đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-tác động của một số ngư cụ đối với cá con và tôm con ở vùng ven biển đông tây nam bộ

85 538 1
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2014, 15:21

. (Tổng Cục Thống Kê, 2007).Trước tình hình trên, đề tài Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá – cá con và ấu trùng tôm - tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam bộ , được. mẫu nghề cá thương phẩm do đề tài Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá, cá con và ấu trùng tôm, tôm con ở vùng ven bờ Đông Tây Nam Bộ thực hiện, từ tháng 1 năm 2007. con ở vùng ven bờ Đông Tây Nam Bộ Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Quốc Huy BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGƯ CỤ ĐỐI VỚI CÁ CON VÀ TÔM CON Ở VÙNG VEN BIỂN ĐÔNG TÂY NAM BỘ KS.
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-tác động của một số ngư cụ đối với cá con và tôm con ở vùng ven biển đông tây nam bộ, đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-tác động của một số ngư cụ đối với cá con và tôm con ở vùng ven biển đông tây nam bộ, đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-tác động của một số ngư cụ đối với cá con và tôm con ở vùng ven biển đông tây nam bộ, III. Ket qua nghien cuu va thao luan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay