Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

35 2,246 3
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2014, 19:29

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật" tiểu luận tốt nghiệp tiểu luận tốt nghiệp nhận xét một số đặc điểm bệnh nhận xét một số đặc điểm bệnh đánh giá kết quả Điều trị phẫu thuật đánh giá kết quả Điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát Đ ờng mật sót sỏi, sỏi tái phát Đ ờng mật THĐT: THĐT: SVY6. Nguyễn Ngọc Hoàng SVY6. Nguyễn Ngọc Hoàng NHD: NHD: ThS. Trần Thái Phúc ThS. Trần Thái Phúc tại khoa ngoại tổng hợp BVĐK tỉnh thái bình tại khoa ngoại tổng hợp BVĐK tỉnh thái bình từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2007 từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2007 Đặt vấn đề Đặt vấn đề SM đ ợc biết đến từ rất lâu rất phổ biến: - 15 - 20% ở các n ớc công nghiệp phát triển. - BV Việt Đức HN một năm mổ 368 cas SM. - BV Thái Bình một năm điều trị 600 cas SM. Bệnh sỏi mật là vấn đề thời sự hiện nay vì: - Tỷ lệ phải mổ lại nhiều lần cao từ 19,7-74,74% - Tỷ l t vong 3% Đ.K. Sơn, T.B.Long (2003) - UTĐM th ờng gặp ở BN viêm đ ờng mật mạn tính hoặc mổ mật nhiều lần. Đặt vấn đề Đặt vấn đề Mục tiêu: 1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh sỏi sót sỏi tái phát đ ờng mật 2. Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật bệnh sỏi sót sỏi tái phát đ ờng mật Tổng quan Tổng quan Giải phẫu gan sinh bài tiết mật Lịch sử nghiên cứu SM trong ngoài n ớc Chẩn đoán sỏi mật: Lâm sàng: Cận lâm sàng: Tổng quan Tổng quan Các ph ơng pháp điều trị sỏi mật Mở OMC lấy sỏi dẫn l u kekr Mở OMC lấy sỏi dẫn l u kehr cắt TM Mở OMC lấy sỏi dẫn l u kehr cắt gan, mở nhu mô gan lấy sỏi Nối mật ruột Tán sỏi xuyên gan qua da Tán sỏi qua đ ờng hầm Gắp sỏi qua nội soi mật tụy ng ợc dòng Tæng quan Tæng quan  Sái sãt vµ sái t¸i ph¸t - Sái sãt: Trªn phim chôp §M sau mæ cã sái - Sái t¸i ph¸t: Trªn phim chôp §M sau mæ kh«ng cßn sái HoÆc vÒ thêi gian: - Sái sãt: ph¸t hiÖn sái trong vßng 6 th¸ng ®Çu sau mæ - Sái t¸i ph¸t: Ph¸t hiÖn sái sau mæ sau 6 th¸ng Tæng quan Tæng quan  ChÝt hÑp Oddi - Trong mæ: Kh«ng ® a benisque tõ 3mm trë lªn qua oddi xuèng t¸ trµng - Trªn phim chôp ® êng mËt ®o¹n OMC ®æ vµo t¸ trµng chÝt hÑp vµ sau nhiÒu thêi gian thuèc kh«ng xuèng ® îc t¸ trµng Đối t ợng Nghiên cứu Đối t ợng Nghiên cứu Tất cả BN sỏi sót sỏi tái phát đ ờng mật đ ợc điều trị bằng phẫu thật tại khoa ngoại tổng hợp BVĐK tỉnh Thái bình có chẩn đoán phẫu thuậtsỏi đ ờng mật chính. Không chọn vào nghiên cứu những tr ờng hợp: - Không có tiền sử mổ sỏi đ ờng mật chính - CĐ phẫu thuậtsỏi túi mật đơn thuần Ph ơng pháp Nghiên cứu Ph ơng pháp Nghiên cứu Nghiên cứu hồi cứu Các biến số nghiên cứu: Tuổi: d ới 30; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70-79; từ 80 tuổi trở lên Giới: Nam Nữ Nghề nghiệp: Làm ruộng, công chức, nghề nghiệp khác. Đia d : Tám huyện,TP trong tỉnh ở tỉnh ngoài. Ph ơng pháp Nghiên cứu Ph ơng pháp Nghiên cứu Tiền sử: - Số lần đau HSP, sốt, vàng da: - Số lần mổ tr ớc đây: 1 lần; 2 lần; 3 lần - TG từ lần mổ tr ớc đến lần này: tháng? Lâm sàng: Đau HSF, sốt, vàng da, gầy sút, ngứa, PBM, XH d ới da, gan to, TM to, phản ứng HSP. CLS: BC, Bilirubil máu, GOT, GPT, Amylase máu, Amylase niệu, tỷ lệ Prothrombin, SA ĐM tr ớc mổ, nuôi cấy dịch mật, chụp ĐM sau mổ [...]... 96,7% phần v kết luận 5.2 Kết quả điều trị PT Sót sỏi sau mổ 32,2% Mổ cấp cứu sót sỏi 35,1%; mổ phiên sót sỏi 25,0% Sót sỏi sau mổ tỷ lệ thuận với số lần mổ SM Thời gian điều trị trung bình sau mổ là 124 ngày Kết quả: Tốt 63,5%; Trung bình 27,8%; Xấu 8,7%; Không có tỷ lệ rất xấu tiểu luận tốt nghiệp nhận xét một số đặc điểm bệnh đánh giá kết quả Điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát Đờng... sót sỏi chiếm 35,1% 41 cas mổ phiên 11 cas sót sỏi chiếm 25,0% Đoàn Thanh Tùng 1995: Mổ CC sót sỏi 32,7%, mổ phiên 25,69% Bảng 9: So sánh sót sỏi số lần mổ mật Sót sỏi Không sót sỏi N % N % N % 2 28 24,4 69 69,0 97 84,4 3 4 3,5 7 6,1 11 8,6 4 3 2,6 2 1,7 5 4,3 Sót sỏi Số lần mổ Tổng 5 2 1,7 0 0 2 1,7 Mổ 2 Tổng lệ sót: 28,9% 32,2Mổ 3 lần tỷ lệ sót: 115 lần tỷ 36,4% 100 37 78 67,8 Mổ 4 lần tỷ lệ sót: ... tồn d - Sót sỏi sau mổ: sót sỏi gan; sót sỏi OMC - Chít hẹp oddi Phơng pháp Nghiên cứu Kết quả: Tốt: Toàn thân tốt Không có BC sau mổ, chụp ĐM sau mổ: hết sỏi, lu thông mật ruột bình thờng Trung bình: Toàn thân tốt Không có BC sau mổ, chụp ĐM sau mổ còn sỏi gan, lu thông mật ruột bình thờng Xấu: Có biến chứng, sót sỏi OMC Rất xấu: BN tử vong, nặng xin về Xử số liệu: Các số liệu đợc xử theo... lệ sót 100% Phù hợp với NC của Đ T Hải; L T Hải; Đ T Tùng là sót sỏi sau mổ tỷ lệ thuận với số lần mổ Biểu đồ 6: Kết quả điều trị Thời gian điều trị trung bình sau mổ là: 124,1 ngày Ngắn nhất là: 8 ngày, Dài nhất là: 30 ngày Đ T Quyết 1996 : Tốt chiếm71,7% T B Long 2003 : Tốt 51%, Trung bình 40%, xấu 2% rất xấu 1% N C Hoá 2004 : Tốt 62,5%, Trung bình 12.5% phần v kết luận 5.1 Đặc điểm bệnh sỏi. .. 4 lần 10 8.7 Số lợng BC >9G/l Tỷ lệ Prothrombin Bảng 2: SA tổn thơng trong mổ SA,PT Sỏi, giun SA N Phẫu thuật % N % Sỏi OMC 115 100 115 100 Sỏi gan phải 28 24,6 18 15,6 Sỏi gan trái 44 38,5 35 30,4 Sỏi TM 25 21,7 18 15,6 Giun 30 26,1 23 20,0 Sự phù hợp của SA với PT: Sỏi OMC 100%; Sỏi GP 64,3%; sỏi GT 79,6%, sỏi TM 72%, giun 76,6% Nguyễn Công Hóa 2004 tỷ lệ phù hợp giữa SA PT của sỏi 71,6%; giun... Thời gian từ lần mổ trớc đền lần này Tỷ lệ sỏi sót trong NC thấp hơn các tác giả khác vì đây chỉ là những BN đợc phẫu thuật, còn khá nhiều BN sót sỏi cha đến điều trị hoặc cha đợc phẫu thuật Biểu đồ 3: Triệu chứng lâm sàng Đau HSP, sốt, Vàng da, Pứ HSP chiếm trên 80% NC của chúng tôi phù hợp với NC của các tác giả trong ngoài nớc Bảng 1: Xét nghiệm trớc mổ Xét nghiệm N % 82 71.3 Dới 60% 5 4.4 60 ... 20 17,4 Rò mật không mổ lại 5 4,3 Rò mật phải mổ lại 0 0 Sót sỏi gan 31 27,0 Sót sỏi OMC 6 5,2 Chít hẹp oddi 3 2,6 Chụp đờng mật (115 cas) Tỷ lệ Sót sỏi sau mổ là: 37/115 = 32,2% Đ T Hải 1995 là 26,9%; Đ T Quyết 1996 là 28,3% T B Long 2003 là 41%; N C Hóa 2004 là 26% Bảng 8: So sánh sót sỏi trong mổ cấp cứu mổ phiên Sót sỏi Sót sỏi Không sót sỏi Tổng Loại PT N % N % N % Mổ cấp cứu 26 22,6 48 41,7... mổ lại sau 6 tháng Phù hợp của SA tổn thơng trong mổ đối với sỏi giun đờng mật là từ 64,3% trở lên VK đờng mật thờng gặp là E coli 60,0% Nhóm kháng sinh có tác dụng tốt là Aminosis, Quinolon, Cephalosporin thế hệ 2 3 24,4% có chít hẹp oddi trong mổ phần v kết luận 5.2 Kết quả điều trị PT Mổ cấp cứu 64,3%; mổ phiên 35,7% Mổ mở OMC lấy sỏi đơn thuần hoặc kết hợp với cắt TM là những phơng... bệnh sỏi sót sỏi tái phát ĐM Tuổi trung bình 61,015,6 tuổi Nhóm tuổi từ 4079 tuổi gặp nhiều nhất 84,3% Nữ mắc bệnh nhiều hơn nam, tỷ lệ nữ/nam 1,2 Nhóm làm ruộng mắc bệnh nhiều nhất 76,5% Đau HSP, sốt, vàng da, gan to, TM to, phản ứng HSP, bilirubil liên hợp tăng là những triệu chứng thờng gặp phần v kết luận 84% TS mổ 1 lần; 9,6% mổ 2 lần; 4,3% mổ 3 lần; 1,7% mổ 4 lần 26,1% mổ lại trong vòng...Phơng pháp Nghiên cứu CĐ trớc mổ: Sỏi mật , sỏi mật có biến chứng Chỉ định mổ: mổ cấp cứu hay mổ có kế hoạch Tổn thơng trong mổ: tình trạng ổ bụng, tình trạng gan, dịch mật, vị trí sỏi, giun đờng mật Phơng pháp xử lý: - Mở OMC lấy sỏi dẫn lu kekr - Mở OMC lấy sỏi dẫn lu kehr cắt túi mật - Mở OMC lấy sỏi dẫn lu kehr cắt gan - Nối mật ruột Phơng pháp Nghiên cứu Biến chứng . gan lấy sỏi Nối mật ruột Tán sỏi xuyên gan qua da Tán sỏi qua đ ờng hầm Gắp sỏi qua nội soi mật tụy ng ợc dòng Tæng quan Tæng quan  Sái sãt vµ sái t¸i ph¸t - Sái sãt: Trªn phim chôp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật", Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật", Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật", phần v. kết luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn