Bài 4: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Làm việc với Control

12 469 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2014, 14:41

Lp trình Thit k Web 2 Bà i 4 Bà i 4 LàmLàm vicvic vivi ControlControl LàmLàm vicvic vivi ControlControl Ths Trn Th Bích Hnh Ths . Trn Th Bích Hnh Khoa CNTT Khoa CNTT –– H.KHTNH.KHTN © 2009 Khoa Công ngh thông tin LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control NidNid Ni d ung Ni d ung  HTML Server Controls  HTML Server Controls  ASP.NET Server Controls V lid ti C t l  V a lid a ti on C on t ro l s  Web User Controls © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 2 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control SCtlSCtl S erver C on t ro l s S erver C on t ro l s  Là nhng controlWeb server (IIS) có th “ hiu đc ” Là nhng controlWeb server (IIS) có th hiu đc  Mi server control bao gm T á th  tí h (P ti ) – T pc á c th u  c tí n h (P roper ti es ) – Các s kin (Events) – Các phng thcx lý s kin (Methods)  Dùn g đ th hin g iao dinweb g g © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 3 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control VíVí dd VíVí d  d  © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 4 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control CáCá l il i SCtlSCtl Cá c Cá c l o il o i S erver C on t ro l s S erver C on t ro l s 1. HTML Server Controls 1. HTML Server Controls 2. ASP.NET Server Controls 3. Validation Controls 4. Web User Controls © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 5 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control NidNid Ni d ung Ni d ung  HTML Server Controls  HTML Server Controls  ASP.NET Server Controls V lid ti C t l  V a lid a ti on C on t ro l s  Web User Controls © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 6 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control HTML S C t lHTML S C t l HTML S erver C on t ro l s HTML S erver C on t ro l s  Là nhng tag HTML đcb sung thuc tính runat=“server”  Có th lptrìnhgnktx lý s kin, truy xutthuc tính ca HTML Server Controls <input type="text" id="Text1" runat =" server " runat server onserverchange="Text1_ServerChange" /> protected void Text1_ServerChange(object sender, EventArgs e) { Res p onse.Write ( Text1.Value ); © 2009 Khoa CNTT - HKHTN p ( ); } 7 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control NidNid Ni d ung Ni d ung  HTML Server Controls  HTML Server Controls  ASP.NET Server Controls V lid ti C t l  V a lid a ti on C on t ro l s  Web User Controls © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 8 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control ASP NET S C t lASP NET S C t l ASP . NET S erver C on t ro l s ASP . NET S erver C on t ro l s  Là nhng tag đcbitca riêng ASP.NET  H tr nhiu thuc tính x lý  H tr nhiu thuc tính x lý  cx lý trên server vithuc tính runat = “server”  Có th dùng th hin các thành phnphctp  Tng thích trình duyt Tng thích trình duyt < asp:TextBox ID= " TextBox 1 " runat = " server " > </ asp:TextBox > < asp:TextBox ID= TextBox 1 runat = server > </ asp:TextBox > <i t "T tB 1 " t"tt" id "T tB 1 "/> c Render thành © 2009 Khoa CNTT - HKHTN <i npu t name= "T ex tB ox 1 " t ype= "t ex t" id = "T ex tB ox 1 " /> 9 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control KhiKhi àà  dd HTML S t l ???HTML S t l ??? KhiKhi n à on à os  s  d ng d ng HTML S erver con t ro l ???HTML S erver con t ro l ??? S dng HTML control khi:  Nâng cp t ASP Nâng cp t ASP  Toàn quyn điukhin trên tag HTML  Không có ASP.NET server control tng ng © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 10 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control ASP .NET Server Controls & HTML ControlsASP .NET Server Controls & HTML Controls Server control HTML control Hinth Text Label Literal TextBox Label, Text Field, Text Area, Hin th Text Label , Literal , TextBox Password Fiel d List DropDownList, ListBox, DataList, Re p eate r List Box, Dropdown p Hinth Image Image, ImageButton Image Hinth Table Table, GridView Table Thc hin lnh Button LinkButton ImageButton Button, Reset Button, Submit Thc hin lnh Button , LinkButton , ImageButton Button t giá tr CheckBox, CheckBoxList, RadioButton , RadioButtonList Checkbox, Radio Button © 2009 Khoa CNTT - HKHTN , 11 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control ASP .NET Server Controls & HTML ControlsASP .NET Server Controls & HTML Controls Server control HTML control Liên kt Hyperlink Anchor < a > Liên kt Hyperlink Anchor a Ngàytháng Calendar none Qung cáo AdRotator none ng k none Horizontal Rule … … … © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 12 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Simple controlSimple control Label, Literal Label, Literal HTML tagHTML tag  Label Label <asp:Label id="labMsg" runat="server" text="hello"/> c render thành c render thành <span id="labMsg">hello</span>  Literal <asp:Literal id="litMsg" runat="server" text="hello"/> c render thành c render thành Hello © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 13 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Simple controlSimple control Buttons Buttons HTML tagHTML tag  Button Button – <asp:Button id="Button1" runat="server" Text="Button"> </asp:Button>  LinkButton – <asp:LinkButton id="LinkButton1" runat="server"> </asp:LinkButton>  ImageButton < asp:ImageButton id "I B tt 1 “ t ""> – < asp:ImageButton id = "I mage B u tt on 1 “ runa t = " server "> </asp:ImageButton> © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 14 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Simple controlSimple control Buttons Buttons HTML tagHTML tag Text = “Click Me” Text = “Link to click” ImageUrl = “URL” © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 15 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Simple controlSimple control TextBoxTextBox HTML tagHTML tag  Tex t B o x  Tex t B o x  <asp:TextBox id="TextBox1" runat="server"> < /as p :TextBox> Thuc tính S dng đ Text L y /  t d li  u choTextBox. p y   TextMode SingleLine, MultiLine (scrollable), Hoc Password. Enabled Enable/Disable TextBox Enabled Enable/Disable TextBox Visible Show/Hide TextBox  ReadOnly Ngn không cho ngi d ùng thay đ  i d liu trong TextBox. AutoPostBack Khi đc thit lp là True, mi khi ngi dùng thay đi d liu TextChanged trong TextBox s k í ch hots kin post - back v © 2009 Khoa CNTT - HKHTN AutoPostBack TextChanged trong TextBox s k í ch hot s kin post back v server 16 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Simple controlSimple control TextBoxTextBox HTML tagHTML tag © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 17 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control List ControlList Control ListBox, DropDownList, TableListBox, DropDownList, Table Control S dng khi  ListBox Hi  n th danh sách d liu rea d -only đn gin, s dng scroll Hi th dh á hd li d l đ i  d  DropDownList Hi n th d an h s á c h d li u rea d -on l y đ n g i n, s  d ng c  a s s xung Hin th thông tin di dng dòng v à ct Table control cho Table Hin th thông tin di dng dòng v à ct . Table control cho phépxâydng cácbng đng bng mã lnh s dng các thuctính tphpTableRowsvà TableCells © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 18 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Li t C t l HTML tLi t C t l HTML t Li s t C on t ro l : HTML t ag Li s t C on t ro l : HTML t ag  ListBox < asp:ListBox id="ListBox1" runat ="server"> </ asp:ListBox > – < asp:ListBox id="ListBox1" runat ="server"> </ asp:ListBox >  DropDownList – < asp:DropDownList id= " DropDownList1 " runat = " server " > – < asp:DropDownList id= DropDownList1 runat = server > </asp:DropDownList>  Table – <asp:Table id="Table1" runat="server" Width="100px" Height="70px"> </asp:Table> © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 19 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control List ControlsList Controls C    C     C h  nh s  a Thuc tính lúc Thi  t k C h  nh s  a Thuc tính lúc Thi  t k  © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 20 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control List ControlList Control  Thêm các mc d liu vào thi đi  m chy ng dngThêm các mc d liu vào thi đi  m chy ng dng  ListBox DropDownList: – S dng phng thc Add danh sách Items ca control – Ví d: protected void btnShow_Click(object sender, EventArgs e) { ListBox1.Items.Add(txtSource.Text); DropDownList1.Items.Add(txtSource.Text); } } © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 21 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control List ControlList Control  L  y mc d liu đc chnL  y mc d liu đc chn  Dùng thuc tính SelectedItem đ lymcd liu đcchnhinti trong List trong List p rotected void Pa g eLoad ( ob j ect sender , EventAr g s e ) p g _ (j , g) { // Test if there is a selected item. if (ListBox1.SelectedItem ! = null) if (ListBox1.SelectedItem ! null) // Display the selected item. Label1.Text = "The selected item is: " + Li tB 1 S l t dIt T t Li s tB ox 1 . S e l ec t e dIt em. T ex t ; else Label1.Text = "No item is selected.“; } } © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 22 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control NidNid Ni d ung Ni d ung  HTML Server Controls  HTML Server Controls  ASP.NET Server Controls V lid ti C t l  V a lid a ti on C on t ro l s  Web User Controls © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 23 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control V lid ti t lV lid ti t l V a lid a ti on con t ro l s V a lid a ti on con t ro l s  Validation control kim tra tính đúng đn ca d liu do client  Validation control kim tra tính đúng đn ca d liu do client nhpvàotrc khi trang đcgiv cho server Va li dat i o n co n t r o l S d n g khi Validation control S dng khi RequiredFieldValidator Kimtranud liu trong control khác giá tr cho trc(mc đnh là rng) Ki  d li h l i CompareValidator Ki mtran  umc d li un h p trong contro l g i ng vi control kháchoc so sánh vimt giá tr c th RangeValidator Kim tra nu mc d liu nhp trong control nm RangeValidator trong khong 2 giá tr RegularExpressionValidator Kim tra nu mc d liu nhp trong control tha 1 côn g thc đ  nh d  n g ch đ  nh g   g  CustomValidator Kim tra tính đúng đn ca d liu nhp vào control s dng client-side script hoc a server-side code, hocc 2 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN hoc c 2 ValidationSummary Hinth ttc cáclikimtraxy ra trong trang 24 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control S d V lid ti C t lS d V lid ti C t l S d ng V a lid a ti on C on t ro lS d ng V a lid a ti on C on t ro l  Các bc: – Kéo th 1 validate control vào Web form Kéo th 1 validate control vào Web form – Thitlpcácthuc tính cho validate control: • ControlToValidate là control bn mun kim tra • ControlToValidate là control bn mun kim tra • ErrorMessage : Thông báo li • Text : Hinth ca validate control – S dng ValidationSummary control đ hinth ttc các lixy ra trong trang Mc dù vic kim tra xy ra  client, nhng nó ch thc hin khi có 1 s ki  n post - bac k x y r a ! © 2009 Khoa CNTT - HKHTN  post bac ya 25 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Ví dVí d Ví d  Ví d   t t h uc t ính Err o rM essage c h o Va li date co n t r o l t tuc t o essage co adatecoto © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 26 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Ví dVí d Ví d  Ví d   S dng ValidationSummary  S dng ValidationSummary © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 27 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Ví dVí d Ví d  Ví d   S dng ValidationSummary control vi  S dng ValidationSummary control vi ShowMessage=True © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 28 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control RidFildRidFild V lid tV lid t R equ i re d Fi e ld R equ i re d Fi e ld V a lid a t o rV a lid a t o r Thuctính Ý ngha ControlToValidate Control dùng đ thchinkimtra InitialValue Giá tr dùng đ so sánh. Mc đnh là rng. Mu s :< asp:TextBox ID =" txtMauSo " runat =" server “ ></ asp:TextBox > Mu s : < asp:TextBox ID txtMauSo runat server ></ asp:TextBox > <asp:RequiredFieldValidator ID= "reqMauSo" runat="server" ControlToValidate="txtMauSo" I nitialValue="0" Text="Passwords must match" /> © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 29 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control CC V lid tV lid t C ompare C ompare V a lid a t o rV a lid a t o r Thuctính Ý ngha ControlToValidate Control dùng đ thchinkimtra ControlToCompare Control dùng đ so sánh Operator Toán t so sánh: Equal, GreaterThan, GreaterThanEqual, LessThan, LessThanEqual, NotEqual, hoc DataTypeCheck l i  h  đ h l lid i Va l ueToCompare G i átr  h ng s  đ so sán h Contro l ToVa lid ate v i Operato r Type Kimtrakiud liuca ControlToValidate: String, Integer, Double , Date , Currenc y ,, y © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 30 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control VíVí dd KiKi tt MtMt khkh àà XáXá hh tt khkh VíVí d  d  Ki m Ki m t ra t ra MtMt kh u kh uv à v à Xá c Xá cn h nn h nm t m t kh u kh u Enter Password: <asp:TextBox ID="txtPass1" runat="server" TextMode=" p assword">< / a s p :TextBox>< / br> p/ p / Reenter Password: <asp:TextBox ID="txtPass2" runat="server" TextMode="password"></asp:TextBox> <asp:CompareValidator ID="compPass" runat="server" ControlToValidate="txtPass2" Op erator="E q ual" pq ControlToCompare="txtPass1" Text="Passwords must match" /> © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 31 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control VíVí dd KiKi tt dd lili làlà  hh hh h h  bb 1818 VíVí d  d  Ki m Ki m t ra t ra dd li u li u làlà s  s  n h n h h n h n h o  c h o  c b ng b ng 1818 A ge : < asp :T e x t B o x ID=" t x t A ge " r u n at =" se rv e r">< / asp :T e x t B o x> ge asp e t o ttge uat se e / asp eto <asp:CompareValidator ID="compAge" runat="server" ControlToValidate="txtAge" ValueToCompare="18" Ot" LThEl “ O pera t or= " L ess Th an E qua l “ Type="Integer" Text="You are too old to view this site" /> © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 32 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control VíVí dd KiKi tt dd lili làlà kiki àà tháthá VíVí d  d  Ki m Ki m t ra t ra dd li u li u làlà ki u ki ung à yng à y thá ng thá ng Sales Date: <asp:TextBox ID="txtDate" runat ="server"></ asp:TextBox > runat ="server"></ asp:TextBox > <asp:CompareValidator ID="compDate" runat="server" ControlToValidate="txtDate" Operator=" D ataTypeCheck" Type="Date" Text="Enter a valid date" /> © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 33 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control RR V lid tV lid t R ange R ange V a lid a t o rV a lid a t o r Thuc tính Ý ngha Thuc tính Ý ngha ControlToValidate Control dùng đ thchinkimtra MinimumValue Giá tr cndi MaximumValue Giá tr cntrên   Et b bt 1 d20< b /> Type Ki  mtraki  ud  liuca ControlToValidate: String, Integer, Double, Date, Currency E n t er a num b er b e t ween 1 an d 20 : < b r /> <asp:TextBox ID="txtNumber" runat="server"></asp:TextBox> <asp:RangeValidator ID="rangeNum" runat="server" ControlToValidate="txtNumber" MinimumValue="1" MaximumValue="20" Type="Integer" T t "Pl t b b t 1 d 20" /> © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 34 T ex t = "Pl ease en t er num b er b e t ween 1 an d 20" /> Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control RlE iRlE i V lid tV lid t R egu l ar E xpress i on R egu l ar E xpress i on V a lid a t o rV a lid a t o r Em a il < asp :T e x t B o x ID=“ t x t Em a il" r u n at =" se rv e r">< / asp :T e x t B o x > a asp e t o tt a uat se e / asp eto <asp:RegularExpressionValidator ID=“valEmail" runat="server“ ControlToValidate=“txtEmail” V lid ti E i " \ +([ +'] \ +)*@ \ +([ ] \ +)* \ \ +([ ] \ +)*“ V a lid a ti on E xpress i on= " \ w+([ - + . '] \ w+)*@ \ w+([ ] \ w+)* \ . \ w+([ - .] \ w+)*“ ErrorMessage=“Enter a valid Email“ /> © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 35 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control RlE iRlE i V lid tV lid t R egu l ar E xpress i on R egu l ar E xpress i on V a lid a t o rV a lid a t o r Ký hiu Ý ngha ^ … $ Duhiubt đuvàkt thúc mt Expression \ t Có cha Ký t Tab \ t Có cha Ký t Tab \n Có chaKýt xung dòng Có cha Ký t bt k khác \ n . Có cha Ký t bt k khác \ n [qwerty] Có chaKýt btk trong ngoc vuông [^ t ] Khô h ký t à t  ô [^ qwer t y ] Khô ng c h a ký t n à o t rong ngo  cvu ô ng [a-z] Có chakýt trong khong t a đnz  \w Có chamtt  b tk (word). Tng t  [a-zA-Z0-0] \W Có chamtchuibtk không philàmtt (nonword) © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 36 |Hoc Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control RlE iRlE i V lid tV lid t R egu l ar E xpress i on R egu l ar E xpress i on V a lid a t o rV a lid a t o r Ký hiu Ý ngha Ký hiu Ý ngha \s Có chakýt khong trng  \S Không chakýt  khong tr  ng \d Có chakýt s \D Không phikýt s *Chđnh 0 hoc nhiu +Chđnh 1 hoc nhiu ?Chđnh 0 hoc1 {n} Chđnh có đúng chính xác n ln {n,} Chđnh có nhiuhnn ln © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 37 {n,m} Chđnh có t n đnm ln LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control C t V lid tC t V lid t C us t om V a lid a t o rC us t om V a lid a t o r  T vitmãlnh kimtrachy trên server hoc client  Trên Server – tmãlnh kim tra trong hàm x lý s kin ServerValidate  Hoc Trên Client Ch đnh đon script kim tra cho thuc tính – Ch đnh đon script kim tra cho thuc tính ClientValidationFunction ca CustomValidator © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 38 Lp trình Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Ví d T Ki ttêSVí d T Ki ttêS Ví d : T  Ki m t ra t r ê n S erve rVí d : T  Ki m t ra t r ê n S erve r p rotected void M y Validate(ob j ect source, pyj ServerValidateEventArgs args) { args IsValid = false; args . IsValid = false; if (TextBox1.Text == "abc") args.IsValid = true; © 2009 Khoa CNTT - HKHTN } 39 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control Ví d T ki ttêClitVí d T ki ttêClit Ví d : T  ki m t ra t r ê n Cli en tVí d : T  ki m t ra t r ê n Cli en t <scri p t lan g ua g e=" j avascri p t" > p gg jp function ClientValidate(e, args) { args.IsValid = false; if (args.Value == "abc") args.IsValid = true; } </script> © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 40 [...]... thêm vào m t trang web asp.net File user -control có ph n m r ng là (*.ascx) Ph i 41 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 42 L p trình Thi t k Web 2 – Bài 4: Làm vi c v i Control T o Web U W b User C t l Control 43 ng ký tr c khi s d ng © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web 2 – Bài 4: Làm vi c v i Control T o Web User C t l (tt) W bU Control © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 44 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình. .. trình Thi t k Web 2 – Bài 4: Làm vi c v i Control L p trình Thi t k Web 2 – Bài 4: Làm vi c v i Control Web U W b User C t l Controls N id dung HTML Server Controls Là các trang ASP.NET control ASP.NET Server Controls Validation Controls V lid ti C t l Có th t Web User Controls c s d ng nh là server nh ngh a các thu c tính & ph ng th c riêng Có kh n ng tái s d ng cho nhi u trang web asp net asp.net. .. trình Thi t k Web 2 – Bài 4: Làm vi c v i Control T o Thu c tí h cho W b U Th tính h Web User C t l Control public string Username L p trình Thi t k Web 2 – Bài 4: Làm vi c v i Control S d ng Web User C t l W bU Control { get { return txtUsername.Text; } set { txtUsername.Text = value; } } 45 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web 2 – Bài 4: Làm vi c v i Control T ng k t HTML Server Controls... { txtUsername.Text = value; } } 45 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web 2 – Bài 4: Làm vi c v i Control T ng k t HTML Server Controls ASP.NET Server Controls Validation Controls Web User Control 47 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 46 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN . Khoa CNTT - HKHTN , 11 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control ASP .NET Server Controls & HTML ControlsASP .NET Server Controls & HTML Controls Server control HTML control Liên kt Hyperlink Anchor < a > Liên kt Hyperlink Anchor . và Thitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control ASP .NET Server Controls & HTML ControlsASP .NET Server Controls & HTML Controls Server control HTML control Hinth Text Label Literal TextBox Label,. Server Controls 1. HTML Server Controls 2. ASP.NET Server Controls 3. Validation Controls 4. Web User Controls © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 5 LptrìnhvàThitk Web 2 – Bài 4: Làm vicvi Control NidNid Ni
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Làm việc với Control, Bài 4: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Làm việc với Control, Bài 4: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Làm việc với Control

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn