Bài giảng quan hệ quốc tế & quan hệ quốc tế ở Châu á

66 1,090 9
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2014, 00:05

Bài giảng quan hệ quốc tế & quan hệ quốc tế ở Châu Á QUAN HỆ QUỐC TẾQUAN HỆ QUỐC TẾ CHÂU Á QUAN HỆ QUỐC TẾQUAN HỆ QUỐC TẾ CHÂU Á (INTERNATIONAL RELATIONS & IR IN ASIA) (INTERNATIONAL RELATIONS & IR IN ASIA) Nguy n Ti n L cễ ế ự HKHXH & NVĐ TP.HCM M UỞ ĐẦ M UỞ ĐẦ • Phần thứ 1 Nhập môn về Quan hệ Quốc tế - Sự hình thành và tính chất của bộ môn QHQT - Đối tượng, nhiệm vụ của bộ môn QHQT - Phương pháp nghiên cứu QHQT • Phần thứ 2 Lịch sử quan hệ quốc tế châu Á Chương Một: QHQT thời cổ đại: Giao lưu và tiếp nhận văn hoá Chương Hai: QHQT thời trung đại: Chiến tranh và xung đột. Chương Ba: QHQT thời cận đại: CNTB phương Tây và châu Á Chương Bốn: QHQT thời hiện đại: thời “chiến tranh lạnh” sau “chiến tranh lạnh” * Tài liệu học tập: • - Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các đại hội VIII, XIX và dự thảo báo cáo đại hội X, phần nhận định về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại. • -Tổng cục Chính trị, 2003, Quan hệ quốc tế, Giáo trình đại học, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội • - Khoa Đông phương học, 2003, Nhật Bản trong thế giới Đông Á và Đông Nam Á, NXB TP Hồ Chí Minh • - Khoa Đông phương học, 2004, 30 năm quan hệ Viẹt Nam-Nhật Bản, Kết quả và triển vọng, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh • - Lê Văn Quang, 1993, Quan hệ quốc tế Đông Á trong lịch sử, Tủ sách Đông phương học, ĐHTH TP. Hồ Chí Minh • - Nguyễn Thanh Bình, 2004, Quan hệ Nhật-Trung từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II đến nay, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội ASIA ASIA I.SỰ HÌNH THÀNH VÀ TÍNH CHẤT CỦA I.SỰ HÌNH THÀNH VÀ TÍNH CHẤT CỦA KHOA HỌC QHQT KHOA HỌC QHQT Khái niệm: QHQT: International Relations; Bộ môn QHQT hay NC QHQT: The Study of International Relations, viết tắt la IR • Quan hệ quốc tế là tổng hoà các mối liên hệ, quan hệ và tương tác lẫn nhau giữa các chủ thể (Actor s , Players) cấu thành đời sống quốc tế trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội • Sự hình thành quan hệ quốc tế là nhu cầu khách quan, thiết yếu của sự vận động và phát triển của mỗi cộng đồng dân tộc trong quá trình lịch sử. • IR là một môn khoa học nghiên cứu tổng hợp thuộc khoa học xã hội-nhân văn trong đó chủ yếu là chính trị học, lịch sử và kinh tế học, nghiên cứu về các mối quan hệ giữa những chủ thể (Player, Actor) cấu thành quan hệ quốc tế. • Trong IR xuất hiện khái niệm Discipline tức là một lĩnh vực hiểu biết, một vấn đề nghiên cứu hoặc trao đổi, một chuyên ngành trường ĐH. Mỗi môn khoa học cơ sở, có truyền thống được coi là Discipline, ví dụ như Chính trị học, Kinh tế học, Lịch sử học, Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học…IR là môn nghiên cứu đa ngành Multi-Discipline hay liên ngành Inter- Discipline. Sự hình thành bộ môn QHQT Sự hình thành bộ môn QHQT Môn khoa học chuyên biệt (cơ bản) (Discipline) Quan hệ quốc tế (International Relations) Chính trị học (Political Sciences) Chính trị quốc tế Inter-Politics Kinh tế học (Economics) Kinh tế quốc tế Inter-Economics KT-CT học QT Inter-Political Economics Sử học ( History) Lịch sử QHQT Inter-History Lịch sử ngoại giao Diplomatic History Xã hội học (Socialogy) Xã hội học QT Socialogy of Transnational Relations Nhân học (Anthropology) Nhân học văn hóa Cultural Anthropology Tâm lý học (Psychology) Tâm lý học QT Inter-Psychology • IR là một khoa học vừa mang tính chất của khoa học chính trị và tính chất của khoa học lịch sử. • Tính chất chính trị của IR được biểu hiện nội dung những vấn đề quốc tế mà nó đi sâu nghiên cứu chủ yếu là các quan hệ chính trị-xã hội giữa các chủ thể. • Tính lịch sử của IR thể hiện chỗ các mối quan hệ quốc tế luôn gắn liền và có mối liên hệ với các hiện tượng, các sự kiện phong phú và đa dạng khác trong một hỉnh thể của dòng chảy lịch sử, sự vận động, biến đổi xã hội chung của loài người. ・ IR có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của mỗi quốc gia và quốc tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay và sắp tới của thời đại. IR là một nội dụng thiết yếu của mỗi chủ thể quan hệ, và nó đã được đưa vào giảng dạy các trường đại học. Thông qua giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn các quan hệ quốc tế, góp phần làm cho chúng ta có sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn những vấn đề biến động phức tạp của đời sống quốc tế, từ đó có thái độ ứng xử, hoạt động thực tiễn tích cực và có hiệu quả, đảm bảo cho lợi ích giai cấp và lợi ích dân II. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU II. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA IR CỦA IR 1. Đối tượng • Đối tượng nghiên cứu của khoa học IR các mối quan hệ của các chủ thể quan hệ quốc tế, các quy luật và vấn đề có tính quy luật trong quá trình vận động, phát triển các mối quan hệ quốc tế của các chủ thể trên các lĩnh vực của đời sống quốc tế. • IR nghiên cứu các nhân tố, các điều kiện tác động, chi phối, các đặc điểm và nội dung của các mối quan hệ quốc tế, nhìn thấy thực trạng, xu hướng vận động của các chủ thể và sự kiện một cách đúng đắn. [...]... trong nội bộ các nước luôn có những xung đột nhưng quan hệ QT châu Á chủ yếu là quan hệ giao lưu, truyền bá văn hóa, kỹ thuật và xác lập các quan hệ ngoại giao giữa các nước Chương Hai QHQT CHÂU Á THỜI TRUNG ĐẠI I Các cuộc xung đột khu vực Đông Á - thời Cổ đại, QHQT châu Á ít có sự xung đột lẫn nhau - Tuy nhiên, sau khi nhà Đường của TQ sụp đổ thì những cuộc xung đột lan rộng Trung Quốc, sang... quốc gia dân tộc trong giải quyết các quan hệ quốc tế • Tính quy luật về sự thích ứng của chiến lược đối ngoại của mỗi chủ thể với đặc điểm tình hình xu thế quan hệ quốc tế và trật tự thế giới • Tính quy luật trong quan hệ quốc tế về sự quy định của quan hệ kinh tế quốc tế tới các hình thức khác 2 Nhiệm vụ IR • Thứ nhất, nghiên cứu sự hình thành, vận động, biến đổi của các chủ thể trong đời sống quốc. .. chủ thể trong đời sống quốc tế • Thứ hai, IR nghiên cứu các mối quan hệ quốc tế của chủ thể trong các giai đoạn lịch sử và xu thế của các quan hệ đó trong tương lai • Thứ ba, IR nghiên cứu các quan điểm, chính sách đối ngoại của các chủ thể III CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • 1 Chức năng Với khách thể phản ánh là đời sống quốc tế hiện thực và đối tượng nghiên cứu là các chủ thể IR có một số chức... Các chủ thể quan hệ quốc tế chủ yếu sau đây: • Thứ nhất là các quốc gia có chủ quyền.Đây là chủ thể quan hệ chủ yếu, cơ bản nhất cấu thành thực thể chính trị và đời sống quốc tế • Thứ hai là các phong trào chính trị- xã hội lớn trên thế giới Phong trào này có vị trí, vai trò ảnh hưởng quan trọng trong đời sống quốc tế, được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng thế giới • Thứ ba là các tổ chức quốc tế. .. trị-xã hội trong đời sống quốc tế • IR còn có hệ thống các phạm trù: lợi ích quốc gia, xu thế quốc tế, tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ, cùng tồn tại hoà bình, hợp tác, liên kết quốc tế, cạnh tranh, độc lập dân tộc, can thiệp, ngoại giao nhân dân, ngoại giao nhà nước, thoả hiệp, liên minh, công ước quốc tế, chính sách đối ngoại, đàm phán, quan hệ song phương, quan hệ đa phương, hiệp ước, lễ tân,... kết hợp các phương pháp nghiên cứu của cả khoa học lịch sử và khoa học chính trị, kết hợp giữa phân tích và tổng hợp, giữa diễn dịch và quy nạp để làm sáng tỏ vấn đề QUAN HỆ QUỐC TẾ CHÂU Á Chương 1 QHQT CHÂU Á THỜI CỔ ĐẠI - Sự truyền bá và tiếp nhận văn minhI Các nền văn minh châu Á - Văn minh Trung Hoa Văn minh Ấn Độ Văn minh Lưỡng Hà 1.Văn minh Trung Hoa - - Thời cổ đại: văn minh phát triển... trò quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị thế giới Phạm trù Phạm trù cơ bản của IR là phạm trù Quan hệ giữa các quốc gia có chủ quyền Phạm trù này chỉ ra mối liên hệ cơ bản, chủ yếu trong quan hệ quốc tế • Một phạm trù rất quan trọng của IR là Trật tự thế giới Phạm trù này phản ánh kết quả của sự tương quan so sánh lực lượng, tác động lẫn nhau giữa các chủ thể chính trị-xã hội trong đời sống quốc. .. truyền bá sang ĐBÁ và ĐNÁ: văn minh đạo Phật, đạo Hindu Đạo Phật: Bắc tông và Nam tông; đạo Hindu:ĐNÁ Ấn độ hóa • Văn minh Lưỡng Hà: Toán học • Văn minh Trung Hoa: chữ Hán, Nho giáo, chế độ luật lệnh • Hình thành thế giới Đông Á: “Vùng văn hóa chữ Hán” “Vùng văn hóa Nho giáo” TQ-TT-NB+VN • Hình thành thế giới ĐNÁ: “Trung Quốc hóa” (Việt Nam, Singapore) “Ấn Độ hóa” (Nam VN, Lào, Campuchia, Thái, Myanmar)... trường ca >>>truyền bá sang ĐBÁ và ĐNÁ 3.Văn minh Lưỡng Hà ・ Văn minh của vùng Tiểu Á- Tây Á nằm giữa hai con sông Tigis và Euphrates ・ Có các quốc gia hùng mạnh: Sumer(TNK III-II BC; Thành bang Akkad (cuối TNK III);Cổ Babilone (Tk 19-729 BC); Tân Babilone (626-328) ・ TK 6-7: Islam xuất hiện >> truyền bá mạnh mẽ sang Đông Á, đặc biệt là ĐNÁ Truyền bá toán học, thiên văn học II SỰ TRUYỀN BÁ VĂN MINH • Văn... hệ với TQ và NB Đối với nhà TQ, TT thiết lập quan hệ thân thuộc Đối với NB, TT đã cử sứ đoàn sang NB thiết lập quan hệ hữu hảo Tuy nhiên, do NB thiết lập quan hệ buôn bán với Bột Hải nhưng Shilla lại thực thi chính sách thù địch với vương quốc này nên quan hệ Shilla và NB bị gián đoạn • Mặc dầu Shilla đã thống nhất TT nhưng trong nước hậu duệ của hai vương quốc cũ là Koguryo và Paekche không ngừng nổi . QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở CHÂU Á QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở CHÂU Á (INTERNATIONAL RELATIONS & IR IN ASIA) (INTERNATIONAL RELATIONS & IR IN ASIA) Nguy. nạp để làm sáng tỏ vấn đề. QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở CHÂU Á QUAN HỆ QUỐC TẾ Ở CHÂU Á Chương 1 QHQT Ở CHÂU Á THỜI CỔ ĐẠI - Sự truyền bá và tiếp nhận văn minh- I. Các nền văn minh châu Á - Văn minh. học IR các mối quan hệ của các chủ thể quan hệ quốc tế, các quy luật và vấn đề có tính quy luật trong quá trình vận động, phát triển các mối quan hệ quốc tế của các chủ thể trên các lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quan hệ quốc tế & quan hệ quốc tế ở Châu á, Bài giảng quan hệ quốc tế & quan hệ quốc tế ở Châu á, Bài giảng quan hệ quốc tế & quan hệ quốc tế ở Châu á, I.SỰ HÌNH THÀNH VÀ TÍNH CHẤT CỦA KHOA HỌC QHQT, II. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA IR, III. SỰ TiẾP NHẬN VĂN MINH, Chương Hai QHQT Ở CHÂU Á THỜI TRUNG ĐẠI, II. SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA MÔNG CỔ VÀ QHQT CHÂU Á, III. Sự bành trướng của Nhật Bản vào đại lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn