PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HỮU CƠ PHẦN HIDROCACBON

2 680 19
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2014, 16:46

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HỮU CƠ PHẦN HIDROCACBON Gi Gi Gi Giá á á áo o o ovi vi vi viê ê ê ên: n: n: n:Ths. Ths. Ths. Ths.B B B Bù ù ù ùi i i iQuang Quang Quang QuangCh Ch Ch Chí í í ính nh nh nh C C C ò ò òn n n nnhi nhi nhi nhiề ề ề ều u u uchuy chuy chuy chuyê ê ê ên n n nđề đề đề đền n n nữ ữ ữ ữa, a, a, a,t t t tô ô ô ôi i i iđ đ đ đang ang ang angc c c cố ố ố ốg g g gắ ắ ắ ắng ng ng ngth th th thê ê ê êm. m. m. m.N N N Nế ế ế ếu u u uai ai ai aic c c cầ ầ ầ ần n n nth th th thì ì ì ìli li li liê ê ê ên n n nh h h hệ ệ ệ ệnh nh nh nhé é é é!!! !!! !!! !!! PH PH PH PHƯƠ ƯƠ ƯƠ ƯƠNG NG NG NGPH PH PH PHÁ Á Á Á P P P P GI GI GI GIẢ Ả Ả ẢI I I IC C C CÁ Á Á ÁC C C CD D D DẠ Ạ Ạ ẠNG NG NG NGTO TO TO TOÁ Á Á ÁN N N NV V V VỀ Ề Ề ỀHIDROCACBON HIDROCACBON HIDROCACBON HIDROCACBON B B B Bà à à ài i i it t t tậ ậ ậ ập p p p: 1. 1. 1. 1.Đemcrackingmộtlượngn-butanthuđượchỗnhợp A gồm5hidrocacbonkhí.Chohỗnhợpkhí nàysụcquadungdịchBr 2 dưthìkhốilượngbromthamgiaphảnứnglà25,6gamvàsauthí nghiệmkhốilượngbìnhbromtăngthêm5,32gam.Hỗnhợpkhícònlạisaukhiđiquadung dịchbromcótỷkhốihơisovớimetanlà1,9625. a)Tínhhiệusuấtphảnứngcracking.(Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:80%) b)Tính%thểtíchhỗnhợpA.(Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:CH 4 =C 3 H 6 20%,C 2 H 4 =C 2 H 6 50%,C 4 H 10 20%) 2. 2. 2. 2.Saukhikếtthúcphảnứngcrackingn-butanthu22,4lithỗnhợpkhí A (giảsửchỉgồmcác hidrocacbon).Cho A lộitừtừquadungdịchbromdưthìchỉcòn13,44lithỗnhợpkhí B. Đốt cháyhoàntoàn0,6lithỗnhợpkhíBthuđược1,3litCO 2 . a)Tínhhiệusuấtphảnứngcracking (Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:66,67%) Gi Gi Gi Giá á á áo o o ovi vi vi viê ê ê ên: n: n: n:Ths. Ths. Ths. Ths.B B B Bù ù ù ùi i i iQuang Quang Quang QuangCh Ch Ch Chí í í ính nh nh nh C C C ò ò òn n n nnhi nhi nhi nhiề ề ề ều u u uchuy chuy chuy chuyê ê ê ên n n nđề đề đề đền n n nữ ữ ữ ữa, a, a, a,t t t tô ô ô ôi i i iđ đ đ đang ang ang angc c c cố ố ố ốg g g gắ ắ ắ ắng ng ng ngth th th thê ê ê êm. m. m. m.N N N Nế ế ế ếu u u uai ai ai aic c c cầ ầ ầ ần n n nth th th thì ì ì ìli li li liê ê ê ên n n nh h h hệ ệ ệ ệnh nh nh nhé é é é!!! !!! !!! !!! b)Tính%thểtíchcủa A vàthểtíchkhíO 2 cầnđểđốtcháyhoàntoànB (Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:CH 4 =C 3 H 6 30%,C 2 H 4 =C 2 H 6 10%,C 4 H 10 20%,V 02 =50,4l) c)Nếulấy100m 3 hỗnhợp A ở0 0 C,22,4atmđemtrùnghợpthìthuđượcnhữngpolimenào, cókhốilượngbaonhiêu?Biếthiệusuấtphảnứng80%vàcácthểtíchkhíđoởdktc (Đ Đ Đ ĐS S S S: : : : (-C (-C (-C (-C 3 3 3 3 H H H H 6 6 6 6 -) -) -) -) n n n n 10,08.10 10,08.10 10,08.10 10,08.10 5 5 5 5 gam, gam, gam, gam,(-C (-C (-C (-C 2 2 2 2 H H H H 4 4 4 4 -) -) -) -) n n n n 2,24.10 2,24.10 2,24.10 2,24.10 5 5 5 5 gam) gam) gam) gam) 3. 3. 3. 3.Crackingm(gam)n-butanthuđượchỗnhợpkhíA.Dẫntoànbộkhí A quadungdịchBromdư thấycó36gambromthamgiaphảnứngvàthuđượchỗnhợpkhí B. Đốtcháyhoàntoàn1/10 thểtíchhỗnhợpBthuđược2,31gamCO 2 và1,449gamH 2 O. a) Tínhthànhphần%thểtíchhỗnhợp A và B. Biếtrằngphảnứngcrackingxảyrakhông hoàntoà n. .(Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:hhA hhA hhA hhACH 4 =C 3 H 6 28,71%,C 2 H 4 =C 2 H 6 15,84%,C 4 H 10 10,89%;hhB CH 4 51,79%,C 2 H 6 28,57%,C 4 H 10 19,64%) b)Tínhkhốilượngm(gam) (Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:m=16,24gam) c)Tínhhiệusuấtphảnứngcracking (Đ Đ Đ ĐS:80,36%) S:80,36%) S:80,36%) S:80,36%) 4. 4. 4. 4.Đốtcháyhoàntoànhỗnhợp A gồm2hidrocacbonđồngđẳngliêntiếpnhau.Chosảnphẩmcháy hấpthụhoàntoànvàolọcóchứalượngvừađủnướcvôitrong.Khốilượngbìnhnướcvôităng 4,7gamvàtạođược5gamkếttủ a. Tiếptụcđunnóngdungdịchthuđượcthêm1gamkếttủa. a)Xácđịnhcôngthứcphântửcủa2hidrocacbon (Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:C C C C 3 3 3 3 H H H H 8 8 8 8 , , , ,C C C C 4 4 4 4 H H H H 10 10 10 10 ) ) ) ) b)Tính%khốilượngmỗichấ t. .(Đ Đ Đ ĐS:C S:C S:C S:C 3 3 3 3 H H H H 8 8 8 8 43,13%, 43,13%, 43,13%, 43,13%,C C C C 4 4 4 4 H H H H 10 10 10 10 56,87%) 56,87%) 56,87%) 56,87%) c)Crackinglượnghỗnhợp A nóitrênthuđượchỗnhợp B. HidrohóahoàntoànBthuđược 0,896lithỗnhợpkhíD(đoởđktc)gỗmhidrocacbonno.Biếthỗnhợpcókhốilượng phântửnhỏnhấttrongDchiếm37,5%thểtíchhỗnhợ p. Tínhhiệusuấtphảnứng cracking (Đ Đ Đ ĐS:100%) S:100%) S:100%) S:100%) d)Tính%thểtíchcáckhítrongD (Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:CH 4 =C 2 H 6 37,5%,C 3 H 8 =C 2 H 6 12,5%) 5. 5. 5. 5.TiếnhànhcrackingmgamhỗnhợpXgồmpropanvàbutanđượchỗnhợp Y. DẫnYquabình nướcbromdưthấykhốilượngbìnhtăng8,2gamvàcó3,8gamhỗnhợpZthoátrakhỏibình. Vi ếtcácphươngtrìnhphảnứngxảyravàtínhm.(Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:12 12 12 12gam) gam) gam) gam) 6. 6. 6. 6.Tiếnhànhcrackingmgamn-butanđượchỗnhợpX.DẫnXquabìnhnướcbromdưthấykhối lượngbìnhtăng16,8gam.Khíthoátrakhỏibìnhđemđốtcháyhoàntoànđược23,4gamH 2 O và35,2gamCO 2 . Vi ếtcácphươngtrìnhphảnứngxảyravàtínhm.Chobiếtcrackingcóthểxảy racácphảnứngsau:C 4 H 10 →C 4 H 8 +H 2 C 4 H 10 →C 2 H 4 +C 2 H 6 C 4 H 10 →C 3 H 6 +CH 4 (Đ Đ Đ ĐS:29 S:29 S:29 S:29gam) gam) gam) gam) 7. 7. 7. 7. TiếnhànhphảnứngcrackingmgamhỗnhợpgồmpropanvàbutanđượchỗnhợpX.DẫnXqua bìnhbromdưthấykhốilượngbìnhtăng10gamvàcó6,2gamhỗnhợpkhíZthoátrakhỏibình. Vi ếtcácphươngtrìnhphảnứngxảyravàtínhm.(Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:16,2 16,2 16,2 16,2gam) gam) gam) gam) 8. 8. 8. 8.TiếnhànhcrackingmgamhỗnhợpgồmpropanvàbutanthuđượchỗnhợpXgồmC 3 H 6 ,C 4 H 8 , H 2 ,C 2 H 4 ,CH 4 ,C 2 H 6 ,C 3 H 8 dưvàC 4 H 10 dư . DẫnXquabìnhbromdưthấykhốilượngbìnhtăng 10gam.Hỗnhợpkhíthoátrađemđốtcháyhoàntoànđược26,4gamCO 2 và16,2gamH 2 O. Vi ếtcácphươngtrìnhphảnứngxảyravàtínhm.(Đ Đ Đ ĐS: S: S: S:19 19 19 19gam). gam). gam). gam).
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HỮU CƠ PHẦN HIDROCACBON, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HỮU CƠ PHẦN HIDROCACBON, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HỮU CƠ PHẦN HIDROCACBON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn