SEO và sự quan trọng của SEO đối với thương mại điện tử

27 485 1

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 09:31

SEO và sự quan trọng của SEO đối với thương mại điện tử 13TNG LÀM TESTER MÁY ĐIN THOI DI ĐNG CHO CÔNG TY NƯC NGOÀI NHƯNG KHI KHI NGHIP KINH DOANH, CH THU HÀ LI KHÔNG LA CHN ĐIN THOI DI ĐNG LÀM MT HÀNG BUÔN BÁN. LINH PH KIN ĐIN THOI MI LÀ S LA CHN CA CH MT S LA CHN CÒN HOÀN HO HƠN NA CHÍNH LÀ NƠI BÁN HÀNG QUA MNG VI GIAN HÀNG ĐM BO TRÊN VATGIA.COM. Xin chào ch Hà, có th nói gian hàng ca ch đã phát trin song song cùng Vatgia.com ngay t thi trang web này mi xut hin trên Internet. Ch cm thy th nào sau gn 3 năm kinh doanh vi vatgia.com?Rt tuyt vi! Lp gian hàng vi vatgia.com t tháng 7 năm 2007, tôi thc s hài lòng vi nhng gì mà trang web mang ti cho mình. Vic có gian hàng trên mng giúp tôi không phi đi phát báo giá qung cáo, li tha sc rao bán sn phm. Tôi thy lưng khách mua hàng qua vatgia.com là rt nhiu bi các nick h tr bán hàng trc tuyn ca gian hàng chúng tôi thưng nhn đưc dòng ch ca khách hàng như sau: “Xin chào! Tôi mun hi v sn phm .”. Tìm hiu ra thì tôi bit là vì khách hàng bm vào nick h tr bán hàng ca chúng tôi khi h tìm kim sn phm trên vatgia.com. Ti tháng 10 năm 2009, chúng tôi đã m thêm mt chi nhánh bán hàng ti 465 Nguyn Khang tôi không mun chm tr chút nào trong vic lp thêm mt gian hàng đm bo na đ qung bá cho sn phm ca mình trên Internet. Gian hàng mi đó trên vatgia.com có tên là Phương Lê Mart cũng nhanh chóng có đưc lưng khách ln nh s ni ting ca vatgia.com trên Google ti Vit Nam. Vatgia.com phát trin ngày càng hoàn thin các tính năng thì ca hàng ca chúng tôi cũng theo đó phát trin không ngng. Vy khi đu ch có tin là s bán đưc hàng trên Internet?Tôi thc s bt ng vi nhng gì mình đt đưc. Ban đu tuy chúng tôi m ca hàng  ngã ba ph Vng nhưng lưng khách qua đưng vào mua hàng cũng còn rt ít. Tôi đã t b công vic cho công ty nưc ngoài đ kinh doanh linh ph kin đin thoi. Chng tôi đưc mt ngưi bn bán đin thoi di đng trên mng mách nưc cho anh đã tìm tòi nghiên cu các trang web. Sau khi nghiên cu v tính năng cho thuê gian hàng ca vatgia.com, anh đã làm th thyrt kh quan. T khi lp gian hàng trên vatgia.com, tôi thy lưng khách c tăng lên vùn vt, ngày nào cũng bn ti mt ti mũi đ bán hàng cho khách. Vic bán hàng trên mng phát trin ti mc ca hàng tôi phi luôn có 3 vn viên Online làm vic t 8h ti 19h30 hàng ngày.  Ch có thưng xuyên tng quà hoc khuyn mãi cho khách hàng không?Vào nhng dp như 30-4 thì tôi có gim t 10.000 VND – 20.000 VND cho khách hàng khi mua bt kì mt sn phm nào. Hoc ngày thưng nu tôi đăng bán mt sn phm vi giá 100.000 VND chng hn thì khi khách ti ca hàng mua, tôi s bán cho h giá 90.000 VND. Tuy ch là gim 10.000 VND nhưng khách hàng cm thy rt vui bt ng vi cách làm này. Dp năm ht Tt đn thì chúng tôi in nhng cun lch treo tưng tng cho khách, trên mi trang lch đu ghi đa ch gian hàng, s đin thoi ca hàng ca chúng tôi.  Theo ch thì có cách nào gii quyt vic khách hàng có nhng phàn nàn, hoc nhn xét không hay v ca hàng?Buôn bán chng khác nào “làm dâu trăm h”, tôi nghĩ là mình không nên b qua mt li nhn xét, phàn nàn nào dù là h chê trách mình. Chính nhng li phàn nàn ca h giúp mình rút ra kinh nghim sa cha nhng ch chưa tt đ phc v khách hàng tt hơn. Còn vic xóa b hoc làm ngơ vi nhng li phàn nàn đó thì tôi không tán thành luôn nhc nh nhân viên ca mình phi chú trng đn vic nhy cm này. Vi nhng khách hàng yêu cu cao hơn sn phm mà mình đáp ngđưc chê sn phm sau khi đã mua dùng thì tôi sn sàng tr li tin cho h thu li sn phm. Vi trưng hp khách hàng nói chuyn khim nhã thì mình vn tr li h tht nhã nhn nhưng s t chi bán cho h bng cách báo ht hàng. Tôi xác đnh bán hàng trên mng thì phi gi uy tín, không nên vì mt vài đơn hàng mà chp nhn mang ting xu đ thu li nhun. Tôi luôn gii đáp tn gc các thc mc, phàn nàn ca khách hàng. Ch có th chia s thêm v bí quyt bán hàng ca mình không?Tôi hay s dng nút “Up sn phm lên đu” trong phn Qun tr gian hàng thy công c này khá hu ích khi cn gii thiu nhiu v mt sn phm nào đó. Ngoài ra thì tôi nghĩ là phi đào to cho nhân viên ca mình có đưc trình đ vn bán hàng tt. Tôi khuyn khích nhân viên bán hàng chéo, vn cho khách hàng thêm nhng sn phm khác có liên quan ti mt hàng h chn mua. Đc bit v thái đ phc v, tôi yêu cu nhân viên phi nim n vi khách hàng, tr li nhanh nht có th khi khách hàng online hi v sn phm. Bn thân tôi cũng thưng xuyên có mt  ca hàng đ trc tip bán hàng, nói chuyn vi khách linh hot trong vic gim giá cho h. Đ có thêm doanh thu thì tôi b thi gian nghiên cu th trưng xem các hãng đin thoi sp sa tung ra mu máy nào liên h đ nhp v linh ph kin ca máy đó nhm phc v kp thi nhu cu ca ngưi mua. Xin cm ơn ch vì bui trò chuyn này chúc gian hàng ca ch ngày càng phát trin!45Ch Thanh Huyn – ph trách kinh doanh online ca gian hàng Đng Lc group là ngưi thính nhy vi h thng website ca vat-gia.com t ngày trang web mi ra mt đã quyt đnh lp gian hàng đ bán hàng trên mng. Mc dù thi đim đó vatgia.com là mt trong rt him website thu tin khách hàng gia vô vàn web-site cho rao bán sn phm min phí khác nhưng ch Huyn vn có nim tin mình s đúng.- Vì sao ch li quyt đnh tp trung bán hàng trên vatgia.com?Bán hàng trên vatgia.com mang đn nhiu cơ hi hơn cho vic kinh doanh ca tôi. Trưc khi làm gian hàng  vat-gia.com, tôi đã tham gia vào mt s site trung gian khác nhưng do đc thù loi sn phm mà mình kinh doanh nên tôi thy vatgia.com mang li hiu qu cao nht.- Ý tưng kinh doanh trên mng ca ch xut phát t khi nào như th nào?T khi tôi đang hc trên gh nhà trưng, tôi đã bit đn vatgia.com ngay t nhng ngày đu mi thành lp. S phát trin vưt bc ca vatgia.com khin tôi không th đng ngoài cuc.- Thi đim mi m gian hàng ch có gp phi khó khăn gì không làm th nào đ vưt qua?Khi quyt đnh m gian hàng mi trên vatgia.com, tôi cm thy băn khoăn  nhng khon chi phí mà mình phi tr. Khi đó ch có vatgia.com có chính sách thu tin khách hàng, nhưng chính lưng ngưi truy cp vào vatgia.com hàng ngày rt ln hot đng SEO ca các bn rt tt nên mình đã mnh dn đu lp gian hàng đm bo. Đó là khó khăn v phía tôi cm nhn đưc, nu nhìn v phía khách hàng, tôi thy băn khoăn vì không bit liu khách hàng có tin tưng vi hình thc mua bán như th này không. Cũng mt phn là do đc thù sn phm ca ca hàng là nhng máy móc giá tr ln. Tuy nhiên tôi đã suy nghĩ rng cn phi có bưc đi khác, cn tip cn khách hàng theo cách khác. Đó là cách mà rt nhiu ngưi đu chưa nhn ra rng nó mang li cơ hi cnh tranh công bng hơn cho gian hàng ca mình. Chính vì th mà tôi quyt đnh tham gia gian hàng đm bo vi mc đích khng đnh uy tín trên vatgia.com. Ban đu tôi làm gian hàng free vi vatgia.com t tháng 6 năm 2009. Ti tháng 12 năm đó thì tôi lp thêm mt gian hàng khác vi s đu c th hơn vi tên anhtuan_donglucgroup. ngay sau đó 1 tháng tôi quyt đnh kí hp đng lp gian hàng đm bo cho đn nay đã đưc 7 tháng đã đt đưc lưng khách hàng truy cp đáng mơ ưc đi vi nhiu gian hàng khác. Đây thc s là thành công ngoài mong đi ca tôi. Chính khách hàng là đng lc to ln giúp chúng tôi n lc h tr h nhiu hơn.- Ch thy đim mnh ca ca hàng mình là gì? Sn phm nào ca ca hàng bán chy nht?Tính v đim mnh ca gian hàng thì tôi có th nói th này: v cơ bn, vatgia.com đã cung cp cho tôi mt gian hàng đúng nghĩa, ging như 1 website cá nhân đó là điu rt tt, thun tin cho vic kinh doanh. Hin ti chưa nhiu doanh nghip kinh doanh sn phm máy tp chăm sóc sc khe có đuc mt gian hàng chuyên nghip như th. Tuy nhiên đ có th làm vic tt hiu qu hơn, tôi chú trng hơn vào công tác h tr khách hàng trc tuyn. Hình thc h tr có th là qua chat ya-hoo, skype hoc gi đin thoi vn trc tip. Dù bng hình thc nào, khi khách hàng đã đn vi gian hàng thì s đưc mình vn nhit tình, đáp ng mi nhu cu trong kh năng cho phép ti khách hàng, không làm pht ý h. Vi vatgia.com, lưng khách hàng vào ra hàng ngày rt ln, vy điu cơ bn là gian hàng cn gây n tưng vi khách hàng bng s chân thành uy tín trong giao kt vi h. Gian hàng cũng quan nim, có khách hàng mi đã khó nhưng gi chân khách hàng cũ còn khó hơn na vì th chúng tôi luôn làm ht sc đ khách hàng cũ quay li vi gian hàng đng thi có thêm khách hàng mi t h.Tính đn thi đim này thì sn phm bán chy nht ca ca hàng chúng tôi đó là máy tp chăm sóc sc khe. Công ty cũng thưng có nhiu máy mi đưc gian hàng cp nht liên tc các mu mã này.- Khi lp gian hàng ch quan tâm nht đn đim nào?Tôi tp trung suy nghĩ vào vic mình đưc gì phát trin thêm gì t nhng ưu tiên mà vatgia.com đem ti. Ví d như vic khi khách hàng tra cu thông tin sn phm thì gian hàng mình đưc đăng lên đu tiên, hay vic khi đăng tin rao vt, mình có th sp xp, qun lý các tin rao vt mt cách hp lý. Bên cnh đó là chi phí dch v, nu mình nói không quan tâm thì thc là nói di.- Ch thy khách hàng trên mng có đc đim như th nào?Đc trưng ca khách hàng trên mng có th thy rõ là h đang cn rt nhu thông tin v sn phm h đã ưng ý đ có th quyt đnh mua hay không. Khi đã hi v mt sn phm nào đó thì h đã có s ưng ý nht đnh đi vi sn phm đó như cht lưng, giá c, tính năng . Vì th khi khách hàng hi ý kin gian hàng thì chúng tôi cn đưa ra thông tin chính xác v sn phm đó. Bên cnh đó ngưi bán hàng cn nhanh nhn xem xét ngưi tiêu dùng chn như vy đã hp lý chưa. Ví d khách hàng là n, ngưi ta thích cái máy chy b bng cơ do chi phí hp lý tp trung cũng khá lý tưng, khng tn đin mà cũng gim cân, là ngưi bán, gian hàng chúng tôi s nhn ra rng cái máy đó không phù hp vi khách do máy chy b bng cơ ch hp vi thanh niên nam khe mnh. Nhân viên ca gian hàng s hưng v khách n đó ti máy tp th dc dng xe đp, chi phí rt hp lý, không tn đin hiu qu mang li cũng tương đương vi máy tp chy b.76Sau khi các thông tin đưa ra có sc thuyt phc, khách hàng n đó đã chn mua xe đp th dc vi mc giá bng vi máy chy b bng cơ, sau mt thi gian s dng khách hàng cm thy rt an tâm gii thiu thêm khách hàng mi cho gian hàng. Như vy điu làm tha mãn khách hàng nht là vic tp trung vào nhu cu ca h: mua đưc mt hàng phù hp vi yêu cu cá nhân ch không phi là mong mun bán đưc sn phm có giá càng cao càng tt ca gian hàng.- Làm th nào đ khách hàng tin tưng đt mua hàng t xa?Hin ti gian hàng ch h tr khách hàng khu vc phía bc do có h thng phân phi bo hành  min Bc. Khách hàng quan tâm đn kiu dáng sn phm s đưc mình gii thiu đn tn công ty xem sn phm. V cht lưng, sn phm luôn đưc đm bo là ca công ty Đng Lc vi phiu bo hành chính hãng các thông tin khác trên sn phm đu có nhãn hiu ca công ty, sn phm ch đn cho khách hàng đu còn nguyên hp.- Ch thy vic đưa ra các chương trình khuyn mi có ý nghĩa như th nào?Vic tng quà cho khách hàng là vic làm ý nghĩa đưc khách hàng mong đi. Tuy nhiên thông tin khuyn mi thưng ph thuc vào công ty nên gian hàng không thưng xuyên có dch v này. Các chương trình khuyn mi có ý nghĩa tri ân vi khách hàng, nhng ngưi đã cùng gian hàng phát trin trong thi gian qua.- Ch thy vic đưa ra các chương trình khuyn mi có ý nghĩa như th nào?Vic tng quà cho khách hàng là vic làm ý nghĩa đưc khách hàng mong đi. Tuy nhiên thông tin khuyn mi thưng ph thuc vào công ty nên gian hàng không thưng xuyên có dch v này. Các chương trình khuyn mi có ý nghĩa tri ân vi khách hàng, nhng ngưi đã cùng gian hàng phát trin trong thi gian qua. - Mt ngày ch dành bao nhiêu thi gian đ chăm sóc gian hàng ca mình?C có thi gian rnh là tôi li online chăm sóc gian hàng, trung bình là 8 ting mi ngày mình có mt ti bàn làm vic h tr online cho khách. - Ch có li khuyên nào đi vi các gian hàng mi thành lp không?Các bn hãy mnh dn m cho mình mt gian hàng mi phc v khách hàng tht tn tình, chu đáo. Mi li nói đu không th bng hành đng mà mình thc hin cho khách hàng. uy tín phi đưc đt lên hàng đu khi kinh doanh.- Xin cm ơn ch đã chia s rt nhiu thông tin thú v chúc cho vic kinh doanh ca ch ngày càng phát đt!89Chm tay vào bàn phím máy vi tính ln đu tiên bit Internet là gì ch cách đây hơn mưi năm”, nhưng Jack Ma, 42 tui, đã tr thành mt nhân vt “không th không đưc nhc đn” khi nói v lĩnh vc Internet ca Trung Quc cũng như ca th gii hin nay. Bí quyt gì đã khin cho ông có tm nh hưng ln như vy?Tui thơ êm Sinh năm 1960 ti Hàng Châu trong mt gia đình có b công tác trong ngành kch nói, m làm trong lĩnh vc sa cha đng h, Ma ln lên vi gic mơ tr thành mt mt cnh sát hoc mt nhà khoa hc. Nhưng ngay t bé, ông đã t ra rt có năng khiu hc ting Anh vô cùng yêu thích môn hc này.T năm 12 tui, ngày nào cũng vy, dù mưa hay nng ông cũng đi xe đp 45 phút ti mt khách sn đ nói chuyn vi các du khách ngưi M, qua đó trau di ting Anh. Ròng rã như th trong 9 năm tri, cng vi bng Đi hc phm Hàng châu - Khoa Ting Anh, ông đã tr thành mt ngưi cc gii th ngôn ng này hoàn toàn có th sng sung túc, yên  bng ngh dy hc biên phiên dch.Hình thành ý tưngNhưng cuc đi có nhng ngã r bt ng. Năm 1985, chuyn đi thăm mt ngưi bn  Australia đã làm thay đi đnh hưng cuc đi Ma. Ông nh li: “Nhng gì mà tôi đưc hc trưc đó  trong nưc là Trung Quc là nưc giàu nht trên th gii. Nhưng khi ti Australia, tôi thy mi cái khác hn. Tôi bt đu nghĩ mình phi dùng đn trí óc ca chính mình đ đánh giá, đ suy nghĩ.” Sau đó, Ma bt đu đ ý nhiu hơn đn các hot đng kinh doanh.Năm 1995, trong ln cùng mt đoàn doanh nghip đi M, mt doanh nhân M nói vi ông rng, vi Internet ch cn ngi nhà cũng có th tìm hiu thông tin doanh nghip. Th là, mc dù mi ln đu bit th nào Internet, Jack Ma đã thy ngay đây là mt ngun khai thác thông tin rt tuyt vi.V nưc, Ma hăng hái lên mng nhưng tht vng khi chng thy thông tin nào v các doanh nghip Trung Quc. Ý tưng thành lp mt website chuyên cung cp thông tin v các doanh nghip Trung Quc bt ng xut hin t đó.Cùng vi vic vit đơn xin thôi vic, Ma vay bn bè đưc s tin 2.000 USD bt tay ngay vào vic thc hin ý tưng ca mình đó là tìm kim đi tác nưc ngoài cho các doanh nghip Trung Quc. Vi nhng mi quan h rng rãi trong thi gian đi làm phiên dch, ông đã nhn đưc s h tr v thông tin k thut t nhiu ngun đ xây dng website, trong đó có B Ngoi thương Trung Quc.N lc đ bin ý tưng thành hin thcHăng say vi ý tưng mi, mi ngày Ma làm vic ti 16 ting đng h. Hin công ty ca ông có gn 4.000 nhân viên, nhưng  thi đim đó n lc lm Ma cũng ch dám thuê hơn 20 ngưi. Ban đu Jack Ma đã thành lp China Pag-es, sau này đưc xem là trang web thương mi đu tiên  Trung Quc. Vi ưc mun trang web thông tin ca mình s là c mt kho báu thông tin vô tn quý giá cho mi doanh nghip, ging như kho báu mà Alibaba đã m ra trong câu chuyn c tích “Alibaba 40 tên cưp”, Ma quyt đnh ly cái tên Alibaba đ đt cho trang web này.Nhưng toàn b s vn mà Ma có ban đu chng my chc đã ht veo. Li mt ln na ông chy đôn đáo khp nơi đ vay mưn. Ln này, dù vn e dè trưc d án ca Ma, bn bè h hàng cũng cho Ma vay tng s tin 60.000 USD. Nhưng s vn này vn còn quá ít i so vi nhng yêu cu ca vic xây dng trang web, không bao lâu sau Ma li nhn túi. Nhưng ông quyt tâm không b cuc. Vi tài ăn nói khéo léo nhng mi quan h rng rãi, Ma đã thuyt phc đưc mt qu đu mo him ca ngân hàng Goldman Sachs (M) b ra 5 triu USD đ đu vào công ty ca ông.1011Thành công vang di vi Alibaba.comVi cht lưng dch v tt, giá c phi chăng, s lưng khách hàng đăng ký s dng Alibaba không ngng tăng lên. Alibaba.com có 2 website con là Aliba-ba International Alibaba China.Alibaba International hin là cng thương mi đin t cho giao dch gia các doanh nghip ln nht th gii vi hơn 15 triu ngưi đăng ký s dng t hơn 200 quc gia. Nh website, mt cơ s sn xut đ chơi quy mô gia đình ca Trung Quc cũng có th bán hàng trc tip cho mt công ty M.Còn Alibaba China đã tr thành web-site thương mi đin t ting Trung ln nht th gii, vi hơn 14 triu ngưi đăng ký s dng.Vi thành công ln ca Alibaba.com, đn năm 2003, Jack Ma li thuyt phc đưc mt đi tác Nht Bn đu 20 triu USD đ m mt trang web bán đu giá có tên Taobao.com. Hin trang web này đã tr thành trang web bán đu giá ln nht ca Trung Quc là mt trong nhng trang web toàn cu ph bin nht xét v s lưng ngưi truy cp. Năm 2006, khi lưng giao dch trên Taobao đt mc 1 t USD, tăng 8 ln so vi năm trưc đó.Năm 2005, Alibaba tr thành tâm đim thu hút ca th gii công ngh khi quyt đnh bán cho Yahoo 35% c phn vi giá 1,7 t USD. Chưa ht, ngày 6/11/2006 Alibaba li mt ln na khin c th gii phi chú ý khi tin hành phát hành c phiu ln đu ra công chúng (IPO) huy đng đưc lưng vn lên ti gn 2 t USD, ngang nga vi s vn mà “gã khng l” tìm kim Google huy đng đưc trong đt IPO năm 2004. Sau đó, các nhà đu cơ đã đy c phiu ca Alibaba tăng giá thêm 193% ngay trong ngày giao dch đu tiên, khin giá tr ca công ty vt lên mc 26 t USD.Không ngi “khai chin” vi các đi th lnTrong cuc đua giành th phn vi eBay  lĩnh vc đu giá trên Internet, ông đã không thu phí dch v t các khách hàng ca Taobao.com. Hin ti Taobao.com có hàng chc triu thành viên đăng ký là trang web thương mi đin t ph bin nht  Trung Quc, chim 67 % th phn. Nhưng chin thng quan trng nht ca Taobao trưc eBay đó là trang web này đã đi trưc eBay rt lâu trong vic đưa dch v nhn tin nhanh (in-stant message) đn nhng khách hàng s dng trang web. Jack Ma tin rng nhng thc t nhng đòi hi ca th trưng Trung Quc s m đưng cho nhng sáng to trong lĩnh vc tìm kim trên mng. Ông nói: “Nu bn làm theo cách ca Google, bn cũng ch mãi là ngưi đi sau”.Khi đưc hi v mc tiêu lâu dài ca Alibaba, Jack Ma t tin: “Tôi tin rng trong vòng mưi năm ti, s có mt công ty ca Trung Quc đng trong top 3 công ty hàng đu trên th gii trong lĩnh vc Internet, tôi mun công ty đó phi là Alibaba”. Mun thành công, hãy đt mình vào đa v khách hàngMi năm, Alibaba li ln lên nh nhng sáng kin đ gii quyt nhng vn đ c th liên quan đn th trưng Trung Quc. Nhng sáng kin đó ca Alibaba thưng b các công ty khác bt chưc, mt s tht mà Ma rt không thích. Ma phn ng: “Các bn nên hc t đi th cnh tranh ca mình, nhưng đng bao gi bt chưc h. Nu bt chưc, bn s không th tn ti”.Ma cho bit, phn ln nhng ý tưng ca ông xut hin khi ông đang tm. Ông thích dành thi gian rnh ri đi do vi 4 chú chó cưng, chơi c đánh bài, mc dù ông không phi là mt tay chơi bài chuyên nghip. Ông nói: “Tôi không gii chơi bài nhưng tôi đã hc đưc nhiu trit lý kinh doanh t trò chơi này.”Khi đưc hi v bí quyt thành công, Ma cho bit: “Tôi không phi là mt chuyên gia công ngh. Nhưng tôi nhìn công ngh vi con mt ca nhng khách hàng, nhng con ngưi bình thưng.”Còn nhiu chuyên gia trong gii CNTT thì cho rng, thành công ca Alibaba.com là website này bit cách đáp ng nhng nhu cu c th  Trung Quc, trong khi nhiu đi th nưc ngoài khác như Google hay website thương mi trc tuyn eBay li không chu điu chnh đ thích nghi vi nhng điu kin c th  đây.Nhìn v phía trưc, Ma cho bit gic mơ ca ông là dùng nhng ngun lc ca tp đoàn đ ci thin đi sng ca gn 900 triu nông dân Trung Quc. Ông nói: “Phi có mt cách nào đó đ s dng kinh nghim bí quyt ca chúng tôi đ giúp h sng đ kh hơn.”1312Mua hàng trên mạng: Lợi thì có lợi…Mua hàng trên mng hay mua hàng online là thut ng không còn xa l vi mi ngưi trong thi đi công ngh thông tin ngày nay, nht là trong nhiu năm gn đây thương mi đin t (TMĐT)  Vit Nam phát trin rt mnh m năng đng.V ưu đim ca hình thc shopping “kiu mi” này chúng ta có th d dàng nhn thy, đó là: nhanh, r, đa dng, không phi đi li nhiu xa, tin li, nhiu thông tin chn la…Rõ ràng, thay vì bn phi đi đn mt hoc mt vài ca hàng thi trang hoc đin t nào đó đ mua b qun áo hoc chic tivi lcd, gi đây bn ch vic ngi nhà va xem tivi, nhâm nhi tách trà, lưt web ngm nghía hàng trăm, hàng nghìn mu qun áo hoc tivi vi nhiu mc giá, kiu dáng, cht liu, màu sc… khác nhau cho bn tha h so sánh chn la. nu ưng ý sn phm nào, ch vic click đt hàng chuyn khon (cũng làm trên mng) th là mónhàng đó đưc chuyn đn tn ca nhà bn, thay vì phi chy đi chy li qua nhiu ca hàng, siêu th khác nhau đ tìm đưc món hàng ưng ý. Đó là s tin li.Dĩ nhiên hàng hóa trên mng thưng r, bi ngưi bán hàng trên mng không tn phí thuê mt bng ca hàng, showroom đ bán hàng, không tn phí thuê nhân viên vì bán hàng trên mng không đòi hi nhiu nhân lc… do đó giá sn phm đưc gim khá là nhiu so vi vic bn vào mt ca hàng nào đó ngoài ph đ mua hàng.Kho tài nguyên internet là vô hn, do đó hàng hóa trên internet cũng vô hn, đa dng phong phú chng loi, mu mã, cht lưng… Ch cn vào Google gõ tên món hàng cn mua, Google s cho bn hàng Trong cuộc sống, vấn đề gì cũng có hai mặt đối lập, mua hàng trên mạng cũng vậy. Hiển nhiên hình thức shopping hiện đại này có nhiều ưu điểm tiện lợi, song mặt trái của nó cũng không ít, trong suy nghĩ của nhiều người mua hàng online rất dễ gặp phải rủi ro!Thay vì “lang thang” khp các siêu th, ca hàng… gi đây bn ch cn ngi mt ch shopping qua mng!vn, hàng triu thông tin. Hoc vào mt s din đàn, website mua bán, rao vt  Vit Nam như Vatgia.com, Enbac.com,Muare.vn,Rongbay.com… bn s lóa mt vi thông tin hàng vn sn phm khác nhau.… nhưng lắm rủi ro!Mua hàng online nhiu li ích như vy, nhưng nhiu ngưi vn e ngi khi mua hàng trên mng, không hn do tâm lý truyn thng ca ngưi Vit mun s tn tay nhìn tn mt “hin vt”, nht là khi mua nhng th đt tin như ô tô, xe máy, m phm thi trang hàng hiu, mà do ngày càng xut hin nhiu “gian thương internet” pháp lut Vit Nam chưa có ch tài mnh đ qun lý vn đ mua bán trc tuyn… nên mua hàng trên mng tim n nhiu ri ro khó lưng.Vì không th s tn tay nhìn tn mt sn phm nên điu mà ngưi mua s nht đó chính là cht lưng ca sn phm. Có nhng ngưi bán hàng trên mng không chp nh sn phm mình rao, hoc nu có chp thì chp ít, nh xu m, ít góc cnh chi tit, hoc thm chí có chp nhiu chi tit nhưng ngưi mua ch thc s yên tâm nu đưc nhìn, s, test (th hàng) trc tip vì như th có th bit đưc cht lưng sn phm.Tuy ngưi bán mô t qung cáo rt “kêu” bo đm cht lưng hàng ca mình, nhưng liu khi đn tay ngưi mua hàng có đúng như mô t? Có bao nhiêu ngưi bán có sn sàng chu trách nhim hoc bo hành hàng mình bán? Liu khi ngưi mua t chi nhn hàng vì thy nó không đúng như mô t ca ngưi bán thì h có đưc ngưi bán hoàn tin? . Có rt nhiu lý do khin ngưi mua chưa thc s yên tâm khi quyt đnh gi tin/chuyn khon đ mua hàng t mt nơi nào đó trên internet.Mi đây, trên din đàn Muare.vn (mt site TMĐT khá uy tín) xôn xao v vic la đo túi xách hàng hiu có giá hàng nghìn USD mà ch nhn đưc hàng fake (hàng nhái). Theo nn nhân Nguyn Huỳnh Phương Tho - ngưi có nick “vanilaheart” trên Muare.vn, thì Tho có đt mua 2 chic túi Marc Jacob vi giá 1.640 USD ca thành viên Tô Lan Hương (nick là “giunlun” - là thành viên lâu năm trên Muare.vn), nhưng khi nhn hàng mi phát hin 2 chic túi trên là hàng fake.Nu không tnh táo, ngưi mua hàng trên mng rt d b “tin mt, tt mang”Có rt nhiu v la đo ln nh khác din ra hàng ngày trên các site mua bán trc tuyn, mt phn đã b phanh phui trên báo chí, mt phn đưc “b qua” bi ngưi mua vì giá tr ca món hàng không cao, hoc do ngưi mua ngi kin tng, t cáo…1415Đưc bit, Hương cũng la đo khá nhiu ngưi khác trên din đàn này vi các sn phm như túi kính Fendi, túi Marc Jacob… tr giá hàng nghìn USD.Trưc đó, cư dân mng đã tng bàn tán không ngt v v Thch Sĩ Châu (sinh viên năm 3, trưng CĐ Xây dng s 2 TP.HCM) la đo hàng trăm ngưi vi s tin hàng trăm triu đng thông qua vic buôn bán máy nh qua mng. Trưc đó, Châu đã lp trang web Camerajapan123.110mb.com đ bán các loi máy nh qua mng, ri sau đó đăng qung cáo v website ca mình ti nhiu trang mua - bán online như: Raovat.vn, Rongbay.com, Daquasudung.vn . Nhưng thc t, Châu không có ca hàng cũng như chng có chic máy nh nào, nhưng khi ai có nhu cu mua máy thì hn yêu cu phi đt trưc 20% giá tr chuyn tin vào tài khon ca Châu dưi mt cái tên gi. Sau đó, Châu rút ht s tin cc này, còn ngưi mua thì vn c dài c ch nhn hàng.Giải pháp hạn chế rủi ro cho người mua hàng trên mạng Vit Nam có nhiu website, din đàn mua bán trc tuyn, song thng thn mà nói chưa mt web-site, din đàn nào có th kim soát tuyt đi vic giao dch mua bán trên website ca mình đ đm bo quyn li cho ngưi mua hàng, bi h cũng như ngưi mua hàng không th bit đưc chính xác ngun gc xut x cht lưng thc s ca hàng hóa ra sao. Thêm na, ch tài x pht kim soát vn đ giao dch trc tuyn ca Vit Nam còn chưa nhiu, chưa mnh rõ ràng do đó ngưi mua hàng phi t trang b kin thc, thông tin cho mình trưc khi quyt đnh tham gia shopping online.Điu quan trng nht, ngưi mua nên tìm hiu tht kĩ thông tin v ngưi sp bán hàng cho mình, như xem ý kin đánh giá, phn hi ca các thành viên khác v ngưi bán này hoc vào Google đ kim tra tên tui, s đin thoi, đa ch, uy tín… ca ngưi đó. Nu có th thu xp nói chuyn đin thoi đưc vi nhau thì nên tin hành.Đng ngi yêu cu ngưi bán mô t kĩ hơn, chi tit hơn v xut x, cht lưng, đc đim ca món hàng sp giao dch… Ngoài ra, nu có th, hãy yêu cu ngưi bán cung cp s đin thoi chính (không phi sim rác, sim khuyn mãi), đa ch cư trú, tha thun nu như hàng chuyn đn tay bn mà không như qung cáo, mô t thì hai bên s gii quyt như th nào…Nu không có nhiu kinh nghim v món hàng mình sp mua, hãy nh ngưi có am hiu nhiu kinh nghim tìm hiu h. Hoc nu có ngưi quen  gn đa ch ca ngưi bán, hãy nh h đn xem test trc tip, hoc có th mua h ri chuyn li cho mình… s phn nào yên tâm hơn.Hãy tìm hiu tht kĩ thông tin v ngưi bán ko mt tin oan…Mt phương án khác, hãy tìm đn nhng trang mua bán, rao vt uy tín đưc đánh giá cao, có cơ ch kim soát thông tin ngưi bán hàng hóa nghiêm ngt như Muare.vn, Vatgia.com (có dch v Gian hàng đm bo vi hàng ngàn doanh nghip đã tham gia – s đn bù ngưi mua bng tin nu ngưi mua mua phi hàng kém cht lưng, không gi hàng…).Gian hàng đm bo trên Vatgia.com – mt đa ch tin cy cho ngưi mua bán trc tuynNói tóm li, không ai bo v túi tin ca mình bng chính mình. Vì vy, hãy hc hi đúc kt kinh nghim đ tr thành mt ngưi tiêu dùng thông thái đ tránh mt tin mt cách oan ung.KHI NHC ĐN ĐU GIÁ NGƯI TA NHC NGAY ĐN EBAY.COM, KHI NÓI V BÁN L TRC TUYN THÌ CÁI TÊN NÓI ĐN ĐU TIÊN LÀ AMAZON.COM, NHC ĐN WEBSITE TRUNG GIAN BÁN HÀNG LN NHT UY TÍN NHT VIT NAM THÌ NGHĨ NGAY ĐN VATGIA.COM. ĐIU GÌ ĐÃ KHIN CÁC WEBSITE ĐÓ CHIM LĨNH V TRÍ S 1 TRONG LĨNH VC MÀ CHÚNG KINH DOANH?* AMAZON.COM  NHÀ BÁN L TRC TUYN S 1 TH Amazon.com đưc Je Bezos thành lp năm 1994 chính thc online vào năm 1995. Ban đu, Je chn sách là sn phm phù hp nht đ bán qua mng. Qua các năm, sn phm đưc liên tc m rng t sách đn các sn phm khác, liên tc b sung các dch v mi cũng như các đi tác chin lưc. Amazon.com phát trin t ca hàng sách ln nht th gii thành ca hàng ln nht th gii.Công ty có tr s  Seattle, Washington (M) này có ti hàng ngàn nhân viên, làm vic  nhiu văn phòng dc khp Bc M đn M Latinh, châu Âu châu Á. Năm ngoái, lãi ròng ca Amazon đt 172 triu USD. K t 2008, Amazon lt top ch s S&P 100 hin ti xp trong top 1000 công ty ln nht th gii.Je Bezos – Ông ch ca “ngưi khng l” Amazon.comTrong chin lưc kinh doanh ca Amazon, yu t khách hàng đưc coi trng nht. Je gii thiu v công ty mình như sau: “S khác bit ln nht gia Amazon nhng công ty khác là  ch Amazon đc bit chú ý đn khách hàng. Chúng tôi có nhng sn phm h cn, h chn đưc giá rt thp. Mong mun ca chúng tôi là bin công ty thành công ty vì khách hàng nht trên th gii. Đây s là nơi đ mi ngưi tìm khám phá bt c th gì h mun mua trên mng”.1716Dn chng: Cách đây ít năm, cuc chin đnh dng gia HD DVD Bluray din ra quyt lit vi phn thng cui cùng thuc v Bluray. Ngay lp tc, Je tuyên b tng nhng ngưi đã mua đĩa HD DVD trên Amazon.com 50 USD/ngưi, bi quan nim ca ông – như câu ông nói: “Tôi không quan tâm khách hàng mua ca tôi mt ln bao nhiêu tin, mà quan tâm c đi h s mua ca tôi bao nhiêu tin”.Đây có th coi là bài hc quý giá quan trng nht đi vi nhng ngưi đã đang tham gia TMĐT, bi dù có làm gì đi na thì khách hàng vn là yu t quan trng nht –và h đáng đưc coi trng quan tâm  mc đ cao nht. Nu đã tin mt thương hiu nào đó, h s theo thương hiu đó c đi.* DELL.COM  CÔNG TY MÁY TÍNH ĐU TIÊN BÁN HÀNG ONLINEThành lp năm 1984 bi Michael Dell, 11 năm sau Dell chim 3% th phn máy tính cá nhân ca th gii vào năm 1995, hin ti Dell là nhà sn xut máy tính cá nhân ln th 3 th gii (chim 12% th phn) sau HP Acer sau khi b Acer vưt mt vào năm 2009. Dell là công ty máy tính đu tiên trin khai bán hàng online vào năm 1996 qua website ca hãng. T đây, quá trình mua bán din ra mt cách t đng hóa, doanh thu ca hãng tăng lên trong khi không phi tuyn thêm nhân viên, kho hàng ct gim còn 65% so vi các đi th cnh tranh khác tit kim cho hãng ti 50 triu USD/năm, mang v cho h s đơn đt hàng thành công qua website tr giá ti 3 triu USD/ngày (theo s liu ca Financial Times).S dĩ Dell thành công đáng đ chúng ta tham kho bi h đã làm điu mà nhng đi th khác không dám làm, thm chí chưa nghĩ ti vào thi kì khi mà Dell.com lên mng. Hãy nh, mt hàngNh bán hàng online, Dell tit kim đưc rt nhiu chi phí tăng li nhuncông ngh (máy tính, đin thoi…) cùng vi sách là hai mt hàng đưc mua bán nhiu nht trên internet. Tc đ tăng trưng CNTT th gii thi kì ca Dell là 2300%/năm, s lưng máy tính cá nhân bán ra ngày càng tăng cung không đ cu, thêm na internet thi gian đó phát trin nên thu hút đưc rt nhiu ngưi tham gia… vì vy Dell đã chn gii pháp dùng chính internet làm kênh phân phi cho hàng hóa ca mình, h đã thành công – thành công bi dám nghĩ dám làm đi tiên phong v mt công ngh so vi đi th.Vì vy, bài hc đt ra  đây là: TMĐT gn lin vi văn minh công ngh, gn vi thành tu ca khoa hc -công ngh, nên ai là ngưi tn dng đưc th mnh ca CNTT hơn đi th, dám tiên phong thay đi theo xu hưng mi ca xã hi thì ngưi đó s giành đưc li th hơn so vi k khác.Tham vng ca Dell trong tương lai đó là to ra đưc chun chung cho vic bán l máy tính trên mng internet.eBay.com Amazon.com là hai ngưi “khng l” ca TMĐT th gii. Song eBay.com đưc nhc đn như là website TMĐT theo hình thc C2C (Consumer to Con-sumer) thành công nht, khi nhc ti đu giá thì website đu tiên ngưi ta nghĩ đn ch là eBay.com.Thành lp năm 1995, eBay.com - thuc tp đoàn eBay - là website mua bán đu giá hàng hóa ln nht th gii, vi hàng triu các dng c, thit b, máy tính, đ g rt nhiu mt hàng khác đưc đưa lên mua - bán mi ngày, t nhng sn phm r tin .VÌ VY DELL ĐÃ CHN GII PHÁP DÙNG CHÍNH INTERNET LÀM KÊNH PHÂN PHI CHO HÀNG HÓA CA MÌNH, H ĐÃ THÀNH CÔNG  THÀNH CÔNG BI DÁM NGHĨ DÁM LÀM ĐI TIÊN PHONG V MT CÔNG NGH SO VI ĐI TH .bình thưng đn nhng món đ rt him có giá tr. Ngun thu ca eBay đn t nhiu phía: phí đăng tin đu giá, phí sau khi giao dch sn phm thành công, phí chuyn tin qua Paypal…Ging Amazon.com nói trên, chin lưc ca eBay.com cũng là dành s quan tâm ti đa ti khách hàng ca mình. CEO ca eBay là John Do-nahoe đã tin hành mt s hot đng nhm làm chm quá trình phát trin ca công ty đ có th lng nghe đưc nhng ý kin ca khách hàng.Ông đã tin hành gim giá cho nhng ngưi chào bán nhiu hàng trên website tăng giá bán cho nhng ngưi bán hàng có s lưng ít. Đây là vic gim giá bán theo s lưng mc đnh “khách hàng luôn luôn đúng” thm chí ngay c khi h là ngưi “ng ngn”. Năm 2007, trong chin dch m rng th trưng ca mình, eBay đ b vào Vit Nam hp tác vi Chodientu.vn mc đích khuynh đo th trưng Vit Nam, song đn gi này mc tiêu chung đó ca eBay ln Chodientu.vn có v khó có th thành hin thc!Đó là nhng website danh ting thành công nht th gii trong lĩnh vc TMĐT. Đ xác lp ngôi v thng lĩnh có đưc thành công như ngày nay là c quá trình xây dng n lc lâu dài, quan trng nht đó là xác lp đúng mc tiêu phát trin luôn đt khách hàng là trng tâm.* EBAY.COM  WEBSITE ĐU GIÁ TRC TUYN S 1 TH GII1819[...]... trên báo điện tử Các banner quảng cáo trên các website, kể cả website Báo điện tử lẫn website TMĐT, đa số mang tính thương mại Đối tượng vào các trang web về TMĐT như Vatgia com mục đích chính là để mua sắm tìm kiếm thơng tin mua sắm hữu ích với họ, do đó mức độ “tập trung” của họ cao hơn rất nhiều so với số đối tượng vào các site báo điện tử Do mục đích của người truy cập site TMĐT khác với người... có tầm nhìn xa nhiệt huyết hơn để đi đến mục tiêu của cá nhân mình Cơ gái đam mê thương mại điện tử Được biết chị đã vào Nam làm việc một thời gian, chị đánh giá khả năng thành cơng của Sales Vật Giá trong Nam là ntn? chị thấy có sự khác biệt gì giữa Sales Tp.HCM Sales Hà Nội khơng? Chị Hương phòng đi du lịch 50 Vốn đam mê kinh doanh, đặc biệt về lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) nên trước... đời gắn với sự ra đời phát triển của internet (đầu những năm 90 của thế kỷ trước), web các cơng cụ bảo mật thơng tin giao dịch trên internet TMĐT = Thương mại + Internet TMĐT bùng nổ vào năm 2000 khi một lượng lớn các cơng ty ở Mỹ Tây Âu chính thức chuyển hàng hóa, sản phẩm của mình lên internet thơng qua web (world wide web) Đây là mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển biến trong duy tiếp... quảng cáo, có bao nhiêu đơn thuần vào đó chỉ để đọc tin hoặc chỉ để xem quảng cáo? Liệu quảng cáo trên Báo điện tử như vậy có q hổn lốn thập cẩm, có khả năng thu hút được chú ý của người truy cập? “Ma trận” quảng cáo trên Báo điện tử Dân Trí Việc quảng cáo trên các Báo điện tử đơi khi phản tác dụng gây phản cảm đối với khách viếng thăm Khi vào báo, họ phải đối mặt với cả rừng “ma trận” quảng cáo,... nhiều Vì vậy website của bạn khơng có thứ hạng cao trên Google, chắc chắn hình ảnh thương hiệu của bạn sẽ bị “lu mờ” trước các đối thủ khác Giải pháp ở đây chính là làm SEO (tối ưu hóa từ khóa để khi khách hàng tìm kiếm với từ khóa đó sẽ hiển thị website/gian hàng của bạn) Thuật ngữ SEO tuy khơng còn xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp làm về thương mại điện tử, song để tìm... triển uy tín đối với cả người bán hàng người mua Nhờ cơng lao của họ, vatgia.com được các doanh nghiệp, doanh nhân chọn là nơi để kinh doanh hiệu quả uy tín nhất 43 Giám đốc Baokim.vn: Chúng tôi “ có thể tạo ra lòch sử” Trang web Baokim.vn của Cơng ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim đã đi vào hoạt động gần 1 tháng đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng người sử dụng Internet để giao dịch thương. .. Lịch sử các loại hình thương mại điện tử Khơng ai có thể phủ nhận rằng thương mại điện tử (TMĐT) thực sự tiện lợi cho tất cả mọi người, đâu đâu cũng thấy mọi người hơ hào nhau “lên mạng” Nhưng bạn có biết TMĐT ra đời từ bao giờ, ra đời như thế nào có những loại hình TMĐT gì? Lịch sử hình thành một số đại diện tiêu biểu của TMĐT TMĐT được hiểu nơm na là mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ... theo mẹ vào Sài Gòn Nhịp sống tất bật cạnh tranh của Sài Gòn khơng thể làm chùn bước khuất phục được chị, thay vào đó nó tạo động lực giúp chị rèn tính kiên trì để tiếp tục theo đuổi tiến vững chắc trên con đường chinh phục những mục tiêu đam mê cháy bỏng của mình Trong mỗi buổi hội thảo mình có thói quen là ghi lại những thơng tin bổ ích, bài học quan trọng trong mục Note của điện thoại... thực sự là một may mắn cái dun đối với mình khi được vào làm ở Vật Giá ngay từ thời kỳ cơng ty mới thành lập Mình đã được anh Điệp chia sẻ rất nhiều về thương mại điện tử, lối sống, v.v như một người anh trai ân cần chỉ dạy em gái trong mơi trường làm việc với những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, thân thiện, thơng minh, mình cũng đã học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích Khi đó mình đã nhận thấy thương. .. bên mình khi triển khai thương mại điện tử thì có gặp nhiều khó khăn khơng anh?, kinh phí đầu quảng cáo khoảng bao nhiêu? Khi được hỏi như vậy khách hàng sẽ thấy được sự quan tâm muốn nói chuyện với mình hơn Mình tiếp cận họ dễ dàng hơn cũng có thể lắng nghe những chia sẻ thực tế từ khách hàng đó, rút ra bài học để có thể làm tốt hơn với những khách hàng khác hoặc là với khách hàng bán sản . TUYN S 1 TH GII1819Bạn có biết: Lịch sử và các loại hình thương mại điện tửKHÔNG AI CÓ TH PH NHN RNG THƯƠNG MI ĐIN T TMĐT THC S TIN LI. quý giá và quan trng nht đi vi nhng ngưi đã và đang tham gia TMĐT, bi dù có làm gì đi na thì khách hàng vn là yu t quan trng nht và h đáng
- Xem thêm -

Xem thêm: SEO và sự quan trọng của SEO đối với thương mại điện tử, SEO và sự quan trọng của SEO đối với thương mại điện tử, SEO và sự quan trọng của SEO đối với thương mại điện tử

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay