slide thuyết trình về sản phẩm marketing

20 1,831 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2014, 14:49

THÀNH VIÊN NHÓM 1 1.Trương HỒ Danh ( Nt) 2 Lê Minh Hi ế u 3 Phạ mThị H ồ ng Thu 2 . Lê Minh Hi ế u . 3 . Phạ m Thị H ồ ng Thu 4. Trần Trung Hiếu. 5. Phạm Hồng Phượng. 6 N ễ MiT ấ 7 Đ ỗ Thị Ph Thả 8. Đặng Thị Phương Dung. 9. Ngô Thị Mộng Huyền. 6 . N guy ễ n M a i T u ấ n. 10 Ph T ầ Bí hPh 7 . Đ ỗ Thị Ph ương Thả o. 11 Lâ Vă T 12 Lê Vă Tâ 10 . Ph ạm T r ầ n Bí c h Ph ượng. 11 . Lâ m Vă n T ạn. 12 . Lê Vă n Tâ y. GVHD: MBA. Lê Phát Minh N ộ i dung. N ộ i dung. á ệ à ò 1 Kh á i ni ệ m v à V ai tr ò : 1 Nhãn hiệu Thương hiệu Bao bì 2 Phá ttri ể n sả nph ẩ mm ớ i quy trì nh: 2 Phá t tri ể n sả n ph ẩ m m ớ i , quy trì nh: ể 3 Phát tri ể n ý tưởng Thương hiệu: Là hình ảnh, cảm xúc, thông điệp ấ h ờ à ờ ó kh hĩ ề ộ ôh ặ t ấ t t h ờ i m à mọi ngư ờ i c ó kh i ng hĩ v ề m ộ t c ô ng ty h o ặ c một sản phẩm Vai trò:  Thương hiệu mang đến cho sản phẩm của doanh nghiệp lợi thế r ấ t to lớn.  Tạo niền tin cho người tiêu dùng về sản phẩm của doanh nghiệp.  T h ươ n g hi ệu m ạ nh g i úp s ả n p h ẩ m c ủa doa nh n g hi ệp c ó đượ c ươ g ệu ạ gúp ả p ẩ ủadoa g ệpóđượ thế đứng vững chắc.  Thương hiệu chính là yếu tố chủ yếu quyết định lựa chọn mua sản p h ẩ m. p  Một thương hiệu mạnh có thể làm tăng lợi nhuận và lãi cổ phần.  Thương hiệu không chỉ là tài sảncủa doanh nghiệpmàcònlà  Thương hiệu không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là tài sản quốc gia . Nhãn hiệu:là một tên gọi, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu tượng hay kiểu dáng, hoặc một sự kết hợp những cái đó nhằm xác định những hàng hóa hay dịch vụ. Vai trò : Vai trò :  Nhãn hiệu giúp người ta biết ít nhiều về chất lượng sản phảm .  Nhãn hiệu sẽ giúp công ty dễ thực hiện đơn đặt hàng tìm ra các vấn đề nhanh chóng các vấn đề nhanh chóng .  Nhãn hiệu tạo điều kiện chống cạnh tranh, được pháp luật bảo vệ . Việclập nhãn hiệugiúpngườibáncócơ hội thu hút được  Việc lập nhãn hiệu giúp người bán có cơ hội thu hút được những khách hàng trung thành .  Nhãn hiệu giúp sản phẩm nâng cao chất lượng và phù hợp hơn hơn .  Nhãn hiệu thúc đẩy các nhà sản xuất tăng cường cải tiến, tìm kiếm những đặc điểm mới để hoàn thiện sản phẩm, đồng thời tạo ra nhiềumặthànghơn đadạng sự lựachọnchokhách tạo ra nhiều mặt hàng hơn , đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng .  Nhãn hiệu gia tăng hiệu suất của người mua Bao bì : là những hoạt động nhằmvẽ kiểuvàsản Bao bì : là những hoạt động nhằm vẽ kiểu và sản phẩm đồ chứa hay đồ bao gói cho một sản phẩm. ò Vai tr ò :  Bao bì sẽ thu hút khách hàng, mô tả được ích dụng củasảnphẩmtạoniềmtinvàấntượng tốt đẹpvề của sản phẩm , tạo niềm tin và ấn tượng tốt đẹp về sản phẩm .  Người tiêu dùng sẵn sàng mua sự tiện lợi, kiểu dáng đẹpmức đáng tin cậyvàuytíncủamột bao bì tốt đẹp , mức đáng tin cậy và uy tín của một bao bì tốt .  Bao bì giúp cho khách hàng nhận ngay ra công ty ho ặ c sản p hẩm nào đó. . ặ p  Bao bì giúp bảo vệ, giới thiệu sản phẩm. Kích cỡ, hình dáng, chất liệu, màu sắc, chữ nghĩa và dấu hiệu trên bao bì bao bì . Làm sao để phát triển được sản phẩm mới?  Việc pha ù ttrie å nsa û n pha å mmơ ù idưatre â nmộtne à nta û ng  Việc phat trien san pham mơi dư ï a tren một nen tang marketing tốt,hiểu khách hàng,phân khúc thò trường chính xác,xác đònh khách hàng mục tiêu.  Chie á nlươcđo ø nba å y thương hiệu chính la ø sư û dung sư ù c  Chien lươ ï c đon bay thương hiệu chính la sư du ï ng sưc mạnh của thương hiệu sẵn có để nâng đỡ trong việc đưa ra sản phẩm mới trong cùng một ngành hàng h ë øhhø ùliâ h oa ë c nga ø n h h a ø ng co ù li e â n quan.  Vd:Vinamilk sử dụng uy tín thương hiệu trong lónh vưc sữa để mở ro ä n g san g dòn g sản p hẩm mới liên ï äg g g p quan như sữa chua,kem,phô mai và gặt hái được rất nhiều thành công. Quy trình phát triển sản phẩm mới 1. Hình thành ý tưởng  Quá trình phát triển sản phẩm mới bắt đầu từ việc tìm kie á m như õ ng ù tươ û ng na û sinh tư ø nhie à tìm kiem nhưng y tương , na y sinh tư nhie u nguồn:khách hàng,các nhà khoa học, đối thủ cạnh tranh , côn g nhân viên , các thành viên của kênh và ,g , ban lãnh đạo tối cao…  Mặc dù các ý tưởng này sinh từ nhiều nguồn,song khû ê đå ùđ hù ù hiâ hỉhh ø kh a û na ê ng đ e å co ù đ ược sự c h u ù y ù ng hi e â m c hỉ n h t h ươ ø ng phụ thuộc vào người trong công ty giử vai trò đầu “ ta ø u ” ve à s a ûn p h a åm m ơ ùi . tau ve a p a ơ . 2. Phương pháp hình thành ý tưởng:  lie ä t kê thuo ä c tính của mo ä t sản p hẩm hie ä n có ròi sau ää äpä đó cải tiến từng thuộc tính để tìm ra một sản phẩûm mới.  Phát hiện nhu cầu/vấn đề:bắt đầu từ người tiêu dùng đươc ho û ive à khi sư û dung một loai sa û n pha å mcuthe å tha û o đươ ï c hoi ve khi sư du ï ng một loa ï i san pham cu ï the . thao luận nhóm ý tưởng càng rộng lớn càng tốt,ý tưởng ca ø ng nhie à u thì kha û na ê ng se õ co ù y ù tươ û ng hư õ ch. cang nhieu thì kha nang se co y tương hưu ích.  Sàng lọc ý tưởng:không phải mọi ý tưởng đều có thể thưc hie ä n đươc , nên côn g t y cần có côn g đoan sàn g loc ï ä ï ,gy g ï g ï ý tưởng khả thi.  Về cơ bản, các y ù tưởn g đươ ï c cho ï n nên tươn g hơ ïp với ygïï gïp nguồn lực của công ty,những ý tưởng táo bạo sẽ cần nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và triển kh i kh a i .  Ý tưởng tốt sẽ hổ trợ cho chiến lược kinh doanh của â t hư h é t ùi à kh ù h h ø ti â h ë co â ng t y n hư n h a é m t ơ ùi nguo à n kh a ù c h h a ø ng muc ti e â u h oa ë c thõa mãn nhu cầu mới đủ.  Hoạch đònh chiến lược marketing cho sản phâm mới: o Mô tả q u y mô,cơ cấu và hành vi của th ò trườn g qy ò g mục tiêu,dự kiến đònh vi của sản phẩm,mức tiêu thu ï và th ò p hần,các chỉ tiêu lơ ï i nhua ä n dư ï ïòp ï äï kiến một vài năm đầu. o Trình ba ø y chỉ tie â umư ù c tie â u thu va ø lơi nhuận la â u o Trình bay chỉ tieu mưc tieu thu ï va lơ ï i nhuận lau dài,chiến lược marketing mix theo thời gian.  Pha â n tích tình hình kinh doanh:  Phan tích tình hình kinh doanh: o Ước tính mức tiêu thụ:lần đầøu,thay thế,lặp lại. Ứ o Ư ơ Ù c tính chi phí và lợi nhuận.  Thương mại hóa:thời điểm tung ra thi trường có lẽ là cực kì quan trọng o Tung ra thò trường trước tiên:nắm chắc được người phân phối và khách hàng chủ chốt,giành được vò trí da ã nđa à uve à tie á ng ta ê m. dan đau ve tieng tam. o Tung ra thò trường đồng thời:tung sản phẩm ra thò trường đồng thời với đối thủ cạnh tranh o Tung ra thò trường muộn hơn. o khu vực thò trường. Như õ ng kha ù ch ha ø ng trie å nvongcu û a thò trươ ø ng muc o Nhưng khach hang trien vo ï ng cua thò trương mu ï c tiêu. o xây dựng kế hoạch hành động để tung ra sản phẩm áá mới ra thò trường la á n chie á m.  Qúa trình chấp nhận của người tiêu dùng:khách ha ø ng se õ tìm hie å usa û n pha å ndu ø ng thư û va ø cha á p nhận hang se tìm hieu san phan , dung thưva chap nhận hay từ chối [...]... hoạch  Chất lượng sản phẩm: ẩ Sản phẩm đã trải qua hai quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt  Thứ nhất Được Trung Tâm An toàn và Sức khỏe môi trường của Unilever Toàn Cầu xác định nguyên liệu và quy trình sản xuất không chứa hay tạo ra bất kỳ chất độc hại nào cho sức khỏe con người và đảm bảo an ộ ạ g toàn cho môi trường  Thứ hai được Viện Da Liễu Quốc Gia thử nghiệm là không có sản phẩm gây nên dị ứng... hoạch  Sản hẩ Sả phẩm: Để cạnh tranh với đối thủ Comfort cho ra đời thêm 2 hương thơm mới: Hương cỏ hoa và hương gió xuân g g gg  Giá cả: Sản phẩm vẫn giử nguyên giá Và tăng chi phí khuyến mãi Hoạch định kế hoạch  Phân phối: Tiếp tục mở rộng nhiều kênh phân phối hơn Tồn kho dự trữ lớn và nguồn tiếp tế nhanh chóng  Xúc tiến: Comfort đưa ra nhiều hình thức khuyến mãi: Khi mua bất kỳ sản phẩm nước... được tặng thêm ngay 200ml với sản phẩm bạn đã chọn Hoạch định kế hoạch 3)Giai đoạn trưởng thành Để mở rộng thị trường Nhãn hàng Comfort đã tổ chức một ngày hội “Thử Thá h C ột à Thách Comfort Một Lần Xả” nhằm f t Lầ hằ chứng minh tính hữu hiệu của sản phẩm và giới thiệu cách thức khoa học để kiểm chứng công dụng này! Hoạch định kế hoạch 4)Giai đoạn suy thoái á    Sản phẩm này hầu như không bán được,... năm) ( g )  Điện năng (nếu giặt bằng máy) Ô nhiễm môi trường tại khắp nơi trên thế giới dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng trọng Phát triển ý tưởng 2 )Sản phẩm ra đời ) ả hẩ   Unilever đã nổ lực nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm nước xả vải một lần xả Comfort Một Lần Xả xảVới Comfort Một Lần Xả bạn sẽ tiết kiệm được thời gian giặt đáng kể, từ đó tiết kiệm được công sức, điện,nước mà...Phát triển ý tưởng 1)Nguồn gốc sản phẩm ) ồ ố ả hẩ    Trước đây, mỗi lần giặt, người nội trợ phải xả áo quần đến 3 4 lần vừa rất mất công vừa tốn thời gian và tốn 3, lần, công, nước Nếu mỗi lần giặt giũ mà giảm đi 2 lần xả đồ ta sẽ... này hầu như không bán được, thậm chí còn được trưng bày rất ít trong các cửa hàng bán lẻ lẻ Đúng vào thời điểm Comfort một lần xả tung ra thị trường thì trên một loạt các báo lớn đều có đăng bài viết về những ảnh hưởng tiêu cực của nước xả vải tới sức khỏe hữ ả h h ở iê ủ ớ ả ải ới ứ khỏ người tiêu dùng Chính những bài báo đó g y tác động làm cho nhu cầu sử g gây ộ g dụng nước xả vải chững lại, thậm . ệpóđượ thế đứng vững chắc.  Thương hiệu chính là yếu tố chủ yếu quyết định lựa chọn mua sản p h ẩ m. p  Một thương hiệu mạnh có thể làm tăng lợi nhuận và lãi cổ phần.  Thương hiệu không chỉ là tài. tiêu.  Chie á nlươcđo ø nba å y thương hiệu chính la ø sư û dung sư ù c  Chien lươ ï c đon bay thương hiệu chính la sư du ï ng sưc mạnh của thương hiệu sẵn có để nâng đỡ trong. tr ò : 1 Nhãn hiệu Thương hiệu Bao bì 2 Phá ttri ể n sả nph ẩ mm ớ i quy trì nh: 2 Phá t tri ể n sả n ph ẩ m m ớ i , quy trì nh: ể 3 Phát tri ể n ý tưởng Thương hiệu: Là hình ảnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: slide thuyết trình về sản phẩm marketing, slide thuyết trình về sản phẩm marketing, slide thuyết trình về sản phẩm marketing

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay