Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

19 294 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 17:27

Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội CHÍNH PHỦ_________Số: 45/2010/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________________________________Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010NGHỊ ĐỊNHQuy định về tổ chức, hoạt động quản hội_________CHÍNH PHỦCăn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, NGHỊ ĐỊNH:Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động quản nhà nước đối với hội.2. Nghị định này không áp dụng với các tổ chức:a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;b) Các tổ chức giáo hội.Điều 2. Hội1. Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát trin kinh t - xó hi ca t nc, c t chc v hot ng theo Ngh nh ny v cỏc văn bản quy phm phỏp lut khỏc cú liờn quan.2. Hi cú cỏc tờn gi khỏc nhau: hi, liờn hip hi, tng hi, liờn on, hip hi, cõu lc b cú t cỏch phỏp nhõn v cỏc tờn gi khỏc theo quy nh ca phỏp lut (sau õy gi chung l hi).3. Phm vi hot ng ca hi (theo lónh th) gm:a) Hi cú phm vi hot ng c nc hoc liờn tnh;b) Hi cú phm vi hot ng trong tnh, thnh ph trc thuc Trung ng (sau õy gi chung l tnh);c) Hi cú phm vi hot ng trong huyn, qun, th xó, thnh ph thuc tnh (sau õy gi chung l huyn);d) Hi cú phm vi hot ng trong xó, phng, th trn (sau õy gi chung l xó).iu 3. Nguyờn tc t chc, hot ng ca hi T chc, hot ng ca hi c thc hin theo cỏc nguyờn tc sau õy:1. T nguyn; t qun; 2. Dõn ch, bỡnh ng, cụng khai, minh bch;3. T bo m kinh phớ hot ng;4. Khụng vỡ mc ớch li nhun;5. Tuõn th Hin phỏp, phỏp lut v iu l hi.iu 4. Tờn, biu tng, tr s, con du v ti khon ca hi1. Tờn ca hi c vit bng ting Vit, cú th c phiờn õm, dch ra ting dõn tc thiu s, ting nớc ngoài; tên, biểu tợng của hội khụng đợc trựng lp, gõy nhm ln vi tờn ca hi khỏc ó c thnh lp hp phỏp; khụng vi phm o c xó hi, thun phong m tc v truyn thng vn hoỏ dõn tc.2. Hi cú t cỏch phỏp nhõn, tr s, con du, ti khon v cú th cú biu tng riờng. Tr s chớnh ca hi t ti Vit Nam.Chng IIIU KIN, TH TC THNH LP HIiu 5. iu kin thành lập hi21. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.2. Có điều lệ.3. Có trụ sở.4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội; c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể. Điều 6. Ban vận động thành lập hội1. Muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận. 2. Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đñ, có sức khoẻ có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động. 3. Số thành viên trong ban vận động thành lập hội được quy định như sau: 3a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất mười thành viên; b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, có ít nhất năm thành viên; c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, có ít nhất ba thành viên; d) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất năm thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế; đối với hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất ba thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế trong tỉnh. 4. Hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội lập thành hai bộ, hồ sơ gồm: a) Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội nơi tạm thời làm địa điểm hội họp; b) Danh sách trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn. 5. Công nhận ban vận động thành lập hội:a) Bộ, cơ quan ngang Bộ quản nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh; b) Sở quản nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh; c) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ủy quyền cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, thì phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã;4d) Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các điểm a, b c khoản 5 Điều này có trách nhiệm xem xét, quyết định công nhận ban vận động thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ do. 6. Nhiệm vụ của ban vận động thành lập hội sau khi được công nhận:a) Vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia hội; b) Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này. Sau khi đã hoàn tất việc trù bị thành lập hội, ban vận động thành lập hội lập thành hai bộ hồ sơ gửi đến: Bộ Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh; Sở Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã; Phòng Nội vụ (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã).Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội.Điều 7. Hồ sơ xin phép thành lập hội1. Đơn xin phép thành lập hội.2. Dự thảo điều lệ.3. Dự kiến phương hướng hoạt động.4. Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.5. lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).Điều 8. Nội dung chính của Điều lệ hội1. Tên gọi của hội.2. Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực phạm vi hoạt động của hội.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội.4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của hội.5. Thể thức vào hội, ra hội, thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên.6. Tiêu chuẩn hội viên.57. Quyn, ngha v ca hi viờn.8. C cu, t chc, th thc bu v min nhim; nhim v, quyn hn ca ban lónh o, ban kim tra, cỏc chc v lónh o khỏc ca hi; nguyờn tc, hỡnh thc biu quyt.9. Ti sn, ti chớnh v phng thc qun ti sn, ti chớnh ca hi.10. iu kin gii th v thanh quyt toỏn ti sn, ti chớnh.11. Khen thng, k lut; khiu ni, gii quyt khiu ni trong ni b hi.12. Th thc sa i, b sung iu l.13. Hiu lc thi hnh.iu 9. Trỏch nhim ca c quan nh nc cú thm quyn cho phộp thnh lp hi khi nhn h s xin phộp thnh lp hiC quan nh nc cú thm quyn quy nh ti iu 14 ca Ngh nh ny khi nhn h s xin phộp thnh lp hi phi cú giy biờn nhn. Trong thi hn sỏu mi ngy k t ngy nhn h s y , hp phỏp, c quan nh nc cú thm quyn cú trỏch nhim xem xột, quyt nh cho phộp thnh lp hi; trng hp khụng ng ý phi cú vn bn tr li v nờu rừ do. iu 10. Thi gian tin hnh i hi thnh lp hi1. Trong thi hn chớn mi ngy, k t ngy quyt nh cho phộp thnh lp hi cú hiu lc, ban vn ng thnh lp hi phi t chc i hi.2. Nu quỏ thi hn trờn khụng t chc i hi, thỡ trong thi hn mi lm ngy k t ngy ht thi hn t chc i hi theo quy nh ti khon 1 iu ny, ban vn ng thnh lp hi cú vn bn gi c quan nh nc ó quyt nh cho phộp thnh lp hi ngh gia hn. Thi gian gia hn khụng quỏ ba mi ngy, nu quỏ thi gian c gia hn m khụng t chc i hi thỡ quyt nh cho phộp thnh lp hi ht hiu lc.iu 11. Ni dung ch yu trong i hi thnh lp hi1. Cụng b quyt nh cho phộp thnh lp hi.2. Tho lun v biu quyt iu l.3. Bu ban lãnh đạo v ban kim tra.4. Thụng qua chng trỡnh hot ng ca hi.5. Thụng qua ngh quyt i hi.6Điều 12. Báo cáo kết quả đại hộiTrong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày đại hội, ban lãnh đạo hội gửi tài liệu đại hội đến cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội, gồm:1. Điều lệ biên bản thông qua điều lệ hội;2. Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) lịch người đứng đầu hội; 3. Chương trình hoạt động của hội;4. Nghị quyết đại hội.Điều 13. Phê duyệt điều lệ hội hiệu lực của điều lệ hội1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này quyết định phê duyệt điều lệ hội khi điều lệ hội đã được đại hội thông qua. Trường hợp quy định của điều lệ hội trái với pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối phê duyệt yêu cầu hội sửa đổi. 2. Điều lệ hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.Điều 14. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể, đổi tên phê duyệt điều lệ hội1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã.Chương IIIHỘI VIÊNĐiều 15. Hội viên của hộiHội viên của hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết hội viên danh dự.7iu 16. Hi viờn chớnh thc1. Cụng dõn, t chc Vit Nam tỏn thnh iu l hi, t nguyn gia nhp hi, cú tiờu chun hi viờn theo quy nh ca iu l hi cú th tr thnh hi viờn chớnh thc ca hi. 2. Thm quyn v th tc kt np hi viờn do iu l hi quy nh. iu 17. Hi viờn liờn kt v hi viờn danh d1. Cỏc doanh nghip liờn doanh v doanh nghip 100% vn u t nc ngoi (sau õy gi chung l doanh nghip cú yu t nc ngoi) hot ng ti Vit Nam, cú úng gúp cho s phỏt trin ca hip hi, tỏn thnh iu l hip hi, thỡ c hip hi ca cỏc t chc kinh t xem xột, cụng nhn l hi viờn liờn kt. 2. Cụng dõn, t chc Vit Nam khụng cú iu kin hoc khụng cú tiờu chun tr thnh hi viờn chớnh thc ca hi, tỏn thnh iu l hi, t nguyn xin vo hi, c hi cụng nhn l hi viờn liờn kt hoc hi viờn danh d.3. Hi viờn liờn kt, hi viờn danh d c hng quyn v ngha v nh hi viờn chớnh thc ca hi, tr quyn biu quyt cỏc vn ca hi v khụng c bu c, ng c vo ban lónh o, ban kim tra hi.4. Th tc kt np, quyn, ngha v ca hi viờn liờn kt, hi viờn danh d do iu l hi quy nh.iu 18. Quyn v ngha v ca hi viờnQuyn v ngha v ca hi viờn do iu l hi quy nh. Chng IVT CHC, HOT NG, QUYN V NGHA V CA HIiu 19. C cu t chc ca hi C cu t chc ca hi gm: 1. i hi;2. Ban lãnh đạo;3. Ban kim tra; 4. Cỏc t chc khỏc do iu l hi quy nh.iu 20. i hi nhim k v i hi bt thng81. C quan lónh o cao nht ca hi l i hi nhim k hoc i hi bt thng.2. i hi nhim k hoc i hi bt thng c t chc di hỡnh thc i hi ton th hoc i hi i biu. i hi ton th hoc i hi i biu ch c t chc khi cú trờn 1/2 (mt phn hai) s hi viờn chớnh thc hoc cú trờn 1/2 (mt phn hai) s i biu chớnh thc cú mt. 3. Nhim k i hi do iu l hi quy nh nhng khụng quỏ nm nm k t ngy kt thỳc i hi nhim k trc. Trong thi gian mi hai thỏng k t ngy ht nhim k i hi, nu hi khụng tin hnh i hi, thỡ c quan nh nc cú thm quyn quy nh ti iu 14 ca Ngh nh ny cú vn bn yờu cu hi t chc i hi. Trong thi gian sỏu thỏng k t khi nhn c vn bn yờu cu t chc i hi m lónh o hi khụng t chc i hi thỡ c quan nh nc cú thm quyn quy nh ti iu 14 ca Ngh nh ny xem xột, quyt nh x lý.4. i hi bt thng c triu tp khi ớt nht cú 2/3 (hai phn ba) tng s u viờn ban lãnh đạo hoc cú ớt nht 1/2 (mt phn hai) tng s hi viờn chớnh thc ngh.iu 21. Ni dung ch yu quyt nh ti i hi1. Phng hng hot ng ca hi.2. Bu ban lãnh đạo, ban kim tra hi.3. i tờn hi, sa i, bổ sung iu l (nu cú).4. Gia nhp liờn hip cỏc hi cựng lnh vc hot ng.5. Chia, tỏch; sỏp nhp; hp nht; gii th hi.6. Ti chớnh ca hi.7. Các vấn đề khác theo quy định của iều lệ hội.iu 22. Nguyờn tc biu quyt ti i hi 1. i hi cú th biu quyt bng hỡnh thc gi tay hoc b phiu kớn. Vic quy nh hỡnh thc biu quyt do i hi quyt nh.2. Vic biu quyt thụng qua cỏc quyt nh ca i hi phi c quỏ 1/2 (mt phn hai) i biu chớnh thc cú mt tỏn thnh.iu 23. Quyn ca hi1. T chc, hot ng theo iu l hi ó c phờ duyt.2. Tuyờn truyn mc ớch ca hi.93. i din cho hi viờn trong mi quan h i ni, i ngoi cú liờn quan n chc nng, nhim v ca hi. 4. Bo v quyn, li ớch hp phỏp ca hi, hi viờn phự hp vi tụn ch, mc ớch ca hi.5. T chc, phi hp hot ng gia cỏc hi viờn vỡ li ớch chung ca hi; ho gii tranh chp trong ni b hi.6. Ph bin, hun luyn kin thc cho hi viờn; cung cp thụng tin cn thit cho hi viờn theo quy nh ca phỏp lut.7. Tham gia chng trỡnh, d ỏn, ti nghiờn cu, t vn, phn bin v giỏm nh xó hi theo ngh ca c quan nhà nớc; cung cp dch v cụng v cỏc vn thuc lnh vc hot ng ca hi, t chc dy ngh, truyn ngh theo quy nh ca phỏp lut.8. Thnh lp phỏp nhõn thuc hi theo quy nh ca phỏp lut.9. Tham gia ý kin vo cỏc vn bn quy phm phỏp lut cú liờn quan n ni dung hot ng ca hi theo quy nh ca phỏp lut. Kin ngh vi c quan nh nc cú thm quyn i vi cỏc vn liờn quan ti s phỏt trin hi v lnh vc hi hot ng. c t chc o to, bi dng, t chc cỏc hot ng dch v khỏc theo quy nh ca phỏp lut v c cp chng ch hnh ngh khi cú iu kin theo quy nh ca pháp luật.10. Phi hp vi c quan, t chc cú liờn quan thc hin nhim v ca hi.11. c gõy qu hi trờn c s hi phớ ca hi viờn v cỏc ngun thu t hot ng kinh doanh, dch v theo quy nh ca phỏp lut t trang tri v kinh phớ hot ng.12. c nhn cỏc ngun ti tr hp phỏp ca cỏc t chc, cỏ nhõn trong v ngoi nc theo quy nh ca phỏp lut. c nh nc h tr kinh phớ i vi nhng hot ng gn vi nhim v ca nh nc giao.13. C quan Trung ng hi cú phm vi hot ng trong ton quc c gia nhp cỏc t chc quc t tng ng v ký kt, thc hin tho thun quc t theo quy nh ca phỏp lut v bỏo cỏo c quan qun nh nc v ngnh, lnh vc hi hot ng, c quan quyt nh cho phộp thnh lp hi v vic gia nhp t chc quc t tng ng, ký kt, thc hin tha thun quc t.iu 24. Ngha v ca hi1. Chp hnh cỏc quy nh ca phỏp lut cú liờn quan n t chc, hot ng ca hi v iu l hi. Không đợc lợi dụng hoạt động của hội để làm ph-10[...]... cho hot ng ca hi theo quy nh ca iu l hi, khụng c chia cho hi viờn 11 Vic s dng kinh phớ ca hi phi chp hnh quy nh ca phỏp lut Hng nm, hi phi bỏo cỏo quyt toỏn ti chớnh theo quy nh ca Nh nc gi c quan ti chớnh cựng cp v c quan nh nc cú thm quyn quy nh ti iu 14 ca Ngh nh ny v vic tip nhn, s dng ngun ti tr ca cỏ nhõn, t chc nc ngoi 12 Xây dng v ban hnh quy tc o c trong hoạt động của hội Chng V CHIA, TCH;... iu 28 Quyt nh vic gii th hi C quan nh nc cú thm quyn quy nh ti iu 14 ca Ngh nh ny quyt nh gii th hi sau mi lm ngy, k t ngy kt thỳc thi hn 13 thanh toỏn n v thanh ti sn, ti chớnh ghi trong thụng bỏo ca hi khi xin gii th m khụng cú n khiu ni Hi chm dt hot ng k t ngy quyt nh ca c quan nh nc cú thm quyn gii th hi cú hiu lc iu 29 Hi b gii th Hi b gii th theo quyt nh ca c quan nh nc cú thm quyn quy nh... hi ú iu 32 Quyn khiu ni Trng hp hi b gii th m khụng ng ý vi quyt nh gii th, thỡ hi cú quyn khiu ni theo quy nh ca phỏp lut Trong thi gian ch gii quyt khiu ni, hi khụng c hot ng Chng VI MT S QUY NH P DNG I VI CC HI Cể TNH CHT C TH iu 33 Hi cú tớnh cht c thự Hi cú tớnh cht c thự do Th tng Chớnh ph quy nh, thc hin cỏc quy nh chung ti Ngh nh ny v quy nh ca iu ny, iu 34, iu 35 ca Ngh nh ny iu 34 Quyn, ngha... iu 35 ca Ngh nh ny iu 34 Quyn, ngha v ca hi cú tớnh cht c thự 1 Quyn ca hi cú tớnh cht c thự: a) Tham gia vi cỏc B, c quan ngang B xõy dng cỏc c ch, chớnh sỏch liờn quan trc tip n chc nng, nhim v, quyn hn v lnh vc hot ng ca hi; b) Tham gia thực hiện một số hoạt động quản nhà nớc, dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động ca hi theo quy định của pháp luật; 15 c) T vn, phn bin v giỏm nh xó hi cỏc chớnh... thm quyn quy nh ti iu 14 ca Ngh nh ny 5 Khi thay i Ch tch, Phú Ch tch, Tng th ký ca hi, thay i tr s, sa i, b sung iu l, hi phi bỏo cỏo c quan nh nc cú thm quyn quy nh ti iu 14 ca Ngh nh ny 6 Vic lp cỏc phỏp nhõn thuc hi phi theo ỳng quy nh ca phỏp lut v bỏo cỏo c quan nh nc cú thm quyn quy nh ti iu 14 ca Ngh nh ny 7 Hng nm, hi phi bỏo cỏo tỡnh hỡnh t chc, hot ng ca hi vi c quan nh nc cú thm quyn quy. .. 7 Qun vic ký kt hp tỏc quc t v hi theo quy nh ca phỏp lut 8 Gii quyt khiu ni, t cỏo, x vi phm phỏp lut v hi 9 Tng hp bỏo cỏo tỡnh hỡnh t chc, hot ng v qun hi B Ni v giỳp Chớnh ph thng nht qun nh nc v hi trong phm vi c nc iu 37 Nhim v qun nh nc ca B, c quan ngang B i vi hi hot ng thuc lnh vc do B, c quan ngang B qun trong phm vi c nc 1 Tham gia bng vn bn vi c quan nh nc cú thm quyn... ng gn vi nhim v ca Nh nc; vic qun lý, s dng ti sn, ti chớnh ca hi; qun vic tip nhn, s dng cỏc ngun ti tr ca cỏ nhõn, t chc nc ngoi cho hi 4 Thanh tra, kim tra, gii quyt khiu ni, t cỏo v x vi phm phỏp lut v hi thuc ngnh, lnh vc qun ca mỡnh hoc kin ngh vi c 17 quan nh nc cú thm quyn x cỏc vi phm theo quy nh ca phỏp lut; kin ngh vic gii th hi iu 38 Nhim v qun nh nc ca y ban nhõn dõn cp tnh... hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tc, quyn v li ớch hp phỏp ca cỏ nhõn, t chc 2 Hi hot ng thuc lnh vc no phi chu s qun nh nc ca c quan qun nh nc v ngnh, lnh vc ú 3 Trc khi t chc i hi nhim k ba mi ngy, ban lónh o hi phi cú vn bn bỏo cỏo c quan nh nc cú thm quyn quy nh ti iu 14 ca Ngh nh ny v cơ quan qun ngnh, lnh vc hi hot ng 4 Vic lp... qun hi 7 Hng nm, tng hp, bỏo cỏo B Ni v v tỡnh hỡnh t chc, hot ng v qun hi a phng iu 39 Khen thng 1 Hi hot ng cú nhiu úng gúp vo s phỏt trin kinh t - xó hi thỡ c khen thng theo quy nh ca Nh nc 2 Hi viờn cú nhiu thnh tớch thỡ c khen thng theo quy nh ca hi v ca Nh nc iu 40 X vi phm 1 Ngi no vi phm quyn lp hi, li dng danh ngha hi hot ng trỏi phỏp lut thỡ tu theo tớnh cht, mc vi phm m b x lý. .. truy cu trỏch nhim hỡnh s theo quy nh ca phỏp lut; trng hp gõy thit hi v vt cht thỡ phi bi thng theo quy nh ca phỏp lut 2 Ngi no li dng chc v, quyn hn cho phộp thnh lp hi trỏi vi quy nh ca Ngh nh ny thỡ tu theo tớnh cht, mc vi phm m b x k lut, x pht vi phm hnh chớnh hoc b truy cu trỏch nhim hỡnh s theo quy nh ca phỏp lut; trng hp gõy thit hi v vt cht thỡ phi bi thng theo quy nh ca phỏp lut 18 3 Ban . Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội. 2. Nghị định này không áp dụng với các tổ chức:a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng. xử lý vi phạm pháp luật về hội. 9. Tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay