuỳ theo nội dung tiếp cận, góc độ nhìn nhận hay cấp độ đánh giá mà đưa ra những định nghĩa hay khái niệm về trẻ em. Có thể tiếp cận về mặt sinh học, tiếp cận về mặt tâm học, y học, xã hội học . Từ những khái niệm tiếp cận đi đến những khái niệm hoặc định nghĩa khác nhau về các nhóm trẻ em. Tuy vậy, trong các định nghĩa hoặc khái niệm đó đều có những điểm chung thống nhất là căn cứ vào tuổi đời để xác định số lượng trẻ em. Quốc tế đã đưa ra khái niệm chung là:”Trẻ em được xác định là người dưới 18 tuổi, trừ khi luật pháp quốc gia công nhận tuổi thành niên sớm hơn”. Khái niệm này đã lấy tuổi đời để định nghĩa trẻ em lấy mốc là dưới 18 tuổi. Khái niệm này cũng được mở rộng cho các quốc gia có thể qui định mốc tuổi dưới 18 tuổi.……… CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG TEHCĐBKK CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TEHCĐBKK CỦA NHÀ NƯỚCI. Thực trạng nguyên nhân của TEHCĐBKK: 1. Thực trạng TEHCĐBKK: Theo thống kê của ngành LĐTBXH, năm 2000 cả nước có khoảng 1,2 triệu TETT, trong đó có gần 190 ngàn TETT nặng không nguồn nuôi dưỡng thuộc diện xem xét trợ cấp xã hội; 140 ngàn TEMC không nơi nương tựa, trong đó có khoảng 30 ngàn trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ; 21 ngàn TELT; 1.700 trẻ em bị xâm hại tình dục; 3.383 trẻ em nghiện ma tuý; 6.247 trẻ em làm trái pháp luật; khoảng trên 1 triệu trẻ em nghèo khoảng 60 ngàn lao động trẻ em. …………….Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comCHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢNNHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC GIÁO DỤC TEHCĐBKKI. Quan điểm chỉ đạo 1. Gắn liền mục tiêu BV,CS&GD- TEHCĐBKK với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội: Quán triệt chủ trương: “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ công bằng xã hội ngay trong từng bước trong suốt quá trình phát triển”, “Thực hiện nhiều hình thức phân phối đi đôi với chính sách điều tiết hợp nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa các đối tượng yếu thế trong xã hội với cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá rách””. Xây dựng chính sách phải dựa trên cơ sở nền tảng phát triển kinh - tế xã hội của đất nước. Căn cứ mức thu nhập quốc dân, nhu cầu sống của cộng đồng, khả năng ngân sách …………… Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comHệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comĐề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào link để xem)Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.Thông tin liên hệ: Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh) Điện thoại: 043.9911.302Email: Thuvienluanvan@gmail.comHệ thống Website:http://thuvienluanvan.comhttp://timluanvan.comhttp://choluanvan.comhttp://kholuanvan.comHệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com . PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝNHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TEHCĐBKKI. Quan điểm chỉ đạo 1. Gắn liền mục tiêu BV,CS&GD- TEHCĐBKK. này em đã tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn đề tài: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK”. Mục đích nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK, Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK, Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay