nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh ( tóm tắt)

27 466 2
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2014, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ NGUYỄN ĐÌNH SƠN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÓ CẠNH TỚI ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG CỦA MÁY BAY TRONG QUÁ TRÌNH HẠ CÁNH Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực Mã số: 62 52 01 16 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NỘI - 2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ - BỘ QUỐC PHÒNG Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS Phạm Vũ Uy 2. GS. TSKH Nguyễn Đức Cương Phản biện 1: GS.TSKH Vũ Duy Quang, Đại học Bách khoa Nội Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Văn Chúc, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân, Học viện Kỹ thuật quân sự Luận án được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện theo quyết định số 478/QĐ-VKHCNQS, ngày 09 tháng 05 năm 2014 của Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, họp tại Viện Khoa học và Công nghệ quân sự vào hồi giờ ngày Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Viện KH-CNQS - Thư viện Quốc gia Việt Nam 1 MỞ ĐẦU Gió cạnh xảy ra một cách ngẫu nhiên, khó lường nên dễ gây ra tai nạn bay. Một số hình ảnh gió cạnh làm nghiêng và lệch hướng máy bay Theo thống kê có đến khoảng 85% sự cố và tai nạn bay xảy ra liên quan đến gió cạnh khi hạ cánh [65]. Ở Việt Nam chưa quan tâm nhiều đến ảnh hưởng của gió cạnh đến hoạt động bay, chưa xem gió cạnh như là một trong những nguyên nhân chính gây ra uy hiếp an toàn bay và tai nạn bay. Vì thế nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh là rất cần thiết. Mục đích nghiên cứu: Mục đích của việc nghiên cứu là xem xét mức độ ảnh hưởng của gió cạnh tới các đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh để có biện pháp khắc phục, hạn chế. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứumáy bay ở vùng vận tốc nhỏ, đối tượng cụ thể là máy bay huấn luyện L-39. Giới hạn nghiên cứu: Khảo sát ảnh hưởng của gió cạnh đến một số đặc tính khí động của máy bay khi hạ cánh ở vùng vận tốc nhỏ. Phương pháp nghiên cứu Thực hiện đồng thời hai phương pháp số kết hợp so sánh một số kết quả tính toán với các số liệu có trong tài liệu kỹ thuật (TLKT) của đối tượng nghiên cứu. Kết cấu của luận án Luận án bao gồm mở đầu, 4 chương, kết luận (gồm 100 trang, 9 bảng, 48 hình vẽ-đồ thị), tài liệu tham khảo và các phụ lục. Chương 1: Tổng quan về ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay. Các phương pháp nghiên cứu. Đặc điểm dòng khí chảy bao máy bay khigió cạnh; tình hình nghiên cứu ở trên thế giới và ở trong nước; các phương pháp nghiên cứu; các khó khăn và giải pháp giải quyết đề tài luận án. 2 Chương 2: Mô hình toán xác định đặc tính khí động của máy bay. Chương 2 trình bày mô hình toán xác định đặc tính khí động của máy bay bằng phương pháp XRR và bằng phần mềm Ansys. Phương pháp nghiên cứu, đánh giá các kết quả khảo sát và khẳng định tính khách quan của phương pháp nghiên cứu đã lựa chọn. Chương 3: Xây dựng mô hình toán xác định đặc tính khí động của máy bay với cấu hình cất, hạ cánh. Xây dựng mô hình không gian bài toán chảy bao cánh nâng cơ sở có tính đến trượt cạnh và áp dụng mô hình toán cho máy bay với cấu hình cất, hạ cánh bằng XRR. Khảo sát đặc tính lực nâng của máy bay L-39 khi hạ cánh bằng XRR và bằng Ansys. So sánh và đánh giá các kết quả tính toán với kết quả theo TLKT. Kết luận rút ra về khả năng thực hiện đề tài nghiên cứu. Chương 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến đặc tính khí động máy bay trong quá trình hạ cánh. Chương 4 trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến đặc tính khí động của máy bay khi hạ cánh. Xây dựng mối liên hệ cân bằng giữa các góc điều khiển cánh lái hướng δ H , cánh lái liệng δ L với góc trượt cạnh β. Xác định miền vận tốc an toàn khi hạ cánh có trượt cạnh. Khảo sát quĩ đạo hạ cánh có trượt cạnh và các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của gió cạnh khi hạ cánh. Những đóng góp mới của luận án 1- Phát triển tiếp mô hình không gian cho cánh nâng cơ sở bằng p. pháp XRR. 2- Khẳng định gió cạnhảnh hưởng đến các đặc tính khí động của máy bay. Đưa ra khái niệm góc trượt cạnh tới hạn và khuyến cáo là sẽ tiềm ẩn nguy hiểm khi góc trượt cạnh lớn hơn góc trượt cạnh tới hạn. Khẳng định khi vận tốc bay giảm thì góc trượt cạnh tới hạn cũng giảm theo. 3- Bổ sung thêm các đặc tính khí động của máy bay khiảnh hưởng của gió cạnh bằng phương pháp số bên cạnh các số liệu bay thực nghiệm. Các kết quả tính toán, các biện pháp đề xuất, một số kết luận rút ra, các phụ lục v.v. là những số liệu đủ tin cậy và có thể được sử dụng như tài liệu hướng dẫn, tham khảo. 4 - Về mặt phương pháp: Đề xuất phương pháp tiếp cận nghiên cứu và xác định độ tin cậy kết quả nghiên cứu bằng việc sử dụng hai phương pháp số có bản chất rõ ràng, độc lập kết hợp với việc so sánh một số kết quả tính toán thu được với các số liệu có trong TLKT để đánh giá một vấn đề về khí động học của máy bay khi không có điều kiện áp dụng phương pháp thử nghiệm truyền thống. 3 Ý nghĩa khoa học của luận án Khảo sát một bước sâu hơn về ảnh hưởng của gió cạnh đến đặc tính khí động của máy bay ở vùng vận tốc nhỏ ở điều kiện trong nước, làm cơ sở xem xét vấn đề an toàn bay trong quá trình cất, hạ cánh. Chỉ ra một số bất cập khi sử dụng phương pháp thử nghiệm trên mô hình trong OKĐ ở vận tốc nhỏ trong điều kiện Việt Nam, đề xuất giải pháp nghiên cứu nhằm khắc phục khó khăn khi thử nghiệm trong OKĐ. Ý nghĩa thực tiễn của luận án Phát triển thêm nội dung, chương trình làm công cụ trợ giúp khi nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm và sử dụng máy bay hiệu quảtính đến ảnh hưởng của gió cạnh. Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÓ CẠNH ĐẾN ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG CỦA MÁY BAY. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1. Một số đặc điểm dòng khí chảy bao ở vùng vận tốc nhỏ khiảnh hưởng của gió cạnh Không khí chảy bao ở vận tốc nhỏ chịu ảnh hưởng lớn của lực nhớt động và "vận tốc nhỏ" ở đây được hiểu là những trường hợp mà lực nhớt động không thể bỏ qua trong quá trình nghiên cứu, tính toán. Thực nghiệm [61] trong OKĐ đã chỉ ra rằng ở các vận tốc dưới 12m/s dòng chảy qua mô hình thí nghiệm đã thể hiện sự không ổn định. Sự không ổn định này tăng lên khi có mặt của gió cạnh. Gió cạnh phân bố lại áp suất trên cánh và có ảnh hưởng đến đặc tính khí động của máy bay. 1.2. Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay ở vùng vận tốc nhỏ 1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài Nghiên cứu dòng chảy bao ở vận tốc nhỏ đã được quan tâm khá sớm, ở những năm 40-70 của thế kỷ trước. Trong quá trình nghiên cứu đã có những kết luận được rút ra như: lực cản tăng lên rất ít ở vùng vận tốc nhỏ; sự rối của dòng chảy trong OKĐ có ảnh hưởng đáng kể đến các hệ số khí động; chỉ ra kết quả đo còn phụ thuộc vào mô hình, thiết bị đo, nhiệt độ môi trường (ngày nóng, ngày lạnh) v.v. Tồn tại của phần lớn các công trình đã công bố là thường coi dòng chảy bao ở vận tốc nhỏ là dòng khí lý tưởng, bỏ qua tính nén hoặc tính nhớt của dòng khí thực. Một số công trình khác có đề cập đến ảnh hưởng của tính nén hoặc tính nhớt nhưng cũng chỉ nghiên cứu một cách riêng biệt mà thiếu sự nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của tính nén và tính nhớt của dòng chảy đến ĐTKĐ của máy bay. 4 Mặc dù đã có nhiều công trình đề cập đến ảnh hưởng của gió cạnh tới các máy bay [52, 60, 65, 93] v.v. song hầu hết các đề tài nghiên cứu đều xem gió cạnh như một yếu tố làm dịch chuyển quĩ đạo của máy bay và đưa ra các biện pháp để duy trì quĩ đạo đã xác định. Đây hoàn toàn là vấn đề của động lực học bay. 1.2.2. Tình hình nghiên cứutrong nước Một số công trình như [3], [14] đã sử dụng phương pháp XRR để nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới vết xoáy sau máy bay có cấu hình không gian phức tạp, tuy nhiên ở các công trình này vấn đề ảnh hưởng của gió cạnh đến đặc tính khí động của máy bay chưa được đặt ra như một đề tài nghiên cứu. Xem xét tình hình nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến đặc tính khí động của máy baytrong nước và trên thế giới có thể rút ra một số nhận xét sau: - Các công trình đã công bố chủ yếu chỉ quan tâm đến sự thay đổi quĩ đạo khigió cạnh mà chưa quan tâm đến ảnh hưởng của nó đến đặc tính khí động của máy bay. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh luôn luôn gắn với một đối tượng bay cụ thể mà không có tính tổng quát chung cho mọi máy bay. - Phần lớn các tính toán, thí nghiệm ở trong nước được thực hiện chủ yếu cho dòng chảy đối xứng với cấu hình bay thẳng. Chưa có công trình nào đề cập đến việc tính toán đặc tính khí động máy bay khigió cạnh và cho cấu hình cất hạ cánh. 1.3. Tổng quan các phương pháp xác định đặc tính khí động của máy bay Có nhiều phương pháp xác định đặc tính khí động của máy bay đã được nghiên cứu, phát triển và có thể phân chia chúng thành 3 dạng chính: - Phương pháp giải tích; - Phương pháp thực nghiệm; - Phương pháp số 1.3.1. Xác định đặc tính khí động của máy bay bằng phương pháp giải tích Phương pháp giải tích là phương pháp giải chính xác các phương trình khí động học và động lực học dòng khí bằng các biểu thức. Tuy nhiên phương pháp này không còn phù hợp cho việc giải các bài toán khí động học phức tạp hiện nay. 1.3.2. Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm Là phương pháp nghiên cứu được thực hiện bằng cách trực tiếp tiến hành thử nghiệm trên máy bay thực hoặc thử nghiệm mô hình trong OKĐ. Ở đây ta quan tâm chủ yếu đến thử nghiệm mô hình trong OKĐ. Một điều cần thiết là phải đảm bảo được sự đồng dạng giữa dòng chảy bao thực và dòng chảy bao mô hình trong OKĐ. 5 1.3.3. Xác định đặc tính khí động của máy bay bằng phương pháp số Việc rời rạc hóa các phương trình chuyển động để giải gần đúng các bài toán khí động học được gọi là phương pháp số (phương pháp tính toán). Đây là những phương pháp nghiên cứu dựa trên mô hình vật lý để thiết lập mô hình toán học và sử dụng máy tính để tính toán. Các phương pháp tính toán có thể chia thành hai dạng: phương pháp tính toán cổ điển và p. pháp động lực học dòng chảy tính toán (CFD). 1.3.3.1. Các phương pháp tính toán cổ điển Có hai phương pháp tính toán cổ điển được sử dụng khá hiệu quả là phương pháp panel và phương pháp XRR. * Phương pháp panel coi dòng chảy là không xoáy và không nén được. Tìm lời giải cho trường dòng bằng cách chia bề mặt khảo sát thành các “panel” và giải hệ phương trình đại số tuyến tính để xác định cường độ trên bề mặt tại các “panel” đó. * Phương pháp XRR là việc thay thế cánh bằng một màn xoáy gồm các đoạn xoáy liên kết trên cánh và các đoạn xoáy tự do ngoài cánh sao cho sự tác động của màn xoáy đối với môi trường giống như sự tác động của cánh đối với môi trường. 1.3.3.2. Các phương pháp động lực học dòng chảy tính toán (CFD) Phương pháp CFD là việc giải số trực tiếp các phương trình đạo hàm riêng mô tả chuyển động của chất lỏng nhằm tìm các giá trị gần đúng đồng thời tại mọi điểm. Đây là những phương trình bảo toàn khối lượng, động lượng, năng lượng và được viết cho một thể tích điều khiển cố định vô cùng bé trong môi trường liên tục. Từ các phương pháp động lực học dòng chảy tính toán người ta đã xây dựng được các phần mềm tính toán khá thuận tiện và hiệu quả, như Ansys [13, 66, 76] v.v. *Phần mềm tính toán Ansys là phần mềm có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (về kết cấu cơ học; nhiệt; khí động học và động lực học chất lỏng v.v.). Phương pháp XRR và phần mềm Ansys sẽ được lựa chọn để thực hiện các nội dung đề tài nghiên cứu và sẽ được trình bày cụ thể khi sử dụng ở các phần sau. 1.4. Các nội dung đề tài cần nghiên cứu và phương pháp thực hiện 1.4.1. Các nội dung đề tài cần nghiên cứu Đề tài “ Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh ” đặt ra những vấn đề cần giải quyết đó là: - Xây dựng mô hình bài toán xác định đặc tính khí động của máy bay theo s¬ ®å kh«ng gian với cấu hình cất, hạ cánh trong dòng dừng, phi tuyến và phi đối xứng. 6 - Xây dựng phương pháp để thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án. - Đề ra một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của gió cạnh đến hoạt động bay. 1.4.2. Lựa chọn phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu Nếu kiểm chứng kết quả nghiên cứu bằng thực nghiệm thì một điều không thể bỏ qua là phải đảm bảo được tối thiểu sự đồng dạng về dòng chảy khi bay thử máy baykhi thử nghiệm trong OKĐ (đảm bảo đồng thời đồng dạng về số M, Re). Hình 1.5. Đồ thị xác định nhiệt độ trong ống khí động Trên hình 1.5 cho thấy ở trường hợp khảo sát, để đảm bảo điều kiện đồng dạng dòng chảy, nếu điều kiện bay thử thực hiện ở vận tốc V=50 [m/s] và nhiệt độ t BT =35 [ o C], hệ số đồng dạng hình học k=2,5 thì vận tốc và nhiệt độ dòng chảy bao trong OKĐ phải là V TN =35,64[m/s] và t TN = -116,5 [ o C]. Đây là một yêu cầu mà các OKĐ ở Việt Nam chưa thể đáp ứng được. Khắc phục khó khăn này luận án sử dụng đồng thời hai phương pháp tiếp cận khác nhau (phương pháp XRR và sử dụng phần mềm Ansys) để giải quyết vấn đề nghiên cứu, đồng thời kiểm chứng một số kết quả tính toán thu được với số liệu có trong TLKT của máy bay (cụ thể là máy bay L-39). Kết luận chương 1 Gió cạnh phân bố lại áp suất trên cánh nâng và ảnh hưởng đến các đặc tính khí động của máy bay. Khó khăn của luận án là việc không có đủ điều kiện để thực hiện kiểm chứng kết quả nghiên cứu trong OKĐ cũng như tổ chức bay thử nghiệm kiểm tra. Trong chương 1 đã đề xuất phương pháp giải quyết vấn đề này bằng việc sử dụng ”phòng thí nghiệm số”. Việc ứng dụng hai phương pháp tính toán có bản chất rõ ràng, độc lập nhằm để giảm bớt khối lượng tính toán và làm cơ sở đánh giá kết quả nghiên cứu khi không có đủ điều kiện thực hiện kiểm chứng bằng thực nghiệm 7 truyền thống. Đây là phương pháp mà luận án áp dụng để tiếp cận nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến các đặc tính khí động của máy bay. Chương 2: MÔ HÌNH BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG CỦA MÁY BAY 2.1. Mô hình toán xác định đặc tính khí động của máy bay bằng phương pháp xoáy rời rạc, phi tuyến trong dòng chảy bao dừng 2.1.1. Mô hình tính toán theo sơ đồ cánh phẳng đơn N - số dải xoáy dọc n - số xoáy ngang 1  k k   - lưu số xoáy ngang k k 1    - lưu số xoáy dọc )1( k  - lưu số xoáy tự do hệ I )2(   - lưu số xoáy tự do hệ II k,  - chỉ số của xoáy liên kết p ,  - chỉ số của điểm kiểm tra Hình 2.1. Sơ đồ minh họa xoáy rời rạc phi tuyến của cánh phẳng đơn Trên hình 2.1 là mô hình XRR phi tuyến của cánh phẳng đơn mỏng [14], chuyển động tịnh tiến với vận tốc không đổi U o . Chọn hệ trục tọa độ vuông góc 0xyz gắn với cánh sao cho gốc tọa độ nằm ở đầu mũi của dây cung gốc cánh b o , trục 0x hướng theo dây cung gốc b o , trục 0y vuông góc với mặt phẳng cánh, trục 0z hướng sang phải vuông góc với mặt phẳng 0xy. Giả thiết góc tấn α ± 0, góc trượt cạnh β=0. Biểu diễn vận tốc cảm ứng qua lưu số vận tốc của xoáy ngang liên kết 1k k    và giải hệ [27]:          N 1k n 1 1pp1k k 1k k sin2a ; ) N , , 2 , 1 p ; n , , 2 , 1 (    , (2.1) Sau khi các lưu số vận tốc của các xoáy liên kết và các xoáy tự do được xác định theo 1k k    , có thể xác định được các hệ số khí động của cánh phẳng đơn [14]. 2.1.2. Mô hình toán xây dựng bằng phương pháp xoáy rời rạc cho máy bay có cấu hình không gian phức tạp Trong [14] mô hình XRR phi tuyến của máy bay có cấu hình không gian phức tạp được thực hiện bằng việc ghép nối các mặt nâng cơ sở với nhau, hình 2.2, và nguyên tắc cách ghép nối giữa chúng được khái quát hóa về 3 dạng cơ bản sau: 8 1. Dạng có tứ giác ngoài không tiếp giáp, thường đặc trưng cho các mút ngoài cánh mà ở đó chỉ có các xoáy tự do hệ II. 2. Dạng tứ giác có cạnh tiếp giáp hoàn toàn, trong đó không có xoáy tự do hệ II ở mút ngoài. 3. Dạng ghép nối các tứ giác với sự tiếp giáp từng đoạn. Trong dạng ghép nối này một cạnh của tứ giác tiếp giáp với một phần cạnh của tứ giác khác. Nguyên tắc ghép nối được thực hiện sao cho hai tứ giác cơ sở tiếp giáp nhau có cùng số lượng các sợi xoáy ngang, xoáy dọc (tiếp giáp tại các mép). Mô hình XRR được mô tả như trên đã thay thế toàn bộ máy bay. Việc xác định các đặc tính khí động của máy bay được thực hiện bao gồm các bước theo thứ tự như sau [14]: - Xác định trường vận tốc cảm ứng của máy bay, - Tính toán cấu trúc của màn xoáy tự do bên ngoài máy bay, - Hệ phương trình để xác định lưu số của xoáy, - Tính toán đặc tính khí động của máy bay. Áp dụng điều kiện không chảy thấu trên các mặt nâng cơ sở của tất cả các phần tử tạo thành máy bay. Thực hiện thay thế giá trị các lưu số của xoáy liên kết dọc, xoáy tự do hệ I và II thông qua xoáy ngang liên kết. Thực hiện một số phép biến đổi và nhóm tất cả hệ số theo 1k km    , nhận được hệ phương trình dưới dạng: 1pp s 1pp1k skmn M 1m N 1k n 1 1k km B.2a. m m            , (2.5) Trong đó: 1pp s B   - tích vô hướng của véc tơ đơn vị dòng không nhiễu động và véc tơ pháp tuyến với mặt nâng cơ sở tại các điểm kiểm tra. M: số mặt nâng cơ sở. Đặc tính khí động của máy bay có phối trí khí động gồm M tấm phẳng được xác định trên cơ sở tổng hợp lực và mô men của các mặt nâng cơ sở. Các hệ số khí động chủ yếu của máy bay và vị trí tâm áp của nó được xác định theo các công thức: pm p1 pm M 1m N 1p n 1 1p pm m 2 m y S).pp( S b C            (2.6) Hình 2.2 . Sơ đồ phối trí máy bay có cấu hình không gian phức tạp [...]... trượt cạnh β≠0 Việc nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến các đặc tính khí động của máy bay L-39 ở chương tiếp theo ta lấy các điểm xuất phát làm gốc và chỉ sử dụng phần mềm Ansys để khảo sát 17 Chương 4: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÓ CẠNH ĐẾN ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG CỦA MÁY BAY TRONG QUÁ TRÌNH HẠ CÁNH Trong chương này sử dụng phần mềm đã được xây dựng để nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến các đặc tính khí. .. 4.14 Xác định vùng hạ cánh an toàn khi có trượt cạnh đối với máy bay L-39 280 22 4.3 Khảo sát ảnh hưởng của gió cạnh đến quĩ đạo hạ cánh của máy bay Một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của gió cạnh 4.3.1 Khảo sát ảnh hưởng của gió cạnh đến quĩ đạo hạ cánh của máy bay Quá trình hạ cánh gồm các giai đoạn hạ cánh chính: bay xuống ( oạn AB), cải bằng (BC), bay bằng (CD) và chạy hãm đà (DE) [49], hình 4.15... hạn chế ảnh hưởng của gió cạnh đến quá trình hạ cánh của máy bay Khi hạ cánh với gió cạnh có vận tốc lớn có thể thực hiện một số phương pháp để hạn chế ảnh hưởng của gió cạnh đến quĩ đạo hạ cánh của máy bay L-39 như sau: 1- Hạ cánh với góc trượt cạnh bằng phần góc không thể cân bằng [64]: 2- Thực hiện hạ cánh với vận tốc lớn hơn, trong miền hạ cánh an toàn 3- Hạ cánh ở vị trí khác có gió cạnh nhỏ trong. .. các đặc tính khí động (chủ yếu là hệ số lực nâng Cy) của máy bay L-39 trong quá trình hạ cánh ở vùng vận tốc V=155 ÷ 252 km/h 4.1 Khảo sát ảnh hưởng của gió cạnh đến một số đặc tính khí động của máy bay L-39 khi hạ cánh Xây dựng mối liên hệ cân bằng giữa các góc điều khiển với góc trượt cạnh 4.1.1 Khảo sát ảnh hưởng của gió cạnh đến một số đặc tính khí động của máy bay L-39 khi hạ cánh Thực hiện khảo... gió cạnh phụ thuộc vào vận tốc hạ cánh Xây dựng miền vận tốc an toàn cho máy bay L-39 khi hạ cánh có trượt cạnh 4.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh phụ thuộc vào vận tốc hạ cánh Kết quả khảo sát ảnh hưởng của gió cạnh đến các đặc tính khí động của máy bay L-39 khi hạ cánh với cánh tà ở vị trí 25o và 44o (tương ứng với vận tốc hạ cánh 216 km/h và 180 km/h) được thể hiện trong bảng 02.3 và 02.4, phụ... gian cho cánh nâng cơ sở bằng phương pháp XRR 2- Khẳng định gió cạnhảnh hưởng đến các đặc tính khí động của máy bay Đưa ra khái niệm góc trượt cạnh tới hạn và khuyến cáo là sẽ tiềm ẩn nguy hiểm khi góc trượt cạnh lớn hơn góc trượt cạnh tới hạn Khẳng định khi vận tốc bay giảm thì góc trượt cạnh tới hạn cũng giảm theo 3- Bổ sung thêm các đặc tính khí động của máy bay khiảnh hưởng của gió cạnh bằng... tính toán thu được với các số liệu có trong TLKT để đánh giá một vấn đề về khí động học của máy bay khi không có điều kiện áp dụng phương pháp thử nghiệm truyền thống Đây là những kết quả nghiên cứu ban đầu về ảnh hưởng của gió cạnh đến ĐTKĐ của máy bay ở vùng vận tốc nhỏ, cần tiếp tục nghiên cứu theo hướng: - Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến các ĐTKĐ khác của máy bay - Coi ảnh hưởng của gió cạnh. .. điểm khí động zF của máy bay L-39 dịch chuyển theo trục 0z một giá trị zF=0,136 → khoảng 0,3 m Từ những kết quả tính toán ở trên cho thấy gió cạnhảnh hưởng đến các đặc tính khí động của máy bay huấn luyện L-39, gió cạnh càng lớn (góc trượt cạnh càng lớn) thì ảnh hưởng của nó đến các hệ số khí động càng nhiều 4.1.2 Xây dựng mối liên hệ cân bằng giữa các góc điều khiển cánh lái hướng δH và cánh lái... cạnh Đây là những công thức và đồ thị mà trong TLKT máy bay L-39 chưa có 24 KẾT LUẬN Gió cạnhảnh hưởng đến các ĐTKĐ của máy bay, kết quả nghiên cứu cho thấy với một vận tốc bay nhất định thì tồn tại một góc trượt cạnh tới hạn β* mà khi β>β* thì ảnh hưởng của gió cạnh đến hệ số lực nâng là không thể bỏ qua Khi vận tốc bay V giảm thì giá trị góc trượt cạnh tới hạn β* cũng giảm theo - điều này cảnh... Tăng, (2 008), Nghiên cứu tác động của gió cạnh tới chuyển động của khí cụ bay tự động , Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2007, Nội, tr 125-133 4- Nguyễn Đình Sơn, (2 010), “Kiểm chứng các phương pháp xác định đặc tính khí động của thân tròn xoay”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, (số 7, 6-2010), tr 9-14 5- Nguyễn Đình Sơn, (2 012), “Khảo sát ảnh hưởng . tài nghiên cứu. Chương 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến đặc tính khí động máy bay trong quá trình hạ cánh. Chương 4 trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến đặc tính khí động của. mặt của gió cạnh. Gió cạnh phân bố lại áp suất trên cánh và có ảnh hưởng đến đặc tính khí động của máy bay. 1.2. Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay. nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến các đặc tính khí động của máy bay. Chương 2: MÔ HÌNH BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG CỦA MÁY BAY 2.1. Mô hình toán xác định đặc tính khí động của máy bay
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh ( tóm tắt), nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh ( tóm tắt), nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh ( tóm tắt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay