ĐẶC ĐIỂM XƯNG HÔ CỦA NGƯỜI HÀN VÀ NGƯỜI VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN

190 3,351 31
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2014, 15:39

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶC ĐIỂM XƯNG CỦA NGƯỜI HÀN NGƯỜI VIỆT Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số : 62220240 LUẬN ÁN TIẾN NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC TỒN HÀ NỘI - năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, dẫn chứng và kết quả nêu trong luận án là hoàn toàn chính xác, trung thực chưa từng có ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. KÝ HIỆU VIẾT TẮT, BẢNG BIỂU SỬ DỤNG VÀ MỘT SỐ QUY ƯỚC TRONG LUẬN ÁN Ký hiệu viết tắt ĐTNX: đại từ nhân xưng TXH: từ xưng TNXH: từ ngữ xưng CXH: cách xưng CLGT: chiến lược giao tiếp ĐTGT: đối tượng giao tiếp BẢNG BIỂU Bảng 1: Hệ thống ĐTNX trong tiếng Hàn Bảng 2: Bảng danh từ chỉ quan hệ thân tộc được gắn hậu tố 님/nim Bảng 3: Bảng danh từ chỉ chức vụ, nghề nghiệp được gắn hậu tố 님/nim Bảng 4: Bảng tổng hợp CXH giữa vợ và chồng trong tiếng Hàn và tiếng Việt Một số quy ước - Trong luận án này, chúng tôi phiên âm tên riêng của người Hàn và một số từ xưng tiếng Hàn theo chữ cái Latinh ghi cách đọc bằng tiếng Việt. - Phần phụ lục không đánh số thứ tự các bảng biểu. MỤC LỤC Mở đầu …………………………………………………………………………… 01 1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………………… 01 2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu ………………………………………… 02 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu ………………………………………… 03 4. Ý nghĩa đóng góp của luận án………………………………………… 04 5. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………… 04 6. Tư liệu nghiên cứu………………………………………………………… 05 7. Cấu trúc của luận án………………………………………………………… 07 Chương 1: Một số vấn đề lí luận về xưng từ ngữ xưng trong giao tiếp ngôn ngữ……………………………………………………………… 08 1.1. Lịch sử vấn đề ……………………………………………………………… 08 1.2. Cơ sở lí thuyết về xưng ………………………………………………… 14 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề xưng ………………………………. 24 Chương 2: Các phương tiện dùng để xưng trong tiếng Hàn tiếng Việt … 34 2.1. Xưng bằng đại từ nhân xưng……… ……………………………………34 2.2. Xưng bằng danh từ chỉ quan hệ thân tộc………………………………39 2.3. Xưng bằng tên riêng… ………………………………………………… 43 2.4. Xưng bằng các từ chỉ chức vụ, nghề nghiệp.…………………………… 47 2.5. Xưng bằng đại từ chỉ định.……………………………………………… 51 2.6. Xưng thay vai.………………………………………………………… 52 2.7. Xưng bằng các hình thức khác….…………………………………… 52 2.8. Điểm tương đồng khác biệt trong cách xưng giữa tiếng Hàn tiếng Việt ……………………………………………………………… 53 Chương 3: Hoạt động của từ xưng trong tiếng Hàn tiếng Việt ………… 62 3.1. Xưng trong gia đình.…………………………………………………… 62 3.1.1. Xưng giữa cha mẹ con cái ……………………………………… 62 3.1.2. Xưng giữa vợ chồng …………………………………………… 78 3.1.3. Xưng giữa anh chị em.………………………………………… 77 3.2. Xưng ngoài xã hội …………………………………………………… 79 3.2.1. Xưng trong công ti/cơ quan …………………………………………80 3.2.2. Xưng trong nhà trường …………………………………………… 86 3.2.3. Xưng trong bệnh viện ……………………………………………… 94 3.2.4. Xưng ở nơi công cộng …………………………………………… 100 3.3. Điểm tương đồng khác biệt về cách xưng trong gia đình ngoài xã hội ở người Hàn Quốc người Việt ……………………… 106 Chương 4: Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc dạy - học dịch thuật tiếng Hàn cho người Việt Nam ………………………………………………… 111 4.1. Phân tích và đánh giá lỗi xưng bằng tiếng Hàn của sinh viên Việt Nam.111 4.2. Phương hướng biện pháp khắc phục lỗi xưng trong việc dạy học tiếng Hàn đối với sinh viên Việt Nam……… ……………… 118 4.3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy – học tiếng Hàn ……… 125 4.4. Những lưu ý khi dịch thuật tiếng Hàn………………………………… 131 4.5. Những lưu ý khi xưng bằng tiếng Hàn đối với các cô dâu Việt Nam kết hôn với chú rể người Hàn Quốc ………………………………………133 Kết luận …………………………………………………………………………… 138 Danh mục các công trình đã công bố ………………………………………… 143 Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………… 144 Phụ lục……………………………………………………………………… 151 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Những năm gần đây, tiếng Hàn là một trong những ngoại ngữ được nhiều người Việt Nam yêu thích, số lượng người học tiếng Hàn ngày càng tăng nhanh. Đặc biệt, số lượng cô dâu Việt lấy chồng Hàn là rất lớn. Việt Nam Hàn Quốc có nhiều điểm giống nhau về lịch sử văn hoá, cùng chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Tuy nhiên, giữa tiếng Hàn tiếng Việt có nhiều điểm khác biệt khiến cho người Việt khi học tiếng Hàn đã gặp không ít khó khăn. Trong giao tiếp hàng ngày của mỗi dân tộc, xưng là hành động ngôn ngữ được sử dụng rất nhiều không thể thiếu được. Đặc biệt, cách xưng (CXH) trong tiếng Hàn rất đa dạng phức tạp so với tiếng Việt khiến người Việt rất dễ mắc lỗi khi học sử dụng tiếng Hàn. Để truyền đạt thông tin có hiệu quả nhất đến người nghe, người nói phải biết kết hợp yếu tố ngôn ngữ yếu tố văn hoá một cách thích hợp. Nếu người nói sử dụng CXH không đúng chuẩn mực thì sẽ bị coi là vô lễ, thiếu lịch sự, dẫn đến hiện tượng “sốc văn hoá” làm đình trệ quá trình giao tiếp. Trong thực tế giảng dạy, chúng tôi thấy rằng sinh viên Việt Nam còn mắc nhiều lỗi khi sử dụng các từ ngữ xưng bằng tiếng Hàn. Các nhà ngôn ngữ học, các nhà văn hóa học đều có nhận xét chung là do ngôn ngữ văn hóa Hàn Quốc Việt Nam “đồng văn” cùng chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán, nên trong tiếng Hàn tiếng Việt, từ xưng (TXH) đều rất phong phú, đa dạng, được coi là một hệ thống mở. Chính vì vậy, việc thống kê, đối chiếu TXH trong tiếng Hàn tiếng Việt sẽ tìm ra được những điểm tương đồng khác biệt giữa hai ngôn ngữ phục vụ cho việc học tập sử dụng chúng trong giao tiếp. Đây không chỉ là vấn đề ngôn ngữ mà có liên quan mật thiết với văn hóa, tập quán dân tộc, rất thú vị nhưng cũng rất phức tạp. Xưng liên quan mật thiết với đối tượng giao tiếp và hoàn cảnh giao tiếp, nghi thức giao tiếp, chiến lược giao tiếp. Đặc trưng giao tiếp xã hội của người Hàn Quốc và người Việt đều chịu sự chi phối sâu sắc của các quan niệm truyền thống về 1 tôn ti, trật tự, lễ giáo phong kiến… Do đó việc nghiên cứu tiếng Hàn và tiếng Việt không thể không chú ý đến vấn đề xưng hô, trong đó bao gồm xưng trong gia đình và ngoài xã hội, đồng thời phải đặt vấn đề xưng trong bối cảnh giao tiếp ngôn ngữ văn hóa để có thể hiểu thấu đáo hơn giá trị văn hóa tiềm ẩn trong ngôn ngữ của mỗi dân tộc. Cụ thể là cần xem xét những đặc điểm ngôn ngữ trong cách xưng và những ứng xử văn hóa được thể hiện qua CXH của người Hàn trong sự đối chiếu với CXH của người Việt. Vấn đề xưng TXH trong các ngôn ngữ nói chung, trong tiếng Hàn tiếng Việt nói riêng, đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một công trình chuyên khảo nào nghiên cứu một cách có hệ thống toàn diện về đặc điểm cách xưng trong sự so sánh - đối chiếu hai ngôn ngữ Hàn -Việt. Chính vì thế, có thể nói vấn đề đối chiếu cách xưng của tiếng Hàn tiếng Việt cho đến nay vẫn còn là lĩnh vực mới mẻ, cần được quan tâm nghiên cứu. Chính vì những lý do nêu trên, chúng tôi đã chọn đề tài nghiên cứu cho luận án của mình là “Đặc điểm xưng của người Hàn người Việt”. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu về vấn đề xưng trong tiếng Hàn một cách hệ thống, toàn diện sâu sắc hơn nhằm làm sáng tỏ hệ thống từ ngữ xưng (TNXH) quy tắc sử dụng TNXH trong tiếng Hàn. Đồng thời dựa trên kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, chúng tôi tiến hành đối chiếu để làm nổi bật những điểm giống nhau khác nhau của CXH trong tiếng Hàn tiếng Việt. Chúng tôi hi vọng kết quả nghiên cứu của luận án có thể giúp ích cho việc dạy học tiếng Hàn cũng như tiếng Việt với tư cách như một ngoại ngữ, đồng thời phục vụ cho việc dịch thuật tiếng Hàn sang tiếng Việt ngược lại. 2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu chính của luận án là giới thiệu phân tích bức tranh toàn cảnh về TNXH cách sử dụng TNXH trong tiếng Hàn. Trên cơ sở đó, luận án đối chiếu chỉ ra những nét tương đồng khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa duy giữa người Hàn Quốc người Việt được thể hiện qua CXH nhằm phục vụ 2 cho việc học tập, giảng dạy, dịch thuật giữa tiếng Hàn tiếng Việt sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể của luận án như sau: - Hệ thống hoá những vấn đề lí luận làm cơ sở nghiên cứu trong phạm vi luận án; - Khảo sát các từ ngữ xưng cách xưng trong giao tiếp tiếng Hàn; - Phân loại các cách xưng trong tiếng Hàn; - Phân tích đối chiếu các từ ngữ xưng trong tiếng Hàn tiếng Việt để chỉ ra những điểm tương đồng khác biệt của chúng ; - Phân tích các lỗi trong cách sử dụng từ ngữ xưng tiếng Hàn của người Việt, chỉ ra phương hướng biện pháp khắc phục; - Đề xuất một số ứng dụng khả thi phục vụ cho việc dạy - học tiếng Hàn; - Đưa ra những điểm lưu ý khi dịch thuật tiếng Hàn; - Chỉ ra những điểm cần lưu ý khi xưng bằng tiếng Hàn đối với các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là hệ thống TNXH trong tiếng Hàn cách sử dụng chúng trong giao tiếp trong sự đối chiếu với hệ thống từ ngữ xưng trong tiếng Việt . Phạm vi nghiên cứu của luận án: Chúng tôi chỉ nghiên cứu TNXH CXH theo ngôn ngữ chuẩn, thông dụng trong giao tiếp tiếng Hàn tiếng Việt. Trong tiếng Hàn, chúng tôi nghiên cứu theo ngôn ngữ chuẩn của thủ đô Seoul, còn đối với tiếng Việt, chúng tôi nghiên cứu ngôn ngữ chuẩn trên cơ sở phương ngữ Bắc Bộ (trọng tâm là tiếng thủ đô Hà Nội). Vì vậy, các TNXH mang sắc thái địa phương trong phương ngữ Bắc Bộ, chẳng hạn như: bu,u, đẻ (mẹ),… không được luận án quan tâm. Chúng tôi chỉ lựa chọn nghiên cứu những TNXH CXH chuẩn của người Hàn người Việt đang được sử dụng phổ biến, thông dụng trong gia đình ngoài xã hội. Còn những TNXH, CXH cổ kính ngày xưa của giới trẻ hiện nay sử dụng trên facebook, trên internet… cũng không được luận án quan tâm. 3 Đối tượng được điều tra (bằng anket) là sinh viên khoa Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Số lượng gồm 200 sinh viên, mỗi khoá 50 sinh viên, từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Đối tượng được phỏng vấn trực tiếp là một số giám đốc công ty Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam một số cô dâu Việt Nam lấy chống Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam Hàn Quốc. 4. Ý nghĩa đóng góp của luận án Về mặt lý luận: Việc nghiên cứu tốt đề tài sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề lí luận quan trọng đang được hết sức quan tâm trong các công trình nghiên cứu hiện nay - đó là vấn đề đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ tư duy trong việc học sử dụng một ngôn ngữ với tư cách như một ngoại ngữ thông qua cách sử dụng các TNXH. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần làm sáng tỏ thêm về vai trò của các vai xã hội trong việc sử dụng ngôn ngữ - một vấn đề rất có tính thời sự đang được các chuyên ngành như Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học tâm lí lí thuyết giao tiếp hết sức quan tâm. Về mặt thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ giúp cho người Việt học tiếng Hàn hiểu biết sâu sắc hơn về hệ thống TNXH CXH trong tiếng Hàn, nhờ đó mà việc học tập, sử dụng tiếng Hàn sẽ hiệu quả hơn. Đồng thời các kết quả nghiên cứu còn giúp cho việc dịch thuật biên soạn các giáo trình dạy tiếng Hàn đạt hiệu quả cao. Những lưu ý được luận án đưa ra sẽ giúp cho các cô dâu Việt lấy chồng Hàn tránh được những lỗi xưng với chồng gia đình nhà chồng do có sự khác biệt về văn hóa giữa hai dân tộc. Qua đó luận án góp phần tăng cường sự hiểu biết hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai quốc gia Hàn Quốc Việt Nam. 5. Phương pháp nghiên cứu Trước tiên, luận án sử dụng phương pháp miêu tả để phác họa một cách tương đối đầy đủ toàn diện bức tranh từ ngữ xưng tiếng Hàn về phương diện 4 [...]... người Việt đi trước 7 Cấu trúc của luận án Ngoài phần Mở đầu Kết luận, Tài liệu tham khảo phần Phụ lục đối chiếu từ ngữ xưng Hàn- Việt, phần nội dung chính của luận án gồm bốn chương như sau: Chương 1: Một số vấn đề lí luận về xưng TNXH trong giao tiếp ngôn ngữ Chương 2: Các phương tiện dùng để xưng trong tiếng Hàn tiếng Việt Chương 3: Hoạt động của từ ngữ xưng trong tiếng Hàn. .. xử văn hóa – ngôn ngữ qua cách xưng của người Nùng Dương Thị Nụ có luận án Ngữ nghĩa nhóm từ chỉ quan hệ thân tộc trong tiếng Anh tiếng Việt [22] Tác giả đã tập trung nghiên cứu đối chiếu đặc trưng ngữ nghĩa của từ thân tộc trong tiếng Anh tiếng Việt trên hai cấp độ: nghĩa cơ bản nghĩa mở rộng Luận án của Phạm Ngọc Hàm có nhan đề Đặc điểm cách sử dụng của lớp từ xưng tiếng... đến vấn đề xưng như: Nguyễn Văn Khang - “Ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình người Việt [19]; Nguyễn Đức Tồn - Đặc trưng văn hóa – dân tộc của ngôn ngữ tư duy” [41], đặc biệt là công trình "Mấy vấn đề lí luận phương pháp dạyhọc từ ngữ tiếng Việt trong nhà trường" [40]; Hữu Đạt - Văn hoá ngôn ngữ giao tiếp của người Việt [9]; Hồ Thị Lân - “Tìm hiểu vai trò của từ xưng trong hoạt... Kap Su [91] đều cho rằng xưng là hình thái ngôn ngữ gọi trực tiếp" hoặc "xưng là lời gọi (người nào đó)" hay "xưng phản ánh mối quan hệ của người nói người nghe” 14 Nguyễn Văn Chiến cho rằng: Xưng là một hành vi ngôn ngữ được thực hiện trong giao tiếp…”.[7,64] Phạm Ngọc Thưởng viết: Xưng là hành động ngôn ngữ của các nhân vật hội thoại – người nói người nghe Nhân vật hội thoại... ngôn ngữ một cách thường xuyên, liên tục để đưa mình vào trong lời nói (hành động xưng – ngôi 1) đưa người đối thoại vào trong lời nói (hành động – ngôi 2)”.[36,15] Như vậy, xưng là một hành động ngôn ngữ Hành động xưng thường diễn ra trong hội thoại Xưng là lối ứng xử văn hóa của con người trong quan hệ giao tiếp xã hội được thể hiện bằng cách lựa chọn sử dụng các từ ngữ để xưng hô. .. tộc, ngữ (Hà, Thu Hà, chị Hà, Hà ơi, chị Hà ơi…) 20 Hàn Quốc Việt Nam là hai nước “đồng văn , có rất nhiều điểm tương đồng về lịch sử văn hóa Hai nước đều chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa luân lí Nho giáo Đặc điểm của văn hóa Nho giáo là coi trọng tôn ti trật tự xã hội, trọng nam khinh nữ, từ xưng trong tiếng Hàn tiếng Việt bao gồm hai lớp “tôn “khiêm xưng ... trong tiếng Việt tiếng Hàn Quốc” [35] in trong cuốn sách “Tương đồng văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc” Trong bài viết này, các tác giả mới chỉ giới thiệu sơ qua vài nét về từ xưng trong tiếng Việt có đối chiếu với tiếng Hàn trong phạm vi hẹp Tiếp theo là công trình của Hoàng Thị Yến viết bằng tiếng Việt - “Từ xưng cách xưng trong gia tộc của người Hàn Quốc” [50] Trong khuôn khổ của đề tài... hóa thông qua việc dạy TNXH… Công trình nghiên cứu này rất hữu ích đối với người Việt học tiếng Hàn Park Jeong Un [65] viết năm 1997 - “Nghiên cứu về hệ thống từ xưng tiếng Hàn Tác giả đã chia TXH thành 6 loại (xưng bằng tên gọi, xưng bằng chức danh, xưng bằng từ thân tộc, xưng bằng đại từ, xưng bằng danh hiệu phổ biến, xưng bằng các hình thức khác), giải thích chi tiết đặc điểm. .. tiếng Hán (trong sự so sánh với tiếng Việt) ” [12] Công trình đã miêu tả đối chiếu một cách hệ thống lớp từ xưng giữa hai ngôn ngữ Hán Việt Đặc biệt, tác giả đã hệ thống hóa phân tích, chỉ ra 13 nét tương đồng 12 nét khác biệt trong hệ thống TNXH của hai ngôn ngữ được nghiên cứu Luận án còn đi sâu phân tích bình diện ngữ dụng của từ ngữ xưng trong hai không gian giao tiếp: gia đình xã... [32] Luận án đã khảo sát TXH trong tiếng Nhật tiếng Việt một cách toàn diện theo hướng tiếp cận ngôn ngữ - xã hội Luận án đã đi sâu nghiên cứu về hoạt động của TNXH tiếng Nhật tiếng Việt trong giao tiếp gia đình giao tiếp xã hội Phạm Ngọc Thưởng đã “So sánh đối chiếu từ xưng tiếng Việt tiếng Nùng” [36] Tác giả đi sâu khai thác hệ thống từ ngữ xưng trong tiếng Nùng, chỉ 12 ra . 08 giám đốc công ti Hàn Quốc đang làm việc tại Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh phúc (ông Jang Ji S, ông Park Nam S, ông Kim Jung N, ông Lee Myung S, ông Jang Sung O, anh Kim The H, chị Kim Mi S, bà. Thời gian tiến hành điều tra một số cô dâu Việt lấy chồng Hàn đang sống tại Hà Nội là từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2012. Thời gian tiến hành điều tra một số cô dâu Việt lấy chồng Hàn đang sinh. BIỂU Bảng 1: Hệ thống ĐTNX trong tiếng Hàn Bảng 2: Bảng danh từ chỉ quan hệ thân tộc được gắn hậu tố 님/nim Bảng 3: Bảng danh từ chỉ chức vụ, nghề nghiệp được gắn hậu tố 님/nim Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM XƯNG HÔ CỦA NGƯỜI HÀN VÀ NGƯỜI VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN, ĐẶC ĐIỂM XƯNG HÔ CỦA NGƯỜI HÀN VÀ NGƯỜI VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN, ĐẶC ĐIỂM XƯNG HÔ CỦA NGƯỜI HÀN VÀ NGƯỜI VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay