Môn học Quản lí và phát triển tổ chức hành chính nhà nước

240 835 3
  • Loading ...
1/240 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 15:16

1HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHQUỐC GIAMôn học:QUẢN LÝ VÀPHÁT TRIỂN TỔ CHỨCHÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCThS. Nguyễn Xuân TiếnTel: 0913 968 965Email:xtiennapa@yahoo.comCác chủ đề nghiên cứu1. Organizational culture2. Max Weber – Bureaucracy – Bureaucrat3. Impersonality4. Lines and staffs5. Organization chart6. Matrix (structure)7. Task force (structure)8. Organisation life-cycle9. Span of control210. Song trùng lãnh đạo – Trực thuộc hai đầu11. Trách nhiệm (responsibility) trách nhiệm giải trình (accountability)12. Participative13. Hiệu lực (Effectiveness) & Hiệu quả (Efficiency)14. Abraham Lincoln: “Government of the people, by the people, for the people”.15. Referendium16. Democratic centralizm317. NT Tập quyền (centralisation), NT Phân quyền (decentralisation), NT Tản quyền (deconcentralisation)18. Tổng thống chế - Nghị viện chế (Presidential and parliamentary systems)19. Cabinet, government.20. Ministry21. Independent agencies22. The city-manager23. Mô hình chuyên viên trực tuyến24. Mô hình chính quyền đô thị25. OD. Organization Development4Nội dung môn họcChương 1. Lý luận cơ bản về tổ chứcChương 2. Tổ chức hành chính nhà nước Chương 3. Tổ chức hành chính nhà nước Trung ương Chương 4. Tổ chức hành chính nhà nước ở địa phươngChương 5. Thiết kế tổ chức các CQHCNN Chương 6. Hiệu quả TCHCNN Chương 7. Phát triển TCHCNN 56Biểu đồ VeenTỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTỔ CHỨCHÀNH CHÍNHNHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNGTỔ CHỨCHÀNH CHÍNHNHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNGTỔ CHỨCTHIẾT KẾ PHÁT TRIỂNTỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCCƠ SỞ LÝ LUẬN•Lý thuyết tổ chức - Organization theory = Lý thuyết chung về tổ chức = những kiến thức chung nhất về tổ chức.•Nội dung bao gồm hai phần:–Phần 1: Lý thuyết tổ chức–Phần 2: Tổ chức các cơ quan HCNN7Tài liệu tham khảo chính (1)•PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Luật Hiến pháp nước ngoài, NXB. Đồng Nai, 1997.•Hồ Văn Thông, Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.•Nguyễn Xuân Tế, Thể chế chính trị một số nước ASEAN, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,1998.•Trung tâm nghiên cứu khoa học thông tin thuộc Ban Tổ chức cán bộ chính phủ, Thể chế hành chính tổ chức hành chính nhà nước, NXB Sự thật, Hà Nội, 1992.8Tài liệu tham khảo chính (2)•GS. Đoàn Trọng Truyến (chủ biên), So sánh hành chính các nước ASEAN, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999.•GS. Đoàn Trọng Truyến, Nhà nước tổ chức hành pháp của các nước tư bản, NXB. Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1993.•Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt nam, Thuyết "Tam quyền phân lập" bộ máy nhà nước tư sản hiện đại, Hà Nội, 1992.9Tài liệu tham khảo chính (3)•Đỗ Bang, Khảo cứu kinh tế & tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn, những vấn đề đặt ra hiện nay, NXB. Thuận Hoá, Huế, 1998.•Ban tổ chức cán bộ Chính phủ, Viện khoa học tổ chức nhà nước, Chính quyền cấp xã quảnnhà nước ở cấp xã, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,1998.•Thông tấn xã Việt Nam & Văn phòng Chính phủ, Chính phủ Việt Nam 1945-2000, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.10[...]... LUẬN TỔ CHỨC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG THIẾT KẾ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG Biểu đồ Veen 16 TỔ CHỨC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY BỘ MÁY NHÀ NƯỚC NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC HÀNH TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHÍNH NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC TỔ CHỨC KINH TẾ KINH TẾ TỔ CHỨC TỔ CHỨC VĂN HĨA VĂN HĨA TỔ CHỨC TỔ CHỨC... CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TỔ CHỨC HÀNH TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHÍNH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TỔ CHỨC TỔ CHỨC TƠN GIÁO TƠN GIÁO TỔ CHỨC THUỘC TỔ CHỨC THUỘC CHỨC NĂNG CỦA CHỨC NĂNG CỦA QUẢN LÝ (POLC) QUẢN LÝ (POLC) TỔ CHỨC HÀNH TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC TỔ CHỨC CƠNG TÁC như: TCCC PHÂN TÍCH như: TCCC PHÂN TÍCH CHÍNH... đến Tổ chức hành chính Nhà nước Cải cách hành chính nhà nước Tổ chức hành chính Nhà nước 29 Nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 (SỐ: 136/2001/QĐ-TTg ) 1 Cải cách thể chế 2 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 3 Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức 4 Cải cách tài chính cơng 30 I Khái niệm về tổ chức “Organization” 1 Khái niệm tổ chức 2 Một số...Tài liệu tham khảo chính (4) • Ban tổ chức cán bộ Chính phủ, Viện khoa học tổ chức nhà nước, Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2000, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2000 • PTS Thang Văn Phúc, Tổ chức bộ máy nhà nước cải cách hành chính ở Cộng hồ liên bang Đức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,1999 • Phân cấp quảnhành chính, chiến lược cho các nước đang phát triển (tài liệu dịch), Nxb Chính trị quốc gia,... chức chính quyền Quốc gia Tổ chức chính quyền Quốc gia là cơng cụ quan trọng của xã hội để quản lý đất nướcTổ chức kinh tế: Tập đồn kinh tế, Tổng Cơng ty, Doanh nghiệp… • Tổ chức văn hố: trường học, thư viện, cung văn hố, nhà hát kịch, đồn thể nghệ thuật, câu lạc bộ, đơn vị nghiên cứu khoa học, v.v • Tổ chức quần chúng: Hiệp hội khoa học kỹ thuật, v.v • Tổ chức tơn giáo: là những tổ chức hình thành... nhân giải pháp,, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 13 Max Weber Max Weber (1864-1920) German sociologist & econ 14 Chương I Lý luận cơ bản về tổ chức I Khái niệm tổ chức - Organization II Phân loại tổ chức III Đặc trưng cơ bản của một tổ chức 1 Mục tiêu của tổ chức 2 Cơ cấu của tổ chức 3.Vấn đề quyền lực trong tổ chức 4 Con người các nguồn lực 5 Mơi trường của tổ chức 6 Chu trình sống của tổ chức. .. tổ chức ” 31 MỘT SỐ TỔ CHỨC THƯỜNG GẶP TRONG NGHIÊN CỨU • Tổ chức xã hội: Là sự hợp tác giữa các nhóm hoặc một số người có cùng mục tiêu hoạt động; có quan hệ với nhau theo một ngun tắc nhất định (như: chế định, quy định ); hoạt động theo các giới hạn khác nhau có tính năng động (biến đổi); tổ chức xã hội gắn liền với những thiết chế nhất định 32 • Tổ chức chính trị: Tổ chức chính Đảng Tổ chức. .. Assembly Assembly NHÀ NƯỚC NHÀ NƯỚC (The State) (The State) HÀNH PHÁP HÀNH PHÁP (CHÍNH PHỦ)) (CHÍNH PHỦ The Government The Government CÁC TỔ CHỨC CÁC TỔ CHỨC CT-XÃ HỘ CT-XÃ HỘII (Political Social (Political Social Organizations) Organizations) TƯ PHÁP TƯ PHÁP (TAND (TAND &VKSND) &VKSND) The Judiciary The Judiciary 23 NHÀ NƯỚC NHÀ NƯỚC (The State) (The State) LẬP PHÁP LẬP PHÁP HÀNH PHÁP HÀNH PHÁP TƯ PHÁP... khảo chính (6) • TS Trần Nho Thìn, Đổi mới tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 • Thiên Thư, Xây dựng tổ chức dựa trên cơng nghệ, NXB.Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2000 • Lê Sĩ Dược, Cải cách bộ máy hành chính cấp trung ương trong cơng cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 • PTS Thang Văn Phúc Cải cách hành chính nhà nước, ... CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ (POLC) • Chức năng Kế hoạch (Planing) • Chức năng Tổ chức (Organizing) • Chức năng Lãnh đạo, điều khiển (Leading) • Chức năng Kiểm soát (Controling) 19 CÁCH PHÂN LOẠI THỨ HAI CỦA CHỨC NĂNG QUẢN LÝ (POLE) • Chức năng Kế hoạch (Planing) • Chức năng Tổ chức (Organizing) • Chức năng Lãnh đạo, điều khiển (Leading) • Chức năng Đánh gía (Evaluate) 20 CÁC CHỨC NĂNG CỤ THỂ CỦA QUẢN LÝ (PODSCOB) . Phát triển TCHCNN 56Biểu đồ VeenTỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTỔ CHỨCHÀNH CHÍNHNHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNGTỔ CHỨCHÀNH CHÍNHNHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNGTỔ CHỨCTHIẾT KẾ VÀ. KHOA HỌC…TỔ CHỨC CÔNG TÁCnhư: TCCC PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCHTCCC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC…TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn học Quản lí và phát triển tổ chức hành chính nhà nước, Môn học Quản lí và phát triển tổ chức hành chính nhà nước, Môn học Quản lí và phát triển tổ chức hành chính nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay