nghiên cứu tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu của công ty tnhh đầu tư thương mại dịch vụ vận tải hà thành

34 323 2

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2014, 17:26

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ môc lôc 3.1.1. Cách tính doanh thu vận tảidịch vu tại công ty TNHH đầu thương mạidịch vụ vận tải Thành 22 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 1 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, với nền kinh tế phát triển ngày một mạnh mẽ, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng trở nên cấp thiết .Ngành vận tải đang dần dần trở thành một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, và chiếm một vị trí quan trọng trong xã hội .Do đó nền kinh tế Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng đang chú trọng phát triển ngành vận tải và các ngành dịch vụ khác để tiến tới hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong bài báo cáo này,em đã tìm hiểu về doanh thu trong hoạt động vận tải và cung ứng hàng hóa của công ty TNHH Đầu thương mạidịch vụ vận tải Thành, một doanh nghiệp được thành lập từ Ngày 1/10/2005. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đặt ra cho các doanh nghiệp nước ta nhiều cơ hội và thách thức.Đó là cơ hội thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tiếp thu cách làm việc, kinh doanh, quản lý khoa học của nước ngoài, có cơ hội đưa sản phẩm của mình đến nhiều nước trên thế giới…Mặt khác,các doanh nghiệp phải chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Trong nền kinh tế thị trường, một khi không còn sự bảo hộ của Nhà nước, các doanh nghiệp nước ta phải tự điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả để đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải tạo được doanh thu và có lợi nhuận,đồng thời phải thường xuyên kiểm tra,đánh giá mọi diễn biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Bởi vì thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là tăng đầu hay tăng sản lượng mà là tăng cường hiệu quả kinh doanh. Như vậy, thường xuyên quan tâm phân tích hiệu quả kinh doanh nói chung, doanh thu nói riêng trở thành một nhu cầu thực tế cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 2 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ Doanh thu không chỉ phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh mà còn là cơ sở để tính ra các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm đánh giá đầy đủ hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời k ỳ hoạt động. Thông qua việc phân tích này, các nhà quản lý sẽ nắm được thực trạng của doanh nghiệp, phát hiện những nguyên nhân và sự ả n h hưởng của các nhân tố lên doanh thu. Từ đ ó, chủ động đề ra những giải pháp thích hợp khắc phục những mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực của các nhân tố ả nh hưởng và huy động tối đa các nguồn lực nhằm làm tăng doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ những vấn đề trên đây em lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu của Công ty TNHH Đầu thương mại dịch vụ vận tải Thành Về phạm vi nghiên cứu: Đề tài này xin được giới hạn trong phạm vi sản xuất kinh doanh thông qua các số liệu về kết quả doanh thu,bảng báo cáo tài chính,bảng cân đối tài sản của công ty TNHH Đầu thương mại dịch vụ vận tải Thành. Do thời gian kiến tập hạn chế,bài viết không đi sâu vào chi tiết, chỉ đ ánh giá tình hình doanh thu qua số liệu thu thập được từ các báo cáo tài chính của công ty. Không phân tích tất cả các nhân tố mà chỉ phân tích một số nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến tình hình biến động doanh thu của công ty. Từ đ ó,đưa ra một số giải pháp nhằm tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Về nội dung nghiên cứu: Chương I : Lý thuyết về doanh thudoanh thu trong vận tải Chương II : Giới thiệu về công ty Chương III : Thực trạng doanh thu vận tải của công ty Nhận xét về tình hình doanh thu của doanh nghiệp SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 3 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU  1.1.1 Khái niệm và nội dung của doanh thu a. Khái niệm Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ( tức được khách hàng chấp nhận, thanh toán). Các khoản thu hộ bên thứ 3 không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nên không được coi là doanh thu. Chẳng hạn đại lý thu hộ tiền bán hàng cho đơn vị chủ hàng không được coi là doanh thuchỉ tính là tiền hoa hông, được hưởng. Các khoản vốn góp của cổ đông, của các chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không tính doanh thu.  - Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT khấu trừ thì doanh thu không bao gồm thuế GTGT đầu ra. - Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu gồm cả thuế GTGT( tổng giá thanh toán). - Đối với mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi tiêu thụ trong nước thì doanh thu bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt( giá thanh toán). b. Nội dung của doanh thu : Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm :  ! : là toàn bộ số tiền thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được từ bán sản phẩm hàng hóa SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 4 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ sau khi trừ đi các khoản giảm giá bán hàng, chiết khấu thương mại, giá trị hàng bán bị trả lại. Doanh thu bán hàng còn bao gồm: - Các khoản phí thu thêm ngoài giá bán( nếu có), trợ giá phụ thu theo quy định của Nhà nước mà doanh nghiệp được hưởng. - Giá trị hàng hóa biếu tặng, trao đổi tiêu dùng nội bộ như điện sản xuất ra dùng trong sản xuất điện, xi măng thành phẩm để sửa chữa trong doanh nghiệp sản xuất xi măng, quạt sản xuất ra sử dụng trong kỳ. ""# $%"&': là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch cung cấp dịch vụ cho khách hàng, trương hợp cho thuê tài sản, nhận trước tiền cho thuê của nhiều năm thì doanh thu là tổng số tiền thu được chia đều cho số năm thuê tài sản. ()*+", gồm : tổng số tiền thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.  -" là các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên của doanh nghiệp như thu về bán vật thừa ứ đọng, bán công cụ, dụng cụ phân bổ hết giá trị đã hư hỏng, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng thanh toán, thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, nợ khó đòi đã xử lý c. Ý nghĩa của doanh thu - Doanh thu lớn hay nhỏ phản ánh quy mô của quá trình tái sản xuất trong doanh nghiệp. - Doanh thu là cơ sở để bù đắp chi phí sản xuất đã tiêu hao trong sản xuất và thực hiện nộp các khoản thuế cho Nhà nước. - Doanh thu được thực hiện là kết thúc giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển vốn tạo điều kiện để thực hiện quá trinh tái sản xuất tiếp theo. d. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của hoạt động kinh doanh. SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 5 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ Khối lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ hoặc lao vụ dịch vụ cung ứng: vì trong điều kiện giá bán không đổi thì khối lượng sản phẩm sản xuất hoặc lao vụ dịch vụ cung ứng càng nhiều thì doanh thu càng cao. Kết cấu mặt hàng của doanh nghiệp có nhiều mặt hàng với nhiều chủng loại khác nhau, vì vậy tăng tỷ trọng mặt hàng dễ tiêu thụ thì doanh thu sẽ thay đổi. Chất lượng sản phẩm: chất lượng sản phẩm và dịch vụ càng được nâng cao không những ảnh hưởng đến giá bán mà còn ảnh hưởng đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ. Sản phẩm có phẩm cấp cao, giá bán cũng sẽ cao. Nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng cung ứng dịch vụ sẽ tăng thêm giá trị sản phẩm, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm dễ dàng, nhanh chóng, thu được tiền bán hàng và doanh thu bán hàng. Giá bán sản phẩm: trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, việc thay đổi giá bán có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng, giảm doanh thu bán hàng. Thông thường giá cả do quan hệ cung cầu trên thị trường quyết định, trừ một số mặt hàng có tính chất chiến lược đối với nền kinh tế quốc dân thì do Nhà nước định giá. Công tác tiêu thụ và phương thức thanh toán. Đẩy mạnh công tác tiếp thị như nghiên cứu thị trường, quảng cáo giới thiệu sản phẩm…cũng như lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp sẽ tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ do đó làm tăng doanh thu. 1.1.2. Phương pháp xác định doanh thu a. Tổng doanh thu:( ∑DT) Hiện nay phương pháp chung để các doanh nghiệp xác định doanh thu từ hoạt động của mình là : ∑DT =Q tt * Đơn giá bán Q tt : số lượng sản phẩm, dịch vụ được coi là tiêu thụ. b.Doanh thu bán hàng thuần(DTT) DTT = TỔNG DOANH THU – CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ *Các khoản giảm trừ gồm: SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 6 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ - chiết khấu thương mại : là khoản doanh nghiệp giảm giá bán niêm yết cho khách hàng khi mua hàng với khối lượng lớn. - giảm giá hàng bán : là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa cung cấp kém phẩm chất,sai quy cách lạc hậu thị hiếu… - Giá trị hàng bán bị trả lại : là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. - Thuế GTGT phải nộp đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp. - Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu phải nộp. *Phương pháp tính doanh thu cụ thể đối với một số trường hợp cụ thể: Doanh thu bán theo phương thức trả góp , trả chậm là giá bán trả tiền một lần ( không gồm lãi chậm trả ) Đối với hàng hóa xuất khẩu doanh nghiệp bán theo giá nào thì doanh thu phản ánh theo giá đó , không phân biệt giá bán tại nước xuất khẩu hay ở nước ngoài. Đối với hàng hóa ,thành phẩm dùng để trao đổi : - Nếu trao đổi lấy hàng hóa tương tự ( cùng bản chất, cùng giá trị ) thì việc trao đổi đó không coi là doanh thu. - Nếu trao đổi lấy hàng hóa khác không tương tự thì việc trao đổi đó được coi là doanh thu và xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa ,dịch vụ nhận về ,sau khi điều chỉnh các khoản tiền tương đương tiền trả thêm ,thu thêm.Nếu không xác định là giá trị hợp lý của hàng đem trao đổi sau khi điều chỉnh các khoản tiền thu thêm hoặc trả thêm. Đối với hoạt động gia công thì doanh thu tình theo giá gia công ghi trên hóa đơn của khối lượng sản phẩm gia công hoàn thành trong kỳ. Đối với sản phẩm biếu tặng ,tiêu dùng nội bộ thì doanh thu được tính là giá thành sản xuất hoặc giá vốn hàng bán. SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 7 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ Đối với đơn vị kinh doanh bảo hiểm doanh thu là phí bảo hiểm phải thu hoặc đã thu trong kỳ… Chú ý: Doanh thu bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch trên thị trường tại thời điêm phát sinh nghiệp vụ. 1.1.3 Lập kế hoạch doanh thu bán hàng (trong doanh nghiệp sản xuất ) DT =∑ Q ti * G i + F i DT : là doanh thu tiêu thụ kỳ kế hoạch Q tt : sản lượng tiêu thụ loại i trong kỳ kế hoạch Gi : Giá bán đơn vị sản phẩm thứ i Fi : Phụ thu,phí thu thêm ngoài giá bán của sản phẩm thứ i n : số loại sản phẩm tiêu thụ a. Xác định khối lượng sản phẩm tiêu thụ của từng loại trong kỳ. Qtt = Qđi +Qxi-Qci -Qtt;Qci là khối lượng sản phẩm kết dư đầu,cuối kỳ kế hoạch -Qxi số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch *Qđi =Qc 30/9 sản phẩm kết dư đến 30/9 năm báo cáo *Qci số lượng sản phẩm kết dư cuối cùng gồm : thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi bán cụ thể : Qci = Qtk 31/12 + Qgb 31/12 Qtk 31/12 kỳ kế hoạch được tính theo định mức vốn thành phẩm cuối quý 4 kỳ kế hoạch Qgb 31/12 = Qsx bình quân mỗi ngày quý 4 kỳ KH x (khối lượng sản phẩm gửi bán bình quân quý 3 kỳ báo cáo khối lượng sản phẩm sản xuất bình quân mỗi ngày quý 3 kỳ báo cáo) SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 8 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ b. Xác định giá bán đơn vị sản phẩm ,dịch vụ cung ứng của từng loại (Gi) Đối với những mặt hàng nhà nước quản lý giá thì giá bán sẽ do Nhà nước quy định cụ thể như giá xăng dầu,điện ,cước vận chuyển ,giá các mặt hàng có tính chất chiến lược của nến kinh tế… Đối với những mặt hàng Nhà nước không quản lý giá : thì dodoanh nghiệp tự quyết định trên cơ sở giá thỏa thuận giữa người mua và ngừơi bán theo hợp đòng kinh tế và luật pháp quy định. c. Xác định phụ thu và phí thu thêm ngài giá bán (nếu có )mà doanh nghiệp được hưởng (phí xăng dầu,phụ thu giá điện…) Các khoản thu này thường được ấn định bằng số tuyệt đối hoặc tỉ lệ % trên doanh thu… 1.2. DOANH THU TRONG VẬN TẢI a. Khái niệm: Doanh thu vận tải là số tiền mà người sản xuất vận tải thu được do bán sản phẩm của mình trong 1 khoảng thời gian nhất định. b. Cách xác định: Doanh thu vận tải phụ thuộc vào sản lượng tiêu thụ và giá bán sản phẩm.Đối với ngành vận tải ,sản phẩm không có lưu kho.Sản phẩm sản xuất luôn được tiêu thụ.Vì vậy: Doanh thu vận tải = Sản lượng x Gía cước bình quân 1TKm DT = ∑  x Gía cước bình quân 1TKm Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo,khi sản lượng của doanh nghiệp tăng lên,giá cước của doanh nghiệp có thể không đổi,khi đó doanh thu tỷ lệ thuận với tổng sản lượng. Với trường hợp cụ thể,tính cước phí theo cách cộng dồn vì mỗi cự ly có 1 mức cước khác nhau,khoảng cách trước có mức cước cao hơn khoảng cách sau,cước phí đó chính là doanh thu của người vận tải. SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 9 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ Doanh nghiệp sẽ thu được doanh thu nhiều hơn khi vận chuyển được khối lượng hàng hóa nhiều hơn hoặc là tăng giá cước bình quân của hàng hóa cần chuyên chở. Nhưng trong thực tế doanh thu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:yếu tố đầu ra,đầu vào,cạnh tranh,thời tiết hay mức độ rủi ro Vì vậy để xác định doanh thu của 1 doanh nghiệp ta cần phải xét rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng như đã nêu ở trên. Khi tiêu thụ sản phẩm,người sản xuất kinh doanh phải nộp thuế VAT cho Nhà nước theo quy định của luật thuế VAT mà Nhà nước ban hành,phần doanh thu còn lại sau khi đã trừ đi những khoản giảm giá,khấu trừ,khấu trừ,chiết khấu(nếu có),nộp thuế tiêu thụ đặc biệt(nếu có) cho Nhà nước gọi là doanh thu thuần. Khi tiêu thụ hàng hóa người bán phải nộp thuế VAT cho Nhà nước theo luật thuế giá trj gia tăng,việc tính số tiền phải nộp có thể tính theo phương pháp khấu trừ hay tính toán trực tiếp. +Theo phương pháp trực tiếp: Tỷ lệ thuế suất được quy định cho từng ngành nghề,có thể la 5%,10% +Theo phương pháp khấu trừ: c.Hệ thống giá cước vận tải : ./+"01"2+3: Hệ thống giá cước tự nhiên lấy giá trị của công việc vận tải để xây dựng đơn giá cước,nếu chi phí vận tải bỏ ra càng cao thì giá cước càng cao va ngược lại.Khối SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 10 Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - (Các khoản giảm + Thuế tiêu thụ đặc biệt) Số thuế phải nộp = Tổng giá trị gia tăng x Tỷ lệ thuế suất Số thuế phải nộp = Số tiền thuế đầu ra - Số tiền thuế đầu vào [...]... vào đó là chất lợng mà doanh nghiệp vận tải đa ra góp phần làm tăng giá cớc từ đó tăng doanh thu cho công ty So sánh giữa phơng pháp thực tế đợc học ở nhà trờng và phơng pháp tính doanh thu của công ty em thấy : Công ty cũng áp dụng phơng pháp tính : Doanh thu = sản lợng * giá cớc bình quân /km Tuy nhiên trên thực tế công ty phải trả tất nhiều khoản chi phí cho hoạt động vận tải của mình Và khoản chi... tin doanh thu ca cụng ty vi kin thc c hc ti nh tr ng Qua tìm hiểu và hoạt động doanh thu của công ty em nhận thấy : * Trên thực tế hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thng mi v dch v vn ti H Thnh nói riêng và các doanh nghiệp hot ng trong lnh vc vn ti nói chung thờng dựa trên cơ sở thực tiễn về hoạt động vận tải Cụ thể hệ thống giá cớc của công ty đợc áp dụng theo giá chung mà hoạt động vận tải quy... TNH DOANH THU CA CễNG TY TNHH U T THNG MI V DCH V VN TI H THNH 3.1.Thc trng doanh thu ca cụng ty Nm 2010 l 1 nm m cụng ty gt hỏi c nhiu thnh cụng trong lnh vc kinh doanh, hu ht cỏc hot ng kinh doanh, cung cp dch v u din ra ht sc sụi ni, mang li cho cụng ty nhiu ngun thu ln Di õy l phõn tớch doanh thu ca Cụng ty theo lnh vc kinh doanh: Bng 2 : Bng doanh thu ca cụng ty nm 2010 VT: Nghỡn VN Stt Tờn doanh. .. CễNG TY TNHH U T THNG MI V DCH V VN TI H THNH 2.1- Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH đầu t TMDV Thnh - Cụng ty u t TMDV H Thnh l cụng ty t nhõn c thnh lp ngy 1/10/2005 - Vn iu l: 1.800.000.000 ng - Tờn cụng ty vit bng ting Vit: CễNG TY TNHH U T THNG MI DCH V VN TI H THNH - Tờn cụng ty vit bng ting nc ngoi: HA THANH INVESTEMT TRADING TRANSPORT SERVICE LIMTED COMPANY - Tờn cụng ty vit... này của công ty do bộ phận quản lý, kế toán tổng hợp để hình thành giá cớc cho từng chuyến cụ thể Nhìn vào phơng pháp tính toán của công ty ở phần chơng trớc em thấy chi phí đã đợc bao chọn và tính cho phần giá cớc Từ đó hoạt động vận chuyển cảu công ty đợc điều hành, quản lý chặt chẽ và cụ thể điều đó cũng cho thấy quy mô hoạt động của doanh nghiệp là rất lớn Còn đối với các lĩnh vực khác thì doanh thu. .. 11/1/2010 Doanh thu bỏn hng cc V/C cont HP- Qung Bỡnh hd 68173 Cty TNHH SX v TM MInh Tõn 1111 13,300,000 18 239400000 PT90 13/3/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont HP-HN hd 68174 Cty TNHH Ngc My 1111 3,700,000 46 170200000 68175 14/2/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont HP- Cm Ph hd 68175 Cty TNHH SX v TM Minh Tõn 131 3,700,000 34 125800000 68176 14/5/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont HP- Uụng B hd 68176 Cty... 82800000 PT94 18/4/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont HP-Lỏng Hũa Lc hd 68184 Cty TNHH Ngc My 1111 4,400,000 32 140800000 68185 18/5/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont HP-Bc Ninh hd 68185 Cty TNHH SX v TM Minh Tõn 131 3,700,000 60 222000000 68186 20/6/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont HP- KCN Yờn Phong hd 68186 Cty TNHH SX v TM Minh Tõn 131 3,800,000 56 212800000 68187 21/7/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c... 25/12/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont tuyn HP-Cu QUí Cao hd 68194 Cty TNHH SX CB NS TBS Vn Thng 131 3,000,000 16 48000000 68195 27/8/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont tuyn HP- Nam nh hd 68195 Cty TNHH SX CB NS TBS Vn Thng 131 3,900,000 22 85800000 68196 28/9/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont tuyn HP-TPNinh BèNH hd 68196 Cty TNHH SX CB NS TBS Vn Thng 131 4,700,000 10 47000000 68197 29/10/2010 Doanh thu. .. 68197 Cty TNHH SX CB NS TBS Vn Thng 131 4,300,000 24 103200000 68198 30/11/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont tuyn HP-NghAn hd 68198 Cty TNHH SX CB NS TBS Vn Thng 131 13,300,000 22 292600000 68199 31/11/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont tuyn HP-Bm Sn hd 68199 Cty TNHH SX CB NS TBS Vn Thng 131 6,100,000 30 183000000 PT95 31/12/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont tuyn HP-ca khu Lao Bo hd 68200 Cty TNHH. .. 75400000 68177 15/6/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont HP-Bỏt Trng hd 68177 Cty TNHH SX v TM Minh Tõn 131 4,900,000 48 235200000 PT91 16/8/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont HP- Thy Nguyờn hd 68178 Cty TNHH Ngc My 1111 2,500,000 56 140000000 PT92 16/4/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont HP- Hng Yờn hd 68179 Cty CP TM v VT Trang Anh 1111 3,500,000 22 77000000 68180 17/9/2010 Doanh thu bỏn hng cc v/c cont . CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ môc lôc 3.1.1. Cách tính doanh thu vận tải và dịch vu tại công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải Hà Thành 22 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ VỤ- KTVT K9 1 BÁO CÁO THỰC. cáo này,em đã tìm hiểu về doanh thu trong hoạt động vận tải và cung ứng hàng hóa của công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải Hà Thành, một doanh nghiệp được thành lập từ Ngày 1/10/2005 tài sản của công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Thành. Do thời gian kiến tập hạn chế,bài viết không đi sâu vào chi tiết, chỉ đ ánh giá tình hình doanh thu qua số liệu thu thập
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu của công ty tnhh đầu tư thương mại dịch vụ vận tải hà thành, nghiên cứu tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu của công ty tnhh đầu tư thương mại dịch vụ vận tải hà thành, nghiên cứu tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu của công ty tnhh đầu tư thương mại dịch vụ vận tải hà thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay