Đề tài : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

92 644 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2014, 09:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KÌNH TẾ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KÍNH TẾ ĐỐI NGOẠI . 1.1.1 *** Ị KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP 1HVIB ĨR9N6 VA GŨI PHÁP PHÁT imâi Đ|GH V9 im lẳn BẮN li TẠI SAI HAI Hin MÚM li HỆT tra nin nể ít lệt NHẬP su TẾ QUỐC 1Ể Sinh nin thục hiện ĩ Thị Hòa £dp ỉ Anh Ì Khoá : 44 - KT & KĐQT Giá? PÍề® ấró»f íMra ỉ TkẨ Phạm Tho Hang • HàNụi-2009 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH ĐỐI NGOẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHÍỆP Đề tài: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHẮT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LỂ TẠI GÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH QUỐC TẾ Lv 0^301 Sinh viên thực hiện : Thị Hoa Lớp : Anh Ì Khoa :44 Giáo viên hướng dẩn : Th.s Phạm Thu Hương Hà Nụi, tháng 05/2009 mạc Lạc LỜI MỞ ĐÂU Ì CHƯƠNG I: TỔNG QUAN vế DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN lể THI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MỌI HỘI NHỘP KINH ĩếọuốc Tế. 6 ì. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6 1. Khái niệm ngân hàng thương mại 6 2. Chức năng của ngân hàng thương mại 8 n. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 Ì Khái niệm dịch vụ ngân hàng bấn lẻ 10 2. Phân loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ 12 3.Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ 17 3.1 Đối với ngân hàng 17 3.2 Đối với khách hăng 19 ra. KHÁI QUÁT VẾ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TÁC ĐỘNG TỚI LĨNH Vực DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 19 1. Khái quát về hụi nhập kinh tế quốc tế quá trình hụi nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 19 2 Các cam kết liên quan đến lĩnh vực ngân hàng 23 2.1 Cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO 23 2.2 Cam kết trong Hiệp định thương mại tự do Việt nam - Hoa Kỹ 26 3. Tác đụng của hụi nhập kinh tế quốc tế tới lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ 31 CHƯƠNG li: THỰC TRỌNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN lẻ TẠI CÁC NGAN HÀNG THƯƠNG MỌI Vlậ NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH ĩếọuốc Tế 35 ì. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIVIỆT NAM 35 li. THỰC TRẠNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 37 1. Dịch vụ huy đụng vốn 37 2. Dịch vụ tín dụng 40 3. Dịch vụ thanh toán 45 4. Dịch vụ ngân hàng điện tử 50 IU. ĐÁNH GIÁ CHUNG VẾ DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 53 1. Những thành công trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hụi nhập kinh quốc tế 53 2. Những mặt hạn chế 55 3. Nguyên nhân 56 3.1 Khung pháp lý chưa hoàn thiện 56 3.2 Cạnh tranh gay gắt 58 3.3 Năng lực tài chính kém 58 3.4 Trình độ công nghệ hạn chế. 59 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIấN DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN Lể TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MỌI việt NAM TRONG THỜI KV HỘI NHậP KINH T€ QUỐC Tế. 63 ì. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 63 Ì, Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng 63 2. Định hướng mụt số dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 64 2.1. Định hướng phát triển dịch vụ huy động vốn 64 2.2. Định hướng phát triển dịch vụ tín dụng trong dân cư 65 2.3. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán 67 2.4. Định hướng phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng khác 68 n. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC 68 1. Giải pháp từ phía Chính phủ NHNN 69 /./ Từ phía Chính phủ 69 12 TừphíạNHNN 70 2. Giải pháp từ phía NHTM 72 2.1 Tăng vốn điêu lệ 72 2.2. Đa dạng hóa các kênh phân phối thực hiện phân phối có hiệu quầ 73 2.3. Đa dạng hóa sần phẩm dịch vụ 74 2.4. Tăng cường hoạt động tiếp thị chăm sóc khách hàng 75 2.5. Xây dựng nguồn nhân lực cho hoạt động ngăn hàng bán lẻ 77 2.6. Củng cố hạ tầng kỹ thuật công nghệ cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ. ' 2.7. Các giầi pháp khác 79 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI Liệu THOM KHỎO 82 DANH MỤC CÁC TỪ VIỄT TÁT 84 DANH MỤC Sơ ĐỔ BẢNG Biếu 85 LỜI MỞ ĐẦU i) Tính cốp thiết của để tài Hụi nhập kinh tế quốc tế là mụt xu thế khách quan trong thế giới ngày nay. Không mụt quốc gia nào có thể phát triển được nếu không tham gia vào quá trình này. Đối với các nước đang kém phát triển (trong đó có Việt Nam) thì hụi nhập kinh tế quốc tế là con đường tốt nhất để rút ngắn tụt hậu so với các nước khác có điều kiện phát huy tối ưu hơn những lợi thế so sánh của mình trong phân công lao đụng hợp tác quốc tế. Quá trình hụi nhập của Việt Nam có thể được đánh dấu bằng những sự kiện quan trọng như giá nhập ASEAN, đăng cai Hụi nghị thượng đỉnh APEC, hay gần đây nhất là gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Tài chính - ngân hàng là mụt lĩnh vực nhạy cảm đối với nền kinh tế quốc dân. Hoạt đụng ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến các ngành khác. Trong quá trình hụi nhập kinh tế quốc tế, lĩnh vực này cũng là mụt ừong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu. Mụt khi Việt Nam mở cửa thị trường tài chính, tạo diều kiện cho các ngân hàng nước ngoài hoạt đụng kinh doanh trên lãnh thổ nước mình, thì việc cạnh tranh giữa các ngân hàng trở nên khốc liệt hơn. Các ngân hàng thương mại (NHTM) ừong nước phải có các chiến lược cụ thể để có thể đứng vững trong cuục chiến này, bởi lẽ các ngân hàng nước ngoài có tiềm lực manh hơn, chất lượng cao các loại hình dịch vụ đa dạng hơn. Các NHTM Việt Nam đã đang phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đây là xu thế tất yếu, phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng trong khu vực trên thế giới. Liên tục có những sản phẩm mới hướng tới đối tượng là khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ. Các ngân hàng lần lượt mở rụng mạng lưới chi nhánh, phát hành thẻ, tăng số lượng máy ATM Ì Do xu hướng hụi nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng nước ngoài cũng tham gia vào thị trường trong nước, trong đó phải kể đến các ngân hàng lớn như HSBC, ANZ Khi đó, cuục cạnh tranh khốc liệt sẽ diễn ra giữa các ngân hàng trong nước ngân hàng nước ngoài. Như vậy, các ngân hàng trong nước có thể giành được thị phần hay không văn là mụt câu hỏi lớn. Với mong muốn đưa ra mụt cái nhìn tổng quát về thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt nam, từ dó, rút ra các giải pháp phát triển loại hình dịch vụ này, em đã nghiên cứu vấn đề "Thực trạng giầi pháp phát triển dịch vụ ngấn hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tê" chọn làm đề tài khóa luận của mình. li) Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm vận dụng những lý thuyết cơ bản nhất về dịch vụ ngân hàng bán lẻ hụi nhập kinh tế quốc tế nhằm nghiên cứu thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt nam, qua đó rút ra những thành công hạn chế; những giải pháp nhằm phát triển hơn nữa loại hình dịch vụ này tại các NHTM Việt Nam. ĩiĨ) Đôi tượng vò phạm vi nghiên cứu Khóa luận sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận thực tiễn về dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung mụt số dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất. Các dịch vụ bán lẻ được đẻ cập đến trong khóa luận sẽ chủ yếu là dịch vụ dành cho cá nhân hụ gia đình. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận sẽ là mụt số NHÍM của Việt Nam nhằm đưa ra giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trước sự canh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng nước ngoài. Thời gian nghiên cứu khóa luận từ năm 2000 cho đến tháng 4 năm 2009. 2 iv) Cóc vốn để khóa luận cồn giỏi quyệt Làm thế nào để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các NHÍM Việt Nam trong thời đại hụi nhập kinh tế quốc tế? ) T Ì Các ngân hàng phải làm thế nào để tăng cường dịch vụ huy đụng vốn? Các ngân hàng làm thế nào để tăng cường dịch vụ tín dụng? Các ngân hàng phải làm thế nào để tăng cường dịch vụ thanh toán? Các ngân hàng phải làm thế nào để tăng cường dịch vụ ngân hàng điện tử? Sơ đồ li Các vấn đề khóa luận cần giầi quyết Khóa luận tập trung giải quyết vấn đề trọng tâm "Làm thế nào để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế?" bằng cách đưa ra bốn câu hỏi như sau: /. Các ngán hàng làm thế nào để tăng cưởng dịch vụ huy động vốn? 2. Các ngân hàng làm thế nào để tăng cường dịch vụ tín dụng? 3. Các ngân hàng làm thế nào để tăng cường dịch vụ thanh toán? 4. Các ngân hàng làm thế nào để tăng cường dịch vụ ngân hàng điện tử? v) Phương pháp giải quụêt vân đê Khóa luận được thực hiện qua các bước nghiên cứu như sau: Bước ỉ: Xem xét phẫn lý luận chung về dịch vụ ngân hàng bán lẻ. 3 Bước 2: Tiến hành thu thập tài liệu. Bước 3: Đánh giá các kết quả thu thập được, tìm hiểu thành công, hạn chế nguyên nhân của các hạn chế đó. Bước 4: Giải quyết bốn câu hỏi nhỏ của khóa luận. Bước 5: Giải quyết câu hỏi trọng tâm của khóa luận. Quá trình giải quyết này được thể hiện qua sơ đồ như sau: Casôlýluân ị Thu thà] L ) tài liệu ) Đánh giá thành công, hạn chế Ị _J Giải quyết các câu hỏi nhi I Giải quyết câu hỏi trọng ì Sơ đồ 2: Quá trình giầi quyết các vấn đề của khóa luận [...]... Kết luận, khóa luận bao gồm ba chương: Chương : Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại hội nhập kinh tế quốc tế Nụi dung của chương này cho chúng ta thấy cái nhìn tổng quát nhất về dịch vụ ngân hàng bán lẻ, hụi nhập kinh tế quốc tế tác đụng của nó tới dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chương li: Thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong. .. thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Chương li được chia thành ba phần: - Tổng quan về hệ thống NHTMở Việt Nam - Thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các NHTM Việt Nam trong thời kỳ hụi nhập kinh tế quốc tế + Dịch vụ huy dụng vốn + Dịch vụ túi dụng + Dịch vụ thanh toán + Dịch vụ ngân hàng điện tử - Đánh giá chung về dịch vụ ngán hàng bán lẻ tại các NHÍM Việt Nam trong thời kỳ hụi nhập kinh tế quốc tế. .. Chương HI: Giầi pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Chương in đưa ra các giải phápbản về phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) các NHÍM để phát triển loại hình dịch vụ này trong thời kỳ hiện nay 5 Em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Phạm Thu Hương các thầy cô trong khoa Kinh tế kinh doanh quốc tế đã giúp... chính quốc tế, thực hiện thuận lợi hóa tự do hóa thương mại, đầu tư các hoạt động kinh tế đối ngoại khác"? Như vậy, hụi nhập kinh tế quốc tế là quá trình các quốc gia thực hiện mô hình kinh tế mở, tự nguyện tham gia vào các đinh chế kinh tế tài chính quốc tế, thực hiện thuận lợi hoa tự do hoa thương mại, đầu tư các hoạt đụng kinh tế đối ngoại khác Hụi nhập kinh tế quốc tế nhằm giải quyết... tiền đề quan trọng trong việc tăng cường, mở rụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ 2 Phân loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ Dựa vào hai chức năng chính của ngân hàng đó là trung gian túi dụng trung gian thanh toán mà các ngân hàng thương mại đã đưa ra nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng bán lẻ như sau: - Dịch vụ huy động vốn + Dịch vụ tiết kiệm Đây là mụt trong những dịch vụ truyền thống tiêu biểu của các NHÍM... chức tài chính cung cấp một danh mục các hoạt động tài chính đa dạng nhất thực hiện nhiều chức năng nhất so với bất kỳ tổ chức tài chính nào trong nền kinh tế l i DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ì Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Dịch vụ ngân hàng dược hiểu là các nghiệp vụ ngân hàng về vốn, tiền tệ, thanh toán mà ngàn hàng cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu li kinh. .. cấp dịch vụ tài chính tại Việt nam dưới các hình thức: - Chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ - Ngân hàng liên doanh Việt Nam - Hoa Kỳ - Ngân hàng con 100% vốn Hoa Kỳ - Công ty thuê mua tài chính 100% vốn Hoa kỳ 26 - Công ty thuê mua tài chính liên doanh Việt Nam - Hoa Kỳ Các quy định về điều kiên thành lập vốn: - Để thành lập hoạt dụng tại Việt Nam, chi nhánh các ngân hàng Hoa Kỳ, ngân hàng con của Hoa Kỳ. .. hình dịch vụ này 3.2 Đối với khách hăng Trong nền kinh tế mở, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng ngày càng cao, nhất là dịch vụ ngân hàng bán lẻ Mục tiêu của dịch vụ ngân hàng bán lẻ là khách hàng cá nhân, nên các dịch vụ thường đơn giản, dễ thực hiện thường xuyên, tập trung vào dịch vụ tiền gửi tài khoản, vay vốn, mở thẻ tín dụng Các dịch vụ này đem đến sự thuận tiện, an toàn, tiết kiệm cho khách hàng. .. thương mại trên thế giới Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật tác động của xu hướng hội nhập kinh tế quốc 19 tế, dịch vụ này trong tương lai sẽ càng đa dạng, phong phú hơn nữa, đáp ứng dược nhu cầu của các tầng lớp dân cư tronghội i n KHÁI QUÁT VỀ HỘI NHẬP KINH QUỐC TẾ TÁC ĐỘNG TỚI LĨNH Vực DỊCH v ụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1 Khái quát về hụi nhập kinh quốc tế quá trình hụi nhập kinh. .. 28-112001, có hiệu lực vào ngày 10-12-2001 Các cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính neân hàng được đề cập chủ yếu tại Chương ni: Thương mại dịch vụ (Cam kết chung) Các cam kết cụ thể về ngành dịch vụ tài chính ngân hàng được thể hiện tại phụ lục F G Cần cứ vào mục li VI.B phụ lục G - Bảng lụ trình cam kết thương mại dịch vụ cụ thể - Hiệp đinh thương mại tự do Việt nam - Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ được . đụng của nó tới dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Chương li: Thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Chương li được . HÀNG BÁN Lể TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MỌI việt NAM TRONG THỜI KV HỘI NHậP KINH T€ QUỐC Tế. 63 ì. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT . TRẠNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 37 1. Dịch vụ huy đụng vốn 37 2. Dịch vụ tín dụng 40 3. Dịch vụ thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, CHƯƠNG I: TỔNG ỌUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, Chức năng của ngân hàng thương mại, 1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Phân loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ, III . KHÁI QUÁT VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TÁC ĐỘNGTỚI LĨNH VỰC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ, Khái quát về hụi nhập kinh tế quốc tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, 2 Các cam kết liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, Tác đụng của hụi nhập kinh tế quốc tế tới lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ, II . THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬPKINH TẾ QUỐC TẾ, Dịch vụ huy động vốn, Dịch vụ tín dụng, Dịch vụ thanh toán, Dịch vụ ngân hàng điện tử, Những mặt hạn chế, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONGTHỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, Định hướng mụt số dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiêu biểu24., 1 Giải pháp từ phía Chính phủ và NHNN, Giải pháp từ phía NHTM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay