Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan

59 498 1
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2014, 16:32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG THƯƠNG Viện KH&CN Mỏ Luyện kim BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ TiO2, Cr, Mg, Mn, C TRONG XỈ THAN Chủ nhiệm dự án : KS NGUYỄN VĂN TAM Phụ trách đơn vị : KS Nguyễn Tuấn Ngày tháng năm 2009 Ngày tháng năm 2009 T.T Cơ quan chủ quản T.T Cơ quan chủ trì 7694 05/02/2010 Hà Nội, 2009 BCTK Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 1 Các cơ quan phối hợp 1. Công ty TNHH Nhà nớc một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế 2. Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định 3. Công ty Que hàn Việt Đức, TP Hồ Chí Minh. Những ngời thực hiện chính 1. Nguyễn Văn Tam KS Viện KH&CN Mỏ -Luyện kim 2. Bùi Thu Hà Cử nhân hoá Viện KH&CN Mỏ -Luyện kim 3. Phan Thanh Hà Cử nhân hoá Viện KH&CN Mỏ -Luyện kim 4. Nguyễn Thị Phợng KTV Viện KH&CN Mỏ -Luyện kim 5. Nguyễn Thị Việt KTV Viện KH&CN Mỏ -Luyện kim 6. Nguyễn Đăng Hải KTV Viện KH&CN Mỏ -Luyện kim BCTK Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 2 Mục lục Trang Mở đầu 7 Chơng 1 Tổng quan 8 1.1 Cơ sở lý thuyết của phơng pháp nghiên cứu 8 1.2 Tình hình nghiên cứutrong nớc 9 1.3 Tình hình nghiên cứu ở nớc ngoài 10 Chơng 2 Phơng pháp nghiên cứu và công tác chuẩn bị 11 2.1 Mẫu nghiên cứu 11 2.2 Hoá chất, dụng cụ và thiết bị 11 Chơng 3 Nội dung nghiên cứu 14 3.1 Khảo sát các điều kiện phân hủy mẫu 14 3.1.1 ảnh hởng của nhiệt độ khi phân hủy mẫu 14 3.1.2 ảnh hởng của thời gian khi phân hủy mẫu 15 3.1.3 ảnh hởng của tỷ lệ mẫu so với hỗn hợp chất nung chảy khi phân huỷ mẫu 16 3.2 Sơ đồ phân tích 17 3.2.1 Sơ đồ phân tích (I) 17 3.2.2 Sơ đồ phân tích (II) 18 3.3 Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan 19 3.3.1 Phơng pháp chuẩn độ ôxy hoá khử: Xác định hàm lợng TiO 2 19 3.3.1.1 Khảo sát các thông số tối u xác định hàm lợng TiO 2 19 3.3.1.2 Bản chất phơng pháp 22 3.3.1.3 Hoá chất 23 3.3.1.4 Cách tiến hành phân tích 24 3.3.1.5 Tính kết quả 25 3.3.1.6 Độ chính xác của phơng pháp 26 3.3.2 Phơng pháp thể tích: Xác định hàm lợng C 26 3.3.2.1 Khảo sát các thông số tối u xác định hàm lợng C 26 BCTK Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 3 3.3.2.2 Bản chất phơng pháp 29 3.3.2.3 Hoá chất 29 3.3.2.4 Cách tiến hành phân tích 30 3.3.2.5 Tính kết quả 31 3.3.2.6 Độ chính xác của phơng pháp 32 3.3.3 Phơng pháp trắc quang xác định hàm lợng Crom (Cr) 32 3.3.3.1 Khảo sát các thông số tối u xác định hàm lợng Cr 32 3.3.3.2 Bản chất phơng pháp 37 3.3.3.3 Hoá chất 37 3.3.3.4 Cách tiến hành phân tích 37 3.3.3.5 Tính kết quả 38 3.3.3.6 Độ chính xác của phơng pháp 38 3.3.4 Phơng pháp quang phổ HTNT (F-AAS): Xác định hàm lợng Ca, Mg và Mn 39 3.3.4.1 Khảo sát các thông số tối u xác định hàm lợng Ca, Mg và Mn 39 3.3.4.2 Bản chất phơng pháp 49 3.3.4.3 Hoá chất 50 3.3.4.4 Cách tiến hành phân tích 50 3.3.4.5 Tính kết quả 52 3.3.4.6 Sai số và độ lặp lại của phép đo 52 3.4 Khả năng ứng dụng, địa chỉ áp dụng và giá thành phân tích các nguyên tố trong xỉ titan 53 3.4.1 Kết quả kiểm định các nguyên tố trong mẫu xỉ titan tiêu chuẩn của Trung Quốc, ký hiệu XT-20 54 3.4.2 Kết quả kiểm định các nguyên tố trong mẫu công nghệ xỉ titan (mẫu xuất khẩu) của Công ty CP khoáng sản Bình Định, ký hiệu XT-21 54 Kết luận và kiến nghị 55 Phụ lục 58 Tài liệu tham khảo 59 BCTK Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 4 Mục lục bảng Số hiệu Danh mục Trang Bảng 1 Thành phần hoá học chung của xỉ titan 9 Bảng 2 Thành phần hoá học của 03 mẫu xỉ titan 11 Bảng 3 ảnh hởng của lợng chất khử (Al, Zn) đến kết quả xác định TiO 2 21 Bảng 4 Độ lệch cho phép kết quả các lần xác định (TiO 2 ) song song 26 Bảng 5 Độ lệch cho phép kết quả các lần xác định (C) song song 32 Bảng 6 Sự phụ thuộc của D vào 33 Bảng 7 Sự phụ thuộc của D vào t 33 Bảng 8 Sự phụ thuộc của D vào pH 34 Bảng 9 Khảo sát phạm vị tuyến tính của phép đo Cr (VI) 35 Bảng 10 Độ lệch cho phép kết quả các lần xác định (Cr) song song 38 Bảng 11 Các vạch phổ đặc trng của Ca, Mg và Mn 39 Bảng 12 ảnh hởng của chiều cao đèn NTH (Burner) 41 Bảng 13 Khảo sát lu lợng khí C 2 H 2 42 Bảng 14 ảnh hởng của các chất nền 43 Bảng 15 ảnh hởng của nồng độ axit HCl và HNO 3 44 Bảng 16 ảnh hởng của các cation nhóm kim loại kiềm và kiềm thổ 44 Bảng 17 ảnh hởng của các cation kim loại hoá trị II và III 45 Bảng 18 ảnh hởng của các anion 45 Bảng 19 Khảo sát phạm vi tuyến tính của phép đo Ca theo F-AAS 46 Bảng 20 Khảo sát phạm vi tuyến tính của phép đo Mg theo F-AAS 47 Bảng 21 Khảo sát phạm vi tuyến tính của phép đo Mn theo F-AAS 48 Bảng 22 Các điều kiện đo phổ F-AAS 49 Bảng 23 Mẫu tiêu chuẩn xỉ titan của Trung Quốc - XT 20 54 Bảng 24 Mẫu công nghệ xỉ titan của Công ty CP khoáng sản Bình Định - XT 21 54 BCTK Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 5 Mục lục Hình Số hiệu Danh mục Trang Hình 1 ảnh hởng của nhiệt độ đến hiệu suất phân huỷ mẫu 15 Hình 2 ảnh hởng của thời gian đến hiệu suất phân huỷ mẫu 16 Hình 3 ảnh hởng của tỷ lệ mẫu và hỗn hợp chất nung chảy đến hiệu suất phân huỷ mẫu 17 Hình 4 ảnh hởng của nồng độ HCl đến kết quả xác định TiO 2 20 Hình 5 ảnh hởng của nhiệt độ dung dịch khử đến kết quả xác định TiO 2 21 Hình 6 ảnh hởng của nhiệt độ đến kết quả xác định C 27 Hình 7 ảnh hởng của thời gian đến kết quả xác định C 27 Hình 8 ảnh hởng của lu lợng khí oxy đến kết quả xác định C 28 Hình 9 Sự phụ thuộc của D vào 33 Hình 10 Sự phụ thuộc của D vào t 34 Hình 11 Sự phụ thuộc của D vào pH 35 Hình 12 Phạm vi tuyến tính của Cr (VI) 36 Hình 13 Phạm vi tuyến tính của Ca 46 Hình 14 Phạm vi tuyến tính của Mg 47 Hình 15 Phạm vi tuyến tính của Mn 48 Hình 16 Đờng chuẩn của Ca 51 Hình 17 Đờng chuẩn của Mg 51 Hình 18 Đờng chuẩn của Mn 52 BCTK Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 6 Mở đầu Việt Nam có nguồn tài nguyên quặng titan rất phong phú (chiếm 1/5 trữ lợng titan thế giới) và đợc phân bố rộng rãi trên nhiều vùng lãnh thổ, đó là quặng titan gốc và quặng titan sa khoáng. Quặng titan cũng nh các sản phẩm chế biến từ quặng titan đợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành kinh tế quốc dân, đặc biệt là ngành luyện kim và xuất khẩu. Từ quặng titan, đa vào hế biến sâu ra xỉ titannguyên liệu chính sản xuất pigment (bột màu), sản xuất que hàn và luyện ra titan kim loại, hợp kim titan Để xác định chính xác hàm lợng các nguyên tố trong xỉ titan phục vụ các yêu cầu: nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng và xuất khẩu là một công việc khó khăn phức tạp, mà ở nớc ta cho đến nay, cha có quy trình phân tích tiêu chuẩn quốc gia. (Hiện nay, các cơ sở nghiên cứu và chế biến quặng titan đều sử dụng quy trình phân tích tiêu chuẩn: STH-20 của Trung Quốc). Do vậy, việc thực hiện đề tài Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan bằng phơng pháp chuẩn độ ôxy hoá khử, phơng pháp phân tích thể tích, phơng pháp trắc quang và phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, theo Hợp đồng NCKH số 208-09/HĐ-KHCN ký ngày 31-03-2009 giữa Bộ Công Thơng và Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, rất có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cấp bách của ngành công nghiệp chế biến quặng titan nói chung, và đặc biệt đối với các cơ sở luyện xỉ titan . BCTK Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 7 Chơng 1. tổng quan 1.1 Cơ sở lý thuyết của phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp phân tích khối lợng, phơng pháp phân tích thể tích và phơng pháp phân tích quang học, thờng đợc áp dụng để xác định hàm lợng các nguyên tố trong nhiều đối tợng khác nhau. Quặng titan cũng nh các sản phẩm chế biến từ quặng titan, thờng chứa nhiều nguyên tố, có thành phần hoá học phức tạp. Do vậy phải kết hợp nhiều phơng pháp để cùng xác định. Phơng pháp phân tích khối lợng: Thờng đợc áp dụng để xác định các nguyên tố có hàm lợng cao. Nguyên tắc chung là đa các nguyên tố về dạng kết tủa: MeS, MeSO 4 , MeCl và MeCl 3 (Me: ký hiệu các nguyên tố kim loại). Sau đó lọc, rửa, khử, sấy khô (hoặc nung) ở nhiệt độ thích hợp rồi cân, suy ra hàm lợng. Phơng pháp phân tích thể tích: cũng đợc áp dụng cho mẫu chứa các nguyên tố có hàm lợng cao. Cơ sở của phơng pháp dựa vào phản ứng đặc trng của các nguyên tố đối với các thuốc thử trong các điều kiện tối u để phản ứng xảy ra hoàn toàn nh phơng pháp chuẩn độ ôxy hóa khử, phơng pháp chuẩn độ EDTA và phơng pháp chuẩn độ kiềm. Phơng pháp trắc quang: thờng đợc áp dụng đối với mẫu chứa các nguyên tố có hàm lợng nhỏ. Nguyên tắc chung cho tạo phức màu giữa ion kim loại với thuốc thử thích hợp ở pH đặc trng. Sau đó đo mật độ quang (D) của phức và lập đờng chuẩn giữa (D) và (C). Dựa vào đờng chuẩn sẽ xác định đợc hàm lợng các nguyên tố. Phơng pháp phổ phát xạ nguyên tử (AES): Dựa vào sự xuất hiện phổ phát xạ của nguyên tử tự do của nguyên tố cần phân tích ở trạng thái khí, khi có sự tơng tác với một nguồn năng lợng phù hợp Phơng pháp AES có độ nhậy rất cao, có thể phân tích đồng thời nhiều nguyên tố trong cùng một lợng cân. Đây là phơng pháp trọng tài để kiểm tra đánh giá chất lợng hoá chất, nguyên liệu tinh khiết và xác đinh vi lợng các kim loại. BCTK Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 8 Phơng pháp phổ HTNT (AAS): dựa vào sự hấp thụ năng lợng của nguyên tử tự do ở trạng thái hơi, khi chiếu chùm tia bức xạ qua đám hơi của nguyên tố trong môi trờng hấp thụ. Phơng pháp (AAS) có độ nhậy và độ chọn lọc cao. Gần 60 nguyên tố hoá học có thể đợc xác định với độ nhậy 10 -4 ữ 10 -5 . Kết quả phân tích rất ổn định, sai số nhỏ. Đây là phơng pháp tiêu chuẩn để xác định lợng nhiều nguyên tố. Bảng 1: Thành phần hoá học chung của xỉ titan Hàm lợng (%) Các nguyên tố Xỉ titan thờng Xỉ titan nâng cao TiO 2 70ữ72 74ữ76 94,69ữ96,19 FeO 12ữ15 8ữ11 1,18ữ2,19 MgO 4,5ữ5,5 4,5ữ5,5 1,3ữ1,5 MnO 0,2ữ0,3 0,2ữ0,3 0,4ữ0,5 CaO < 1,2 < 1,2 0,03 Al 2 O 3 4ữ6 4ữ6 0,4ữ0,5 Cr 2 O 3 < 0,25 < 0,25 < 0,25 V 2 O 5 0,5ữ0,6 0,5ữ0,6 0,15 S 0,03ữ0,10 0,03ữ0,10 0,1ữ0,2 P 2 O 5 0,025 - 0,04 C 0,03ữ0,10 0,03ữ0,10 0,20 Tổng tạp khác - - - Dựa vào bảng 1 có thể lựa chọn đợc phơng pháp tối u để xác định hàm lợng các nguyên tố trong xỉ titan theo nguyên tắc: Nguyên tố có hàm lợng cao nh Ti, Mg thì ứng dụng phơng pháp khối lợng, phơng pháp chuẩn độ và phơng pháp ngoại suy để xác định Các nguyên tố có hàm lợng nhỏ nhu Ca, Mn và Cr, ứng dụng phơng pháp trắc quang, phơng pháp quang phổ HTNT và phơng pháp quang phổ phát xạ nguyên tử để xác định BCTK Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 9 1.2 Tình hình nghiên cứutrong nớc Quặng titan và đặc biệt là các sản phẩm chế biến từ quặng titan có giá trị kinh tế cao trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên cho đến nay, các cơ sở nghiên cứu nh: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, Viện Hoá học Công nghiệp, Viện Địa chất Khoáng sản, Viện Công nghệ Xạ hiếm và Viện KH&CN môi trờng Bách Khoa và các cơ sở sản xuất nh: Tổng công ty Khoáng sản Hà Tĩnh, Công ty TNHH Nhà nớc một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định, Công ty que hàn Phú Thọ và Công ty que hàn Việt Đức - TP. HCM nhìn chung cha có một nghiên cứu ứng dụng hoàn thiện nào đợc triển khai cho công tác phân tích, đánh giá chất lợng sản phẩm trong khai thác, chế biến và xuất khẩu. Trong tơng lai, các cơ sở nghiên cứu và sản xuất cần phối hợp, thống nhất một quy trình phân tích chung (quy trình tiêu chuẩn của Việt Nam), để định lợng chính xác các nguyên tố trong quặng titan nói chung và các sản phẩm đợc chế biến từ quặng titan nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu , nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia, bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp trong ngành sản xuất kinh doanh các sản phẩm titan, mang lại nguồn lợi kinh tế xã hội cho đất nớc, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững trong thời kỳ kinh tế hội nhập và toàn cầu hoá. 1.3 Tình hình nghiên cứu ở nớc ngoài Các nớc khai thác và chế biến quặng titan nhiều nhất là: Nam Phi, Ôxtrâylia, Canada, Trung Quốc, Nauy, ấn Độ và Mỹ đều có quy trình phân tích riêng, để định lợng các nguyên tố trong quặng và các sản phẩm (nh xỉ titan). Họ thờng sử dụng các loại máy phân tích chuyên dụng nh: Kích hoạt phóng xạ, huỳnh quang tia X, quang phổ hấp thụ nguyên tử và quang phổ phát xạ nguyên tử Các loại máy này đã đợc lập trình, trong khoảng thời gian khoảng 2 phút xác định đợc hàm lợng của tất cả các nguyên tố trong quặng titan, cũng nh trong các sản phẩm với độ chính xác gần nh tuyệt đối. Tuy nhiên cho đến nay vẫn cha có một quy trình phân tích chung dạng (ISO, ASTM, BSI) giữa các quốc gia. [...]... quả x c định hàm lợng C so với mẫu tiêu chuẩn đều đạt độ chính x c cao Nhận xét: Qua nghiên c u c c tài liệu tham khảo [5, 6, 7, 8, 10, 22, 23] và quá trình khảo sát th c nghiệm c c điều kiện x c định c c bon theo Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 26 BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 (3.3.2.1.) Chúng tôi đã tổng hợp đ c c c thông số tối u để x c định. ..BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Chơng 2 Phơng pháp nghiên c u và c ng t c chuẩn bị 2.1 Mẫu nghiên c u Đối tợng nghiên c u là xỉ titan, do vậy chúng tôi sẽ sử dụng ba mẫu xỉ titan để khảo sát và nghiên c u - Mẫu tiêu chuẩn c a Trung Qu c: XT-20 - Mẫu sản phẩm xuất khẩu c a C ng ty c phần khoáng sản Bình Định: XT-21 - Mẫu c ng nghệ c a... phép x c định Cr Nếu nồng độ V trong mẫu lớn hơn nồng độ Cr thì phải tách chiết V với oxin tr c khi x c định Cr Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 34 BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 *Nhận xét: Qua nghiên c u c c tài liệu tham khảo [19, 20, 21, 22, 23, 24] và quá trình khảo sát th c nghiệm, c c điều kiện x c định Cr theo m c (3.3.3.1), chúng tôi... 1.200ữ1.400oC Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 24 BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 - Dung dịch hấp thụ KOH : % KOH = 40% C c kết quả đ c chỉ ra trên hình 6 C (%) - T (nhiệt độ) Hình 6: ảnh hởng c a nhiệt độ đến kết quả x c định c c bon Từ 1.300 ữ1.400 oC cho kết quả c cbon ổn định và gần với hàm lợng c a mẫu tiêu chuẩn Chọn nhiệt độ đốt mẫu là 1.350oC cho... 3.3 .Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn và C trong xỉ Titan 3.3.1.Phơng pháp chuẩn độ oxy hoá -khử x c định hàm lợng TiO2 3.3.1.1.Khảo sát c c thông số tối u x c định hàm lợng TiO2 Theo c c tài liệu tham khảo [11,14,16,17,23,24]: Nồng độ axit clohydric, nhiệt độ dung dịch để khử Ti4+ về Ti3+, lợng chất khử (Zn ho c Al) đều c ảnh hởng đến kết quả x c định hàm lợng TiO2 trong. .. chuẩn c hàm lợng Cacbon biết tr c 3.3.2.5 Tính kết quả: Hàm lợng C đ c tính bằng % theo c ng th c: % C = TV1 100 a - V1: Thể tích khí CO2 c a mẫu phân tích đ c tạo thành, tính theo ml - a: Lợng c n mẫu phân tích tính theo mg Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 29 BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 - T: Độ chuẩn c a thể tích khí CO2 c a mẫu tiêu chuẩn... 1.350oC cho c c nghiên c u tiếp theo 3.3.2.1.2 ảnh hởng c a thời gian đốt mẫu Điều kiện thí nghiệm nh m c (3.3.2.1.1), chỉ thay đổi thời gian đốt mẫu từ 0,5ữ5,0 phút C c kết quả đ c chỉ ra trên hình 7 C (%) - t (thời gian: phút) Hình 7: ảnh hởng c a thời gian đến kết quả x c định c c bon Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 25 BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan. .. - C c nguyên tố Cr, V, Mo, W và Nb không ngăn c n phép x c định TiO2 theo m c nghiên c u (3.3.1.1.3) 3.3.1.2 Bản chất c a phơng pháp: Phơng pháp dựa trên vi c phân huỷ mẫu bằng Natrihydroxit và Natri peroxit, hoà tách bằng axít HCl Sau đó khử Ti4+ về Ti3+ bằng nhôm kim loại Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 20 BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 trong. .. mẫu C c t c giả cho Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 17 BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 biết: điều kiện tốt nhất để x c định hàm lợng TiO2: nồng độ axit HCl từ 3,5 đến 4,5N, nhiệt độ dung dịch khử từ 80 ữ 100oC, lợng chất khử (Al, Zn) d khoảng 120 lần so với lợng titan Đề tài sẽ khảo sát lần lợt c c điều kiện nêu trên để tìm ra c c thông số tối... 3.3.2.Phơng pháp thể tích x c định hàm lợng C: 3.3.2.1.Khảo sát c c thông số tối u x c định hàm lợng C: Theo c c tài liệu tham khảo [5, 6, 21, 23, 24] và th c tế phân tích cho thấy: Nhiệt độ (ToC), thời gian (t) và lu lợng khí oxy để đốt C trong mẫu đều c ảnh hởng đến kết quả x c định hàm lợng C trong xỉ titan C c t c giả [5, 6, 21, 23, 24] cho biết: C c điều kiện tốt nhất để x c định hàm lợng C trong mẫu là: . pháp thể tích: X c định hàm lợng C 26 3.3.2.1 Khảo sát c c thông số tối u x c định hàm lợng C 26 BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67. xạ nguyên tử để x c định BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 9 1.2 Tình hình nghiên c u ở trong. chung, và đ c biệt đối với c c c sở luyện xỉ titan . BCTK Nghiên c u quy trình x c định c c nguyên tố: TiO 2 , Cr, Ca, Mg, Mn, C trong xỉ titan - N67 Viện KH & CN Mỏ - Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan, Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan, Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn