THIẾT KẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

30 1,157 16
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2014, 16:13

MỤC LỤCI. CĂN CỨ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT 1II.THIẾT KẾ KỸ THUẬT 22.1. Mục tiêu đầu tư và các hạng mục thực hiện của dự án 22.2. Thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên và môi trường 32.2.1.Các đặc điểm chính của cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên và môi trường 32.2.2.Thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu thành phần của từng chuyên ngành 52.2.3.Thiết kế kiến trúc hướng công nghệ 62.2.4.Kiến trúc cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp địa phương 72.3. Thiết kế kỹ thuật hạng mục đầu tư công nghệ 82.3.1.Xây dựng giải pháp kỹ thuật 82.3.2.Mua sắm công nghệ và phần mềm gốc 92.3.3.Phát triển phần mềm 92.3.4.Xây dựng hệ thống thử nghiệm tại hai cấp Trung ương và địa phương 102.4. Thiết kế kỹ thuật hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu 112.4.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 122.4.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ 132.4.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 142.4.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường 152.4.5 Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 18Tổng hợp toàn bộ dự ánDự án xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên và môi trường2.4.6 Xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu viễn thám2.4.7 Xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản2.4.8 Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu2.4.9 Xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu biển và hải đảo2.4.10 Tích hợp dữ liệu và phân phối thông tin3 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THIẾT KẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN: XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Hà Nội, 2010 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường MỤC LỤC I. CĂN CỨ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT 1 II.THIẾT KẾ KỸ THUẬT 2 2.1. Mục tiêu đầu tư các hạng mục thực hiện của dự án 2 2.2. Thiết kế kiến trúc sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường 3 2.2.1.Các đặc điểm chính của sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường 3 2.2.2.Thiết kế kiến trúc sở dữ liệu thành phần của từng chuyên ngành 5 2.2.3.Thiết kế kiến trúc hướng công nghệ 6 2.2.4.Kiến trúc sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp địa phương 7 2.3. Thiết kế kỹ thuật hạng mục đầu tư công nghệ 8 2.3.1.Xây dựng giải pháp kỹ thuật 8 2.3.2.Mua sắm công nghệ phần mềm gốc 9 2.3.3.Phát triển phần mềm 9 2.3.4.Xây dựng hệ thống thử nghiệm tại hai cấp Trung ương địa phương 10 2.4. Thiết kế kỹ thuật hạng mục đầu tư xây dựng sở dữ liệu 11 2.4.1 Xây dựng sở dữ liệu nền địa lý 12 2.4.2 Xây dựng sở dữ liệu đo đạc bản đồ 13 2.4.3 Xây dựng sở dữ liệu đất đai 14 2.4.4 Xây dựng sở dữ liệu môi trường 15 2.4.5 Xây dựng sở dữ liệu tài nguyên nước 18 Tổng hợp toàn bộ dự án Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường 2.4.6 Xây dựng nội dung sở dữ liệu viễn thám 2.4.7 Xây dựng nội dung sở dữ liệu địa chất khoáng sản 2.4.8 Xây dựng sở dữ liệu khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu 2.4.9 Xây dựng nội dung sở dữ liệu biển hải đảo 2.4.10 Tích hợp dữ liệu phân phối thông tin 3 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Tổng hợp toàn bộ dự án Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường I. CĂN CỨ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT Dự án Xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trườngdự án bao gồm nhiều thành phần. Dự án được xây dựng trên sở thực hiện Chiến lược ứng dụng phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004. Các căn cứ pháp lý lập thiết kế kỹ thuật của dự án là : - Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, số 12/ 2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược ứng dụng phát triển công nghệ thông tin tài nguyên môi trường đến năm 2015 định hướng đến năm 2020; - Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của quan nhà nước; - Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý khai thác sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường; - Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 102/ 2008/NĐ-CP; - Quyết định số 1508/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu dự án Xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường; - Quyết định số 2112/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2009 về việc phê duyệt dự án Xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường; Trên sở căn cứ pháp lý nêu trên, Cục Công nghệ thông tin là đơn vị chủ đầu tư đã tổ chức xây dựng thiết kế kỹ thuật dự toán chi tiết cho toàn bộ Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường dự án. Việc xây dựng thiết kế kỹ thuật sự tham gia, phối hợp của các đơn vị đầu mối quản lý thông tin của tất cả các lĩnh vực trong ngành tài nguyên môi trường các đơn vị thuộc Cục Công nghệ thông tin. II. THIẾT KẾ KỸ THUẬT 2.1. Mục tiêu đầu tư các hạng mục thực hiện của dự án Quyết định 2112/QĐ-BNTMT xác định dự án 3 mục tiêu đầu tư chính: - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường ở hai cấp : Trung ương (Bộ Tài nguyên Môi trường) địa phương (Sở Tài nguyên Môi trường) nhằm đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, các nhu cầu khác của xã hội phát triển Chính phủ điện tử tại ngành tài nguyên môi trường; - Thiết lập phát triển hệ thống thu thập, lưu trữ, cập nhật, xử lý, tích hợp, đồng bộ dữ liệu chia sẻ, phân phối thông tin trực tuyến qua hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên môi trường, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống được thống nhất đồng bộ từ trung ương đến địa phương; - Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ về thông tin dữ liệu thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên môi trường, nâng cao giá trị đóng góp vị thế của ngành trong nền kinh tế quốc dân vì sự phát triển bền vững của đất nước. Với các mục tiêu trên, dự án các nội dung đầu tư chính như sau: - Đầu tư thiết bị, công nghệ bao gồm các hạng mục Xây dựng giải pháp kỹ thuật, đầu tư công nghệ phần mềm gốc phát triển phần mềm - Đầu tư xây dựng sở dữ liệu bao gồm các hạng mục xây dựng danh mục dữ liệu, xây dựng sở dữ liệu ( bao gồm 10 hạng mục xây dựng sở dữ liệu chuyên ngành, nền địa lý, viễn thám đa mục tiêu hạng mục tích hợp dữ liệu ) - Chi phí quản lý, tư vấn dự án chi phí khác Với mục tiêu các hạng mục đầu tư chính như trên, Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức lập thiết kế kỹ thuật dự toán chi tiết cho tất cả các hạng mục của dự án. Công việc này được thực hiện với sự phối hợp của tất cả các đơn vị đầu mối thông tin các lĩnh vực các đơn vị thuộc Cục Công nghệ thông tin. Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường 2.2. Thiết kế kiến trúc sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường 2.2.1. Các đặc điểm chính của sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường Thông tư 07/2009/TT-BTNMT đã định nghĩa các thành phần của sở dữ liệu tài nguyên môi trường bao gồm 4 thành phần chính là: - sở dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia do Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng, lưu trữ, quản lý; - sở dữ liệu về tài nguyên môi trường của các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ (gọi là sở dữ liệu tài nguyên môi trường ngành) do các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ xây dựng, lưu trữ, quản lý; - sở dữ liệu về tài nguyên môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi là sở dữ liệu tài nguyên môi trường địa phương) do Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng, lưu trữ, quản lý; - sở dữ liệu thành phần cho các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, địa chất khoáng sản, khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, biển hải đảo các dữ liệu chuyên ngành khác về tài nguyên môi trường (gọi là sở dữ liệu thành phần về tài nguyên môi trường) do các tổ chức quản lý lĩnh vực chuyên ngành trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng, lưu trữ, quản lý; Dự án Xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường xây dựng mô hình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật thống nhất, các chính sách khai thác cập nhật dữ liệu, chuẩn dữ liệu, nội dung dữ liệu cho sở dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia (thành phần 1) sở dữ liệu thành phần cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên Môi trường (thành phần 4). Dự án thực hiện hạng mục thử nghiệm tại trung ương địa phương. Trong đó thử nghiệm tại 9 tỉnh với đặc thù dữ liệu khác nhau để làm sở triển khai mô hình thống nhất trên toàn quốc. Trên sở kết quả thử nghiệm, Cục Công nghệ thông tin sẽ phổ biến thống nhất mô hình sở dữ liệu tài nguyên môi trường địa phương tới các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Các Sở Tài nguyên Môi trường địa phương trình UBND Tỉnh, Thành phố dự án Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường xây dựng sở dữ liệu tài nguyên môi trường của địa phương. Đối với sở dữ liệu tài nguyên môi trường ngành sẽ được xây dựng thông qua các hợp tác, phối hợp của Bộ Tài nguyên Môi trường với các Bộ, ngành khác trong giai đoạn tiếp theo của dự án. Với các mục tiêu phạm vi như trên, Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức thực hiện xây dựng thiết kế kỹ thuật dự toán chi tiết cho các hạng mục của dự án. Sau thời gian nghiên cứu, phối hợp với nhiều đơn vị trong ngành các chuyên gia công nghệ thông tin, dự án đã thống nhất mô hình kiến trúc chung của toàn bộ hệ thống với các đặc điểm chính như sau: - Kiến trúc hệ thống được chia thành 3 tầng : + Nhóm các ứng dụng cập nhật đồng bộ dữ liệu + sở dữ liệu thành phần theo mô hình nhiều cấp quản lý phân tán + Nhóm các ứng dụng khai thác thông tin cung cấp dịch vụ - Nhóm các ứng dụng cập nhật được chia thành 3 phần : + Các ứng dụng dùng chung cho toàn bộ hệ thống + Các ứng dụng cập nhật dữ liệu cho từng bộ dữ liệu chuyên ngành + Các ứng dụng đồng bộ hóa dữ liệu từ các sở dữ liệu thành phần sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường - Nhóm các ứng dụng cung cấp phân phối dữ liệu được chia thành 6 phần : + Nhóm các ứng dụng cung cấp dịch vụ trực tuyến theo tiêu chuẩn quốc tế (dịch vụ cung cấp nội dung metadata, danh mục dữ liệu, bản đồ trực tuyến, tìm kiếm, bảo mật …) + Nhóm dịch vụ xác thực người sử dụng thanh toán trực tuyến sử dụng hạ tầng chữ điện tử quốc gia + Nhóm ứng dụng quản trị toàn bộ hệ thống bao gồm phân quyền khai thác, quản lý từng sở dữ liệu thành phần, theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống + Nhóm ứng dụng cung cấp dữ liệu trực tuyến thủ tục cung cấp dữ liệu bằng phương án truyền thống + Nhóm ứng dụng thông tin báo cáo Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường + Nhóm ứng dụng cung cấp dịch vụ trực tuyến, tra cứu, tìm kiếm dữ liệu Hình 2.2.1.1: Kiến trúc sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường cấp Trung ương 2.2.2. Thiết kế kiến trúc sở dữ liệu thành phần của từng chuyên ngành Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường Trên sở kiến trúc chung, mỗi lĩnh vực sẽ thiết kế chi tiết cho lĩnh vực của mình. Kiến trúc được xây dựng trên sở mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, mô hình quản lý dữ liệu. Các đặc điểm của kiến trúc sở dữ liệu thành phần như sau : - Là một thành phần không tách rời, sử dụng chung các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình cập nhật, chính sách khai thác sử dụng của toàn bộ hệ thống - Sử dụng chung chỉnh sửa theo yêu cầu đặc thù của từng ngành với các nhóm phần mềm khai thác chia sẻ dữ liệu, nhóm phần mềm cập nhật danh mục, siêu dữ liệu với toàn bộ hệ thống - Sẽ được chi tiết hóa về danh mục các sở dữ liệu thành phần, danh mục các phần mềm cập nhật, chuyển đổi dữ liệu theo đặc thù chuyên ngành trong quá trình thực hiện dự án - Được cài đặt, vận hành tại các đơn vị chủ trì thông tin của từng lĩnh vực Trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị chủ trì xây dựng giải pháp kỹ thuật, phần mềm bảo trì hệ thống phối hợp với các đơn vị đầu mối thông tin chuyên ngành thực hiện chi tiết hóa kiến trúc danh mục chi tiết. 2.2.3. Thiết kế kiến trúc hướng công nghệ Thiết kế kỹ thuật cho phần kiến trúc hướng công nghệ đã được xây dựng với các đặc điểm chính như sau : - Về công nghệ hệ quản trị sở dữ liệu : sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường đặt tại Cục Công nghệ thông tin sở dữ liệu thành phần đặt tại đơn vị đầu mối thông tin các lĩnh vực sử dụng giải pháp hệ quản trị sở dữ liệu Oracle 11g. Đối với sở dữ liệu Quốc gia sử dụng phiên bản Enterprise, sở dữ liệu thành phần sử dụng phiên bản Standard Tùy thuộc vào khối lượng dữ liệu, khả năng quản trị sở dữ liệu, các sở dữ liệu thành phần đặt tại các đơn vị quản lý dữ liệu trực tiếp thể sử dụng các hệ quản trị sở dữ liệu khác như SQL Server, MySQL hoặc Postgres SQL, ưu tiên sử dụng các hệ quản trị sở dữ liệu mã mở - Về công cụ phát triển phần mềm : Sử dụng .NET Framework, công nghệ GIS sử dụng ArcGIS Engine hoặc MapWindow các giải pháp mã nguồn mở phù hợp khác (sẽ lựa chọn cụ thể trong quá trình phát triển) Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường - Về phần mềm cung cấp dịch vụ : Sử dụng kết hợp ArcGIS Server Enterprise các giải pháp mã mở như MapServer. Đối với các dịch vụ cung cấp ảnh viễn thám, dịch vụ nội dung sử dụng mã nguồn mở Đối với các máy chủ cung cấp dịch vụ : Sử dụng tối đa hệ điều hành mã mở Ubuntu, Red Hat vv… trừ một số dịch vụ bắt buộc phải sử dụng Windows Server Toàn bộ hệ thống được kết nối thông qua hạ tầng của mạng diện rộng ngành tài nguyên môi trường Việc phát triển các phần mềm sử dụng tối đa giải pháp mã mở để tiết kiệm thời gian phát triển, kinh phí mua sắm, tận dụng được nguồn lực đội ngũ phát triển mã nguồn mở ở Việt Nam thế giới. 2.2.4. Kiến trúc sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp địa phương Một trong các mục tiêu quan trọng của dự án là xây dựng giải pháp kỹ thuật cho sở dữ liệu tài nguyên môi trường địa phương. Trên sở đó, sẽ thử nghiệm ở 9 tỉnh bảo đảm sự thống nhất về hệ thống cả ở hai cấp Trung ương địa phương, là hạ tầng kỹ thuật để trao đổi, chia sẻ thông tin. Sau đó sẽ tiến hành nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc. Kiến trúc sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp địa phương thừa hưởng tối đa các kết quả, sản phẩm của hệ thống ở cấp Trung ương chỉnh sửa theo đặc thù của từng địa phương. Các đặc điểm của kiến trúc sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp địa phương như sau : - sở dữ liệu được quản lý theo mô hình phân tán quản lý tương tự như cấp Trung ương, bổ sung cấp sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Huyện, Quận. - sở dữ liệu tài nguyên môi trường địa phương được tích hợp quản lý tại Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường (Trung tâm Công nghệ thông tin) trực thuộc các Sở Tài nguyên Môi trường trên sở đồng bộ trích chọn dữ liệu từ các sở dữ liệu chuyên ngành cấp địa phương. - Phương pháp quản lý, chính sách, quy trình, giải pháp kỹ thuật sử dụng thừa hưởng các kết quả của dự án ở cấp Trung ương. Đối với từng địa phương chỉnh sửa cho phù hợp với đặc điểm của từng Tỉnh. Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 [...]... dữ liệu II Phát triển phần mềm chuyên ngành hỗ trợ xây dựng sở dữ liệu III Xây dựng hệ thống thử nghiệm tại hai cấp trung ương địa phương B XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU I Xây dựng sở dữ liệu nền địa lý II Xây dựng sở dữ liệu đo đạc bản đồ III Xây dựng sở dữ liệu đất đai Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường IV Xây dựng sở. .. sở dữ liệu môi trường V Xây dựng sở dữ liệu tài nguyên nước VI Xây dựng sở dữ liệu viễn thám VII Xây dựng sở dữ liệu địa chất khoáng sản Xây dựng sở dữ liệu khí VIII tượng thủy văn - biến đổi khí hậu IX Xây dựng sở dữ liệu biển hải đảo X Tích hợp dữ liệu phân phối thông tin 1 Xây dựng metadata sở dữ liệu tài nguyên môi trường 2 Tích hợp sở dữ liệu thành phần, xây dựng cơ. .. 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường dữ liệu giữa các cấp tại địa phương, đào tạo chuyển giao công nghệ 2.4 Thiết kế kỹ thuật hạng mục đầu tư xây dựng sở dữ liệu Hạng mục đầu tư xây dựng sở dữ liệu bao gồm các hạng mục thành phần sau : Xây dựng danh mục dữ liệu : bao gồm xây dựng danh mục dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia, xây dựng danh mục dữ liệu cho... Tên sở dữ liệu thành phần 1 sở dữ liệu Khí tượng bề mặt 2 sở dữ liệu Mưa 3 sở dữ liệu Khí tượng hải văn 4 sở dữ liệu Khí tượng cao không 5 sở dữ liệu Hồ kỹ thuật trạm 6 sở dữ liệu Môi trường 7 sở dữ liệu Thuỷ văn Tại giai đoạn này của dự án, danh mục các sở dữ liệu thành phần biến đổi khí hậu được đưa vào sở dữ liệu như sau : STT Tên sở dữ liệu thành phần Thiết kế kỹ. .. kế kỹ thuật dự toán hạng mục sở dữ liệu đo đạc bản đồ Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường 2.4.3 Xây dựng sở dữ liệu đất đai Tại giai đoạn này của dự án, danh mục các sở dữ liệu thành phần được đưa vào sở dữ liệu như sau : STT Tên sở dữ liệu thành phần I sở dữ liệu thống kê, kiểm 1 CSDL Bản đồ hiện trạng sử... cấp phân phối dữ liệu Nhóm các ứng dụng cập nhật được chia thành 3 phần : Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường - Các ứng dụng dùng chung cho toàn bộ hệ thống - Các ứng dụng cập nhật dữ liệu cho từng bộ dữ liệu chuyên ngành Các ứng dụng đồng bộ hóa dữ liệu từ các sở dữ liệu thành phần sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi. .. dữ mục dữ liệu liệu tài nguyên môi trường 2 Ghi, in nhãn, đóng gói phát Phát hành dưới dạng CD danh mục dữ hành CD danh mục dữ liệu liệu tài nguyên môi trường Thuyết minh phương án thi công quy trình thực hiện chi tiết trong quyển thiết kế kỹ thuật dự toán hạng mục tích hợp dữ liệu phân phối thông tin Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài. .. sở dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường 3 Biên tập phát hành danh mục dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO 1 Đào tạo trong nước 2 Đào tạo chung 3 Đào tạo chuyên ngành 4 Tham quan nghiên cứu tại nước ngoài 5 Tuyên truyền trên phương tiện thông tin Thiết kế kỹ thuật. .. kinh phí xây dựng) Như vậy, nền địa lý phục vụ xây dựng sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường 5 tỷ lệ, sử dụng kết quả của 2 dự án Chính phủ do Cục Đo đạc bản đồ Việt Nam làm chủ đầu tư 1 dự án của Cục Công nghệ thông tin 2.4.2 Xây dựng sở dữ liệu đo đạc bản đồ Tại giai đoạn này của dự án, danh mục các bộ dữ liệu được đưa vào sở dữ liệu như sau : STT Tên sở dữ liệu thành... xét tổng hợp về hiện trạng môi trường địa phương (cấp tỉnh) (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất, chất thải rắn, hóa chất) 3 năm gần nhất Thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ dự án 27 Dự án xây dựng sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên môi trường 45 Mạng lưới vị trí phân bố quan về QTMT toàn quốc 2.4.5 Xây dựng sở dữ liệu tài nguyên nước Tại giai đoạn này của dự án, danh mục các sở dữ liệu thành . nguyên và môi trường cấp đ a phương th a hưởng tối a các kết quả, sản phẩm c a hệ thống ở cấp Trung ương và chỉnh s a theo đặc thù c a từng đ a phương. Các đặc điểm c a kiến trúc cơ sở dữ liệu. gi a các hệ quản trị CSDL phổ biến trên thị trường thấy rằng hệ quản trị Oracle c a hãng Oracle phù hợp nhất và đáp ứng được các yêu cầu mà hệ thống đ a ra. Phiên bản c a hệ quản trị Oracle. CSDL Quốc gia về tài nguyên và môi trường đ a ra, nghiên cứu và so sánh các chức năng, đặc tính c a các giải pháp, các phần mềm c a các hãng đ a ra, thấy rằng công nghệ, phần mềm c a hãng ESRI
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, THIẾT KẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, THIẾT KẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay