Thiết kế hệ thống sấy lúa bằng phương pháp sấy tháp năng suất 1,5tấn/giờ

52 710 2
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2014, 19:58

Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông   -   - o - c  ĐỒ ÁN MÔN HỌC (Quá trình thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm)  Phạm Ngọc Mùi MSSV: 1152010132 Lâm Huỳnh Nhung 1152010155 Phạm Thị Ninh 1152010157  : C   DH11H2 :    1,5. D:   Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (K Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông LỜI CẢM ƠN  trong khoa      trong Ng cthong    Tu  c C em   thm n   Cng kh  tran        Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông NHẬN XÉT ĐỒ ÁN 1. G:                         Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông 2. H N                           Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông LỜI NÓI ĐẦU                                             t        kh. Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông MỤC LỤC  1  1   1  1  2 1.1.1. 2  3  5  5  s 6  7 m sy 7  7  7  7  9  11   14  14  14  15  19  23  25   25  25  26  29  30 Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông  31  32  34  35  35  36  37  37  37  37  38  38  39  40  40  40 4.3.2.1 41 4.3.2.2 41  42  42 4.6. Bung kh bi 43  44 Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông Thiết kế hệ thống sấy tháp năng suất 1,5 tấn/giờ Trang 1 CHƢƠNG 1. VẬT LIỆU SẤY VÀ QUÁ TRÌNH SẤY 1.1. VẬT LIỆU SẤY 1.1.1. Giới thệu sơ lƣợc về vật liệu cần sấy – thóc 1.1.1.1. Cấu tạo của hạt thóc    Hình 1.1: Cấu tạo hạt thóc  Lemma: v Starchy endosperm: nt Aleurone: hn Tegmen: v  Pericap: v ht Sterile: v bao nh Embryo: m Scutellum: vy nh t m Plumule: chi mm Radicle: r mm m Rachilla: cung ht Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông Thiết kế hệ thống sấy tháp năng suất 1,5 tấn/giờ Trang 2                             1.1.1.2. Các thành phần hoá học của thóc Bảng 1.1 – Các thành phần hóa học của thóc Nƣớc Gluxit Protit Lipit Xenlulo Tro Vitamin B 1 13,0% 64,03% 6,69% 2,1% 8,78% 5,36% 5,36% 1.1.1.3. Tính chất vật lý             -27%.  u khi          - - -  -14%. [4]  Thông số của vật liệu  :  = 500 kg/m 3 ,  = 750 kg/m 3  Nhi: C = 1,5 kJ/kgK  :  = 0,09 W/mK  :  hd = 1,86  1,2  2,8 mm Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông Thiết kế hệ thống sấy tháp năng suất 1,5 tấn/giờ Trang 3 o  4,3 mm o  5  12 mm  d  = 2,72 mm   (24  30) g   :  1 = 22%   :  2 = 14,5%  N (50  90) 0 C  . 1.1.1.4. Các đặc tính chung của khối thóc  Tính tan rời:          1      0 . -    2   . Hình 1.2 Các góc trong khối hạt -  l  . [...]... ngƣời ta thƣờng sử dụng hệ thống sấy đối lƣu Hệ thống sấy đối lƣu gồm các dạng: Hệ thống sấy( HTS ) buồng, HTS hầm, HTS tháp, HTS thùng quay, HTS khí động, HTS tầng sôi, HTS phun  Trong đó ta thấy: Thiết kế hệ thống sấy tháp năng suất 1,5 tấn/giờ Trang 7 Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông  HTS buồng: Năng suất thƣờng nhỏ, VLS đƣợc đặt cố định trên quá trình sấy hoặc xe goòng nên cố... Thiết kế hệ thống sấy tháp năng suất 1,5 tấn/giờ Trang 10 Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông 1.3 Lựa chọn hệ thống sấy lúa, sơ đồ công nghệ và thuyết minh Tháp sấy là một không gian hình hộp mà chiều cao lớn hơn rất nhiều so với chiều rộng và chiều dài Trong tháp sấy ngƣời ta bố trí hệ thống kênh dẫn và thải tác nhân xen kẽ nhau ngay trong lớp vật liệu sấy (đặc điểm này khác với các thiết. .. thải  Chọn chế độ sấy Ở đây là chế độ sấy đối lƣu Do yêu cầu sử dụng vật liệu sau sấy , nhiệt độ đốt nóng hạt cho phép thấp ( khoảng 50 đến 60 0C ) Vì vậy trong thiết bị sấy tháp ta tổ chức sấy phân vùng ( 1 vùng sấy) và một vùng làm mát ( nhƣ đã chọn kết cấu ở trên ) đến nhiệt độ gần bằng nhiệt độ môi trƣờng để đƣa vào kho bảo quản hay chế biến Thiết kế hệ thống sấy tháp năng suất 1,5 tấn/giờ Trang... Thời gian sấy giảm tốc  2 : Mà: (CT5.30,T103,[1]) 2   1 ln 0,0638.(16,9  8)  0,6h 0,0638 *15,37 Vậy thời gian sấy tổng cộng là:    1   2 =0,3+0,6=0,9h Thời gian sấy khi sấy thóc trong các hệ thống sấy tháp thƣờng nằm trong khoảng (0,75  1,5) h (T32 ,[1]) Nên thời gian trên hợp lý Ta chọn thời gian vùng làm mát bằng 1/3 thời gian vùng sấy 0,3 h Thiết kế hệ thống sấy tháp năng suất 1,5... riêng của hạt lúa Đƣờng kính tƣơng đƣơng Nhiệt độ sấy thích hợp Thiết kế hệ thống sấy tháp năng suất 1,5 tấn/giờ Số liệu 20 – 27 % 14% 13% 1,31m2/kg 26,5x10-3 37700 hạt 90- 120 gam/lít 1,04 – 1,18 500 kg/m3 3.5 mm 0 50 – 90 C cho lúa thƣơng phẩm 40 – 42o C cho lúa làm giống Trang 6 Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông 1.2 SƠ LƢỢC VỀ QUÁ TRÌNH SẤY, SẤY THÁP 1.2.1 Khái niệm sấy Sấy là quá trình... Thiết kế hệ thống sấy tháp năng suất 1,5 tấn/giờ Trang 11 Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông  Kết cấu tháp sấy Ở đây ta chọn tháp sấy gồm 1 vùng sấy và một vùng làm mát Bên trong tháp là các kênh gió nóng và kênh thải ẩm (gọi là kênh dẫn và kênh thải) đƣợc bố trí xem kẽ nhau Khoảng cách giữa các kênh khoảng 70 đến 90 mm để đảm bảo cho thóc chuyển động dễ dàng từ trên xuống dƣới tháp Kết... khí, hơi ẩm của thóc trong quá trình sấy, thƣờng là hiện tƣợng hấp thụ bề mặt Vì vậy trong quá trình sấy xảy ra nhiều giai đoạn: Sấy  ủ  sấy  ủ để giúp vận chuyển ẩm ra bề mặt thóc đẻ thóc đƣợc sấy khô đều Thiết kế hệ thống sấy tháp năng suất 1,5 tấn/giờ Trang 4 Đồ án môn học QTTB GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông 1.1.2 Đặc trƣng của hạt lúa sau khi sấy Thóc sau khi sấy đƣợc dùng để làm lƣơng thực hoặc... quanh 1.2.2 Chọn phƣơng pháp sấy, hệ thống sấy 1.2.2.1 Giới thiệu phƣơng pháp sấy nóng Để sấy thóc, ta dùng phƣơng pháp sấy nóng, tác nhân sấy đƣợc đốt nóng nên độ ẩm tƣơng đối  giảm dẫn đến phân áp suất hơi nƣớc trong tác nhân sấy giảm Mặt khác, do nhiệt độ của vật liệu sấy tăng lên nên mật độ hơi trong các mao quản tăng lên do đó phân áp suất hơi nƣớc trên bề mặt vật liệu sấy củng tăng theo Nghĩa... lệch phân áp suất giữa bề mặt vật liệu sấy và môi trƣờng, nhờ đó mà có sự dịch chuyển ẩm từ trong lòng vật liệu sấy ra bề mặt và đi vào môi trƣờng Có 2 cách để tạo ra độ chênh phân áp suất hơi nƣớc giữa vật liệu sấy và môi trƣờng:  Giảm phân áp suất của tác nhân sấy bằng cách đốt nóng nó  Tăng phân áp suất hơi nƣớc trong vật liệu sấy 1.2.2.2 Chọn dạng hệ thống sấy Trong phƣơng pháp sấy nóng, với... nghệ sấy lúa Lúa là vật liệu dạng hạt, có thể đƣợc sấy với nhiều loại máy sấy khác nhau Ở đây, ta dùng thiết bị sấy tháp để sấy lúa Tác nhân sấy là h n hợp khói và không khí tƣơi đƣợc hòa trộn với nhau rồi đƣợc dẫn qua các kênh dẫn để trao đổi nhiệt, ẩm với khối lúa đƣợc chảy tự nhiên từ trên xuống nhờ chính trọng lƣợng của chúng rồi sau đó khí thải vào các kênh thải để thải ra môi trƣờng Đây là thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống sấy lúa bằng phương pháp sấy tháp năng suất 1,5tấn/giờ, Thiết kế hệ thống sấy lúa bằng phương pháp sấy tháp năng suất 1,5tấn/giờ, Thiết kế hệ thống sấy lúa bằng phương pháp sấy tháp năng suất 1,5tấn/giờ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay