Bài tập kế toán ngân hàng

22 428 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2014, 16:09

Nghiệp vụ 1:Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả cho Cty cơ khí 200tr mở tại NHTM D, lĩnh 100tr để trả lương và tiền thuê nhân công. NH nhận được 5tr phí ủy thác của bộ tài chính chuyển vào TKTG tại NHNN. Trong số phí này, phải nộp thuế VAT 10%.- Khi nhận uỷ thác: Nợ 1113: 4.000.000.000Có 4412: 4000.000.000 (Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay nhận của Chính phủ)- Khi giải ngân cho khách hàng:Nợ 359: 600.000.000Có 4211.CTY XD N: 300.000.000Có 5012 : 200.000.000Có 1011 : 100.000.000- Khi thông báo cho NH uỷ thác:Nợ 4412: 600.000.000Có 459: 600.000.000- Đồng thời nhập 981: 600.000.000 ( cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác)- Lệ phí uỷ thác:Nợ 1113 : 5.000.000Có 714 : 4.500.000Có 4531 : 500.000 ( thuế VAT)Nghiệp vụ 2:Ngày 20/06/2007 Bà Nguyễn Thuỷ đến ngần hàng Phương Nam rút tiền gửi tiết kiệm và tất toán như sau:Quyển 1: Số tiền gốc 200tr gửi kỳ hạn 3 tháng lãi 6.7% năm từ ngày 20/03/2007Quyển 2: Số tiền gốc 100tr gửi kỳ hạn 6 tháng lãi 6.89% năm gửi từ ngày 25/4/2007. Biết cứ đến ngày 27 của tháng thì ngân hàng tính dự chi lãi. lãi ko kỳ hạn la 3.4% năm.Tính lãi của khách hàng và xử lý: (Đề thì VPBank Thăng Long) Nghiệp vụ 1:  !" #"$%&'()*+,-.# /0"' ."12"3"456$788.' .".3 ! 9 56/)$:88.2; < .3#)=88./ > 62?@A88..3?#"B4C"'D.-)E ) ! 9' ."-)2-3E-,FG A8H' I!&$ AAA:$%'888'888'888 %%A=$%888'888'888JF.2&02) -K I!"3"4"$ :DL$788'888'888 %=AA' M56$:88'888'888 D8A=$=88'888'888 A8AA$A88'888'888 I!C"&$ %%A=$788'888'888 %DL$788'888'888 INO"P-LQA$788'888'888J20+-O"&K IRS-)&$ AAA:$D'888'888 TA%$%'D88'888 %D:A$D88'888J,FG K Nghiệp vụ 2: "=8U87U=88T<"V &,"0"*#".W"X,SY $ ZA$("=88."X1:"?7'TH[\"=8U8:U=88T Z=$("A88."X17"?7'QLH["X\"=DU%U=88T'<,] ,"=T"^"4")_`?'?1?:'%H[' )?"aX?b$JN^F*< ["R"K Hạch toán: ZA$=8U:U=88T,=8U7U=88Tc:"'!".WW"' Rc=88d72THd:UA=c:2:D.S  e"c=88f:2:Dc=8:2:D.S %LA:$:2:D.S %=:=':' $=88.S A8AA$=8:2:D.S Z=$P7"'"=8U7U=88T.W.W.g =DU%=DUD=DU7=DUT=DUA8   =8U7 I"=T"""4")?_`'("`#"4")?_`c ::"J=DU%=TUDK R_`cA88d72QLHd::U:78c827:A7J.SK I!".W.g2)+?C"^'=DU%=8U7cD7"' R`.3cA88d:2%HdD7U:78c82D=QLJ.SK  _-3c827:A7I82D=QLc82A8=TJ.SK Định khoản: I %=:='7 ' $A88'888'888 A8AA$A88'888'888 I %LA:$D=Q'L88 A8AA$D=Q'L88 I %LA:$A8='T88 Q8A$A8='T88 Nghiệp vụ 3: h" .0F[R4,"X,S"4"C""S-* .C" Cg$A88'888'888g1:"?Y8'7THU"'""X? ADU87U=88T' "_,"=8U87U=88T"4"e?41:"?B8'T8HU" C"1?8'=DHU"' "=8UA8U=88T"Y"X' 4B"4"_`"=T""' "X?""=8UA8U=88T ADU87ADUTADUQADUL=8UA8  I!""X$ A8AA$A88'888 %=:=': ' FR$A88'888 I"4")?_`.3$ "=TU7U8T"4")?_`.3\"ADU7U8T,"=7UTU8T$ R_`.3$A88'888d8'7THd%=J"KU:8cL:Q R_`.3"0B$ Q8A$L:Q %LA:$L:Q "=TUTU8T"4")?_`.3\=TUTU8T,=7UQU8T R_`.3$A88'888d8'7THc7T8 R_`.3"]=$ Q8A$7T8 %LA:$7T8 "=TUQU87"4")?_`.3\=TUQU87,=7ULU87 R_`.3$A88'888d8'7THc7T8 Q8A$7T8 %LA:$7T8 ITổng lãi dự trả$L:Qf7T8f7T8c==TQ ILãi thực trả cho khách hàng từ ngày 15/6/07 đến ngày 14/9/07 là: A88'888d8'7THdL=U:8c=8D%27T ILãi thực trả cho khách hàng từ ngày 15/9/07 đến ngày 20/10/07làJ?1.g- K$JA88'888f=8D%27TKd8'=DHd:DU:8c=LT277 Định khoản$ IR-$ %LA:$=8D%27T %=:='A= ' FR$=8D%27T I!".W?$ %LA:$==:2::J==TQI=8D%27TK Q8A$==:2::J"3_3_`?g#`K Q8A$=LT277 A8AA$=LT277 I!".W$ %=:='A= ' FR$A8=8D%27TJA88'888f=8D%27TK A8AA$A8=8D%27T  Nghiệp vụ 4: "A=UTU=88T2h'<i," #"a.W >AP]"j"X2P A="\A=UA8U87,A=UA8U8TJ.3?.gKS"788.2R(82DHU"2k: "lg' +;m2.P"-!j/"R( 82:HU" I(`"X$c788.UJAf82DHdA=KcD7728%. I(?,?$788.ID7728%.c::2L7. I P-$ A8AA$D7728%. :QQJ-)P-4eK$::2L7. %=:='A= 'n<$788. INm1""-4e?-)J\"0B,"LK Q8A$=2Q:.J::2L7.UA= K :QQ$=2Q:. IN,,"L^-4e=2Q:dLc=D2%T.2kQ2%L.-4e -Khách hàng rút trước hạn. tính theo lãi không kì hạn 0,3%/tháng. I(?`$D7728%.d8':HdLcAD2=Q. I(""A=UT?$788.fAD2=QI::'L7cDQA2:=:. Định khoản $ I!".Wo$ %=:='A= 'n<$D7728%. Q8A$AD2=Q A8AA$DQ=2ADL. I-0?$ %=:='A= 'n<$::2L7.  :QQ$Q2%L.  Q8A$=D2%T.JK Nghiệp vụ 5: "AU%U=888% >G-"S-p$"4"G3 "6?=8.O"q"o'!3G?-_`-k"=8. O"'NO"P.)_`-k";bE[=88%?A88.O"' Nm3$ A8AA$=8. TL$=8. 5YLTA$=8. QQ==$A88. =AL$ A88.  TÌNH HUỐNG 1:  >E"G"/ !=8.S2P:"2.3?^',""/ !_`/"^R($8'7AHU"',""/ !C"_`/"^R($ 8'TAHU"'  P\A8U8:U=88T,A8U87U=88T'  !O"b_`/"'  "//"?"A8U8%U=88T'  93X"=8U8DU=88T!".W,S.g  RC"1?8'=DHU GIẢI:  Khi khách hàng gởi TK: A8AA$=8.S %=:=':"'!G$=8.S  Dự trả lãi hàng tháng: Q8A$8'A==.Sc=8d8'7AH %LA:$8'A==.S  Khi khách hàng kết toán trước hạn : ♦ Trả nợ gốc %=:=':"'!G$=8.S A8AA$=8.S ♦ Trả lãi trước hạn$JA8U8:,=8U8D?TA"K %LA:$=8dJ8'=DHU:8KdTAc8'AAQ:::. A8AA$8'AAQ:::. ♦ Hạch toán chênh lệch : %LA:$J8'A==d:KI8'AAQ:::c8'=%T77T. Q8A$8'=%T77T. ♦ Doanh thu từ dịch vụ khácJ_!C",-p_`/"KJm-).3 /"J8'TAI8'7AKdPdK A8AA$JJ8'TAHI8'7AHKU:8KdTAd=8c8'8%T:::. TL8'8%T:::. Tình huống 2: "8TU8DU=887'>E"<AQ8.P:[+-#"] .3"-2.3r"?:.S2?).B_`,2R(A'=HUJ mK'R(;cAD8HR(' 3,Y-.m"D88.' Z.^.3"?$  8QU87U=887$.3"?  8QU8TU=887$.3?  =8U8QU=887$.3?"  8QU8LU=887$!3.m"%88.+.3,' GI ẢI:  "TUDU=887$"3"4  =A=A':[m.KH B :180tr  A8AA$AQ8.  Đồng thời tiến h aønh nhập ngoại bảng taøi sản ñảm bảo khoản vay Nhập 9940 : 500 trñ ( taøi sản thế chấp)  "sQU7U=887$!.tCu"s?vs"w" CuA8AA$D2A7. w=AAA$:. wT8=$=2A7.  "sQUTU87$!x.t?v CuA8AA$=2A=%.JATTaA2=HK wT8=$=2A=%.  +yCu" T"Cuww  Cu=A==$:.  w=A=A$:.  "sQUQU87$z-L%A$=2A=%.  +yCu" Q"Cuww  Cu=AA=$:. w=AAA$:.  "s=8UQU87$ .t?v QsCu"t T I5L%A$='A=%. IRv-t.ts"sQUQf-uz.t?vJ).+4+?v-t .tKf?v;wuJ).+4"-t.sK  c=2A=%.f=2A=%d828DHdA=fATTaA2=HU:8a%:J\"sQUT,"ALUQKaAD8Hc ='DL:%8%%. CuA8AA$D'DL:%8%. wT8=$='A=%. w=AA=$:. wT8L$8'%7L%8%.c8'8A=T%%f8'%D777 "sQUL$ .t+Cus+  IRv-u;wutCu" Q$AT%dAD8HdA'=HU:8d:AJ\"sQUQ,"s TULKc8':=:7% .t+Cus?u$ CuA8AA$AT7'%AA7%. w=AAA$ATA. w=AA=J QK$: wT8=$='8QQ.cAT%dA'=H wT8L$8':=:7%. I .t?u ({<$ 5LL%8$D88. Trường hợp 1: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm Tình huống: !"<e !D88.S"X\"AULU8T21:"2?Y82T8DHU"' "ADUAAU8T2!0X_p"A88.S."k"T"'!B?,- ]"0g-)|.Y-Y}Nm3"S-p,.B' Giải quyết: I,!Ye,SD88.SADUAAU8T )?$ f \AULU8T,AUAAU8T$~-_p"?Y 9 !m1.k="827%HU" R$D88.a827%Ha=c7'%88'888 Nợ 4913 (801)$7'%88'888 Có 1011$7'%88'888 f \=UAAU8T,ADUAAU8T$~-_p"?YC"182=DHU"A%" R$D88.a82=DHaA%cDQ:':88 Nợ 4913$DQ:':88 Có 1011$DQ:':88 Fe"?!?$7'%88'888fDQ:':88c7'LQ:':88 I,!YeW"AAUA=U8T  e"?!•?$D88a82T8DHa:cA8'DTD'888 ,Ye"ADUAAU8T^!•m?r$ A8'DTD'888€7'LQ:':88c:'DLA'T88 I93X!0e ! RYcRY"X01f82=Hc82T8DHf82=Hc82L8DH   A88'888'888a82L8DHaT  ?!-3.3."T"$ c =AA'=88  :8 !B0e !^-)|.•Y-#Ye,S.g ' Định khoản: I("3"4$ Nợ 2111$A88'888'888 Có 1011$A88'888'888 IR$ Nợ 1011$=AA'=88 Có 702$=AA'=88 I 3,Y-$".me"X Nhập 996$D88'888'888 Trường hợp 2: Tiết kiệm tích lũy Tình huống: ^"XA=.2??12^r"!•"XA.U",A=" •/"?Ym1A"?827HU"',!D."X3 ,S)?‚^l"",-+J%",-+K•C"0"X 3' B2!?C"Y.g21?A['RY$ 827HU"' Định khoản: I!"X$ Nợ 4232$!"XJAoD.K Có 1011$!"XJAoD.K IR_`.3$ Q8A$827HaA=.cT='888 %LA:$T='888'888 Trường hợp 3: CK bộ chứng từ hàng xuất khẩu đối với hàng xuất miễn truy đòi Tình huống: 5!",,YE]"\"aYƒ.m"D8'888„(6." P="'RY!AH'O"!$A'888„(6'RA2DH' &"P ,Y$A7'888F6U„(6'(="C"Y…†- ƒ'Nm3"S-p,.B' Giải quyết: (!cD8'888€D8'888aAHID88c%L'888„(6cTQ%'888'888F6 R_`""$TQ%'888'888aA2DHcAA'T78'888 Nm3$ IRW!$ Nợ 2221$TQ%'888'888 Có 1011$TQ%'888'888 I(="C"Y…† Nợ 2222$TQ%'888'888 Có 2221$TQ%'888'888 I6`?"]A Nợ 3941$AA'T78'888 Có 702$AA'T78'888 I6`?"]= Nợ 3941$AA'T78'888 Có 702$AA'T78'888 ,!C"^•?C"5!' I93X?C"Q88'888'888' (_.g!$Q88'888'888€TQ%'888'888cA7'888'888 e"_`?AA'T78'888a=c=:'D=8'888 B?S_``$=:'D=8'888€A7'888'888cT'D=8'888 Định khoản: Nợ 1011$TQ%'888'888 Có 2222$TQ%'888'888 Nợ 702$T'D=8'888 Có 3941$T'D=8'888 I93X?C"T88'888'888 (,g!$TQ%'888'888€T88'888'888cQ%'888'888 Định khoản: Nợ 1011$T88'888'888 Có 2222$T88'888'888 Nợ 89$Q%'888'888 Có 2222$Q%'888'888 Nợ 702$=:'D=8'888 Có 3941$=:'D=8'888 Trường hợp 4: Tài sản sau khi thu hồi về, NH tân trang và tiếp tục cho thuê thì hạch toán như thế nào? Tình huống: 93XO3B24."?3g-)4."? D8'888'888'?,-p!B' B""?A8'888'888'R A'888'888U"'Nm3$ -)4."$ Nợ 872$D8'888'888 Có 1011$D8'888'888 B?-$ Nợ 1011$AA'888'888 Có 79$AA'888'888 Nghiệp vụ 1. "=8UAAU=88T2"MC"/3*965,*96`SE ?S"‡3"4"<2=88.S'*96 -)8'8:H.B2-),8'8=H' *965-3`S ?SE/"4"GE/`S."S"' , FG -3E-A8H' • *965' A' -)_mp$ A8AA$78'888J=88.Sd8'8:HK TAAJ-)_mpK$D%'D%D %D:A$D'%DD =' -),$ A8AA$%8'888J=88.Sd8'8=HK TA:J_mp"4;ˆI-),K$:7':7% %D:AJ,FG -3E-gK$:'7:7 :' `SS"M$ A8AA$=88'888'888 DALLJ"l#m."\""4"K $=88'888'888 NO"P2`SE?SE/$ • E/$ DALL$=88'888'888 %D%J-3.3q"O"FSK $=88'888'888 !`S?S2E/•$ "4"G</3"4"g' "4"G`SE?S"4"<C";3/ "4"g' %D%$=88'888'888 AAA:'G$=88'888'888 "4"<"4"GC";"4"g• ,3"' AAA:'<$=88'888'888 %=AA'!‡$=88'888'888 Nghiệp vụ 2. 3G%&' ()-G+,-.#/0"' ."12"3"4C"54_`"788.SO"' .".33 "XC"54_`"/)?:88.SO"2; w.\.3C"#)=88.SO"/ >62?@oA88.mB .3?#"B4C"'4D.S-)<E ) 3"X' ."-)2-E-,FG A8H' [...]... thanh toán trong nền KT Liên hệ VN trước kia chỉ thanh toán chuyển tiền từ khi đổi mới với hoạt động nganh ngân hàng từ ngân hàng một cấp sang ngân hàng 2 cấp NHNN làm nhiệm vụ quản lý NN về tiền tệ ngân hàng, các NHTM là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ Ngoài kho bạc Nhà nước các cấp ra đời cũng là đơn ị thanh toàn Từ đó công tác thanh toán không dùng TM trở nên khó khăn phức tạp khi khách hàng. .. 9940 : 3 tỷ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Tình huống 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ Lãi suất 0.68% trên 1 tháng Xử kế toán trong những trường hợp sau: a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là 0.2% trên 1 tháng Bài làm -... đk 2 bên phải tin tưởng lẫn nhau, ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian nên rủi ro có thể xảy ra với cả người nhận và người trả do quá trình chuyển tiền không thành - Phương thức nhờ thu: là phương thức thanh toán mà trong đó người bán sau khi giao hàng, giao chứng từ hàng hoá uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền bán hàng ở người mua thông qua ngân hàng phục vụ người mua + ưu điểm:... việc thanh toán phụ thuộc vào ý muốn của người mua, tốc độ thanh toán chậm ngân hàng chỉ đóng vai trò là người trung gian đơn thuần Phương thức nhờ thu được áp dụng trong trường hợp hai bên mua bán tin cậy lẫn nhau và thường dùng để thanh toán cước phí bận tải, bán hàng - phương thức tín dụng chứng từ (LC): thư tín dụng là một văn bản cam kết dùng trong thanh toán, trong đó một ngân hàng (phục... giả mạo, gian lận gây lo ngại cho ngân hàng trong việc thanh toán séc và thẻ Câu 11: thanh toán không dùng tiền mặt, ý nghĩa, vai trò với nền KT Liên hệ với VN Thanh toán tiền tệ trong nền KT diễn ra dưới hai hình thức là thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt Nừu thanh toán bằng tiền mặt, có sự xuất hiện của TM trong quá trình thanh toán thì thanh toán không dung tiền mặt không... khách hàng không đến thanh toán lãi theo thời hạn Ngân hàng theo dõi ngoại bảng Nhập 941 : 5 triệu đồng  Ngày 1/9/2007, tiếp tục theo dõi ngoại bảng Nhập 941 : 5 triệu đồng Đến ngày này, ngân hàng xét thấy khách hàng suy giảm khả năng trả nợ nên chuyển nợ cần chú ý Nợ 2112.KH A : 500 triệu đồng Có 2111.KH A : 500 triệu đồng  Đến ngày 20/9/2007, khách hàng đến thanh toán lãi Mức phạt do chậm thanh toán. .. trình thanh toán mà được tiến hành bằng cách trích tiền từ TK của người thụ hưởng hoặc bằng cách bù trừ lẫn nhau thông qua vai trò trung gian của ngân hàng Xuất phát từ nhu cầu thực tế của lưu thông, trao đổi hàng hoá, thanh toán không dùng TM ra đời từ rất sớm, từ khi xuất hiện ngân hàng làm dịch vụ thanh toán Ngày nay, khi nền KTPT, hệ thống NH không ngừng lớn mạnh và hiện đại thì thanh toán không... của ngân hàng yêu cầu đơn vị thanh toán (ngân hàng phục vụ chủ TK) rút một số tiền từ TK của mình để trả cho người thụ hưởng Còn thẻ thanh toán là một loại giấy tờ có giá đặc biệt, được làm bằng chất dẻo tổng hợp, được nhà phát hành ấn định giá trị dùng để trả tiền hàng hoá hay dịch vụ, rút tiền mặt tự động qua máy đọc thẻ hay các máy rút tiền tự động - Thuận lợi: Số chủ thẻ có TK tại ngân hàng. .. 20/9/2007 khách hàng mới đến thanh toán lãi kỳ 10 và 11 Ngày 1/10/2007, khách hàng đến trả tiền lãi kỳ cuối và nợ gốc Xử kế toán trong những trường hợp trên Bài làm  Ngày 1/10/2006: Nợ 2111.KH A : 500 triệu đồng Có 1011 : 500 triệu đồng  Ngày 1/11/2006: Lãi phải thu: 500 * 1% = 5 triệu đồng Khách hàng đến trả lãi bằng tiền mặt: Nợ 1011 : 5 triệu đồng Có 702 : 5 triệu đồng Hạch toán tương tự cho... thanh toán tiêu thụ ý nghĩa của thanh toán không dùng TM ra đời đã khắc phục được nhiều nhược điểm của thanh toán bằng TM, không phải mang vác cồng kềnh khi thanh toán với số lượng lớn, tránh được hiện tượng trộm cắp khi mang theo bên mình, thuận tiền trong việc thanh toán Vai trò: Phát huy vai trò to lớn đối với SX, lưu thông hàng hoá, tiết kiệm chi phí lưu thông, góp phần tăng nguồn vốn cho ngân hàng . khách hàng đến thanh toán lãi đúng hạn bằng tiền mặt. Nhưng đến 20/9/2007 khách hàng mới đến thanh toán lãi kỳ 10 và 11. Ngày 1/10/2007, khách hàng đến trả tiền lãi kỳ cuối và nợ gốc. Xử lý kế toán. Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán. b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là 0.2% trên 1 tháng. Bài làm I("`,"X"4"?$ AD8UJAf:d8'7QHKcA%T'88AAT7.SO" I2?".g?$ AD8IA%T'88A=c='LLQQ.SO" A8AA$A%T'88AAT7.SO" :QQ$='LLQQ.SO" %=:=':"'$AD8.SO" I""2-4e?-)$ Q8A$8'LLL7.SO" :QQ$8'LLL7.SO" a). 3X_p"/4?LL%8J 3,Y-20O"K -LL%8$:& BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Tình huống 1 $Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kế toán ngân hàng, Bài tập kế toán ngân hàng, Bài tập kế toán ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay