Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát an toàn mạng theo mô hình quản lý tập trung để bảo vệ mạng internet việt nam

320 756 3
  • Loading ...
1/320 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2014, 23:24

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát an toàn mạng theo hình quản tập trung để bảo vệ mạng Internet Việt Nam Cnđt: Vũ Quốc Khánh 8818 Hà nội - 2011 MỤC LỤC BÁC CÁO THỐNG KÊ iii MỤC LỤC 1 DANH MỤC HÌNH VẼ 9 CÁC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT 12 CHƢƠNG I. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG, CHỌN LỌC CÁC CHUẨN THÔNG TIN VÀ THIẾT BỊ 15 I.1. Nghiên cứu đề xuất mục tiêu, yêu cầu và cấu trúc chung của hệ thống giám sát an toàn mạng Internet 15 I.1.1. Hiện trạng tổ chức hạ tầng mạng Internet và các nguy cơ mất an toàn thông tin của mạng Internet Việt Nam 15 I.1.2. Mục tiêu khả thi cho Hệ thống theo dõi giám sát an toàn mạng Internet Việt Nam 38 I.1.3. Kinh nghiệm triển khai một số hệ thống giám sát an toàn mạng của nƣớc ngoài 51 I.2. Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn và chuẩn quốc tế phục vụ cho xây dựng hệ thống 71 I.2.1. Nghiên cứu phân tích áp dụng tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản an toàn thông tin và tiêu chuẩn quy tắc thực hành đảm bảo an toàn thông tin (ISO 17799:2005 và ISO 27001:2005) cho hệ thống 71 I.2.2. Nghiên cứu, phân tích chuẩn quốc tế về định dạng trao đổi thông tin sự cố an toàn mạng (IODEF của tổ chức IETF) 77 I.2.3. Đề xuất khung trao đổi thông tin sự cố ATM và khung trao đổi thông báo phát hiện tấn công mạng sẽ áp dụng 80 I.2.4. Nghiên cứu, phân tích chuẩn quốc tế về định dạng trao đổi thông báo phát hiện tấn công mạng 82 I.3. Nghiên cứu và lựa chọn các nguồn cung cấp thông tin an toàn mạng 86 I.3.1. Phân tích khả năng sử dụng khai thác thông tin ATM từ các nguồn cung cấp thông tin khác 86 I.4. Thiết kế kiến trúc tổng thế 90 2 I.4.1. Kiến trúc hệ thống 90 I.4.2. Lƣợc đồ dữ liệu tổng thể 91 I.5. Hoàn thiện thiết kế tổng thể 94 1.5.1. Nội dung thực hiện 94 1.5.2. Nhận xét chung 94 I.5.3. Yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện cho sản phẩm đã đƣợc các nhánh thực hiện 96 CHƢƠNG II. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍCH HỢP GIÁM SÁT AN TOÀN MẠNG (NSIDB) 98 II.1. Nghiên cứu, phân tích nguồn dữ liệu đầu vào, chọn lựa công nghệ CSDL tích hợp NSIDB. 98 II.1.1. Nghiên cứu, phân tích các nguồn cung cấp thông tin ATM đƣa vào hệ thống CSDL tích hợp NSIDB 98 II.1.2. Xác định định dạng các loại dữ liệu đầu vào cho hệ thống CSDL tích hợp NSIDB 105 II.1.3. Phân tích và lựa chọn công nghệ phù hợp áp dụng cho hệ thống CSDL tích hợp NSIDB, có khả năng mở rộng để kết nối tới các nguồn dữ liệu tƣơng thích của nƣớc ngoài về thông tin ATM 111 II.2. Nghiên cứu, thiết kế hệ thống CSDL tích hợp NSIDB 118 II.2.1. Nghiên cứu, thiết kế phƣơng thức trao đổi thông tin giữa CSDL với các thành phần khác của hệ thống 118 II.2.2. Thiết kế CSDL sao lƣu dự phòng và khôi phục dữ liệu khi có sự cố xảy ra 124 II.2.3. Thiết kế giải pháp bảo mật CSDL tích hợp giám sát an toàn mạng. 125 II.2.4. Thiết kế tổng thể hệ thống CSDL tích hợp giám sát an toàn mạng - NSIDB 130 II.3.1. Thiết kế chi tiết phân hệ CSDL lƣu trữ thông tin về sự cố an toàn mạng 136 II.3.2. Thiết kế chi tiết phân hệ CSDL lƣu trữ thông tin về tấn công mạng 137 II.3.3. Thiết kế chi tiết phân hệ CSDL lƣu trữ thông tin trạng thái các hệ thống xung yếu 138 3 II.3.4. Thiết kế chi tiết phân hệ CSDL lƣu trữ thông tin quản trị ngƣời sử dụng 140 Thiết kế chi tiết dữ liệu 140 II.4. Xây dựng, triển khai các phân hệ CSDL tích hợp NSIDB 141 II.4.1. Xây dựng, triển khai cài đặt, thử nghiệm phân hệ CSDL lƣu trữ thông tin về sự cố ATM, phân hệ CSDL lƣu trữ thông tin về tấn công mạng. So sánh với kết quả thuyết 141 II.4.2. Xây dựng, triển khai cài đặt, thử nghiệm phân hệ CSDL lƣu trữ thông tin trạng thái các hệ thống xung yếu, phân hệ CSDL lƣu trữ thông tin quản trị ngƣời sử dụng. 145 CHƢƠNG III. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP THÔNG TIN ATM TRUNG TÂM 149 III.1. Tổng quan 149 III.1.1. Phân hệ hỗ trợ xử thông báo sự cố 149 III.1.2. Phân hệ tiếp nhận thông tin an toàn mạng tự động NSIAR 150 III.1.3. Khảo sát và đánh giá hiện trạng 150 III.1.4. Nghiên cứu và thiết kế giao thức thu thập thông tin an toàn mạng – ISGP 151 III.1.5. Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng phân hệ hỗ trợ xử thông báo sự cố an toàn mạng - SAMS 151 III.1.6. Nghiên cứuxây dựng phân hệ tiếp nhận thông tin an toàn mạng tự động NSIAR 151 III.1.7. Phƣơng pháp nghiên cứu 152 III.2. Các kết quả nghiên cứu chính đã đạt đƣợc của nhánh 3 153 III.2.1 Nghiên cứu và thiết kế giao thức thu thập thông tin an toàn mạng – ISGP 153 III.2.2. Thiết kế tổng thể hệ thống tiếp nhận thông tin an toàn mạng 160 III.2.3. Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng phân hệ hỗ trợ xử thông báo sự cố an toàn mạng - SAMS 161 4 III.2.4. Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng phân hệ tiếp nhận thông tin an toàn mạng tự động NSIAR 165 III.2.5. Kết quả đã đạt đƣợc của nhánh 3 170 III.3. Kết luận 171 CHƢƠNG IV. PHÁT TRIỂN HỆ PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP XỬ THEO DÕI – THỐNG KÊ – CẢNH BÁO VÀ ĐIỀU KHIỂN (SIPS) 172 IV.1. Nghiên cứu, phân tích một số hệ thống xử thông tin theo dõi - thống kê - cảnh báo thông tin an toàn mạng trên thế giới. 172 IV.1.1. Internet Storm Center (ISC) 172 IV.1.2. Honeypots 173 IV.1.3. Honeynet 174 IV.1.4. Symantec Security Response 174 IV.2. Nghiên cứu xác định chi tiết các tiêu chí thông tin cần phải theo dõi và thốngvề tình hình an toàn mạng Internet tại Việt Nam 175 IV.2.1. Các nguồn thông tin cần để thu thập, theo dõi và thống kê 175 IV.2.2. Phân tích các thông tin cần theo dõi và thống kê 176 IV.2.3. Các tiêu chí thông tin cần phải theo dõi và thốngvề tình hình an toàn mạng Internet tại Việt Nam 177 IV.3. Nghiên cứu, phân tích các cấp độ cảnh báo, các hình thức cảnh báo và các yêu cầu về biểu mẫu thông tin cảnh báo về tình hình an toàn mạng Việt Nam. 178 IV.3.1. Tìm hiểu về hệ thống cấp độ cảnh báo và định nghĩa các mức cảnh báo trên Internet Việt Nam 178 IV.3.2. Hình thức cảnh báo 179 IV.3.3. Các mẫu biểu cảnh báo 179 IV.4. Nghiên cứu, phân tích và thiết kế xây dựng giao thức giao tiếp giữa hệ SIPS và các sensor chuyên dụng. 180 IV.4.1. Chức năng và nguyên tắc hoạt động của hệ tập trung và máy trinh sát . 181 IV.4.2. Phân tích giao thức 181 IV.5. Phân tích thiết kế chức năng theo dõi của hệ thống SIPS. 181 5 IV.5.1. Hệ thống giám sát 182 IV.5.2. hình hệ thống giám sát 182 IV.5.3. Các thông tin thƣờng giám sát 182 IV.5.4. Thực hiện giám sát theo 10 tiêu chí 182 IV.6. Phân tích thiết kế đun chức năng thống kê của hệ thống SIPS. 183 IV.6.1. Các thành phần của đun thống kê 184 IV.6.2. Một số thuật toán áp dụng cho đun thống kê 184 IV.7. Phân tích thiết kế đun chức năng cảnh báo của hệ thống SIPS 184 IV.7.1. Hệ thống đăng ký 184 IV.7.2. Hệ thống gửi cảnh báo 185 IV.7.3. Hệ thống Infocon 186 IV.8. Phân tích thiết kế đun chức năng quản các sensor chuyên dụng. 187 IV.8.1. Chức năng quản tổng thể tất cả các máy trinh sát 187 IV.8.2. Chức năng quản trên một máy trinh sát 188 IV.9. Phân tích thiết kế đun quản trị chung (quản trị ngƣời dùng, lƣu trữ dự phòng, quản trị hệ thống , cấu hình, ghi nhận thông tin, … ) của hệ thống SIPS. 189 IV.9.1. Cách thức quản phân quyền cơ bản 189 IV.9.2. Giải pháp phpGACL 189 IV.10. Phân tích thiết kế giao diện hỗ trợ giám sát tình hình an toàn mạng 24/24. 190 IV.10.1. Phân tích chức năng của các thành phần trong giao diện hỗ trợ giám sát an toàn mạng 190 IV.10.2. Xây dựng giao diện theo từng chức năng 190 IV.11. Lập trình, thử nghiệm các đun chức năng theo dõi, đun chức năng thống kê, đun chức năng cảnh báo của hệ thống SIPS. Phân tích, đánh giá và so sánh với kết quả thuyết. 191 IV.11.1. đun chức năng theo dõi 191 6 IV.11.2. đun chức năng thống kê 192 IV.11.3. đun chức năng cảnh báo 192 IV.12. Lập trình, thử nghiệm các đun chức năng quản các sensor chuyên dụng, các đun quản trị chung. 193 IV.12.1. đun quản sensor chuyên dụng 193 IV.12.2. đun quản trị chung 193 IV.13. Lập trình, thử nghiệm các đun kết nối với CSDL NSIDB, đun giao diện hỗ trợ giám sát tình hình ATM 24/24. 194 IV.13.1. đun kết nối cơ sở dữ liệu NSIDB 194 IV.13.2. đun giao diện hỗ trợ giám sát tình hình an toàn mạng 195 CHƢƠNG V. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SENSOR CHUYÊN DÙNG DO VIỆT NAM LÀM CHỦ VỀ CÔNG NGHỆ 196 V.1. Tổng quan 196 V.1.1. Thiết bị sensor đặc thù thu thập thông tin an toàn mạng: 196 V.1.2. Phần mềm thu thập thông tin an toàn mạng tại đầu cuối (trên hệ điều hành Windows): 197 V.1.3. Nghiên cứu các vấn đề về thuyết các vấn đề: 197 V.1.4. Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sensor: 198 V.1.5. Nghiên cứu, xây dựng các đun phần mềm cho sensor: 198 V.1.6. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm theo dõi an toàn mạng tại các máy đầu cuối: 198 V.2. Các kết quả nghiên cứu chính đã đạt đƣợc của nhánh 5 199 V.2.1. Nghiên cứu các vấn đề về thuyết 199 V.2.2. Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sensor 202 V.2.3. Nghiên cứu, xây dựng các đun phần mềm cho sensor 206 V.2.4. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm theo dõi an toàn mạng tại các máy đầu cuối 210 V.3. Các kết quả thử nghiệm trong môi trƣờng mạng thực 211 V.4. Kết luận 213 V.5. Danh mục các thiết bị sensor mẫu 213 7 V.6. Kết quả thử nghiệm cho thiết bị sensor tại VDC 215 V.6.1. Các yêu cầu và phƣơng án đặt thiết bị Sensor 215 V.6.2. Kiểm tra các chức năng hoạt động của thiết bị Sensor: 216 V.6.3. Kiểm tra các chức năng hoạt động của phần mềm đầu cuối trên Windows 217 V.6.4. tả chi tiết về lắp đặt sensor để triển khai thử nghiệm 218 CHƢƠNG VI. PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP, CÔNG CỤ TÍCH HỢP MỘT SỐ THIẾT BỊ AN TOÀN MẠNG THƢƠNG MẠI ĐANG PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM. 226 VI.1. Tổng quan 226 VI.2. Phƣơng pháp và nội dung nghiên cứu 226 VI.2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 227 VI.1.2. Các nội dung nghiên cứu 228 VI.3. Tổng hợp sản phẩm và kết quả đã đạt đƣợc của nhánh 6 228 VI.3.1. Cấu trúc và chuẩn tiếp nhận thông tin an toàn mạng 228 VI.3.2. Cấu trúc và chuẩn hóa thông tin an toàn mạng 235 VI.3.3. Thiết kế tổng thể phần mềm thu nhận thông tin an toàn mạng thƣơng mại 238 VI.3.4. Sản phẩm thu đƣợc 244 VI.4. Kết luận 245 CHƢƠNG VII. THỬ NGHIỆM, ĐO KIỂM VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG 247 VII.1. Tóm tắt nội dung đã thực hiện 247 VII.2. tả thử nghiệm 248 VII.2.1. Phân tích, đánh giá kết quả thử nghiệm 248 VII.1.2. Phân tích, đánh giá hiệu năng của toàn bộ hệ thống, so sánh với kế quả thuyết 259 VII.1.3. Kết luận 260 VII.3. Nghiên cứu rà soát để đƣa ra yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện cho tất cả các sản phẩm của các nhánh đề tài khác 260 8 VII.3.1. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thử nghiệm 260 CHƢƠNG VIII. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỆ THÔNG TRÊN MÔI TRƢỜNG MẠNG THỰC TẾ 264 VIII.1. Sơ đồ hệ thống thực tế hiện nay 264 VIII.2. Đánh giá kết quả triển khai hệ thống giám sát an toàn mạng quốc gia 265 VIII.3. Kết luận 267 TÀI LIỆU THAM KHẢO 268 9 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình I.1: hình mạng lõi (Core) của nhà kết nối Internet 16 Hình I.2: tả Kết nối Internet trung chuyển trong nƣớc 18 Hình I.3: Sơ đồ kết nối trung chuyển qua VNIX 18 Hình I.4: Kết nối từ Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet đến khách hàng 20 Hình I.5: Sơ đồ kết nối khách hàng của một Bƣu điện địa phƣơng. 21 Hình I.6: Sơ đồ kết nối từ ISP đến khách hàng. 24 Hình I.7: Sơ đồ hoạt động của cơ quan chủ quản 59 Hình I.8: Lƣợc đồ tả ngữ cảnh tổng thể của Hệ thống theo dõi, giám sát an toàn mạng Internet Việt Nam 62 Hình I.9: Sơ đồ cấu trúc chức năng chung của hệ thống 65 Hình I.10: Thu thập thông tin từ thiết bị 81 Hình I.11: hình hoạt động 90 Hình I.12: Lƣợc đồ giám sát phát hiện sự cố 92 Hình I.13: Lƣợc đồ hoạt động phân tích sự cố 93 Hình I.14: Lƣợc đồ báo cáo phát hiện sự cố 93 Hình I.15: Lƣợc đồ phản ứng/ứng cứu sự cố 94 Hình II.1: hình tổng thể phần mềm tiếp nhận thông tin 98 Hình II.2: hình hệ thống quản an toàn Internet 112 Hình II.3: Hệ tập trung Hình II.4: Sơ đồ hoạt động của hệ thống giám sát mạng 116 Hình II.5: Hệ thống CSDL tích hợp NSIDB 117 Hình II.5: Cấu trúc chung của hệ thống CSDL tích hợp NSIDB 120 Hình II.6: Thu thập thông tin từ thiết bị 122 Hình II.7: Sơ đồ tƣơng tác giữa CSDL và các thành phần xử trong hệ thống 136 Hình II.8: Sơ đồ liên kết CSDL lƣu trữ thông tin sự cố 142 Hình II.9: Sơ đồ liên kết CSDL thông tin tấn công 144 Hình II.10: Nhóm liên kết các bảng máy chủ 146 [...]... cấu trúc chung của hệ thống giám sát an toàn mạng Internet I.1.1 Hiện trạng tổ chức hạ tầng mạng Internet và các nguy cơ mất an toàn thông tin của mạng Internet Việt Nam a) Hiện trạng tổ chức hạ tầng mạng Internet Việt Nam (2009) Hệ thống mạng Internet ở Việt Nam bao gồm từ các kênh và cổng kết nối quốc tế cho đến các đầu nối đến mỗi ngƣời dùng Internet Qua khảo sát nghiên cứu thực tiễn trong giai đoạn... chính xác và tin cậy An toàn thông tin bao hàm các nội dung bảo vệbảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng (Nghị định 64/2007/NĐ-CP) An toàn thông tin trong hạ tầng viễn thông liên quan đến một số loại mạng nhƣ sau: Hệ thống viễn thông cố định, Hệ thống thông tin di động, mạng truyền số liệu, Mạng Internet, Hệ thống thông tin của quân đội, Hệ thống mạng chuyên dùng phục... 167 Hình IV.1: Quá trình làm việc hệ thống ISC 173 Hình IV.2: Hệ thống tiếp nhận thông tin sự cố 176 Hình IV.3: Hệ thống cảnh báo 5 mức và hệ thống cảnh báo 4 mức 180 Hình IV.4: Hệ tập trung 181 Hình IV.5: Thống kê tỉ lệ các botnet phân loại theo các quốc gia 183 Hình IV.6: Tổng quan hệ thống gửi cảnh báo 186 Hình IV.7 : Giao diện quản toàn bộ các máy trinh sát. .. bị giám sát và đảm bảo an toàn mạng đƣợc lắp đặt ở mạng ngƣời dùng đầu cuối Các IXP và ISP cũng chỉ lắp đặt thiết bị an toàn mạng cho phân khúc mạng nội bộ của mình Từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet đến khách hàng còn ít quan tâm đầu tƣ cho các hệ thống đảm bảo an toàn mạng, cùng với những đặc điểm đã phân tích nêu trên làm cho không gian mạng Internet Việt Nam hiện tại đang là một trong những môi... đe dọa an toàn thông tin đối với Internet Việt Nam Các vấn đề về an toàn thông tin An toàn thông tin bao gồm các hoạt động quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục các hệ thống, các dịch vụ và nội dung thông tin đối với nguy cơ tự nhiên hoặc do con ngƣời gây ra Việc bảo vệ thông tin, tài sản và con ngƣời trong hệ thống thông tin nhằm bảo đảm cho các hệ thống thực... sensor để giám sát hệ thống máy chủ tại các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ 212 Hình V.18: Sơ đồ đặt thiết bị Sensor để giám sát hệ thống mạng nội bộ của doanh nghiệp 212 Hình V.19: Sơ đồ đặt thiết bị sensor để giám sát các máy đầu cuối 219 Hình V.20: Sơ đồ đặt thiết bị sensor để giám sát hệ thống máy chủ tại các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ 221 Hình VI.1:... SDSL, STM x Kết nối trung chuyển Internet trong nước Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC cung cấp hệ thống VNIX (Vietnam National Internet eXchange) là hệ thống chuyển mạch để kết nối trung chuyển lƣu lƣợng Internet trong nƣớc giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet IXP Các ISP nhỏ cũng có thể tham gia theo nhu cầu Sơ đồ nguyên kết nối trực tiếp và trung chuyển Internet trong nƣớc... sensor giám sát an toàn mạng 204 Hình V.6: Một Thiết bị Sensor mẫu 205 Hình V.7: Thiết bị Sensor mẫu 2 và mẫu 3 đang chạy thử nghiệm 205 Hình V.8: Các module phần mềm trong phiên bản hạt nhân Linux 206 Hình V.9: Các thông số và thƣ mục của phiên bản hạt nhân Linux 206 Hình V.10: Sơ đồ nguyên của phần mềm giám sát an toàn mạng 207 Hình V.11: Sơ đồ nguyên khối phần mềm giám sát. .. cấp và vá lỗ hổng an toàn thông tin Nhiều hệ thống ứng dụng đƣợc xây dựng với công nghệ thấp, không có thiết kế chuyên nghiệp, không tuân thủ các chuẩn về an toàn thông tin Các IXP và ISP chủ yếu cung cấp dịch vụ kết nối cho khách hàng với sự quan tâm sử dụng tối đa dung lƣợng băng thông, không quan tâm nhiều đến việc giám sát sự cố an toàn thông tin trên mạng Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin hầu... 208 Hình V.12: Sơ đồ nguyên khối phần mềm giám sát lƣu lƣợng 208 Hình V.13: Giao diện chính của phần mềm 210 10 Hình V.14: Giao diện thiết lập cấu hình phần mềm 211 Hình V.15: Giao diện thiết lập cấu hình các công cụ hỗ trợ giám sát 211 Hình V.16: Sơ đồ đặt thiết bị sensor để giám sát các máy đầu cuối sử dụng kết nối mạng ADSL 211 Hình V.17: Sơ đồ đặt thiết bị sensor để . Trung tâm ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát an toàn mạng theo mô hình quản lý tập trung. Hình I.15: Lƣợc đồ phản ứng/ứng cứu sự cố 94 Hình II.1: Mô hình tổng thể phần mềm tiếp nhận thông tin 98 Hình II.2: Mô hình hệ thống quản lý an toàn Internet 112 Hình II.3: Hệ tập trung Hình. khách hàng. 24 Hình I.7: Sơ đồ hoạt động của cơ quan chủ quản 59 Hình I.8: Lƣợc đồ mô tả ngữ cảnh tổng thể của Hệ thống theo dõi, giám sát an toàn mạng Internet Việt Nam 62 Hình I.9: Sơ đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát an toàn mạng theo mô hình quản lý tập trung để bảo vệ mạng internet việt nam, Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát an toàn mạng theo mô hình quản lý tập trung để bảo vệ mạng internet việt nam, Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát an toàn mạng theo mô hình quản lý tập trung để bảo vệ mạng internet việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay