Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa)

135 649 2
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2014, 08:51

. gia các bin kinh t. Lý thuyt kinh t hc cho bit quy lut v môío quan h gia các ch tiêu kinh t, nhng không nêu rõ dng hàm. Kinh t lng phi da vào các hc thuyt kinh t đ đnh. đoán và mô phng các hin tng kinh t. Kinh t lng đã tr thành mt b phn không th thiu đc trong chng trình đào to c nhân Kinh t và Qun tr kinh doanh ca các trng đi hc đng kinh t Hà Lan mt mô hình kinh t lng đu tiên, m đu cho mt phng pháp nghiên cu mi v phân tích kinh t. Nm 1939, ông xây d ng mt s mô hình tng t cho M. Nm 1950, nhà kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa), Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa), Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn