Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết

30 466 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2014, 18:14

đề cơng chi tiết A. Đặt vấn đề B. Nội dung I. tất yếu khách quan và tác dụng của CNH- HĐH 1. Tính tất Tính yếu khách quan 2. Tác dụng của CNH- HĐH II. Nội dung cơ bản của sự nghiệp CNH- HĐH ở nớc ta trong các thời kỳ 1. Thực chất của vấn đề CNH- HĐH 2. Những yếu tố chủ yếu tác động đến sự nghiệp CNH- HĐH ở nớc ta 3. Nội dung cơ bản của CNH- HĐH trong các thời kỳ a. Nội dung CNH- HĐH ở giai đoạn 2001- 2010 b. Nội dung CNH- HĐH ở giai đoạn 2010- 2020 III. Những vấn đề cần giảI quyết để tiếp tục thực hiện chiến lợc CNH- HĐH ở Việt Nam 1. Tạo nguồn vốn tích luỹ cho CNH- HĐH 2. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học- công nghệ mới 3. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, thăm dò địa chất 4. Chuẩn bị lực lợng lao động cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nớc 5. Vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng 6. Vấn đề nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nớc V. Vai trò của CNH- HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nớc ta hiện nay C. Kết luận D. Danh mục tài liệu tham khảo 1 A. đặt vần đề Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ tri thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành tựu to lớn cho nhiều nớc biết vận dụng vào hàng sản xuất, đa họ trở thành nhiều cờng quốc phát triển trên thế giới hiện nay. Việt Nam đang ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nền kinh tế vẫn ở trong trình độ thấp, chịu ảnh hởng của nền kinh tế phong kiến kéo dài, nông nghiệp vẫn chủ yếu là trồng lúa. Nền công nghiệp lạc hậu cha có thành tựu nào quan trọng đóng góp cho nền kinh tế quốc dân. Muốn đa nền kinh tế đi lên để có thể sánh ngang với các nớc trong khu vực Đông nam á Thái Bình Dơng và để trở thành con Rồng kinh tế thì công nghiệp hoá hiện đại hoá phải đợc coi trọng, đánh giá đùng mức sự cần thiết củatrong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình thực hiện CNH- HĐH nền kinh tế nớc ta đã đạt đợc những thành tựu lớn: Đã xây dựng đợc một cơ sở vật chất kỹ thuật nhất định cho hội mới, đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng tiến bộ hơn( tăng tỷ trọng của các nghành công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP, phát triển nông nghiệp toàn diện hơn ) Thúc đẩy tăng trởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Vậy thế nào là CNH- HĐH? và vai trò của CNH- HĐH ở nớc ta trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nớc ta hiện nay nh thế nào? CNH- HĐH hiểu theo nghĩa chung và khái quát là chuyển một nớc có nền kinh tế lạc hậu thành một nớc công nghiệp hiện đại với trình độ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, năng suất lao động cao trong các nghành kinh tế quốc dân. 2 Trong cuốn sách giáo khoa kinh tế chính trị của Liên Xô(cũ) đợc dịch sang tiếng Việt Nam năm 1958 đã đa ra định nghĩa: Công nghiệp hoá hội chủ nghĩa là phát triển công nghiệp trớc hết là công nghiệp nặng, sự phát triển ấy cần thiết cho sự tạo nên nền kinh tế quốc dân trên cơ sở kỹ thuật tiên tiến. Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ơng khoá VII có đoạn viết: Công nghiệp hoá là quá trình biến đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế, hội từ sử dụng sức lao động thủ công la chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phơng tiện và phơng pháp tiên tiến, hiện đại, tạo ra năng suất lao động cao <1.tr4> Nh vậy quá trình công nghiệp hoá đất nớc nhằm giải quyết hai nội dung cơ bản là: Thay đổi kỹ thuật- công nghệ trong nền kinh tế, làm cho lực lợng sản xuất phát triển và hình thành cơ cấu kinh tế mới, tiến bộ, hợp lí với các ngành nghề, quy mô sản xuất kinh doanh phù hợp. Đặt CNH- HĐH trong bối cảnh chung của phát triển kinh tế với nội dung cơ bản là phát triển cơ cấu kinh tế trên cơ sở công nghiệp hiện đại nhằm đẩy mạnh nhịp độ phát triển đồng thời hớng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế hội. Tổ chức phát triển tốt CNH- HĐH mới có khả năng thực tế để quan tâm đầy đủ đến sự phát triển tự do và toàn diện của nhân tố con ngời. CNH- HĐH còn tạo vật chất kỹ thuật cho việc củng cố tăng cờng tiềm lực phát triển quốc phòng vững mạnh,có thể chúng ta mới có thể yên tâm phát triển kinh tế và phát triển kinh tế mạnh thì mới có thể tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền an ninh quốc phòng phát triển. Mặt khác CNH- HĐH còn tạo ra nhiều khả năng cho việc thực hiện tốt phân công và hợp tác quốc tế khoa học công nghệ tăng c- ờng trọng lợng tiếng nói của ta trên diễn đàn quốc tế. Trong giai đoạn hiện nay, tính quy luật của giá thành công nghiệp hoá càng đòi hỏi bức thiết đối với nớc ta vì nguy cơ tụt hậu ngày càng xa với các nớc trên thế giới và trongkhu vực. Theo số liệu thu nhập năm 1983 thì GNP trên đầu ngời của Việt Nam là 220USD, trong khi đó Singgapo là 19092USD/đầu ngời. ĐàI Loan là 11900 USD/ đầu ng- ời. Hàn Quốc là 844 USD/đầu ngời. Malayxia là 3713 USD/ đầu ngời. TháI Lan 3 là 2130 USD/đầu ngời. Philipin là 913USD/đầu ngời Inđônêsia là 830 USD/đầu ngời Mức sống 220 USD/đầu ngời, các nớc Hàn Quốc, Đài Loan, Philipin, Malayxia cũng đã đạt đợc từ mấy chục năm trớc đây. Về mặt trình độ công nghiệp hoá của nớc ta cũng bị tụt hậu so với họ rất nhiều.Nguyên nhân là do năng suất lao động của ta thấp hơn họ nhiều lần. Nếu tính theo già mua tơng đ- ơng thì thu nhập bình quân đầu ngời hàng năm của Việt Nam là 1023 trong khi đó Inđônêsia là 2181 Philipin là 2303, Thái Lan la 3985 Malayxia là 6140. Để tránh khỏi tụt hậu xa hơn nữa, để phát triển xa hơn nữa trên con đờng đã chọn chúng ta không còn cách nào khác là đẩy mạnh CNH- HĐH đất nớc. Chính tầm quan trọng to lớn đó của CNH- HĐH là lí do em chọn nội dung Công nghiệp hoá - Hiện đại hoávai trò củatrong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nớc ta hiện nay làm đề tài cho bàI tiểu luận của mình. Thông qua bàI viết này em hy vọng có thêm hiểu biết kiến thức về CNH- HDH. 4 B. giải quyết vấn đề I. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của sự nghiệp CNH - HĐH 1. Tính tất yếu khách quan Khi bớc vào thời kỳ quá dộ lên CNXH,trong diêu kiện cơ sở vật chất- kỹ thuật còn ở trình đọ thấp kém, công cụ lao động thô sơ, cơ cấu kinh tế dựa trên nông nghiệpchủ yếu, đa số dan c sống bằng nghề nông nghiệp, cơ cấu nghành nghề trong nông nghiệp cũng đơn giản cơ bản là độc canh lúa nớc. Nền sản xuất vật chất của hội dựa trên sản xuất nhỏ là chủ yếu và mang nặng tính tự cấp tự túc, tỷ xuất hàng hoá trong nên kinh tế tế thấp. Trong đIêu kiện chiến tranh ác liệt, nền kinh tế với cơ sở vật chất kỹ thuật nói trên khó tồn tại và phát triển bình thờng. Cho năm 1990, công nghiệpxây dựng chỉ chiếm 22,6% thu nhập quốc dân. Thu nhập bình quân đầu ngời là nớc thuộc nhóm nghèo nhất thế giới và có nguy cơ tụt hậu xa hơn. Từ tình hình nói trên. nếu không có sự thay đổi và phát triển thì nền kinh tế không thể tăng trởng nhanh, đất nớc không thể vợt qua tình trạng nghèo nàn và kém phát triển. Vì vậy , con đờng tất yếu để ta thoát khỏi tình trạng đó là phảI tiến hành CNH-HĐH . Bên cạnh yêu cầu thực hiện mục tiêu kinh tế - hội của hội mới là dân giàu nớc mạnh ,xa hội công bằng văn minh, sự nghiệp CNH- HĐH đất nớc ở nớc ta con do yêu cầu của sự phát triển kinh tế hàng hoá quyết định. Sản phẩm của nền sản xuất hội không chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu của hội nói chung, mà chúng còn phảI đợc đem bán, chúng phảI có khả năng cạnh tranh trên thị trờng , có khả năng giữ vững và mở rộng thị trờng .v.v. Dop vậy, các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ phảI đợc sản xuất dựa trên môt nền tảng vững chắc của cơ sơ vât chất kỹ thuật hiên dại một cơ cáu lành nghề linh hoạt,hợp lý ,chi phí trên một dơn vi sản phẩm ở mức thấp nhât .Phân công lao dộng ở trình dộ cao, kỹ thuật hiện đại, tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trờng, khả năng thu lợi nhuận lớn, tăng khả năng tích luỹ cho nèn kinh tế vầ tham gia 5 vào quan hệ kinh tế quốc tế ở mc độ cao hơn.Từ đó lại thúc đẩy kinh tế trong nớc phát triển hơn nữa. Ngoài những cơ sở kinh tế đã nêu trên, sự nghiệp CNH đất nớc ở nớc ta còn do yêu cầu bảo vệ tổ quốc, tăng cờng tiềm lực quốc phòng của quốc gia chi phối. Sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế ở mỗi nớc luôn đi đôi với sự nghiệp bảo vệ, giữ gìn những thành quả mọi mặt đã đạt đợc. Trong tình hình phức tạp của bầu không khí chính trị kinh tế hiện nay, các lực lợng phản động trong nớc và ngoài nớc luôn tìm mọi cách để cản trở, phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế nói riêng và sự nghiệp xây dựng hội mới ở nớc ta nói chung. Vì vậy chúng ta luôn phảI tăng cờng, củng cố, hiện đại hoá lực lợng quốc phòng để nó trở thành lực lợng hùng mạnh, có khả năng bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN, để cùng chung sức với các dân tộc bảo vệ nền hoà bình thế giới, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Hiện đại hoá quốc phòng, tăng sức mạnh vật chất kỹ thuật cho lực lợng vũ trang, dành thế chủ động trong mọi biến động chính trị chỉ có thể thực hiện đợc trên cơ sở một nền công nghiệp hiện đại và một nền kinh tế phát triển mạnh vững chắc. Tóm lại tính tất yếu khách quan của CNH- HDH đợc bắt nguồn từ yêu cầu của sự phát triển kinh tế, chính trị hội, yêu cầu củng cố an ninh quốc phòng và yêu cầu của việc mở rộng quan hệ kinh tế với bên ngoàI của đất nớc. 1. Tác dụng của CNH- HDH Việc thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá đất nớc có tác dụng về nhiều mặt. - CNH- HDH, xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện đại và cơ cấu kinh tế mới tạo điều kiện biến đổi về chất lợng sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng sức chế ngự của con ngời với thiên nhiên, tăng trởng kinh tế và phát triển kinh tế, do đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; góp phần quyết định tới thắng lợi cuả hội mới của nớc ta. 6 - CNH- HĐH tạo đIều kiện vật chất cho việc củng cố, tăng cờng vai trò kinh tế của nhà nớc, nâng cao năng lực tích luỹ cuả đất nớc và tạo công ăn việc làm cho ngời lao động. - Mỗi bớc phát triển mới của cơ sở vật chất- kỹ thuật do quá trình công nghiệp hoă đem lại sẽ tạo ra những đIều kiện mới cho việc xây dựng nền văn hoá mới, thủ tiêu tình trạng lạc hậu về hội, tạo thuận lợi cho sự phát triển tự do toàn diện của con ngời- nhân tố trung tâm của thời đại, đa đất nớc đến trình độ văn minh cao hơn. - CNH- HĐH góp phần cung cấp và đảm bảo cho quốc phòng cac yếu tố vật chất- kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, chủ quyền cuả đất nớc. - CNH- HĐH tạo nhiều khả năng cho nớc ta trong việc tham gia vào phân công lao động và hợp tác quốc tế, do đó tận dụng đợc sức mạnh trong nớc và sức mạnh kinh tế quốc tế. Chính vì những tác dụng to lớn, tích cực, toàn diện đã nêu trên, từ đại hội III dến nay, Đảng ta luôn khẳng định vị trí hết sức quan trọng của CNH- HĐH trong sự nghiệp xây dựng hội mới ở nớc ta. Đồng thời, qua mỗi lần đại hội, Đảng ta lại nhận thức sâu thêm và cụ thể hoá thêm nhiệm vụ này cho thích hợp với đIều kiện và hoàn cảnh của đất nớc ta trong những thời kỳ. Trong hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đại Hội VII, Đảng ta còn nêu rõ: Đây là nhiệm vụ trung tâm có tầm quan trọng hàng đầu trong thời gian tới. CNH- HĐH là con đờng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nớc xung quanh, giữ đợc ổn định chính trị, hội, bảo vệ đợc độc lập, chủ quyền và định hớng XHCN <1.tr27> II. Nội dung cơ bản của sự nghiệp CNH- HĐH ở nớc ta trong các thời kỳ 1. Những yếu tố chủ yếu tác động đến sự nghiệp công nghiệp hoá ở nớc ta 7 Sự nghiệp CNH-HĐH đất nớc từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc chiụ tác động của nhiều yếu tố : khách quan, chủ quan,bên trong, bên ngoài , kinh tế,chinh trị hội, khoa học công nghệ v. .v. Các yếu tố trên diễn ra trong từng thời kỳ , với tng quốc gia có khác nhau . Để thuận lợi trong nghiên cứu, ngời ta thờng khái quát thành hai loại: yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài Các yếu tố bên trong bao gồm: tièm năng kinh tế tự nhiên của quốc gia(vị trí địa ly, nguồn tài nguyên , khoáng sản trên ,trong lòng đất, tài nguyên rừng, nguồn đọng vật cùng các nguồn thuỷ hải sản v.v.) tiềm năng kinh tế hội (lực lợng lao động,truyền thống văn hoá , lịch sử, các nghề thủ công truyền thống cuả dân tộc năng lợng định hớng lãnh đạo của Đảng cầm quyền cùng sự điêu tiết của nhà nớc . Các yếu tố bên ngoài bao gồm: các thành tựu khoa học- công nghệ thế giới, đờng lối đối ngoại của các quốc gia, tất cả những thành tựu cũng nh những xu hớng biến động của nền kinh tế toàn cầu. Cả yếu tố bên trong lẫn yếu tố bên ngoài đều là điều kiện phát triển kinh tế nói chung, đồng thời cũng là những điều kiện quyết định nội dung CNH- HĐH nói riêng của mỗi quốc gia. Hai yếu tố bên ngoài có ảnh hởng mạnh mẽ nhất đến nội dung của công nghiệp hoá là cách mạng khoa học kỹ thuật và quan hệ kinh tế quốc tế. Về cách mạng khoa học kỹ thuật, đây là yếu tố tác động sâu sắc đến nhiều mặt trong đời sống kinh tế, hội của các nớc, là yếu tố chủ yếu đa nền văn minh nhân loại từ trình độ thấp lên trình độ cao và do đó nó có tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến sự nghiệp CNH- HĐH ở các nớc chậm phát triển. Cho đến nay, trong lịch sử đã diễn ra ba cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật vĩ đại và mỗi cuộc cách mạng đó có đặc trng cơ bản riêng. Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất ( cách mạng công nghiệp) diễn ra ở Anh bắt đầu những năm 60 của thế kỷ XVIII và kết thúc vào năm 1820. Nội dung cơ bản của nó là biến lao động thủ công thành lao động cơ khí, trong đó về năng lợng đặc trng là việc sử dụng máy hơi nớc. 8 Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 2 diễn ra từ nửa sau thế kỷ XIX. Nội dung và đặc trng cơ bản của nó là phát minh và ứng dụng rộng rãi động cơ đốt trong và điện năng. Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba đợc gọi là cách mạng khoa học- công nghệ bởi những phát minh khoa học đều trực tiếp dẫn đến hình thành các nguyên lý công nghệ sản xuất chứ không chỉ dừng lại ở công cụ sản xuất nh các thời kỳ trớc. Cách mạng khoa học- công nghệ có nhiều nội dung. Về quy mô và dung lợng tri thức, các nhà khoa học đã đánh giá chúng phát triển theo cấp số nhân. Nhng ở đây chỉ đề cập đến những nội dung có liên quan đến các kỹ thuật, công nghệ đang có triển vọng nhất hiện nay. Đó là: kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và công nghệ vũ trụ. - Kỹ thuật điện tử: thành tựu nổi bật của kỹ thuật điện tử là việc phát minh và sử dụng rộng rãi máy tính điện tử. Trong thời gian ngắn máy tính điện tử đã trải qua bốn thế hệ, thế hệ thứ năm chuẩn bị ra đời với khả năng có thể giải hàng trăm tỷ phép tính trong một giây. Hiện tại máy tính không chỉ để tính toán mà là phơng tiện cho hầu nh tất cả các hoạt động của con ngời và là cơ sở thiết yếu của công nghệ thông tin hiện đại. - Công nghệ thông tin: là lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất, thúc đẩy quá trình chuyển từ hội công nghiệp sang hội thông tin. Những bớc phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin gắn liền với sự hoàn thiện của máy tính. Một bớc nhảy vọt trong công nghệ thông tin những năm gần đây là sự ra đời của mạng máy tính. Từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990 mạng máy tính phát triển, nối mọi nơi trên thế giới, làm hình thành siêu xa lộ thông tin và internet. - Công nghệ vật liệu mới: đợc hình thành bằng việc sử dụng phơng pháp khoa học để chế tạo vật liệu thay thế cho vật liệu tự nhiên. Nhiếu loại vật liệu mới với những u điểm đặc biệt đã ra đời - Công nghệ sinh học: đang đợc dự kiến là công nghệ hàng đầu khi bớc vào thế kỷ XXI. 9 Trong đó những bộ phận đang đợc nghiên cứu và ứng dụng nhiều nhất là: Gen ( hay công nghệ di truyền); công nghệ dung hợp tế bào ( tổng hợp tế bào từ những tế bào sinh vật có tính di truyền khác nhau); công nghệ gây men ( công nghệ phản ứng sinh vật). Trong đó thành công lớn nhất của các nhà khoa học là đã vẽ đợc bản đồ gen của con ngời vào những ngày đầu của thế kỷ XXI. - Công nghệ vũ trụ: bao gồm việc nghiên cứu chế tạo các thiết bị máy móc cho việc bay vào vũ trụ( nh vệ tinh nhân tạo, phi thuyền trở ngời, phi thuyền đóng tên lửa) và đang dự kiến lợi dụng những điều kiện đặc biệt của khoảng không vũ trụ ( vô trùng, trọng lực cực nhỏ ) để chế tạo những sản phẩm mới ( nh dợc phẩm có độ sạch cao ). Trong các nớc phát triển hiện nay, cách mạng khoa học- công nghệ đang diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ và có tác động rất to lớn. Tác động cơ bản nhất là làm thay đổi cơ cấu các ngành kinh tế ở các nớc phát triển.Nó thể hiện trên nhiều mặt. Nó làm thay đổi tỷ lệ giữa ba ngành lớn ( công nghiệp,nông nghiệp, dịch vụ). Ngành thứ nhất không ngừng thu nhỏ lại, tỷ lệ ngành thứ hai lúc đầu mở rộng sau đó thu nhỏ, ngành thứ ba không ngừng mở rộng. Nó làm thay đổi cơ cấu nội bộ từng ngành lớn ví dụ nh ở ngành dịch vụ các ngành phục vụ truyền thống nh ngân hàng, bảo hiểm, ăn uống không ngừng đợc mở rộng; các nghề t vấn, thiết kế đang có xu hớng tăng lên; các ngành phục vụ cho phát triển đới sống hiện đại nh y tế, giáo dục, du lịch phát triển tơng đối nhanh. Đặc biệt công nghệ cao đang hiện đại hoá các ngành sản xuất và dịch vụ truyền thống tạo ra những ngành nghề mới, giá trị tăng cao, thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu hớng về kinh tế tri thức. Từ làm thay đổi cơ cấu ngành nghề cách mạng khoa học- công nghệ còn làm thay đổi cơ cấu sản phẩm trong điều kiện khoa học- kỹ thuật mới là làm giảm vật t, giảm năng lợng, giảm không gian và giảm lao động. Nó còn làm thay đổi chế độ, cách thức sản xuất ra sản phẩm. Sản xuất tập trung, quy mô lớn, sản xuất hàng loạt và chủng loại ít đợc thay thế bằng sản xuất phi tập trung, quy mô nhỏ, khối lợng nhỏ, chủng loại nhiều. 10 [...]... 6 Một số vấn đề về chủ nghĩa Mac-Lênin trong thời đại hiên nay- nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 1996 7 Tạp chí quản sy xây dựng nhà nớc: các số năm 1996-1997 8 văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ V,VI,VII,VIII 9 Vai trò nhà nớc trong phát triển nền kinh tế 10 Vai trò quản lý kinh tế của nhà nớc trong nên kinh tế thị trờng 11 Về quản lý kinh tế 12.Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc... phát triển kinh tế- hội Lý luận thực tiễn cho thấy trong quá trình công nghiệp hoá con ngời luôn đóng vai trò trung tâm và mục đích đầu tiên của sự nghiệp công nghiệp để tạo ra sự tăng trởng và phát triển cho nền kinh tế Để có thể tạo ra tốc độ cho sự tăng trởng và phát triển kinh tế của một quốc gia đạt đợc tốc độ cao khi chúng ta giải quyết tốt và thực hiện đồng bộ cả hai nhân tố của quá trình sản... + Chịu trách nhiệm chính trong công việc đầu t nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- hội V Vai trò của CNH HĐH Đặt công nghiệp hoá trong bối cảnh của phát triển kinh tế với nội dung cơ bản là phát triển cơ cấu kinh tế trên cơ sở công nghioệp hiện đại nhằm dẩy mạnh nhịp độ phát triển đồng thời hớng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế hội Tổ chức phat triển tốt công việc CNH-HĐH mới có... xuất trong đieeuf kiện cách mạng khoa học công nghệ, yếu tố ngời lao động yếu tố con ngời ngày càng có vai trò quan trọng Nó đóng vai trò quyết định sự thành công của công nghiệp hoá đất nớc 23 Lực lợng lao động cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nớc bao gồm đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật , đội ngũ cán bộ quản lý, cac chuyên gia và đông đảo các công nhân lành nghề Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự phát... tiếp nớc ngoài đầu t vào công nghiệp Bên cạnh những thành tựu, công nghiệp Việt Nam vẫn còn những điểm yếu, có thể kể nh: - Trình độ kỹ thuật- công nghệ của nhiều cơ sở công nghiệp Việt Nam vẫn ở trình độ thấp Đánh giá chung, trình độ kỹ thuật- công nghệ Việt Nam chậm hơn các nớc công nghiệp từ 2 đến 3 thế hệ Công nghệ cấp thấp, lỗi thời chiếm 60 đến 70%, trong khi công nghệ hiện đại chỉ chiếm 30 đến 40%... giềng và trong khu vực Trong sự nghiệp CNH- HĐH hiện nayviệc xây dựng và mở rộng kết cấu hạ tầng, giao thông vận tải vừa là điều kiện vừa là nội dung cơ bản để tạo cơ sở quan trọng cho sự nghiệp đổi mới nền kinh tế 6 Vấn đề nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nớc Quá trình công nghiệp hoá ngày nay không còn tính tự phát nh trớc đây nó đã từng ở các nớc đi trớc Nhà nớc đóng vai trò quan... môn và quản lý trong nguồn nhân lực để thực hiện công nghiệp hoá đất nớc theo hớng hội nhập và hiện đại hoá nền kinh tế quốc gia - Những bất cập về thể chế, chính sách quản lý của nhà nớc - Năng lực cạnh tranh của hàng công nghiệp Việt Nam thấp và sự hạn chế về thị trờng tiêu thụ Những vấn đề nêu trên đang cần tìm lời giải ở sự nghiệp CNH- HĐH trong thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới của nớc ta a... của công cuộc CNH- HĐH đất nớc trong thập kỷ 90, trớc hết cần đề cập những nội dung chủ yếu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nớc ở giai đoạn này Trớc hết về kỹ thuật- công nghệ: trong điều kiện năng lực tích lũy vốn của nền kinh tế thấp, trình độ quản lý, trình độ của ngời lao động còn hạn chế, vấn đề việc làm vẫn mang tính bức súc Việc đổi mới kỹ thuật- công nghệ đợc thực hiện theo phơng châm: kết hợp công. .. đó là: nguồn vốn trong nớc và nguồn vốn nớc ngoài Trong Đại hội đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng đã đặt ra vấn đề: Nguồn vốn trong nớc lâ quyết định, vốn từ nớc ngoài là quan trọng Với nguồn vốn trong nớc thì tính quyết định của nó đã đợc khẳng định bằng kinh nghiệm của rất nhiều nớc trên thế giới Một số nớc Châu á cho thấy thời gian đầu của công nghiệp hoá họ phải huy động ở trong nớc khoảng... 13,7% Trong khi đó giai đoạn 1976- 1980, mức tăng trung bình hàng năm của công nghiệp Việt Nam là 0.6%, giai đoạn 1986- 1990 là 6.1% Nếu tính riêng, một số ngành có mức tăng trung bình hàng năm trong giai đoạn 1990- 1998 rất cao Ví dụ, thép cuộn: 30.5%, ắc quy và pin: 30%, dầu thô:21.1% Sự phát triển của khu vực công nghiệp đã làm tăng tỷ phấn công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Năm 1990, công . cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nớc 5. Vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng 6. Vấn đề nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nớc V. Vai trò của CNH- HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. trọng to lớn đó của CNH- HĐH là lí do em chọn nội dung Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nớc ta hiện nay làm đề tài cho bàI tiểu luận của mình. Thông. Việt Nam năm 1958 đã đa ra định nghĩa: Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là phát triển công nghiệp trớc hết là công nghiệp nặng, sự phát triển ấy cần thiết cho sự tạo nên nền kinh tế quốc dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết, Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết, Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết, B. giải quyết vấn đề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn