phân tích tình hình lợi nhuận tại công ty cổ phần may đại việt

75 333 3

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2014, 07:32

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP MỤC LỤC GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 1 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết của đề tài Trong kinh tế luôn sự cạnh tranh quyết liệt. Ở Việt Nam bản chất cạnh tranh của nền kinh tế phải chịu sự điều tiết của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Bất kỳ tổ chức nào cũng mục tiêu để hướng tới, mục tiêu của nền kinh tế nói đến cùng là lợi nhuận. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều xoay quanh mục tiêu là lợi nhuận, hướng tới lợi nhuận và tất cả vì lợi nhuận. Đây là vấn đề sống còn và phát triển của doanh nghiệp. Thời gian sắp tới là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của đất nước với mục tiêu đưa nền kinh tế nước ta hội nhập với khu vực và thế giới. Nhận thức được hội và thách thức này, khi chuyển sang hoạt động dưới hình thức cổ phần, Công ty Cổ Phần May Đại Việt phải huy động và sử dụng vốn hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhằm đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Chính vì vậy, lợi nhuận ý nghĩa rất quan trọng. Phân tích lợi nhuận sở để doanh nghiệp đề ra biện pháp hữu hiệu trong kinh doanh, thể khắc phục nhanh chóng những tình huống, những nhân tố gây bất lợi. Đồng thời giúp các nhà quản trị hình dung được bức tranh thực về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Để tối đa hoá lợi nhuận thì phải nhận biết lợi nhuận của Công ty được cấu thành từ những yếu tố nào? Và chịu ảnh hưởng của các yếu tố đó như thế nào? Nhằm đo lường mức ảnh hưởng của các yếu tố đến lợi nhuận, làm sáng tỏ mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận, nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích lợi nhuận nên em chọn đề tài “Phân tích tình hình lợi nhuận tại Công ty Cổ phần May Đại Việt” để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình, để từ đó đề ra những giải pháp trong tương lai giúp Công ty đạt mục tiêu tối đa lợi nhuận. + Nội dung của báo cáo thực tập: GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 2 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP Chương I: Giới thiệu Chương II: Phương pháp luận Chương III:Giới thiệu tổng quan về công ty Chương IV:Phân tích tình hình lợi nhuận công ty Chương V: Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận Chương VI: Kết luận 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu tổng quát - Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty qua các năm từ năm (2007 - 2009), nhằm tìm ra nguyên nhân và mức ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận. Từ đó đề ra các biện pháp khắc phục những yếu tố bất lợi và khai thác tốt những nhân tố lợi nhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể (1) Phân tích kết quả hoạt động của Công ty Cổ Phần May Đại Việt qua 3 năm 2007 – 2009 để chỉ ra mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận. (2) Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty cổ phần May Đại Việt trong năm 2009. (3) Phân tích và đánh giá các các chỉ tiêu (4) Kết luận và đề xuất các giải pháp về vấn đề lợi nhuận tại công ty cổ phần May Đại Việt 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 3 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP - Tình hình kinh doanh của công tyCổ Phần May Đại Việt trong ba năm 2007-2009 được thực hiện như thế nào? - Các nhân tố nào ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh và mức độ ảnh hưởng của chúng như thế nào? - Giải pháp nào nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi không gian - Đề tài nghiên cứu được thực hiện từ ngày 20 tháng 12năm 2010 đến ngày 11tháng 4 năm 2011 tại công ty cổ phần May Đại Việt - Các số liệu dùng phân tích do phòng Kế toán, Tổng hợp cung cấp. 1.4.2 Phạm vi thời gian - Tiếp xúc thực tế với công ty từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 30 tháng 03 năm 2011, số liệu dùng phân tích được thu thập trong 3 năm từ 2007 đến 2009. 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu - Phân tích kết quả hoạt động của Công ty Cổ Phần May Đại Việt qua 3 năm 2007 – 2009 để chỉ ra mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận. - Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty May Đại Việt qua năm 2009 - Đề xuất các giải pháp về vấn đề lợi nhuận tại Công ty Cổ Phần mía đường Cần Thơ. 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 4 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP 1.5.1. Phương pháp thu thập số liệu: - Thông qua việc quan sát, tìm hiểu tình hình thực tế của công ty trong thời gian thực tập. - Đồng thời thu thập số liệu thông qua các báo cáo và tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu do Phòng tài chính - kế toán và Phòng tổ chức - hành chánh của Công ty cổ phần may Đại Việt cung cấp. - Thu thập thêm các thông tin trên báo chí, Internet. 1.5.2. Phương pháp phân tích số liệu: - Phương pháp so sánh: So sánh giữa kỳ thực hiện so kế hoạch, năm nay so với năm trước để thấy hiệu quả kinh doanh của công ty. - Dùng phương pháp tỷ trọng để nghiên cứu, đánh giá, phân tích kết cấu chi phí trong mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận. - Phương pháp chỉ số liên hoàn: Phương pháp này phục vụ cho mục tiêu cụ thể là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp. - Chi tiết các chỉ tiêu kinh tế thành các yếu tố cấu thành để xác định, kiểm tra, đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến tổng mức lợi nhuận của Công ty. - So sánh các chỉ tiêu kinh tế nhằm xác định xu hướng và mức độ biến động các chỉ tiêu giúp nhà kinh tế đánh giá chính xác chúng trong phạm vi phân tích. CHƯƠNG 2 GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 5 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1. sở lý luận về phân tích lợi nhuận 2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của việc phân tích lợi nhuận (TS.Lưu thị Hương-TS. Vũ Duy Đào”quản trị tài chính” năm 2006) a) Khái niệm lợi nhuận b) Lợi nhuận của doanh nghiệp là số chênh lệch giữa các khoản doanh thu về so với các khoản chi phí bỏ ra. Lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý doanh nghiệp. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp thường đầu tư vốn vào nhiều lĩnh vực khác nhau nên lợi nhuận cũng được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau như: Lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ hoạt động tài chính và hoạt động khác. Lợi nhuận trước thuế: là khoản lãi gộp trừ đi chi phí hoạt động. Lợi nhuận sau thuế: là phần lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước. Lợi nhuận giữ lại: là phần còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập. Lợi nhuận giữ lại được bổ sung cho nguồn vốn sản xuất kinh doanh, lợi nhuận giữ lại còn gọi là lợi nhuận chưa phân phối. Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí b) Ý nghĩa của lợi nhuận - Lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả ấy là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. - Lợi nhuận là nguồn vốn bản để tái sản xuất mở rộng nền kinh tế quốc dân và doanh nghiệp bởi vì lợi nhuận là nguồn hình thành nên thu nhập của ngân sách Nhà nước thông qua chính sách thuế, đồng thời một bộ phận lợi nhuận được để lại thành lập các quỹ tạo GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 6 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập của người lao động và nâng cao phúc lợi xã hội. - Lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế quan trọng tác dụng khuyến khích người lao động và các đơn vị ra sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. c) Nhiệm vụ của việc phân tích lợi nhuận - Đánh giá tình hình lợi nhuận của từng bộ phận và toàn doanh nghiệp. - Phân tích những nguyên nhân, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình biến động lợi nhuận. - Đề ra các biện pháp khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp. 2.1.2. Mục đích việc phân tích lợi nhuận - Nhằm đánh giá và kiểm tra khái quát giữa kết quả đạt được so với mục tiêu kế hoạch đề ra, để xem trong quá trình hoạt động doanh nghiệp đã cố gắng trong việc hoàn thành mục tiêu đề ra không, từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. - Bên cạnh đó, việc phân tích giúp cho doanh nghiệp thấy được những mặt hàng ưu thế của mình trên thị trường, từ đó xây dựng cấu mặt hàng kinh doanh hiệu quả góp phần nâng cao tổng mức lợi nhuận của doanh nghiệp. - Phân tích lợi nhuận cũng giúp doanh nghiệp nhìn ra các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến lợi nhuận và tìm ra các nguyên nhân gây nên mức độ ảnh hưởng đó. Từ đó giúp nhà quản trị đề ra các biện pháp khai thác khả năng tiềm tàng và khắc phục những yếu kém, tồn tại của quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.3. Mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 7 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP Phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ chi phí và khối lượng không chỉ giúp doanh nghiệp đánh giá tổng quát quá trình kinh doanh, kết quả kinh doanh, và các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện lợi nhuận, mà còn là phương pháp phân tích dựa trên những dữ liệu mang tính chất dự báo, phục vụ cho các quyết định mang tính chất quản trị trong lĩnh vực điều hành hiện tại và hoạch định kế hoạch trong tương lai. Nhưng trong bài phân tích này, phân tích mối liên hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận chỉ dựa vào số liệu trong quá khứ. Kết quả phân tích không mang tính định hướng cho tương lai. Công thức: Lợi nhuận (LN) = Doanh thu - Chi phí Mà: Doanh thu = Khối lượng * đơn giá Chi phí = Chi phí khả biến + Chi phí bất biến => LN = (Khối lượng * đơn giá) – Chi phí khả biến – Chi phí bất biến. + Yếu tố khối lượng Yếu tố khối lượng trong đề tài này là khối lượng bán ra của những sản phẩm chọn lọc để nghiên cứu. Nó là nhân tố quan trọng để làm tăng lợi nhuận. Một sự biến đổi nhỏ của khối lượng làm nên một sự biến đổi lớn trong lợi nhuận. Để đo lường mức độ này ta sử dụng công thức: Dol = Số dư đảm phí / lợi nhuận. Dol càng lớn thì độ nhạy cảm của lợi nhuận đối với khối lượng càng cao.  Yếu tố chi phí ( lê phước hương- kế toán quản trị- năm 2008) Đây là mối quan hệ giữa chi phí khả biến, chi phí bất biến và lợi nhuận trong doanh nghiệp. Độ lớn của đòn cân hoạt động phụ thuộc vào chi phí bất biến cao hay thấp. Hay nói cách khác, nó phụ thuộc vào kết cấu chi phí. Tùy theo điều kiện của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến khối lượng bán hoặc doanh số bán mà doanh nghiệp chọn kết cấu chi phí hợp lý. GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 8 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP Trường hợp doanh nghiệp khối lượng bán tăng, doanh nghiệp chi phí bất biến nhiều sẽ khả năng tạo ra lợi nhuận nhiều, ưu thế cạnh tranh về chi phí. Ngược lại, trường hợp doanh nghiệp khối lượng bán ra giảm, doanh nghiệp nào sử dụng chi phí khả biến nhiều hơn sẽ khả năng chống đỡ tổn thất tốt hơn. - Chi phí khả biến: Khoản mục được xem là chi phí khả biến khi căn cứ ứng xữ của nó biến động theo tổng số tiền nó thay đổi. Còn tính theo một đơn vị căn cứ ứng xữ nó lại không thay đổi . - Chi phí bất biến: Khoản mục được xem là chi phí bất biến khi căn cứ ứng xữ của nó biến động tính theo tổng số tiền nó không thay đổi, còn tính theo một căn cứ ứng xữ nó thay đổi . - Số dư đảm phí: Là lợi nhuận trước khi bù đắp cho tổng chi phí bất biến. Hoặc số dư đảm phí là phần đóng góp dùng đảm bảo trang trải cho chi phí bất biến và lãi. Công thức tính: Số dư đảm phí (SDĐP) = Doanh thu – Chi phí khả biến Số dư đảm phí là một công cụ lập kế hoạch lợi nhuận tức thời một cách hữu hiệu. 2.1.4 Môi trường kinh doanh: (PGS.TS. Lê Văn Tám giáo trình quản trị chiến lược,đại học kinh tế quốc dân.) Là tập hợp các yếu tố các điều kiện thiết lập nên khung cảnh sống của chủ thể, người ta thường cho rằng môi trường kinh doanh là tổng hợp các yếu tố các điều kiện ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 9 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP 2.1.4.1 các loại môi trường kinh doanh a) Môi trường vĩ mô Việc phân tích môi trường vĩ mô giúp nhà quản trị trả lời một phần cho câu hỏi: Doanh nghiệp đang trực diện với những gì? Các yếu tố môi trường vĩ mô gồm: Yếu tố kinh tế, yếu tố chính trị và pháp luật, yếu tố xã hội, yếu tố tự nhiên và công nghệ, yếu tố môi trường Quốc tế. Mỗi yếu tố môi trường vĩ mô nói trên thể ảnh hưởng đến tổ chức một cách độc lập hoặc trong mối liên kết với các yếu tố khác. b) Môi trường tác nghiệp Môi trường tác nghiệp bao gồm các yếu tố trong ngành và các yếu tố ngoại cảnh đối với doanh nghiệp, quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành kinh doanh đó. năm yếu tố bản là: Đối thủ cạnh tranh, người mua, người cung cấp, các đối thủ mới tìm ẩn và sản phẩm mới thay thế. Vì ảnh hưởng chung của các yếu tố này thường là một sự miễn cưỡng đối với tất cả các doanh nghiệp, nên chìa khoá để ra được một chiến lược thành công là phải phân tích từng yếu tố chủ yếu đó. Sự am hiểu các nguồn sức ép cạnh tranh giúp các doanh nghiệp nhận ra mặt mạnh và mặt yếu của mình liên quan đến các hội và nguy mà ngành kinh doanh đó gặp phải. c) Môi trường bên trong Hoàn cảnh nội tại của doanh nghiệp bao gồm tất cả các yếu tố và hệ thống bên trong của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải cố gắng phân tích một cách cặn kẽ các yếu tố nội tại đó nhằm xác định rõ các ưu điểm và nhược điểm của mình. Trên sở đó đưa ra các biện pháp nhằm giảm bớt nhược điểm và phát huy ưu điểm để đạt được lợi thế tối đa. Các yếu tố nội bộ chủ yếu bao gồm các lỉnh vực chức năng như: Nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sản xuất, tài chính kế toán, Marketing và văn hoá doanh nghiệp. Sự phân tích xem xét hoàn cảnh nội bộ của doanh nghiệp cho thấy rằng sự sống còn của doanh nghiệp suy cho cùng phụ thuộc vào khả năng nó được hoặc không, các nguồn lực chủ yếu để tồn tại bao gồm: Tiền vốn, con người và nguyên vật liệu. GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 10 [...]... hệ thống công thức được ứng dụng trong việc phân tích các nhân tố tác động đến lợi nhuận GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 15 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP Chương III: Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần may Đại Việt 3.Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP may Đại Việt 3.1.Lịch sử hình thành của công ty Tên công ty : Công ty cổ phần may Đại Việt Tên tiếng anh : Đại Việt Garment... phát triển của công ty đến tháng 4 năm 2002 công ty đã chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty Cổ phần. Trong năm này công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và xác định nhiệm vụ phương hướng hoạt động của công ty Sau 2 năm cổ phần hóa công ty đã bị lỗ 13,5% vốn pháp định, công nhân giảm từ 400 công nhân còn 200 công nhân.tháng 3 năm 2004 công ty tiến hành đại hội đồng cổ đông lần thứ hai... HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐẠI VIỆT 4.1 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may Đại Việt Trước khi đi vào phân tích cụ thể chúng ta tiến hành phân tích chung về tình hình hoạt động kinh doanh để những khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2007 - 2009) Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua bảng số liệu sau: Bảng:5.bảng... Z1 - CBH1 – CQL1 ) (2.2.8) Trong đó: LNl: Lợi nhuận thực hiện Công thức này dùng để xác định mức lợi nhuận đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh  Chú ý Các công thức trên áp dụng vào việc phân tích trong đề tài vì các công thức này thuộc hệ thống phân tích tình hình lợi nhuận của môn học phân tích hoạt động kinh tế Các công thức trên là công cụ phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá... về hoàn cảnh nội tại nhờ phân tích các yếu tố chủ yếu để làm rõ các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp Môi trường kinh doanh được vận dụng để đánh giá, phân tích mức ảnh hưởng của các nhân tố lợi nhuận tại Công ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ năm 2009 2.1.5 Các chỉ tiêu phân tích - Đòn cân hoạt động (Dol) = Số dư đảm phí / lợi nhuận ròng Tỉ số này thể hiện tốc độ biến động của lợi nhuận so với doanh... ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty Do đó, chúng ta cần xem xét tình hình thực hiện chi phí một cách cẩn thận để thể giảm các loại chi phí đến mức thấp nhất để làm tăng lợi nhuận 2.2 Phương pháp phân tích ( PGS - TS Phạm Thị Gái Phân tích hoạt động kinh doanh NXB Giáo Dục, 1997.) * Bằng phương pháp liên hoàn, xác định sự ảnh hưởng của từng nhân tố đến tổng mức lợi nhuận Phương pháp phân tích này thể... cho công ty ít, vốn lưu động chỉ 80 triệu ,cơ sở hạ tầng được tiếp nhận nhà xưởng cũ của hợp tác xã Quần lực được xác định là 1,3 tỷ đồng ,trang bị khoảng 60 máy công nghiệp Liên Xô.Với điều kiện như vậy nên công ty 200 công nhân vào năm 1988 đến năm 1996 công ty 600 công nhân nhưng năm 2001 công ty còn 400 công nhân Do tình hình biến động của thị trường may của khu vực và sự phát triển của công. .. đem lại lợi nhuận cho công ty GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 16 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP Năm 2004 công ty bắt đầu lãi hơn 240 triệu đồng, năm 2005 công ty bắt chia cổ tức cho các cổ đông 10%, đến năm 2006 công ty trả xong cac khoản nợ,năm 2007 doanh thu của công ty đạt 5,85 tỷ , kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 triệu USD.Tiến trình hội nhập và thực hiện cam kết WTO ngành dệt may đang... công ty trong vấn đề chiếm lĩnh thị trường hiện nay - Thị trường tiêu thụ: Thị trường tiêu thụ của công ty là thị trường trong và ngoài nước, nên việc tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng tốn khá nhiều chi phí Thị trường may mặc trong nước nhièu đối thủ cạnh tranh mạnh GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 27 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP Chương 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ... lợi nhuận năm 2007 là 450,232,802 đồng, đến năm 2008 lợi nhuận của công ty chỉ đạt 22,918,915 đồng giảm 428,033,887 đồng tương ứng với tỷ lệ là 95.1 % so với năm 2007 Nguyên nhân làm cho tổng lợi nhuận giảm là do tổng chi phí năm 2008 tăng trưởng nhanh hơn tổng doanh thu Năm 2009 lợi nhuận công ty tăng lên rất mạnh, năm này công ty đạt tổng lợi nhuận là 278,633,915 đồng tăng 256,435,000 đồng tương . tổng quan về công ty Cổ phần may Đại Việt 3.Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP may Đại Việt. 3.1.Lịch sử hình thành của công ty. Tên công ty : Công ty cổ phần may Đại Việt Tên. khối lượng, lợi nhuận. - Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty May Đại Việt qua năm 2009 - Đề xuất các giải pháp về vấn đề lợi nhuận tại Công ty Cổ Phần mía đường. đề lợi nhuận tại công ty cổ phần May Đại Việt 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU GVHD: TS VŨ THẾ BÌNH SVTH: TRẦN VĂN KHAY Page 3 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP - Tình hình kinh doanh của công tyCổ Phần May Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình lợi nhuận tại công ty cổ phần may đại việt, phân tích tình hình lợi nhuận tại công ty cổ phần may đại việt, phân tích tình hình lợi nhuận tại công ty cổ phần may đại việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay