Định mức cấp phối vữa xây

6 35,229 525
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2014, 21:04

Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY I- THUYẾT MINH CHUNG. - Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa xây, vữa trát loại thông thường trong các bảng ở điểm 1,2 mục II. - Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho vữa xây, vữa trát có các mác 10, 25, 50, 75, 100, 125 và 150. Mác vữa được xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày trên các mẫu lập phương kích thước 70,7 x 70,7 x 70,7mm hoặc trên các nửa mẫu 40 x 40 x 40mm sau khi uốn gãy theo TCVN 3121: 1979. - Cát sử dụng trong cấp phối vữa được phân loại theo TCXD-127. 1985 và TCVN 1770.1986 - Vôi sử dụng cho định mức cấp phối vữa tam hợp phù hợp với TCVN 2231.1989 - Lượng hao phí nước để tôi vôi hoặc trộn 1m 3 cấp phối vữa quy định như sau: + Để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) : 2,5 lít + Để trộn 1 m 3 vữa: • Vữa xi măng cát : 260 lít • Vữa tam hợp cát vàng : 200 lít • Vữa tam hợp cát mịn, cát có mô đun độ lớn M L =1,5÷2,0 : 210 lít • Vữa tam hợp cát mịn, cát có mô đun độ lớn M L =0,7÷1,4 : 220 lít II -ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU. 1- Xi măng PC30 1.1.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa tam hợp cát vàng Cát có mô đun độ lớn M L >2. Mã Hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mác vữa 10 25 50 75 100 B111 Xi măng kg 65,07 112,01 207,3 291,03 376,04 Vôi cục kg 109,14 92,82 74,46 51 29,58 Cát vàng m 3 1,17 1,14 1,11 1,09 1,06 1 2 3 4 5 1.1.2- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa tam hợp cát mịn Cát có mô đun độ lớn M L = 1,5 ÷ 2,0. Mã Hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mác vữa 10 25 50 75 B112 Xi măng kg 71,07 121,01 225,02 319,26 Vôi cục kg 106,08 92,82 67,32 44,88 Cát mịn m 3 1,16 1,13 1,10 1,07 1 2 3 4 1.1.3- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa tam hợp cát mịn Cát có mô đun độ lớn M L = 0,7 ÷ 1,4. Mã Thành phần Đơn Mác vữa 10 25 50 B113 Xi măng kg 80,08 139,38 256,02 Vôi cục kg 103,02 85,68 57,12 Cát mịn m 3 1,13 1,10 1,07 1 2 3 1.2.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa xi măng cát vàng Cát có mô đun độ lớn M L >2. Mã Thành phần Đơn Mác vữa 25 50 75 100 125 B121 Xi măng kg 116,01 213,02 296,03 385,04 462,05 Cát vàng kg 1,19 1,15 1,12 1,09 1,05 2 3 4 5 6 1.2.2- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa xi măng cát mịn Cát có mô đun độ lớn M L = 1,5 ÷ 2,0. Mã Thành phần Đơn Mác vữa 25 50 75 100 B122 Xi măng kg 124,01 230,02 320,03 410,04 Cát mịn m 3 1,16 1,12 1,09 1,05 2 3 4 5 1.2.3- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa xi măng cát mịn Cát có mô đun độ lớn M L = 0,7 ÷ 1,4. Mã Thành phần Đơn Mác vữa 25 50 75 B123 Xi măng kg 142,01 261,03 360,04 Cát mịn m 3 1,13 1,09 1,05 2 3 4 2- Xi măng PC40 21.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa tam hợp cát vàng Cát có mô đun độ lớn M L >2. Mã Thành phần Đơn Mác vữa 25 50 75 100 125 B211 Xi măng kg 86,09 161,02 223,02 291,03 357,04 Vôi cục kg 84,66 70,38 57,12 42,84 29,58 Cát vàng m 3 1,16 1,14 1,11 1,09 1,07 2 3 4 5 6 2.1.2- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa tam hợp cát mịn Cát có mô đun độ lớn M L = 1,5 ÷ 2,0. Mã Thành phần Đơn Mác vữa 25 50 75 100 B212 Xi măng kg 93,1 173,02 242,02 317,03 Vôi cục kg 82,62 65,28 52,02 36,72 Cát mịn m 3 1,15 1,12 1,10 1,08 2 3 4 5 2.1.3- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa tam hợp cát mịn Cát có mô đun độ lớn M L = 0,7 ÷ 1,4. Mã Thành phần Đơn Mác vữa 25 50 75 B213 Xi măng kg 106,01 196,02 275,03 Vôi cục kg 77,52 59,16 42,84 Cát mịn m 3 1,12 1,09 1,07 2 3 4 2.2.1- Định mức câp phối vật liệu cho 1m 3 vữa xi măng cát vàng Cát có mô đun độ lớn M L >2,0. Mã Thành phần Đơn Mác vữa 25 50 75 100 125 150 B221 Xi măng kg 88,09 163,02 227,02 297,02 361,04 425,04 Cát vàng m 3 1,19 1,16 1,13 1,11 1,08 1,06 2 3 4 5 6 7 2.2.2- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa xi măng cát mịn Cát có mô đun độ lớn M L = 1,5 ÷ 2,0. Mã Thành phần Đơn Mác vữa 25 50 75 100 125 B222 Xi măng kg 96,1 176,02 247,02 320,03 389,04 Cát mịn m 3 1,18 1,14 1,12 1,09 1,06 2 3 4 5 6 2.2.3- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa xi măng cát mịn Cát có mô đun độ lớn M L = 0,7 ÷ 1,4. Mã Thành phần Đơn Mác vữa 25 50 75 100 B223 Xi măng kg 108,02 200,02 278,03 359,04 Cát mịn m 3 1,14 1,11 1,1 1,04 2 3 4 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Định mức cấp phối vữa xây, Định mức cấp phối vữa xây, Định mức cấp phối vữa xây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn