thuyết trình thiết kế cấu trúc tổ chức

50 635 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2014, 03:06

Nhóm 3 - Đêm 6 – Khóa 20 THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC 5/8/2014 22/04/11 NỘI DUNG TRÌNH BÀY TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC I CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ II CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC III SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC IV KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC VÀ VIỆT NAM THIẾT KẾ TỔ CHỨC V BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VI 1 2 4 3 I - TỔNG QUAN THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC KHÁI NIỆM THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT CẤU TRÚC TỔ CHỨC CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP CẤU TRÚC TỔ CHỨC QUYỀN HẠN, QUYỀN LỰC VÀ ỦY QUYỀN TRONG QUẢN TRỊ 5/8/2014 Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp: - Tổng hợp các bộ phận khác nhau, - Các bộ phận có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định, được bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng quản trị và phục vụ mục đích chung đã xác định của doanh nghiệp. 1 - KHÁI NIỆM VỀ THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC 5/8/2014 2 - CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC  Tính tối ưu  Tính linh hoạt  Tính tin cậy lớn  Tính kinh tế 5/8/2014  Nguyên tắc cơ cấu tổ chức quản trị phải gắn với phương hướng, mục đích của doanh nghiệp.  Nguyên tắc chuyên môn hoá và cân đối.  Nguyên tắc linh hoạt và thích nghi với môi trường.  Nguyên tắc hiệu lực và hiệu quả. 3 - CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC 5/8/2014 4 – QUYỀN HẠN, QUYỀN LỰC VÀ ỦY QUYỀN TRONG QUẢN TRỊ QUYỀN LỰC VÀ QUYỀN HẠN TRONG QUẢN TRỊ ỦY QUYỀN QUẢN TRỊ 5/8/2014 QUYỀN HẠN VÀ QUYỀN LỰC TRONG QUẢN TRỊ PHÂN LOẠI Quyền hạn Quyền lực • Quyền hạn là cái mà nhà quản trị có thể giao phó cho người khác thay mặt mình để thực hiện. • Quyền hạn được biểu hiện bởi kích thước hai chiều; diện tích nằm ngang biểu hiện các chức năng. • Quyền lực là mức độ độc lập trong hoạt động dùng cho nhà quản trị để tạo lập trong hoạt động dùng cho nhà quản trị để tạo ra khả năng sử dụng những quyết định của họ thông qua việc trao cho họ quyền ra quyết định hay đưa ra các chỉ thị. • Quyền lực được biểu thị bằng kích thước ba chiều, chiều thẳng đứng tượng trưng cho đẳng cấp, chiều ngang tượng trưng cho chức năng và chiều thứ ba gọi là trung tâm quyền lực. 5/8/2014 QUYỀN HẠN VÀ QUYỀN LỰC TRONG QUẢN TRỊ Trung tâm quyền lực M ức độc quyền hạn Độ gần Trung tâm quyền lực Các chức năng Sản xuất Tiếp thò K ế toán Tài chính N hân viên N ghiên cứu và phát tri ển 5/8/2014 ỦY QUYỀN TRONG QUẢN TRỊ Ủy quyền: giao phó quyền hạn và trách nhiệm cho người khác để họ thay quyền thực hiện một nhiệm vụ riêng. Quy trình ủy quyền 5/8/2014 [...]... QUẢN TRỊ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN (ĐƯỜNG THẲNG) 1 CƠ CẤU QUẢN TRỊ THEO CHỨC NĂNG 2 CƠ CẤU TRỰC TUYẾN - CHỨC NĂNG 3 4 5 6 7 CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO MA TRẬN CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO ĐỊA LÝ CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO SẢN PHẨM CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO KHÁCH HÀNG 1 – CƠ CẤU TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN (ĐƯỜNG THẲNG) Sơ đồ: cấu tổ chức quản trị trực tuyến 5/8/2014 1 – CƠ CẤU TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN (ĐƯỜNG THẲNG - tt)  Ưu điểm • Đảm bảo...II – CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 1 2 5/8/2014 QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ BẢN III - CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC Cổ điển Hiện đại Nhấn mạnh tính chính thức và Nhấn mạnh đến tính hợp tác hệ thống quyền lực phân biệt và giải... CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC Các hình thức phân chia các bộ phận cơ bản •Phân chia theo tầm hạn quản trị •Phân chia theo thời gian •Phân chia theo chức năng •Phân chia theo lãnh thổ địa lý •Phân chia theo sản phẩm •Phân chia theo khách hàng •Phân chia theo quy trình công nghệ và thiết bị kỹ thuật 5/8/2014 II – CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRỰC... bộ phận chức năng khó khăn 5/8/2014 3 - CƠ CẤU TRỰC TUYẾN - CHỨC NĂNG Sơ đồ: 5/8/2014 cấu tổ chức trực tuyến - chức năng 3 - CƠ CẤU TRỰC TUYẾN - CHỨC NĂNG (tt)  Ưu điểm • Có được ưu điểm của cơ cấu trực tuyến và cơ cấu chức năng • Tạo điều kiện cho các giám đốc trẻ  Nhược điểm • Nhiều tranh luận vẫn xảy ra • Hạn chế sử dụng kiến thức chuyên môn • Vẫn có xu hướng can thiệp của các đơn vị chức năng... 7 - CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO KHÁCH HÀNG Sơ đồ: Cơ cấu tổ theo khách hàng 5/8/2014 7 - CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO KHÁCH HÀNG (tt) Ưu điểm Nhu cầu khách hàng khác biệt nhau  tổ chức có thể tập trung vào nhu cầu của khách hàng  Nhược điểm Có thể dẫn đến áp lực cho tổ chức do phải cố gắng để thoả mãn quá nhiều nhu cầu khác biệt nhau của khách hàng Những nỗ lực này có thể gây ra nhiều rắc rối đối với tiến trình sản... 5/8/2014 4 - CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO MA TRẬN Sơ đồ: Cơ cấu tổ theo chức ma trận 5/8/2014 4 - CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO MA TRẬN (tt)  Ưu điểm • Tổ chức linh động • Ít tốn kém, sử dụng nhân lực có hiệu quả • Đáp ứng được tình hình sản xuất kinh doanh nhiều biến động • Hình thành và giải thể dễ dàng, nhanh chóng  Nhược điểm • Dễ xảy ra tranh chấp ảnh hưởng giữa người lãnh đạo và các bộ phận • Cơ cấu này đòi hỏi... và kết quả là chi phí sản xuất sẽ gia tăng 5/8/2014 III - CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC Chiến lược Con người Hoàn cảnh bên ngoài Yếu tốcấu và công nghệ sản xuất 5/8/2014 IV - SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC 1 Khái niệm 5/8/2014 2 Công thức tạo ra sự thay đổi 3 Xúc tiến việc đổi mới 4 Tái cấu trúc IV - SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC Chiến lược phát triển của doanh nghiệp Các ảnh hưởng trong quá trình. .. đòi hỏi nhà quản trị phải có ảnh hưởng lớn • Phạm vi sử dụng còn hạn chế vì một trình độ nhất định 5/8/2014 5 - CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO ĐỊA LÝ Sơ đồ: cấu tổ chức theo địa lý 5/8/2014 5 - CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO ĐỊA LÝ (tt)  Ưu điểm •Giao trách nhiệm cho cấp thấp hơn •Chú ý các thị trường và vấn đề về địa phương, tăng cường sự kết hợp theo vùng •Tận dụng được tính hiệu quả của các hoạt động tại địa phương... trị cho cấp tổng quản lý  Nhược điểm • Cần nhiều người có thể làm công việc công việc tổng quản lý • Làm cho việc duy trì các dịch vụ trung tâm về kinh tế khó khăn hơn và có thể còn cần đến những dịch vụ nhân sự hay là mua sắm cấp vùng • Vấn đề kiểm soát của cấp quản lý cao nhất khó khăn hơn 5/8/2014 6 - CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO SẢN PHẨM Sơ đồ: Cơ cấu tổ theo sản phẩm 5/8/2014 6 - CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO SẢN... đổi tổ chức IV - SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC - CÔNG THỨC TẠO RA SỰ THAY ĐỔI 5/8/2014 IV - SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC - CÔNG THỨC TẠO RA SỰ THAY ĐỔI Mục đích: tăng hiệu quả quản lý doanh nghiệp, tạo sức mạnh vô hình cho doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh và phát triển Chiến lược: một tập hợp của các chuổi họat động được thiết kế nhằm tạo ra lợi thế cạnh bền vững." Theo McKinsey (1978) Các ảnh hưởng trong quá trình . 20 THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC 5/8/2014 22/04/11 NỘI DUNG TRÌNH BÀY TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC I CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ II CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC III SỰ. ĐỔI TỔ CHỨC IV KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC VÀ VIỆT NAM THIẾT KẾ TỔ CHỨC V BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VI 1 2 4 3 I - TỔNG QUAN THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC KHÁI NIỆM THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT. NĂNG CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO MA TRẬN 5 CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO ĐỊA LÝ 6 CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO SẢN PHẨM 7 CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO KHÁCH HÀNG 1 – CƠ CẤU TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN (ĐƯỜNG THẲNG) Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức quản
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình thiết kế cấu trúc tổ chức, thuyết trình thiết kế cấu trúc tổ chức, thuyết trình thiết kế cấu trúc tổ chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay