Đề cương giám sát nền móng công trình

51 1,000 1
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2014, 15:09

Đề cương giám sát nền móng công trình phù hợp với các bạn chuyên ngành xây dựng. BAØI GIAÛNG CHUYEÂN ÑEÀ GIA Ù MSA Ù TNE À N&MO Ù NG GIAM SAT NEN & MONG CO Â NG TRÌNH CONG TRÌNH BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOBỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ÛÙ ÂÛÙ Â ĐẠI HỌC MƠ Û BA Ù N CO Â NG TP HCMĐẠI HỌC MƠ Û BA Ù N CO Â NG TP HCM CA Ù C CHUYE Â NĐE À KHO Ù ABO À IDƯƠ Õ NG NGHIỆP VU GIA Ù MCA Ù C CHUYE Â NĐE À KHO Ù ABO À IDƯƠ Õ NG NGHIỆP VU GIA Ù M CAC CHUYEN ĐE KHOA BOI DƯƠNG NGHIỆP VU Ï GIAM CAC CHUYEN ĐE KHOA BOI DƯƠNG NGHIỆP VU Ï GIAM SÁT THI CÔNGSÁT THI CÔNG XÂY DỰNGXÂY DỰNG GIÁM SÁT NỀN VÀ MÓNG CÔNG GIÁM SÁT NỀNMÓNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆPTRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP TS DƯƠNG HO À NG THA Å MTS DƯƠNG HO À NG THA Å M GIẢNG GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠNVIÊN BIÊN SOẠN TS DƯƠNG HONG THAMTS DƯƠNG HONG THAM LƠ Ø INO Ù IĐA À ULƠ Ø INO Ù IĐA À U LƠI NOI ĐAULƠI NOI ĐAU ÀÀ  TÍNH ĐA DẠNG & PHỨC TẠP CỦA THI CÔNG NE À N & MÓNG TÍNH ĐA DẠNG & PHỨC TẠP CỦA THI CÔNG NE À N & MÓNG  TẬP BÀI GIẢNG NÀY CHỈ LÀ NHỮNG TẬP HP CÁC ĐIỂM CHỦ TẬP BÀI GIẢNG NÀY CHỈ LÀ NHỮNG TẬP HP CÁC ĐIỂM CHỦ YẾU CHỈ DẪN & CUNG CẤP THÔNG TIN, CÓ TÍNH ĐỊNH YẾU CHỈ DẪN & CUNG CẤP THÔNG TIN, CÓ TÍNH ĐỊNH ÀÀ HƯỚNG, ÍT NHIE À U GIỚI HẠN.HƯỚNG, ÍT NHIE À U GIỚI HẠN.  HỌC VIÊN ĐƯC KHUYẾN CÁO TỰ ĐỌC TÀI LIỆU TRƯỚC, ĐỌC HỌC VIÊN ĐƯC KHUYẾN CÁO TỰ ĐỌC TÀI LIỆU TRƯỚC, ĐỌC THÊM SỰ CỐ ĐÃ GHI THÀNH VĂN LIỆU, ĐẶT CÂU HỎI VỀ CÁC THÊM SỰ CỐ ĐÃ GHI THÀNH VĂN LIỆU, ĐẶT CÂU HỎI VỀ CÁC ÁÁÅÛÁÁÅÛ TÌNH HUO Á NG THỰC TE Á ĐE Å THA Û O LUẬN THÊM TÌNH HUO Á NG THỰC TE Á ĐE Å THA Û O LUẬN THÊM  HỌC VIÊN SỬ DỤNG TẬP BÀI GIẢNG NÀY THAM CHIẾU THEO HỌC VIÊN SỬ DỤNG TẬP BÀI GIẢNG NÀY THAM CHIẾU THEO QUYỂN TÀI LIỆU VỀ CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỢNG NGHIỆP VỤ QUYỂN TÀI LIỆU VỀ CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỢNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG YÊU CẦU CHUNG VỀ YÊU CẦU CHUNG VỀ GIA Ù MSA Ù TTHICO Â NG NE À NMO Ù NGGIA Ù MSA Ù TTHICO Â NG NE À NMO Ù NG GIAM SAT THI CONG NEN MONGGIAM SAT THI CONG NEN MONG  NÓI CHUNG… NÓI CHUNG… –– NẮM VỮNGNẮM VỮNG QUI PHẠM, TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN &QUI PHẠM, TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN & MỌI YÊU CẦU ĐỀ RA CHO NỀN MỌI YÊU CẦU ĐỀ RA CHO NỀN MO Ù NG CT (TRÌNH TƯ TA Ù C NGHIỆP )MO Ù NG CT (TRÌNH TƯ TA Ù C NGHIỆP ) MONG CT (TRÌNH TƯ Ï TAC NGHIỆP … )MONG CT (TRÌNH TƯ Ï TAC NGHIỆP … ) –– TÀI LIỆUTÀI LIỆU ĐỦĐỦ: : BẢN VẼ (DUYỆT), DỤNG CỤ GIÁM SÁT, SỔ GHI, SỔ TAY TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ (DUYỆT), DỤNG CỤ GIÁM SÁT, SỔ GHI, SỔ TAY TIÊU CHUẨN VỀ DUNG SAI,KIỂM ĐỊNH, NHẬT KÝ RIÊNG…DUNG SAI,KIỂM ĐỊNH, NHẬT KÝ RIÊNG… –– GS NM LÀ CÔNG VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊNGS NM LÀ CÔNG VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN ((KHÔNG THỂ GS NỀN & MÓNG KHI KHÔNG THỂ GS NỀN & MÓNG KHI ĐÃ LẤP ĐẤT XONG ,/ THÉP KHI ĐÃ ĐỔ BT XONG ,/ BỎ Q UÊN CÁC CÔNG ĐOA Ï N KHÁC TRONG ĐÃ LẤP ĐẤT XONG ,/ THÉP KHI ĐÃ ĐỔ BT XONG ,/ BỎ Q UÊN CÁC CÔNG ĐOA Ï N KHÁC TRONG ,/ ,/ Q Ï,/ ,/ Q Ï TRÌNH TỰ CHUNG… )TRÌNH TỰ CHUNG… ) –– LINH HOẠTLINH HOẠT TRONG PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT (TÙY LOẠI NỀN, MÓNG)TRONG PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT (TÙY LOẠI NỀN, MÓNG) –– SỨC KHỎESỨC KHỎE (TINH THẦN,QUAN SÁT,THỂ LỰC …)(TINH THẦN,QUAN SÁT,THỂ LỰC …)  CỤ THỂ HƠN …CỤ THỂ HƠN … –– MỰC,THƯỚCMỰC,THƯỚC ((CÓ GÌ ĐẶC BIỆT VỀ LOẠI NỀN,MÓNG ? SAI KHÁC GIỮA BẢN VẼ VÀ THỰC CÓ GÌ ĐẶC BIỆT VỀ LOẠI NỀN,MÓNG ? SAI KHÁC GIỮA BẢN VẼ VÀ THỰC ĐỊA ? BA Ù OCA Ù ƯƠCMOILU Ù CCHOCĐTĐỊA ? BA Ù OCA Ù ƯƠCMOILU Ù CCHOCĐT )) ĐỊA ? BAO CAO ĐƯƠ Ï C MO Ï I LUC CHO CĐTĐỊA ? BAO CAO ĐƯƠ Ï C MO Ï I LUC CHO CĐT )) –– THỬ NGHIỆMTHỬ NGHIỆM CHÍNH,PHỤ (TEST) NÀO, VẬT LIỆU NÀO ? KHI NÀO ?CHÍNH,PHỤ (TEST) NÀO, VẬT LIỆU NÀO ? KHI NÀO ? –– CÔNG TÁC NÀO HAY XẢY RA NHIỀU SAI SÓTCÔNG TÁC NÀO HAY XẢY RA NHIỀU SAI SÓT QUI TRÌNH,QUI PHẠMQUI TRÌNH,QUI PHẠM –– PHÁT HIỆNPHÁT HIỆN (/ (/ 5 NỘI DUNG: CL KỸ THUẬT,TIẾN ĐỘ, CHI PHÍ, HP ĐỒNG, AN TOÀN & VSMT)5 NỘI DUNG: CL KỸ THUẬT,TIẾN ĐỘ, CHI PHÍ, HP ĐỒNG, AN TOÀN & VSMT) Õ ÊƯ Õ ÊƯ ÅÅ –– KY NA Ê NG TH Ư ÏC ĐỊAKY NA Ê NG TH Ư ÏC ĐỊA ((GHI NHỚ,GHI NHỚ, TRÌNH BÀY/PHÁT BIE Å U,TRÌNH BÀY/PHÁT BIE Å U, BÁO CÁO BQLDA, CẢI THIỆN BÁO CÁO BQLDA, CẢI THIỆN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG…) TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG…) …… DỤNG CỤ HÀNH NGHỀ CỦA NGƯỜI GIÁM DỤNG CỤ HÀNH NGHỀ CỦA NGƯỜI GIÁM SA Ù TSA Ù T SATSAT  THƯỚC ĐO CẦM TAY & DỤNG CỤ ĐO CHUYÊN BIỆT KHÁCTHƯỚC ĐO CẦM TAY & DỤNG CỤ ĐO CHUYÊN BIỆT KHÁC  SỔ GHI CHÉP HÀNG NGÀY (BỎ TÚI)SỔ GHI CHÉP HÀNG NGÀY (BỎ TÚI) ÂÙÂ ØÂÙÂ Ø  LỊCH CO Â NG TA Ù C CO Â NG TRƯƠ Ø NG & HỌPLỊCH CO Â NG TA Ù C CO Â NG TRƯƠ Ø NG & HỌP  VĂN PHÒNG, NƠI LÀM VIỆC:VĂN PHÒNG, NƠI LÀM VIỆC: –– DỤNG CỤ VPDỤNG CỤ VP –– NHA Ä T KÝ CÔNG TRƯỜNG CÓ ĐÓNG DẤU GIÁP LAINHA Ä T KÝ CÔNG TRƯỜNG CÓ ĐÓNG DẤU GIÁP LAI ÄÄ –– MÁY VI TÍNH CÁ NHÂNMÁY VI TÍNH CÁ NHÂN –– CẨM NANG CẨM NANG KỸ SƯKỸ SƯ (BỎ TÚI CÀNG TỐT)(BỎ TÚI CÀNG TỐT) –– TRANG BỊ BHLĐ (CẬP NHẬT) TRANG BỊ BHLĐ (CẬP NHẬT) –– DUNG CU KHA Ù C(TUY Ø )DUNG CU KHA Ù C(TUY Ø ) –– DU Ï NG CU Ï KHAC (TUY )DU Ï NG CU Ï KHAC (TUY )  BỘ HỒ SƠ PHÂN LOẠI RÕ RÀNG : LƯU CÁC HP ĐỒNG, BẢNG BÁO GIÁ CHI BỘ HỒ SƠ PHÂN LOẠI RÕ RÀNG : LƯU CÁC HP ĐỒNG, BẢNG BÁO GIÁ CHI PHÍ, BẢNG TIẾN ĐỘ, BIỂU MẪU BIÊN BẢN KIỂM/ GIÁM ĐỊNH THIẾT BỊ VẬT PHÍ, BẢNG TIẾN ĐỘ, BIỂU MẪU BIÊN BẢN KIỂM/ GIÁM ĐỊNH THIẾT BỊ VẬT LIỆU…LIỆU… DANH BA ĐIỆN THOAI GHI CHU Û ĐẦU TƯ BQLDA TƯ VA Á NTHIE Á TKE Á THIDANH BA ĐIỆN THOAI GHI CHU Û ĐẦU TƯ BQLDA TƯ VA Á NTHIE Á TKE Á THI  DANH BA Ï ĐIỆN THOA Ï I GHI CHU ĐAU TƯ , BQLDA , TƯ VAN THIET KE , THI DANH BA Ï ĐIỆN THOA Ï I GHI CHU ĐAU TƯ , BQLDA , TƯ VAN THIET KE , THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT, CÁC BỘ MÔN GIÁM SÁT KHÁC, TRUNG TÂM CÔNG VÀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT, CÁC BỘ MÔN GIÁM SÁT KHÁC, TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH…GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH…  BỘ TIÊU CHUẨN NGÀNH HIỆN HÀNH VỀ THI CÔNG & NGHIỆM THU LÃNH BỘ TIÊU CHUẨN NGÀNH HIỆN HÀNH VỀ THI CÔNG & NGHIỆM THU LÃNH ÂÂÌÄÂ ØÂÂÌÄÂ Ø VỰC THI CO Â NG & LOẠI CO Â NG TR Ì NH DO BO Ä XA Â Y DỰNG BAN HA Ø NHVỰC THI CO Â NG & LOẠI CO Â NG TR Ì NH DO BO Ä XA Â Y DỰNG BAN HA Ø NH NGUYÊN TẮC KIỂM TRA: (N , P=0.95)NGUYÊN TẮC KIỂM TRA: (N , P=0.95) ,, P 0 95 NGHĨA LA Ø 100 TRƯƠ Ø NG HƠP KHO Â NG QUA Ù 5TRƯƠ Ø NG HƠP BỊ PHA Û NBA Ù C TỪ THỐNG KÊTỪ THỐNG KÊ  P = 0 . 95 NGHĨA LA 100 TRƯƠNG HƠ Ï P , KHONG QUA 5 TRƯƠNG HƠ Ï P BỊ PHAN BAC  N LÀ SỐ LƯNG MẪU THỬ CÙNG ĐT (20< N < 250)  <10% = TỶ TRỌNG KHIẾM KHUYẾT KHI SO VỚI TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ  % LỆCH SO VƠ Ù ITRỊTRUNGBÌNHSO Á HOC LA Ø 20 – 25%  % LỆCH SO VƠI TRỊ TRUNG BÌNH SO HO Ï C LA 20 25% THỰC TẾTHỰC TẾ  KHUYE Â N:4LA À NKIE Å MTRA/MO Ù NG (SAI SO Á 10%)  KHUYEN : 4 LAN KIEM TRA/MONG (SAI SO 10%) 13 LẦN KIỂM TRA/MÓNG (SAI SỐ 5%)  THEO GIAI ĐOẠN: VẬT LIỆU √ Ỉ CÔNG NGHỆ Ỉ NGHIỆM THU  THEO KHỐI LƯNG: Ỉ TUÂN THEO QUI PHẠM√  THEO CHU KỲ: LIÊN TU Ï C, Đ Ị NH KỲ, NGẪU NHIÊN √ ⇒⇒ KIỂM TRAKIỂM TRA ÏỊ GIÁM SÁT MÓNG NÔNGGIÁM SÁT MÓNG NÔNG ≤50 CAO HƠN CỐT TK ≤10mm ≤ 1/200 ≤100 ≤500 CÁP O Á NG XM SA Ø NH ≤ 200 ≤50 ≤1/200 ≤ 1/200 ≤50 ONG XM , SANH … ≤300 KHÔNG ĐƯC PHÉP NGHIÊNG THẢO LUẬN THÊM: •MÓNG NGHIÊNG CÓ OK ? MÓNG SÂU HƠN THIẾT KẾ CÓ OK ? SAI LỆCH TÍCH LŨY CÓ OK ? ( TD: THẾ ÁÁ ÁÀ Ø Ä Á Á ÙÙÙ ÀÁÛÙÛÙ ĐA Á T DO Á C – CO Á T NE À N HOA Ø N THIE Ä N THO Á NG NHA Á T) ? GIA Ù M SA Ù T CO Ù ĐƯC ĐE À XUA Á T GIA Û I PHA Ù P XƯ Û LY Ù KHÔNG? •ĐỌC THÊM BA Û NG 7 4 ( HO Û I AI XƯ Û LY Ù HẬU QUA Û DO SAI SO Ù TNA Ø Y?TRÌNHTƯĐE À XUA Á TVA Ø GIA Ù MSA Ù TTHƯCHIỆN • BANG 7 . 4 ( HOI : AI XƯ LY HẬU QUA DO SAI SOT NAY ? TRÌNH TƯ Ï ĐE XUAT VA GIAM SAT THƯ Ï C HIỆN CÁC XỬ LÝ ĐÓ RA SAO, VỀ CHẤT LƯNG,CHI PHÍ, TIẾN ĐỘ, HP ĐỒNG, AN TOÀN ? ) •BẢNG 7.8 7.11 7.12 7.13 MÓNG NÔNG CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HP RIÊNGMÓNG NÔNG CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HP RIÊNG CAO TRÌNH KHÔNG ĐÚNG NỨT NHIỀU PHÍA DO NỀNTHIẾU ĐỘ CỨNG Y/C NHÀ, KHO, XƯỞNG… KHÔNG TẦNG HẦMNHÀ, KHO, XƯỞNG… KHÔNG TẦNG HẦM VÙNG ĐỔ BT KHÔNG ĐẶC CHẮC MỐI NỐI ĐÀ KIỀNG VÀ SÀN KHÔNG TỐT BÊTÔNG BỊ NỨT DO NỀN H A Ï KHO Â NG CHẶT CHE Õ XÓI RỬA BT DO NƯỚC MẶT TRA Ø NVA Ø OHO Á MO Ù NG MẤT NƯỚC XM DO RỖ KHONG CHẶT CHE TRAN VAO HO MONG 1 1 THIẾU CỐT ĐAI TRONG MÓNG VÙNG BỊ YẾU DO ĐÀO MÓNG VỈ THÉP ĐẶT NHẦM VỈ THÉP CAO QUÁ LỚP LÓT MÓNG YẾU, GÃY MÓNG NÔNG CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HP RIÊNGMÓNG NÔNG CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HP RIÊNG ÁÁ(TIEP THEO)(TIEP THEO) NỀN KHO, XƯỞNG… NHỊP LỚNNỀN KHO, XƯỞNG… NHỊP LỚN  THI CÔNG SAI /THIẾU CẤU TẠOTHI CÔNG SAI /THIẾU CẤU TẠO JOINT VL ĐÀN HỒI  PHÂN KHỐI BT KHÔNG HP LÝ, PHÂN KHỐI BT KHÔNG HP LÝ, TÍNH HP LONG CHƯA CAOTÍNH HP LONG CHƯA CAO PHÍA KHÔNG SƠN PHÍA CÓ SƠN TệễỉNG KHO, HAM TệễỉNG KHO, HAM Xệễ NG NHềP Lễ N Xệễ NG NHềP Lễ N ặặ CO MONG LK VễI CO MONG LK VễI COTCOTLL [...]... GIÁM SÁT MÓNG SÂU ĐẶËC ĐIỂÅM: KHÔÂNG THỂÅ TIẾÁP CẬÄN, QUAN TRẮÉC, XỬÛ LÝÙ TRỰC TIẾP BẰNG NHỮNG KỸ THUẬT/THỦ PHÁP THÔNG THƯỜNG GS MONG SÂU = TEST + QUI TRÌNH MÓNG SAU N (Tấn) NHỮNG VẤN ĐỀ GIÁM SÁT TÙY: ĐỊA CHẤÁT& CÔNG TRÌNH THUỘC LÒNG BẢÛN VẼ VẬT LIỆU, KHÔNG GIAN, HÌNH HỌC, THỜI GIAN CÔNG NGHỆ THI CÔNG (THIẾT BỊ, TAY NGHỀ, CHỈ HUY) DÙNG TEST GÌ ? KHI NÀO ? Ở ĐÂU ? QUI TRÌNH ? ĐỌC ĐOC... XUYÊN – ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: BẢNG 7.41 (24 HẠNG MỤC GIÁM SÁT) GIÁM SÁT CÔNG NGHỆ THI CÔNG (TIEP THEO) (TIẾP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT ÁP LỰC ÉP THỦÛY LỰC CỌC: CHỌN SAI TIÊU CHÍ ƯU TIÊN LỰA CHỌN ĐỂ DỪNG ÉP CỌC ỨNG VỚI LOẠI ĐẤT NỀN (mục 1.6) CÔNG NGHỆ THI CÔNG KHÔNG PHÙ HP(TH/KẾ KHÔNG HP,THIẾU NGHIÊN CỨU, TRÌNH TỰ SAI, LÀM ẨU,MỐI HÀN GÂY HƯ HỎNG XUNG QUANH [TRỒI, DẠT ĐẤT NỀN NHÀ XQ, CHƯỚNG NGẠI XIÊN CỌC CHẠY TIM VÌ... CHỐNG ĐỢ; ĐỘ NGHIÊNG, LỆCH CÁC ĐOẠN NỐI HIỆN TƯNG TỰ NHIÊN, THỜI TIẾT ẢH XẤU ĐẾN CHẤT LƯNG THI CÔNG GIAM SAT CHẤT LƯƠNG GIÁM SÁT CHAT LƯNG THI CÔNG CÁC BIỆN PHÁP XƯ LÝ BẢNG 7 4 CONG CAC PHAP XỬ LY BANG 7.4 DO CÔNG TRÌNH DÙNG MÓNG SÂU THƯỜNG CÓ TẢI TRỌNG LỚN QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU: CỤ THỂ 1: MÓNG CỌC ĐÓNG GIÁM SÁT VẬT LIỆU – TRONG GĐ SẢN XUẤT CỌC: CỐT LIỆU, CỐT THÉP, ĐỘ SỤT, MÁC BETONG THANH PHẨM DƯƠNG... TEST BAO CÁO BÁO CAO 1 PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT THÍCH DỤNG - TRONG PHÒNG: TIÊN LƯNG LỖI SAI TƯƠNG TỰ - HIỆÄN TRƯỜNG: THEO DÕÕI, NHỚ, GHI CHÉÙP SAI SỐÁ ƯỜ Ớ - HIỆU QUẢ CỦA TEST (cách đọc kết quả TEST) - QUYẾT ĐỊNH/CAN THIỆP KỊP THỜI ĐỌC THÊM CASE STUDIES ! 2/3 Lcọc - 2 1 – MÓNG; 2 – NỀN QUAN TRAC HỐ MÓNG SAU TRẮC HO MONG SÂU CẤP AN TOÀN CÔNG TRÌNH HỐ MÓNG BẢNG 7.3 (CHUNGMÓNG SÂU VÀ NÔNG) – – – – CHUYỂN VỊ... NƯT CHO PHÉP PHEP GIÁM SÁT CÔNG NGHỆ THI CÔNG – KHOẢNG CÁCH]ĐẾN CT XQ; – TRÌNH TỰ HẠ CỌC: MỤC 1.5 & 1.6 – DUNG SAI HẠ CỌC:BẢNG 10 TCXD 79: 1980, BẢNG 7.19 (CAC (CÁC CON SỐ CHÚ Ý : SO CHU Y 1/100;100MM, ½ DCỌC,… ), - CÁC ẢNH HƯỞNG KHI HẠ CỌC: XEM THÊM MỤC 1.7 & 1.9 GIÁO TRÌNH – THƯỜNG GẶP BẤT THƯỜNG DO ĐỊA CHẤT SAI KHÁC, LỰC ÉP KHÔNG TƯƠNG HP, CHỐI GIẢ, TỤT CỌC, THỜI GIAN KHÔNG OK GIÁM SÁT THƯỜNG XUYEN... CƯỢNG ÉP CỌC/CHỐI GIẢ LOẠI ĐẤT NÊN NGƯNG ĐÓNG LÂU – GÃY COC(DO THIẾU GHI NHẬT KY ĐÓNG CỌC GAY CỌC THIEU KÝ ĐONG COC PHÁT HIỆN – ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: BẢNG 7.41 MỤC GIÁM SÁT) (24 HẠNG VẤN ĐỀ ĐÓNG HẠÏ CỌÏC TRÌNH TỰ ĐÓNG: G: VÙNG & CÔNG TRÌNH XUNG QUANH ĐẤT NỀN THẾ NÀO, MẬT ĐỘ CỌC P ÁN THỨ TỰ ĐÓNG CHIA VUNG ĐE HƠP LÝ HÓA DI CHUYEN GIA BÚA SAN ĐAO VÙNG ĐỂ HP LY HOA CHUYỂN GIÁ BUA, SÀN ĐẠO CHỌN BÚA: WBÚA > WCỌC... ĐẾN CÔNG TRÌNH XQ XÔ DAT, PHÌNH TRỒI GÂY XO DẠT, TROI GAY LÚN CÔNG TRÌNH XQ BÚA RƠI vbúa Cách phát hiện hư hỏng cọc đóng bằ b èng phương pháùp kiểåm tra độäng h h ki t đ đầu đo, cảm biến Dấu báo có khuyết tật Đo cảm biếán điện trở dây σ = E cε L σ = vp Ec c 2L/c Thời gian Đo bằng gia tốc kế Vận tốc sóng CỤ THỂ 2: MÓNG CỌC ÉP - GAY DỊCH CHUYỂN ĐẤT GÂY CHUYEN ĐAT - KHÔNG CHẤN ĐỘNG - CHẤT LƯNG THI CÔNG... => GIÁM SÁTCÂN NHẮC Q/ ĐỊNH THEO ĐẤT NỀN: LOẠI CÁT CHẶT VỪA: LẤY THEO TIÊU CHÍ (B); (B); CÁT BỘT BUI, MỊN BHN CÓ THỂ XẢY RA TUT COC ĐONG CAT BỤI BHN: CO THE XAY TỤT CỌC ĐÓNG SAU SÉT: THƯỜNG XEM XÉT NHƯ NÊU SAU ĐÂY Ï ĐAT TIÊU CHÍ (A), CHƯA ĐAT (B) : ĐÓNG TIẾP 3 ĐƠT 10 NHÁT ( ) (A), ), Ï ( ) Ï NẾU CHỐI => DỪNG ĐÓNG CHỐI: DO THIẾT KẾ QUI ĐỊNH + TIÊU CHUẨN DỪNG ĐÓNG TRỊ SỐ THAM KHẢO = 3~4MM/NHÁT VẤN ĐỀ... KỸ THUẬT… QUAN SÁT KHO BÃI, ĐƯỜNG CÔNG VỤ VU – KÊ KÍCH NGAY THẲNG – CHỈ CHO XẾP KHO CỌC ĐẠT > 70% CƯỜNG ĐỘ GIAM SAT CONG NGHỆÄ HẠ CỌC Ù Ù Â – CHẤN ĐỘNG/RUNG [KHOẢNG CÁCH]ĐẾN CT XQ;+ ỒN – TRÌNH TỰ HẠ CỌC: MỤC 1.5 & 1.6 (TRANG 27) – DUNG SAI HA COC:BANG 10 TCXD 79: 1980 HẠ CỌC Û 9 1980, BẢNG 7.19(CÁC CON SỐ CHÚ Ý : 1/100;100MM, ½ DCỌC - CÁC ẢNH HƯỞNG KHI HẠ CỌC: PHÌNH TRỒI DO SAI QUI TRÌNH : – THAY... Vận tốc sóng CỤ THỂ 2: MÓNG CỌC ÉP - GAY DỊCH CHUYỂN ĐẤT GÂY CHUYEN ĐAT - KHÔNG CHẤN ĐỘNG - CHẤT LƯNG THI CÔNG PHỤ THUỘC TỐC ĐỘ ÉP ĐỘ TIN CẬY CỦA THIẾT BỊ ÉP LOAI ĐẤT NEN, LOẠI ĐAT NỀN BỀ DÀY LỚP ĐẤT YẾU TRUNG BÌNH GIÁM SÁT VẬT LIỆU – TỪ LOADTEST, KẾT QUẢ do THIẾT KE Q/ĐỊNH QUI CÁCH, CHDÀI, ĐÚC HÀNG LOẠT HAY CÁ BIỆT ? – ĐÚC TẠI CT: CỐT LIỆU, CỐT THÉP, ĐỘÄ SỤT, MAC BÊÂTÔÂNG THANH PHẨÅM: Ù Ø 20TCN: 87, . GIA Ù MSA Ù TTHICO Â NG NE À NMO Ù NGGIA Ù MSA Ù TTHICO Â NG NE À NMO Ù NG GIAM SAT THI CONG NEN MONGGIAM SAT THI CONG NEN MONG  NÓI CHUNG… NÓI CHUNG… –– NẮM VỮNGNẮM VỮNG QUI PHẠM, TRÁCH. CỐT LIỆU, CỐT THÉP, ĐỘ SỤT, MÁC BE Â TO Â NG THA Ø NH PHA Å MDƯƠ Õ NG HỘ:  GIAM SAT CONG NGHE Ä HẠ CỌCGIAM SAT CONG NGHE Ä HẠ CỌC – CHẤN ĐỘNG/RUNG [KHOẢNG CÁCH]ĐẾN CT XQ;+ ỒN – TRÌNH TỰ. BAØI GIAÛNG CHUYEÂN ÑEÀ GIA Ù MSA Ù TNE À N&MO Ù NG GIAM SAT NEN & MONG CO Â NG TRÌNH CONG TRÌNH BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOBỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ÛÙ ÂÛÙ Â ĐẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương giám sát nền móng công trình, Đề cương giám sát nền móng công trình, Đề cương giám sát nền móng công trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay