luận văn thạc sĩ Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam hiện nay.

142 973 7
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2014, 13:40

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU1Chương 1: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC PHềNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐèNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM 81.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vi phạm pháp luật 81.2. Khỏi niệm, nội dung phỏp luật phũng, chống bạo lực gia đỡnh121.3. Khái niệm, đặc điểm, hậu quả của vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phũng, chống bạo lực gia đỡnh đối với phụ nữ (vi phạm pháp luật phũng, chống bạo lực gia đỡnh đối với phụ nữ) 311.4. Các yếu tố bảo đảm, ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật phũng, chống bạo lực gia đỡnh đối với phụ nữ 441.5. Kinh nghiệm nước ngoài về phũng, chống vi phạm phỏp luật phũng, chống bạo lực gia đỡnh đối với phụ nữ 49Chương 2: THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT PHềNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐèNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 642.1. Thực trạng vi phạm phỏp luật phũng, chống bạo lực gia đỡnh đối với phụ nữ ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay 642.2. Nguyờn nhõn của vi phạm phỏp luật phũng, chống bạo lực gia đỡnh đối với phụ nữ ở Việt Nam 74Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHềNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC PHềNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐèNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM 893.1. Quan điểm về phũng, chống vi phạm phỏp luật trong lĩnh vực phũng, chống bạo lực gia đỡnh đối với phụ nữ 893.2. Giải phỏp phũng, chống vi phạm phỏp luật trong lĩnh vực phũng, chống bạo lực gia đỡnh đối với phụ nữ 99KẾT LUẬN 126DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO128 Vi ph¹m ph¸p luËt phßng, chèng b¹o lùc gia ®×nh ®èi víi phô n÷ ë ViÖt Nam hiÖn nay hµ néi - 2009 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM 8 1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vi phạm pháp luật 8 1.2. Khái niệm, nội dung pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 12 1.3. Khái niệm, đặc điểm, hậu quả của vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ (vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ) 31 1.4. Các yếu tố bảo đảm, ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ 44 1.5. Kinh nghiệm nước ngoài về phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ 49 Chương 2: THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 64 2.1. Thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam từ năm 2000 đến nay 64 2.2. Nguyên nhân của vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam 74 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM 89 3.1. Quan điểm về phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ 89 3.2. Giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ 99 KẾT LUẬN 126 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 128 PhÇn më ®Çu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong khoa học pháp lý, vấn đề vi phạm pháp luật có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng phong phú. Việc nghiên cứu thấu đáo vấn đề vi phạm pháp luật sẽ giúp nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, góp phần kiểm soát xã hội tốt, phát hiện nhanh, nhận diện đúng bản chất và xử lý chính xác các vi phạm pháp luật, tìm ra phơng cách hữu hiệu điều chỉnh xã hội và định h- ớng việc thực thi pháp luật đạt hiệu quả. Sau hơn 20 năm đổi mới, dới sự lãnh đạo sáng tạo, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với sự đoàn kết một lòng của cả dân tộc, Việt Nam đã thu đợc nhiều thắng lợi tốt đẹp, vị thế đợc nâng cao và đời sống của nhân dân thay đổi. Chúng ta đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nớc pháp quyền XHCN của dân, do dân, dân, thực hiện nền kinh tế thị trờng XHCN, mở rộng dân chủ xã hội, tăng cờng xã hội hoá và đặc biệt, đang hội nhập đầy đủ trên các lĩnh vực với khu vực, thế giới và toàn cầu. Trên con đờng đổi mới ấy, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta còn gặp không ít những khó khăn. Một trong những khó khăn làm ảnh hởng đến sự phát triển của xã hội là tình trạng vi phạm pháp luật hiện nay đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ đang ngày một gia tăng, làm ảnh hởng đến sự phát triển toàn diện của xã hội và ngay chính bản thân ngời phụ nữ đó cũng nh sự phát triển bình thờng của con cái họ. Ngày nay, bạo lực gia đìnhvấn đề mang tính toàn cầu, gây nhức nhối cho nhân loại, để lai nhiều hậu quả cho con ngời, nhất là đối với phụ nữ. Mặc dù LHQ và các nớc trên thế giới đã có nhiều cố gắng trong việc phòng chống bạo lực gia đình và ban hành nhiều văn kiện pháp lý liên quan đến phòng chống bạo lực gia đìnhhiện đã có 89 nớc trên thế giới có các quy định pháp luật riêng về phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có 60 nớc có luật riêng về phòng chống bạo lực gia đình; 7 nớc có luật riêng về bạo lực chống lại phụ nữ nhng khắp nơi trên thế giới, phụ nữ vẫn là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bớc sang thế kỷ XXI, bạo lực gia đình không giảm mà vẫn tiếp tục lan rộng, trở thành vấn đề nghiêm trọng và phổ biến nhiều nớc trên thế giới. Theo ớc tính, mỗi năm trên thế giới có khoảng trên 3 triệu phụ nữ chết bạo lực gia đình; từ 15 đến 71% phụ nữ phải chịu một hình thức bạo lực nào đó về thể xác và tình dục ngay trong gia đình. Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có ít nhất một ngời bị đánh đập, ép buộc về tình dục hoặc bị lạm dụng trong suốt cuộc đời mà những kẻ lạm dụng thờng là chồng và bạn tình. Bạo lực gia đình đang trở thành vấn đề phổ biến có quy mô của một đại dịch và là một biểu hiện của các mối quan hệ bất bình đẳng giữa namnữ trên toàn thế giới, là nguyên nhân dẫn đến tử vong và làm mất khả năng của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bạo lực gia đình đã và đang là một trở ngại lớn đối với sự bình đẳng, là sự vi phạm thô bạo các quyền con ngời. Chính tính nguy hiểm và tác hại của bạo lực gia đìnhvấn đề bạo lực gia đình tại Việt Nam đã đợc Luật hoá, đợc đặt dới sự kiểm soát của pháp luật. Bạo lực gia đìnhvi phạm pháp luật. Việt Nam, vấn đề phòng chống bạo lực gia đình đợc Đảng và Nhà nớc ta đặc biệt quan tâm. Điều này đợc thể hiện trong các chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật. Điều 63, Hiến pháp 1992 quy định : "Công dân nữnam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình, nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ". Thể chế hoá quy định của Hiến pháp năm 1992, việc bảo vệ phụ nữ khỏi các hình thức bạo lực gia đình đợc quy định cụ thể, chi tiết trong nhiều văn bản pháp luật khác nh Luật Hôn nhân gia đình; Bộ Luật Hình sự; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình Mặc dù Đảng và Nhà nớc ta đã có nhiều cố gắng trong việc phòng chống bạo lực gia đình, để các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đợc thực thi trong đời sống xã hội nhng trên thực tế, tình trạng vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình vẫn diễn ra thờng xuyên nhiều nơi. Thống kê của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tổng cục thống kê và Quỹ nhi đồng LHQ công bố ngày 26/6/2008 với điều tra của 93 ngàn hộ gia đình trên khắp mọi miền đất nớc thì có tới 21,2% cặp vợ chồng đã trải qua một hình thức bạo lực gia đình nh đánh, mắng, nhục mạ, ép quan hệ tình dục và nh vậy cứ 5 cặp vợ chồng thì đã có một cặp đã có hình thức bạo lực gia đình. Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đã để lại nhiều hậu quả xấu cho xã hội, trớc hết là vi phạm đến quyền con ngời, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Theo báo cáo của Bộ Công an, trên toàn quốc cứ 2 đến 3 ngày có một ngời bị giết liên quan đến bạo lực gia đình. Trong năm 2005, có 14% số vụ giết ngời liên quan đến bạo lực gia đình. Ba tháng đầu năm 2006, tỷ lệ này đã lên tới 30,5%. Theo thống kê của ngành Toà án, trong 5 năm từ 2000 đến 2005 cả nớc có 352.000 vụ ly hôn thì có tới 39.730 vụ ly hôn do bạo lực gia đình (chiếm 53,1%). Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình còn làm xói mòn đạo đức, mất tính dân chủ xã hội và ảnh hởng xấu đến thế hệ tơng lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều gia đình, thế hệ con đã lặp lại hành vi bạo lực gia đình mà khi còn nhỏ chúng đã đợc chứng kiến. Bạo lực gia đình đang là nguy cơ gây tan vỡ và suy giảm sự bền vững của gia đình Việt nam. Ngoài hậu quả về xã hội, đạo đức và sự bền vững gia đình, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình còn gây ra những hậu quả về kinh tế nh chi phí chăm sóc và phục hồi sức khoẻ nạn nhân, chi phí điều tra, truy tố, xét xử cùng nhiều chi phí gián tiếp khác liên quan đến tình trạng bệnh tật, mất khả năng tham gia lao động sản xuất của nạn nhân. Nhiều vụ án thơng tâm liên quan đến bạo lực gia đình đối với phụ nữ đã xảy ra và số lợng tăng lên từng ngày, gây hậu qủa nhức nhối cho xã hội. Điển hình nh vụ bạo lực kéo dài suốt 32 năm xảy ra Quảng Bình mà nạn nhân là bà Xuê. Đã không biết bao lần bà chết đi sống lại với những trận đòn tàn bạo của chồng. Mới đây, chỉ không đào đâu ra tiền cho chồng uống rợu, bà đã bị chính ngời chồng trói lại, đánh đập tàn nhẫn, gây thơng tích nghiêm trọng. Nhiều hành vi dã man khác nh khống chế, đổ thuốc diệt cỏ vào miệng vợ; đổ xăng đốt vợ; hành xử vợ bằng búa Những hành vi đã mất hết nhân tính đó đã gây bức xúc cho xã hội. Tiếng kêu cứu thảm thơng của rất nhiều ngời phụ nữ đã vang lên đặt ra cho xã hội một lời giải đáp cần phải làm gì trớc thực trạng vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Điều này đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách, pháp luật và các nhà thực thi pháp luật cùng các cơ quan có thẩm quyền cần có một cơ chế và biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, giúp họ thoát khỏi bạo lực đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các chủ thể vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình nói chung đặc biệt đối với phụ nữ nói riêng, tạo ổn định và phát triển cho xã hội. Chính vậy, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp giúp phụ nữ thoát khỏi bạo lực gia đình, loại bỏ vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình đối với phụ nữ trong xã hội, đề tài " Vi phm phỏp lut phũng, chng bo lc gia ỡnh i vi ph n Vit Nam hin nay " có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách nớc ta hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài nớc ta, phòng chống bạo lực gia đình không còn là vấn đề mới và đợc quy định cụ thể Hiến pháppháp luật. Điều 63, Hiến pháp 92 quy định: "nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ". Điều 107, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: "Cấm vợ, chồng có hành vi ngợc đãi, hành hạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau" và gần đây nhất, Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã đợc ban hành. Trên thực tế, đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về bạo lực gia đình. Nhiều công trình khoa học trong và ngoài nớc nghiên cứu về vấn đề này đã đợc công bố nh : "Luật phòng chống bạo lực gia đình của một số nớc trên thế giới" (tài liệu dịch của Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội); "Bạo lực trên cơ sở giới tính Việt Nam" của Ngân hàng thế giới năm 1999; "Bạo lực trên cơ sở giới" của TS. Vũ Mạnh Lợi, Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Hữu Minh năm 1999; "Bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam" của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2001; "Phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ nớc ta hiện nay- Thực trạng, vấn đề và giải pháp" của Viện nghiên cứu quyền con ngời - Học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2008; "Nhận thức và thái độ của cộng đồng đối với bạo lực gia đình - đề xuất và giải pháp" do TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban DS - GĐ - TE Hà Nội và PGS. TS. Nguyễn Trí Dũng, Phó Viện trởng Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý, Học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Báo cáo "Ngăn chặn bạo hành trong gia đình: Phổ biến tài liệu t vấn chống bạo hành gia đình cho các cộng sự nông thôn" của tác giả Lê Thị Phơng Mai Các công trình nêu trên chủ yếu là các tài liệu dịch từ tiếng nớc ngoài nhằm giới thiệu về Luật phòng chống bạo lực gia đình của một số nớc trên thế giới; nghiên cứu giới thiệu một số khía cạnh nh thực trạng bạo lực gia đình, một số vấn đề đặt ra về phòng chống bạo lực gia đình trên thế giới cũng nh Việt Nam. Tuy nhiên nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình dới góc độ pháp lý - vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ nớc ta đến nay hầu nh cha có. Trong khi đó, tình trạng vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ diễn ra ngày càng nhiều với tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, ảnh hởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nớc. Hơn nữa, nhu cầu của việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ khỏi bị bạo lực gia đình đang đòi hỏi một hệ thống pháp luật đồng bộ với một bộ máy và con ngời cụ thể trên cơ sở so sánh và tham khảo kinh nghiệm của các n- ớc trên thế giới là vấn đề cấp thiết nớc ta. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục đích: Đề tài có mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện cơ sở lý luận về vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ nớc ta. 3.2. Nhiệm vụ Để đảm bảo mục đích nêu trên trên, luận văn xác định các nhiệm vụ chính sau: - Nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về vi phạm pháp luậtvi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Trên cơ sở lý luận về vi phạm pháp luật, các yêu cầu của hành vi hợp pháp trong việc phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ, luận văn có nhiệm vụ chỉ ra đợc các đặc điểm của vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ; nội dung vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam hiện nay. - Nghiên cứu đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ trên cơ sở phân tích và đánh giá tình hình vi phạm pháp luật, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật cơ bản trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ trong những năm qua để có một bức tranh về thực trạng vi phạm pháp luật một cách cơ bản nhất trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Từ đó, phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan của thực trạng trên làm cơ sở cho việc đa ra các giải pháp khắc phục vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. - Nghiên cứu đa ra các giải pháp hợp lý, toàn diện, khả thi trong phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ góp phần hạn chế tiến tới đẩy lùi hiện tợng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ trong xã hội. 4. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tợng nghiên cứu: Với mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu nh đã trình bày trên, luận văn xác định đối tợng nghiên cứu là các hành vi trái pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ bạo lực gia đình mà nạn nhân của vụ bạo lực gia đình chỉ là phụ nữ trên cơ sở lý luận chung về Nhà nớc- pháp luậtpháp luật thực định. 4.2. Phạm vi nghiên cứu của luận văn Luận văn nghiên cứu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ trong phạm vi cả nớc từ năm 2000 đến nay. 5. Cơ sở lý luận và phơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Cơ sở lý luận Luận văn dựa trên cơ sở phơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, t tởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng và Nhà nớc, pháp luật về bình đẳng giới, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình. 5.2. Phơng pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phơng pháp biện chứng, lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp và điều tra xã hội học. 6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn - Xây dựng lý luận về vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ. - Hệ thống hoá, phân tích thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ. - Đề xuất những giải pháp nhằm đấu tranh, hạn chế, tiến tới đẩy lùi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam hiện nay. 7. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Kết quả của luận văn có thể đợc vận dụng làm tài liệu nghiên cứu về vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và góp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc hoàn thiện pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình. 8. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chơng: Chơng 1: Cơ sở lý luận về vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam Chơng 2: Thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Chơng 3: Quan điểm và giải pháp cơ bản phòng, chống vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam. [...]... gia đình mình còn có các chủ thể khác ngoài gia đình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Điều này giúp ta phân biệt chủ thể của bạo lực gia đình với chủ thể vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nói chung và chủ thể vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ nói riêng Về các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia. .. niệm, đặc điểm, nội dung vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ (vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ) 1.3.1 Khái niệm vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ Bạo hành gia đình có thể tấn công vào bất kỳ gia đình nào và nạn nhân có thể là tất cả các đối tợng nh: nam giới, phụ nữ, ngời già, trẻ em nhng theo những... tế đối với thành vi n khác trong gia đình" Lần đầu tiên, bạo lực gia đình đợc quy định trong văn bản pháp luật Vi t Nam Theo đó, hành vi bạo lực gia đình trớc hết phải là hành vi cố ý chứ không thể là hành vi vô ý Thứ hai, ngời thực hiện hành vi bạo lực chính một trong những thành vi n trong gia đình (các chủ thể ngoài gia đình bị loại trừ) Đối với bạo lực gia đình đối với phụ nữ thì chủ thể thực hiện. .. trong gia đình, giúp cho ngời phụ nữ tránh đợc bạo lực gia đình, bảo đảm các quyền con ngời và có cuộc sống hạnh phúc Phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ là một công vi c khó khăn và lâu dài Để bảo vệ ngời phụ nữ, bảo vệ quyền và vị trí của ngời phụ nữ trong xã hội, vi c phòng, chống bạo lực gia đình đối với ngời phụ nữ cần thiết phải có sự điều chỉnh của pháp luật Vi c phòng, chống bạo lực gia. .. thống pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong đó ngời phụ nữ là một trong những đối tợng đợc bảo vệ khỏi sự tấn công của bạo hành gia đình Nh vậy, chúng ta không có một hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ riêng mà Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cũng nh các văn bản pháp luật khác trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình quy định và áp dụng, bảo vệ đối với tất... [25] Với cách định nghĩa nh trên, bạo lực chống lại phụ nữ là các hành vi bạo lực chống lại ngời phụ nữ trong cuộc sống riêng t (bạo lực gia đình) và các hành vi bạo lực chống lại phụ nữ nơi công cộng (bạo lực ngoài gia đình) Theo quan điểm của Liên Hợp Quốc, bạo lực chống lại phụ nữ có thể phân thành 6 lĩnh vực nh sau: 1) Bạo lực trong gia đình; 2) Bạo lực về giới; 3) Những tập tục hủ lậu đối với phụ. .. lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong vi c phòng, chống bạo lực gia đình; quy định những thiết chế bảo đảm vi c phòng, chống bạo lực gia đình đối với ngời phụ nữ đạt đợc hiệu quả Từ những phân tích trên, có thể khái niệm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình nh sau: Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình là hệ thống các quy định pháp luật do nhà nớc... hành vi bạo lực gia đình; nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình; nghĩa vụ của ngời có hành vi bạo lực gia đình; quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình; chính sách của Nhà nớc, hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình và những hành vi bị nghiêm cấm Về phạm vi điều chỉnh: Đợc quy định tại điều 1, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: "Luật này quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, ... về phòng, chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực khác có liên quan 1.2.2 Nội dung của pháp luật phòng chống bạo lực gia đình Nhìn vào hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, ta thấy, không có nhiều quy phạm pháp luật quy định riêng, trực tiếp về vi c phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ mà những quy định chung đó áp dụng với tất cả các đối tợng Trong hệ thống pháp luật về phòng chống. .. trái pháp luật - Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình Nh vậy, bên cạnh vi c quy định các hành vi bạo lực gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình còn quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình Điều này cho chúng ta thấy, ngoài các chủ thể thực hiện hành vi bạo lực gia đình đối với thành vi n
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam hiện nay., luận văn thạc sĩ Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam hiện nay., luận văn thạc sĩ Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn