Báo cáo đồ án tốt nghiệp thiết kế, xây dựng chương trình xử lý kết quả bán hàng của công ty DTIC

72 554 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2014, 14:38

     !"#$%&'(' )*( %+'(,)-)( ./-)( +*(0 12-)( *0 304&5 67-80!9-)(90: -(0 1*'*8;<  -=>#(? "--(@ 2A,B8:C% (8# DE7'!E )A,BFDGH0!9-)(. . ( 1F-I,0,) F4 ,)*( I>%1,JJK +),0B"5D +(:K G,B'+14L-)(8M2,B G(:K. .8.5=8N:6 8A-)(8(8 .5DG' +1*8;+*7?)-)(=(M 2,B 8@G*? " - !3,OF8N P 'QL'+%2)B5)(:K8  M284 R2G8:C% G*/%868 @IA *M2-)(+2!NI A? "682FB%-)( 8.5-"I F:K#%!I1'8.-)(# 6883I()8>68)8>, S ,B8#94H+GI8' * - *+:8% :K7@=<C+,B)' F:C=K8#68N51,+ ,B0!925D<5 1I1F -,B2B8(:KF4 T8DNK80,-UVWX4X@26 ,-UY#K<Z8:68/ K80 #@+)7F++#$58/ 3(%864 [   ! L-)(:6)'*8;+ 5-")'+*7?H)0!9-)( +,B,8#,:68A\L]- ^! ^#!!_L^^`4L-)(:C GF68AH0!9-)(A+ G*7?0!9aB (:F1C  -4 &#,:68AO bc8!-)(\^`O#J-)(P>-) ('5B4 b5B-)(\^`O5B-)(H/ ,0!9-)(\&X^c`-)(dD4444 b5C-)(\-!`O5C)2-)(   ,B      H    2  -)  (    #    \-#!  - ]!!Q`8!3I5G14 beF$-)(\-!d8`O; 881-) (,-)( *-2BGB (#f "(+8>2B4 bL-)(\-8`OFFN#, :C 3*G%#:68 AN#, )M25DG '+5)8U6)83I(>#(+* 18*7?H-)(4 g bh8U\VT `O!")5% 8U#-PA-" 8!3i4 b6-P-)(\]-!`:!E M2 6-P ":-)(#-PA,B ,!E 4  L-)(8? "I:G*C ,O(&0!9-)(3I":4j F2 ,B!E -)(k+ 8!3M2, 807F2'>28#-PA44X  ,0-)(+8!3,Fl(.O  V,0(IO,0 -) (9a 5 %(I,98AG,B 0*! -)(0!9-)( <,Y #8,B,B:C4RI !mD21 5)5%8U(,B4 n  X! ,0C8-)(+BF09 a-)(+!E  0!9-)(A* P-)('%>#F$I.4+ ,0C8%F,B 0!9-)( %5#F 2-)(':4  V,03I8)*K7F% L-)(,,03Ik/8!3 8F8L-)(@.,BO  &,03I;'B  -)(+G<G*0!9-)(4  &,03I-)( +'!E A!o+ *? "4  LF:KN5%3I+!mG* ++ 8l,B4  V,03Ik+!",-U%,- D1N5-)(,F 9N4 &M2-)(,B8S+85O bLM2-)(8'KO8'K *5G> >5%-)(&X^cM2/8+ON .8\!` +8  \!8p`"  :  \ !p` N5!" (\T -- !`N 52FB\!!!`Q bLM2-)(-"O,-"-"  !  -P  I  -)  (  (     M  2   /8  +O  N   \!!d`/:\!!`Q &#5-)(O[#'   $#FGO q beN-)( /:Or.I%,0 N-)(-"@8U-)(4s6N -)(,/8S#,ODN-"8'6 !E 8'6 N4 tuN-"8'6O88'6!m,BDN-"I (N 58U-)(!o+4ra8U,0A 8,B:F 1#985C54&8U-)(k ,BC2-)(G(4&@%2-)(G( *K,BD1,DN-"8'6 6 2,0 k,BCC+8! N.8-)(C '+8!4 tXE 8'6N-)(O,F5 5D%8'64RF5DG2,B8'6!m ,B!E -"@8U-)(,0 4 V,0/: N-)(9a/:- -" *1I.kN-)(6Y--"  *14 beN.8\!`Or.I5%,0 N.8-)(+83,B,0"2-)( .8!3,B8,0/k 3,B.8!m',0/4VN.8-) (8 5 %,0C'8!4L'3, N-)(N.8-)('kJK1?, 8U-)(G(4v6F+N.8-)(8 C#f:!\##! `N-)( C#f 5 \#D8`4v,0' #FF:K.8,B!mF#:6-+' w 8I *? "+.8,B4VN .8-)(,B!E *A  *N1 ,NNx#QRN.8 -)(k+,B!E ,8#,*DE72 -)(4 be2FBO-#-PA9-0 K8.I%,0( ,83I( )1-)(&X^c4rU%K2-) (22FB68,B 5 Oywnz8#866 8I8!)[{z-1+8K#86 !)|4}Ny8 #86| F%2y8I8!)| FK%2!3 wnz2%2!3[{zaB%24haB  2S>, :C%24&<,0A K!")5 !"%2@84haB[{z +?[{z%GK-1@N5Yf#86 !)@,B84h2wnz+?wnz 8#86~8!)4 Rk8!3#,O b  e        a        \!:•8 !`O,0",2FB,+I85A"  54 be8'K(8\-!€!88p`O 2  (8'K$B +8(84v5 O+8 • #K8'K(8Q R)'.-)(+-")D, ,0 -+i-():F11 ,B1,#9A8-)(84 R)A 6%-)(O ‚  VN5-)( aB:F1\-!!--! !`  D8€x#8ON •#K x#+8  •#K68F8'Q  b!O68F83!:( '-* 83I()8!3( 8!3#(-*Q  h*1C\8-8`O83I()(A ; ,0*1\F--,Z38 Q`4  5 1,A\d€!8`ON 5665 -"#%$F1 ,AQ R)A "FO tR#K8Fƒ!@-"  (;#( F-"IF:KDi(8 @(*,B Di(8'B7F(8,B(„X^••84 tx#8#:8ƒ8p48~•-  -)( (N5!958#% 4 te!8@()+8,,DI C#f8# B(„X^4 "!#$%&$' h,B,#9ƒ] •8……[4 R+88'6-)(:C,BIA8 @I0!9-)(4 VN52FB8),0% -)((8 .%,0N5-)(0!9-) (f8( ,)83I()1-)(. … 68!38U83FB!",0:G<N :K)23,B0!9-)(0!9-)( :( )'F:K,B+52 2FB4 5,B%2FBO-P4 5!E ,B%2FBOG'F"4 5(:K%2O@+)2(:K4 V,0,B!E IN5J!I 168)8>,B8#9  83I()<4 r!3,F22FBO? " 2FBF@,BIA * ,4r!3,5G,B:N8,O bc2FB1N\#!!`O,I AI%2FB4-2FB68!Y ,B:N8+'DG(0!9-)(-1A ':N8 *8A!GDG(42I# G-22ƒ4 bc2FB+5!3 58.\:  €!!`O0!9-)("F,+ 5-,1N!3QA'G:98- K4v6 22FB 0!9-)( IA*DG8!3,0f8-2  *-1N+ 2@+4 bc2FBF2,2'\8!!! #!!`O68F82FB-"I7F2'4 { [...]... tập ứng cử viên được tính toán và các tập phổ biến được xác định  Tiến trình này cứ tiếp tục cho đến khi không có tập phổ biến mới nào được tìm thấy Một số thuật toán tìm luật kết hợp Thuật toán AIS Thuật toán SETM Thuật toán Apriori Thuật toán AprioriTid Thuật toán AprioriHybrid Thuật toán Eclat Thuật toán FP – Growth Trong các thuật toán về tìm luật kết hợp thì thuật toán Apriori là thông dụng và... or 9) Subset Operation (Phép toán tập con): Cho một giao dịch t, có thể có những tập con nào có kích thước là 3? Hình 2.11: Phép toán tập con Phép toán tập con sử dụng Hash Tree 33 Hình 2.12: Phép toán tập con sử dụng Hash Tree Hình 2.13: Phép toán tập con sử dụng Hash Tree 34 Hình 2.14: Phép toán tập con sử dụng Hash Tree 4 Thuật toán AprioriTid Thuật toán AprioriTid cũng sử dụng hàm... Thuật toán SETM Kiểu SQL, các tập ứng cử viên được tạo ra sử dụng các phép kết hợp và cũng có chứa các TID Thuật toán này được đề cập qua việc mong muốn sử dụng SQL để tính toán các tập item lớn Giống như AIS, thuật toán SETM cũng tạo ra các ứng cử viên dựa trên các giao dịch đọc từ CSDL Theo đó, nó tạo ra và tính toán mọi tập ứng cử viên mà thuật toán AIS tạo ra Tuy nhiên, để sử dụng phép toán kết... lượng các tập ứng cử viên lớn  Tốn nhiều công sức khi tính toán độ hỗ trợ cho các tập ứng cử viên Đánh giá: thuật toán Apriori thực hiện tốt hơn AIS, AIS thực hiện tốt hơn SETM ***Cải tiến thuật toán Apriori: ý tưởng chung + giảm số lần quét CSDL + giảm số tập ứng cử viên + làm thuận tiện việc tính toán độ hỗ trợ của các ứng cử viên *1 Phương pháp: • Đếm tập dựa vào kỹ thuật băm: – Một tập kích thước... mang tính dự báo đang tiềm ẩn trong dữ liệu Những tri thức này không đơn giản chỉ là kết quả của các phép nhóm, tính tổng hay sắp xếp mà là kết quả của một quá trình tính toán phức tạp và tốn nhiều thời gian Thông tin mà luật kết hợp đem lại là rất đáng kể và hỗ trợ không nhỏ trong quá trình ra quyết định Tìm kiếm được những luật kết hợp “quý hiếm” và mang nhiều thông tin từ CSDL tác nghiệp là một... trỏ đến các nút tại độ sâu d+1 + Xây dựng hash-tree cho Ck - Thêm vào tập item C  bắt đầu từ nút gốc  đi xuống cho đến khi gặp nút lá 28  tại nút trong tại độ sâu d, chọn nhánh để đi, áp dụng một hàm băm tới item thứ d của C - tất cả các nút được khởi tạo ban đầu thì bỏ đi - một nút lá được chuyển thành nút trong khi số các nút vượt quá một ngưỡng + Sau khi xây dựng hash-tree cho Ck, hàm tìm các... phá dữ liệu Luật kết hợp được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: Phân tích bán hàng trong siêu thị, cross-marketing, thiết kế catalog, loss-leader analysis, gom cụm, phân lớp,… 14 CHƯƠNG 2 CÁC THUẬT TOÁN TÌM LUẬT KẾT HỢP Thuật toán chung cho luật kết hợp  Trong lần duyệt đầu tiên qua CSDL, độ hỗ trợ của mỗi tập riêng biệt được tính toán và mỗi tập phổ biến được xác định  Trong mỗi lần duyệt sau đó, các... riêng việc tạo ứng cử viên từ việc tính toán Nó ghi một bản copy của tập ứng cử viên cùng với TID của các giao dịch tạo ra trong một cấu trúc tuần tự Kết thúc của lần duyệt, tính toán độ hỗ trợ của tập ứng cử viên được xác định qua việc sắp xếp và kết hợp những cấu trúc tuần tự này SETM nhớ cácTID của các giao dịch cùng với tập ứng cử viên Để tránh cần một phép toán tập con, nó sử dụng thông tin này để... 16) end 17) Answer =  k Lk ; 3 Thuật toán Apriori a Ý tưởng Dùng các tập phổ biến kích thước (k - 1) để tạo các tập phổ biến kích thước k ( hay nói cách khác: tạo ra các tập phổ biến có 1 item, tập 2 items tạo từ tập 1 item,…, tập k items từ tập k-1 items) Sau đó xây dựng luật từ tập phổ biến k items tìm được b Đặc điểm  Mỗi tập item được tạo ra phải được tính toán độ hỗ trợ và độ tin cậy 19  Các tập... chất”mọi tập item phổ biến thì các tập con của nó đều là phổ biến” Ở ví dụ trên đây khi ta phát hiện được “AB” là tập không phổ biến, khi đó tất cả các tập chứa AB (ABC, ABD, ABE, ABCD, ABCE, ABDE, ABCDE) ta đều không cần xét c Quy trình thuật toán Qua 2 bước: Bước 1: Tìm tập item phổ biến Tìm tất cả các tập item dự kiến sau đó thực hiện tính toán độ hỗ trợ cho từng tập dự kiến đó Loại bỏ những
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đồ án tốt nghiệp thiết kế, xây dựng chương trình xử lý kết quả bán hàng của công ty DTIC, Báo cáo đồ án tốt nghiệp thiết kế, xây dựng chương trình xử lý kết quả bán hàng của công ty DTIC, Báo cáo đồ án tốt nghiệp thiết kế, xây dựng chương trình xử lý kết quả bán hàng của công ty DTIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn