Giải thích rõ việc lựa chọn chủ thể ban hành, loại văn bản, căn cứ pháp lí và soạn thảo hoàn chỉnh vbpl triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố H

5 13,752 137
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2014, 17:04

1. Loại văn bản pháp luật được sử dụng để chủ thế có thẩm quyền giải quyết việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố H là chỉ thị.Chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành để quy định biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động, đôn đốc và kiểm tra hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc và của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân cùng cấp và quyết định của mình.      !"#$%&'!()!*+,-./&-.) 0!1'23!4&!,350"6!+,17835 595!:8 :8!(3(8!;<3=$=!>: !35'-. 80!:?9 @&?49!52',13 @&!(3!A-3?A816!@!5!(3@B&=$=?;<3 =$=!>$C1&0!6!0!(3!A-35C! !>17?!(3@B&=$=!D&!>5-.)8!(3,E F9CG!:8/0!1'23!4&!,350" 6!+,1783559HE=.5$%&  I!C!:85-.,$D&'1./?J )?&K!?C&$L/@$&,@M!,@!( 1A&?!K"!!(3&5C!:85$%&  !352!>17/2'?!:!>$N6!0 :85EN! !"#$%&'-K?!:? /2'?5@,.5!K16!@!,EO7&C!( 8!;PQ!!!>E0!13!:8"R,"69&>&S3( %!4&-3CEN!T U=.0!!V35!*,%!K!5W&X31>-3 1V&?*!@&CY"9&C,1@&CC!!!A-35 C!!*7-35,V5Z!(3[\@V]& '35&]!0!6!05-K@,.5 C! !9A ^ ('35_(8!(.3=$=59 +,-./35$%& !-.81&1> /-.,2!3?_)?!! /J!N!@,.5C!?!!?0/-K5C! 1&X6!!%' `/-./35!:8@!/Z)!!!A-3@&a &.7b!(1c&d1e!!!A-3A8!*-.,4fg_( C&!K(?!(8!;PQ!!!>?@1c&?(1c&!A-3 &3&@@!!K(T35'&30,%!%'!!!!A -3A816!@! +,-./35!:81'23!4&!,350 "6!+,1783559c=.@!+,-./!(3!( 8!;PQ: h !NK Q24&-.8!%'70!0$L!!NK5 $%&!Z$6317S&!A"cK>8 i!A"cK!(3$65-.,5S& $%&16!)7-3)!(/$6 i!A"cK!(3$%&!:53&!*06! 5Y',* !35?1e1Y& M!0 i!A"cK!*@$&7-3,)C!(/* :81'23!4&!,350"6!+,17835 59!*0$L!!NKeG5:8"9_jkl^jjmli& &5.^nlhl^jjm!(3(C&K(H5$6317S&-.8!(3 0"356!+,^j       !"#$%%&  o9_li;PQ H, ngày… tháng…năm…  '( `p`qOrPIstPuFvsPvP`qoPw xyOzPF{sPPx| 6!00,%!,"*!50"N!2}=$=,5: 8"9_jkl^jjmli&&5.^nlhl^jjm!(3(C&K(/0!1' 23!!0,%!>!~,,350"6!+, PS&,&Z=.?!4&!,!> &350"6! +,•&!9&&@@!6!+,5!!01./-36!+,!(3 : !,VZ&C1&[\@-3=,o65!@!-.)0!(3!!!A -3-W?!(3!!&5!N!&5WN!?1!0,!(3&Y" [>?2$3?&Y7$D&\2)!!4&!5. !S& )@1€10.7?!•&1&Y&3-31783559L [.13}},@"9%&@@!6!+,f?,&3Ec& )"N!2fa&Y$=P~,6!0]&-.8!(3/0 "356!+,?24&'[.13!!%&@@!6!+,A&6? (8!‚.3=$=59.7!Z!!oc?3?&557 3!:/0"356!+,d`osxg59?;PQ!! -6!09,@"9@$&"3_ )*+, i:&!Y&!4&!-W?/5_0!2053: 7&5/`osx!!!>e59)-?Y&ƒC&$L 35-.!)@&!(33:7&5/`osx!!!>? /[>=!4&X6!5835%1!!!!57 i:5&!Y&2',13?C&$L!!)'/0! 6!0!!-.8/350"6!+,?[#W&7, !!!A"c!))?!!)',-.8/`osx?27-.) E!:!!!A"c24&N&-.8/`osx i&!Y&!4&!&,",9&.6!+,?&BC!" ?9& i:!!A8/18?$6•&1&&5,Z.(!A"c !>?9!?!>??"„"5&N&*2!*%&@@![.13 iI',13?49!!!!A"c/18[=.$6&2)!?A&, )?/182!*&@@![+.13  ix9 C!!!A-37-34&?1./4&17!! A&4&!]&?1./4&16!)!!0•& &e3&@@!6!+,5!!01./-36!+, /*+,01"!2344"-#" i:0!2',13?15"5C&$L!!)'1&!! !A"c5?&$%!!*)',-.8/`osx( @&9 C"c…)5!!!A-37-32',13?[#W&7,!! !A"c3,?8!:!!)'24&&7!+/ `osx i:!!!A"c5?&$%!9 C&5.)1&6! 0!!-.8!.7,41&,350"6!+,5 &BC!"#$%&!!1Y&V! 5*+,6$77%0834%1--90:$$6$7-%6$ x9 Coc…)5!!oc?&57-3&!Y&313? 2',"!M!R`osx@!&5-W ;*+,6$7%<=$7 x9 Coc…)5!!oc?&57-3&!Y&2'," &!M0!2$35&6!+,&?2†,!> &?6!+,  >*+,40$7?@A$3460-9<B$7 &!Y&2',13?2',"/,41Y&?C!?1!9C !!!A"c2$36!+,@!,-Ka-.8 C*40%1--%D$%349?@E$%F$%-%4$%%G x9 C!!!A-37-3!(@&4&28Y! !&Y7$D&20!!,9&./`osxF82‡?$5 Y &?Y',D !!!A&1E?4&0/, `osx H*I1J?$ i&!Y&!:!4&!,`osx17835*!& 5!!!A"c?A8!*)'*17&?,!> &&B C!"!1&"59& i:!4&!2',13?[#W!!,/`osx K*1+,LD$L$74$%0A$J?D$ !NEE6!)?!N!&0,% !=!4&!(@& 9 C!!A87-3&!Y&1'23!4&!350" 6!+,!]1V&•&!9&&@@!6!+,1783559 M*N%OP"4$-%: (@&9 C!!A87-3@&?.71./?9  J)?C&$L-.1E,`osx1&"[>?!))? 2$3?-6!+, (8!‚.3=$=59.7!Z!!oc?3?&55 73!:/`osx59?;<3=$=!!-5!!A8 7-32+1A&J!N!1'236!09!!.7!Z17TTT Nơi nhnQ( đ ki  . M!0 i!A"cK!*@$&7-3,)C!(/* :81'23!4&!,350"6!+,17835 59!*0$L!!NKeG5:8"9_jkl^jjmli& &5.^nlhl^jjm!(3(C&K (H 5$6317S&-.8!(3 0"356!+,^j      . M!0 i!A"cK!*@$&7-3,)C!(/* :81'23!4&!,350"6!+,17835 59!*0$L!!NKeG5:8"9_jkl^jjmli& &5.^nlhl^jjm!(3(C&K (H 5$6317S&-.8!(3 0"356!+,^j       !"#$%%&  o9_li;PQ H, ngày… tháng…năm…  '( `p`qOrPIstPuFvsPvP`qoPw xyOzPF{sPPx| 6!00,%!,"*!50"N!2}=$=,5: 8"9_jkl^jjmli&&5.^nlhl^jjm!(3(C&K(/0!1' 23!!0,%!>!~,,350"6!+, PS&,&Z=.?!4&!,!>. @&?49!52',13 @&!(3!A-3?A816!@!5!(3@B&=$=?;<3 =$=!>$C1&0!6!0!(3!A-35C! !>17?!(3@B&=$=!D&!>5-.)8!(3,E F9CG!:8/0!1'23!4&!,350" 6!+,1783559 H E=.5$%&  I!C!:85-.,$D&'1./?J )?&K!?C&$L/@$&,@M!,@!( 1A&?!K"!!(3&5C!:85$%& 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải thích rõ việc lựa chọn chủ thể ban hành, loại văn bản, căn cứ pháp lí và soạn thảo hoàn chỉnh vbpl triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố H, Giải thích rõ việc lựa chọn chủ thể ban hành, loại văn bản, căn cứ pháp lí và soạn thảo hoàn chỉnh vbpl triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố H, Giải thích rõ việc lựa chọn chủ thể ban hành, loại văn bản, căn cứ pháp lí và soạn thảo hoàn chỉnh vbpl triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố H

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay