Tổng kết các báo cáo khoa học thủy văn- tài nguyên nước và biển

16 432 10
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 15:50

Tổng kết các báo cáo khoa học thủy văn- tài nguyên nước và biển Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trườngTổng kết các báo cáo khoa họcTổng kết các báo cáo khoa họcTiểu ban 3 Tiểu ban 3 Thuỷ văn - Tài nguyên nước v Bi n Tổng số: 14/18 báo cáoViện khoa học khí tượng thủy văn môi trườngBáo CáoBáo Cáo XY DNG HP TC V NGHIấN CU V THY VN V TI NGUYấN XY DNG HP TC V NGHIấN CU V THY VN V TI NGUYấN NC GểP PHN PHT TRIN BN VNG CC LU VC SễNG XUYấN NC GểP PHN PHT TRIN BN VNG CC LU VC SễNG XUYấN BIấN GII VIT-TRUNGBIấN GII VIT-TRUNGLng Tun Anh, NNK- Cỏc vn liờn quan n ti nguyờn nc xuyờn biờn gii Vit-Trung- C s s hp tỏc v thy vn v ti nguyờn nc- xut cỏc lnh vc hp tỏc thy vn v ti nguyờn nc cỏc lu vc sụng xuyờn biờn gii Vit-TrungVin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngVin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngViện khoa học khí tượng thủy văn môi trườngBáo CáoBáo CáoNguyn Xuõn Hin, inh Vn u, NNK- Trỡnh by 1 s kt qu tớnh toỏn nc dõng do súng trong bóo ti khu vc bin Hi Phũng bng phng phỏp mụ hỡnh s tr kt hp vi cỏc cụng thc thc nghim - ỏnh giỏ mc úng gúp ca nc dõng do súng ti mc nc dõng tng cng trong bóo ti khu vc ven bin Hi Phũng.Vin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngVin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngTrung tõm ng lc v Mụi trng bin, H KHTNTrung tõm ng lc v Mụi trng bin, H KHTN NH GI NH HNG CA NC BIN DNG DO SểNG TI MC NH GI NH HNG CA NC BIN DNG DO SểNG TI MC NC DNG TNG CNG TRONG BO KHU VC VEN BIN HI PHềNGNC DNG TNG CNG TRONG BO KHU VC VEN BIN HI PHềNGViện khoa học khí tượng thủy văn môi trườngBáo CáoBáo Cáo XUT C CH GII QUYT TRANH CHP V TI NGUYấN NC XUT C CH GII QUYT TRANH CHP V TI NGUYấN NC BC U P DNG I VI LU VC SễNG BABC U P DNG I VI LU VC SễNG BAHunh Th Lan HngVin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngVin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trng- Hin trng khai thỏc s dng ti nguyờn nc lu vc sụng Ba v cỏc tn ti- Cỏc vn t ra v phõn b, chia s ti nguyờn nc lu vc sụng Ba- Kin ngh s dng h thng h tr gii quyt tranh chp v ti nguyờn nc (CRSS)Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trườngBáo CáoBáo CáoCC KHể KHN KHCH QUAN V CH O TRONG VIC CC KHể KHN KHCH QUAN V CH O TRONG VIC NNG CAO S DNG TiM NNG NC MA KHU VC NNG CAO S DNG TiM NNG NC MA KHU VC THNH PH H CH MINHTHNH PH H CH MINHTrng Vn Hiu, Trn ỡnh Phng-c im ti nguyờn nc ma khu vc thnh ph H Chớ Minh- Cỏc hỡnh thc s dng nc ma- Cỏc khú khn khỏch quan trong vic nõng cao kh nng s dng nc maPhõn vin Khớ tng Thy vn v Mụi trng Phớa NamPhõn vin Khớ tng Thy vn v Mụi trng Phớa Nami Khớ tng Thy vn khu vc Nam Bi Khớ tng Thy vn khu vc Nam BViện khoa học khí tượng thủy văn môi trườngBáo CáoBáo CáoXY DNG CC KCH BN QUN Lí L CHO XY DNG CC KCH BN QUN Lí L CHO H THNG SễNG M-CHUH THNG SễNG M-CHUHong Vn i, NNK - S dng mụ hỡnh MIKE FLOOD mụ phng din bin ngp lt cỏc khu vc trong ờ khi cú s trn ờ, v ờ.- S dng cụng ngh GIS x lý v biờn tp bn ngp lt.-Xõy dng cỏc kch bn qun lý l cho lu vc sụng Mó Chu gm cỏc kch bn qun lý l theo tn sut, v ờ, ct l h cha, cú tỏc ng ca BKH v nc bin dõng.Vin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngVin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngViện khoa học khí tượng thủy văn môi trườngBáo CáoBáo CáoPHNG PHP XC NH NGNG MA PHC V CNH BO NGUY PHNG PHP XC NH NGNG MA PHC V CNH BO NGUY C XUT HIN L QUẫT CHO KHU VC MIN NI BC BC XUT HIN L QUẫT CHO KHU VC MIN NI BC BLó Thanh H, NNKVin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngVin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trng- Gii thiu cỏc phng phỏp xỏc nh ngng ma-Nờu c s khoa hc ca phng phỏp ng ti hn CL-p dng phng phỏp ng ti hn CL xỏc nh ngng ma cho 36 lu vc sụng thuc min nỳi Bc BViện khoa học khí tượng thủy văn môi trườngBáo CáoBáo CáoH Minh HũaVin Khoa hc o c v Bn Vin Khoa hc o c v Bn C S KHOA HC CA PHNG PHP XC NH NC BIN DNG C S KHOA HC CA PHNG PHP XC NH NC BIN DNG NH O LP TRNG LC TUYT I CHNH XC SIấU CAO TRấN NH O LP TRNG LC TUYT I CHNH XC SIấU CAO TRấN CC O XACC O XA- Xõy dng c s khoa hc ca vic ỏnh giỏ s dõng lờn ca mc nc bin theo s thay i ca gia tc lc trng trng c o trờn o xa nh phng phỏp o trng lc tuyt i- Xỏc nh cỏc iu kin la chn o v o c trng lc tuyt i trờn o.- Tng cng s hp tỏc gia cỏc nh trc a v cỏc nh khớ tng trong vic gii quyt bi toỏn xỏc nh dõng ca mc nc bin ỏp ng yờu cu ca Chng trỡnh quc gia v ng phú vi bin i khớ hu ton cu. 1+iiir1`+irViện khoa học khí tượng thủy văn môi trườngBáo CáoBáo CáoTNH TON TRNG SểNG BNG PHNG PHP Mễ HèNH S TRTNH TON TRNG SểNG BNG PHNG PHP Mễ HèNH S TRNguyn Anh Ngc, NNK- p dng mụ hỡnh s tr tớnh toỏn trng súng trong iu kin cú bóo d bỏo din bin, nh hng ca súng do bóo gõy ra.- Trỡnh by kt qu s dng mụ hỡnh MIKE 21(module Spectral Wave) trong vic tớnh toỏn trng súng cho khu vc Vnh Bc B trong iu kin cú bóo. Vin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngVin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngViện khoa học khí tượng thủy văn môi trườngBáo CáoBáo CáoNGHIấN CU NG DNG KT QU Mễ HèNH ROMS TRONG D NGHIấN CU NG DNG KT QU Mễ HèNH ROMS TRONG D BO QU O VT TH TRễI PHC V CễNG TC TèM KIM BO QU O VT TH TRễI PHC V CễNG TC TèM KIM CU NN BiNCU NN BiNm Duy Hựng, NNK m Duy Hựng, NNK Vin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trngVin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trng- Trỡnh by 1h thng mụ hỡnh d bỏo qu o vt th trụi phc v cụng tỏc tỡm kim cu nn trờn bin gm: d bỏo dũng chy ROMS (Regional Ocean Modeling System), d bỏo qu o vt th trụi, v giao din trang web tớch hp bn GIS. - H thng ny ó giỳp khoanh vựng tỡm kim v nh vy to iu kin thun li cho vic tỡm kim chớnh xỏc v nhanh chúng. [...]... 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường 0 0 1 0 0 Báo Cáo NC O TRONG VAI TRề GII QUYT NGUN NC KHAN HIM Nguyn Th Phng Phõn Vin Khớ tng Thy vn v Mụi trng phớa Nam -Trỡnh by mt vi khỏi nim v nc o v vai trũ ca lý thuyt ny trong vic giỳp gii quyt bi toỏn thiu nc tm v mụ Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường Báo Cáo MNG LI QUAN TRC KH TNG THY VN BIN VI.. .Báo Cáo NH GI KH NNG CT GIM L CA H THNG H CHA TRấN LU VC SễNG BA Lng Hu Dng, NNK Vin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trng -Trỡnh by c im l v h thng h cha lu vc sụng Ba - ỏnh giỏ kh nng ct gim l ca h thng h cha trờn lu vc sụng Ba Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường NGHIấN CU S THAY I CH DềNG CHY V KH Báo CáoNNG BI XểI KHI TIN HNH NO VẫT LUNG TU CNG... KINH T BIN HIN NAY ỡnh Chin, NNK Vin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trng - Hin trng mng li trm KTTVB v yờu cu phỏt trin trong tỡnh hỡnh mi - C s phng phỏp lun quy hoch ti u mng li quan trc KTTVB - Tớnh toỏn ờ xuõt tng cng mang li tram quan trc KTTV biờn Viờt Nam nhm ap ng yờu cõu ngay cang cao trong tinh hinh mi Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường Báo Cáo NG DNG Mễ HèNH ADCIRC TNH TON NC DNG... nay nh cụng tỏc gim nh thiờn tai do l lt, nc bin dõng do bao - S tham gia tớch cc ca cỏc cỏn b khoa hc tr vi biu hin cú nhiu kh nng nghiờn cu khoa hc -Kin ngh: t hng cú tớnh cht nh hng v cỏc bỏo cỏo khoa hc m bo cỏc ngnh khoa hc Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường ... Vin Khoa hc Khớ tng Thy vn v Mụi trng Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường KT LUN - Cỏc bỏo cỏo ó cp n hu ht cỏc lnh vc: Thy vn- Ti nguyờn nc v mụi trng bin ó lm rừ thờm quy lut ca cỏc hin tng v ng dng thnh cụng cỏc phng phỏp, cụng ngh mụ t quy lut - ó cú nhiu bỏo cỏo cp n nhiu vn bc xỳc hin nay nh cụng tỏc gim nh thiờn tai do l lt, nc bin dõng do bao - S tham gia tớch cc ca cỏc cỏn b khoa . Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trườngTổng kết các báo cáo khoa họcTổng kết các báo cáo khoa họcTiểu ban 3 Tiểu ban 3 Thuỷ văn - Tài nguyên nước. Thuỷ văn - Tài nguyên nước v Bi n Tổng số: 14/18 báo cáo Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trườngBáo CáoBáo Cáo XY DNG HP TC V NGHIấN CU V THY
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng kết các báo cáo khoa học thủy văn- tài nguyên nước và biển, Tổng kết các báo cáo khoa học thủy văn- tài nguyên nước và biển, Tổng kết các báo cáo khoa học thủy văn- tài nguyên nước và biển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay