Chuẩn đoán và điều trị chấn thương niệu đạo

32 885 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2014, 22:06

Chẩn đoán đIều trị chấn Chẩn đoán đIều trị chấn th ơng niệu đạo th ơng niệu đạo Ths. Hoàng Long Bộ MÔN NGOạI - đại học y Hà nội đại c ơng đại c ơng Chấn th ơng niệu đạo Chấn th ơng niệu đạo là cấp cứu th ờng gặp trong tiết niệu là cấp cứu th ờng gặp trong tiết niệu Cấu tạo gi i phẫu chia niệu đạo nam giới thành niệu đạo tr ớc sau Cấu tạo gi i phẫu chia niệu đạo nam giới thành niệu đạo tr ớc sau Biểu hiện lâm sàng của chấn th ơng niệu đạo tr ớc sau khác hẳn Biểu hiện lâm sàng của chấn th ơng niệu đạo tr ớc sau khác hẳn nhau về cơ chế, triệu chứng điều trị nhau về cơ chế, triệu chứng điều trị Xử trí chấn th ơng niệu đạo cần kịp thời để tránh các biến chứng nguy Xử trí chấn th ơng niệu đạo cần kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm tr ớc mắt các di chứng về sau. hiểm tr ớc mắt các di chứng về sau. ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o tr íc ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o tr íc • Nguyªn nh©n - c¬ chÕ Nguyªn nh©n - c¬ chÕ Chấn th ơng niệu đạo tr ớc Chấn th ơng niệu đạo tr ớc Phân loại tổn th ơng GPB 1. đứt không hoàn toàn - Giập vỡ vật xốp, tụ máu tầng sinh môn - Niệu đạo giập từ trong ra ngoài nh ng hai đầu không tách xa nhau 2. đứt hoàn toàn - đứt ngang vật xốp - Hai đầu niệu đạo đứt rời xa nhau ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o tr íc ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o tr íc • Hái bÖnh: Hái bÖnh:  C¬ chÕ, hoµn c nh tai n¹nả C¬ chÕ, hoµn c nh tai n¹nả  Đau chãi TSM, ch y m¸u miÖng s¸o, bÝ ®¸iả Đau chãi TSM, ch y m¸u miÖng s¸o, bÝ ®¸iả • Th m kh¸m:ă Th m kh¸m:ă  M¸u tô TSM hinh c¸nh b mướ M¸u tô TSM hinh c¸nh b mướ  Ch y m¸u mi ng s¸oả ệ Ch y m¸u mi ng s¸oả ệ  ĐiÓm ®au chãi TSM ĐiÓm ®au chãi TSM  C u bàng quang ầ C u bàng quang ầ TriÖu chøng l©m sµng vµ chÈn ®o¸n Chấn th ơng niệu đạo tr ớc Chấn th ơng niệu đạo tr ớc Giập vật xốp đơn thuần Giập vật xốp đơn thuần Tụ máu TSM, không có ch y máu niệu đạo, đái dễ Tụ máu TSM, không có ch y máu niệu đạo, đái dễ đ đ ứt niệu đạo không hoàn toàn ứt niệu đạo không hoàn toàn Tụ máu TSM, có ch y máu niệu đạo Tụ máu TSM, có ch y máu niệu đạo Khám có cầu bàng quang Khám có cầu bàng quang đ đ ứt niệu đạo hoàn toàn ứt niệu đạo hoàn toàn Tụ máu n ớc tiểu lớn TSM Tụ máu n ớc tiểu lớn TSM c c h y máu niệu đạo nhiều h y máu niệu đạo nhiều Khám có bí đái, cầu bàng quang Khám có bí đái, cầu bàng quang Cỏc hỡnh thỏi lõm sng Chấn th ơng niệu đạo tr ớc Chấn th ơng niệu đạo tr ớc Chẩn đoán Chẩn đoán Cơ chế gây tai nạn triệu chứng lâm sàng Cơ chế gây tai nạn triệu chứng lâm sàng Chụp niệu đạo ng ợc dòng Chụp niệu đạo ng ợc dòng Thuốc c n quang tràn ra ngoàI niệu đạo Thuốc c n quang tràn ra ngoàI niệu đạo Thuốc c n quang đọng lại ở tầng sinh môn Thuốc c n quang đọng lại ở tầng sinh môn Soi niệu đạo chẩn đoán đứt hoàn toàn hay không hoàn Soi niệu đạo chẩn đoán đứt hoàn toàn hay không hoàn toàn toàn Không đ ợc thm dò bằng sonde niệu đạo, có thể gây tổn Không đ ợc thm dò bằng sonde niệu đạo, có thể gây tổn th ơng thêm v nhi m khu n th ơng thêm v nhi m khu n ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o tr íc ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o tr íc • BÝ ®¸i BÝ ®¸i • Viªn tÊy n íc tiÓu tÇng sinh m«n Viªn tÊy n íc tiÓu tÇng sinh m«n • Abces tÇng sinh m«n Abces tÇng sinh m«n • HÑp niÖu ®¹o HÑp niÖu ®¹o Diễn biến ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o tr íc ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o tr íc • X Quang hÑp niÖu ®¹o tr íc X Quang hÑp niÖu ®¹o tr íc Chấn th ơng niệu đạo tr ớc Chấn th ơng niệu đạo tr ớc 1. 1. đ đ ánh giá đúng tổn th ơng dựa trên TCLS: ánh giá đúng tổn th ơng dựa trên TCLS: Bệnh nhân có đái đ ợc không Bệnh nhân có đái đ ợc không Mức độ ch y máu niệu đạo Mức độ ch y máu niệu đạo Mức độ tụ máu tầng sinh môn Mức độ tụ máu tầng sinh môn Tinh trạng viêm tấy n ớc tiểu tầng sinh môn Tinh trạng viêm tấy n ớc tiểu tầng sinh môn 2. 2. Nguyên tắc xử trí: Nguyên tắc xử trí: Mở thông bàng quang khi có bí đái Mở thông bàng quang khi có bí đái Mổ lấy máu tụ cầm máu niệu đạo khi có Mổ lấy máu tụ cầm máu niệu đạo khi có máu tụ lớn tầng sinh môn máu tụ lớn tầng sinh môn Rạch mở rộng tầng sinh môn khi có viêm tấy Rạch mở rộng tầng sinh môn khi có viêm tấy n ớc tiểu tầng sinh môn n ớc tiểu tầng sinh môn Nguyên tắc điều trị [...]... hin t niu o sau Chy máu niệu đạo Bí đái Máu tụ quanh hậu môn Thm trực tràng Chấn thơng niệu đạo sau Chẩn đoán Chẩn đoán xác định BN vỡ xơng chậu, bí đái, rỉ máu miệng sáo đặt sonde niệu đạo Chụp niệu đạo bàng quang ngợc dòng Soi niệu đạo Chẩn đoán phân biệt Vỡ tuyến tiền liệt, đứt niệu đạo tuyến tiền liệt Vỡ bàng quang ngoài trong phúc mạc Chấn thơng niệu đạo sau Diễn biến - biến chứng... Chấn thơng niệu đạo sau Thái độ xử trí thơng tổn niệu đạo sau Trờng hợp đến sớm Không đợc cố đặt ống thông niệu đạo Bất động bệnh nhân trên ván cứng Không đợc chọc kim trên xơng mu khi có bí đái Mở thông bàng quang đơn thuần Mở thông bàng quang đặt ống thông niệu đạo Phục hồi lu thông niệu đạo ngay thi đầu Phục hồi lu thông niệu đạo thi hai điều trị di chứng hẹp niệu đạo sau Chấn thơng niệu. . .Chấn thơng niệu đạo trớc điều trị cụ thể 1 2 3 4 5 Bệnh nhân đái đợc Bệnh nhân không đái đợc Trờng hợp có máu tụ vùng tầng sinh môn lớn Trờng hợp đến muộn có viêm tấy nớc tiểu TSM Phẫu thuật phục hồi niệu đạo ngay thi đầu Khó phân định gia tổ chức niệu đạo lành - chấn thơng Ph thuc iu kin tng bnh vin Phẫu thuật phục hồi niệu đạo thi hai 7 iu tr di chng hp niệu đạo 6 Chấn thơng niệu đạo sau... chứng hẹp niệu đạo sau Chấn thơng niệu đạo sau Thái độ xử trí thơng tổn niệu đạo sau Trờng hợp đến muộn, tụ máu sau phúc mạc lan rộng viêm tấy nớc tiểu vùng tiểu khung Dẫn lu bàng quang Dẫn lu triệt để ổ máu tụ nớc tiểu vùng tiểu khung Kết hợp điều trị tích cực chống nhiễm trùng chống suy thận Phục hồi lu thông niệu đạo thi hai Chẩn đoán đIều trị chấn thơng bàng quang Ths Hoàng Long Bộ... niệu đạo sau Nguyên nhân - cơ chế Chấn thơng niệu đạo sau x quang vỡ xơng chậu Chấn thơng niệu đạo sau Phân loại tổn thơng GPB 1 V xng chu 10% - 20% 2 t niu o sau: Nđ màng 90% 3 Thng tn phi hp V bng quang trong ngoài phúc mạc Tn thng mch máu - thn kinh tiu khung đa chấn thơng Chấn thơng niệu đạo sau Biểu hiện lâm sàng Bệnh cnh chung của vỡ xơng chậu Sốc vừa nặng trong 75% trờng hợp Tụ máu... niệu đạo sau Diễn biến - biến chứng Bí đái Viêm tấy nớc tiểu vùng tiểu khung, hố ngồi trực tràng, nhiễm trùng nhiễm độc Hẹp niệu đạo sau Biến chứng muộn Viêm xơng kéo dài Rò nớc tiểu Suy thận Chấn thơng niệu đạo sau X quang hẹp niệu đạo sau Chấn thơng niệu đạo sau Nguyên tắc điều trị toàn thân Hồi sức chống sốc, chống suy hô hấp, tuần hoàn, bất động chi gã y, gim đau đánh giá đầy đủ thơng tổn phối... sonde niệu đạo dễ, ra ít nớc tiểu có máu Chấn thơng bàng quang Chn đoán xác định Du hiệu lâm sàng thờng kín đáo Thm khám cn lâm sng chẩn đoán chính xác vỡ BQ trong hay ngoài phúc mạc Chụp bụng không chuẩn bị, chụp khung chậu Chụp BQ có thuốc cn quang Chp UIV thy thoát thuốc không đều dới BQ hoặc vào trong ổ bụng Siêu âm cho thấy đờng vỡ BQ, mức độ tụ máu nớc tiểu quanh BQ trong phúc mạc Chấn. .. mức độ tụ máu nớc tiểu quanh BQ trong phúc mạc Chấn thơng bàng quang x quang v bng quang trong phúc mc Chấn thơng bàng quang Chẩn đoán phân biệt với đứt niệu đạo sau BN muốn đi tiểu, khám có cầu BQ đặt sonde niệu đạo không đợc, rút ra có máu Chụp niệu đạo bàng quang ngợc dòng Chẩn đoán vỡ bàng quang đến muộn Vỡ BQ ngoàI phúc mạc viêm tấy nớc tiểu lan rộng khoang Retzius Vỡ BQ trong phúc... học y Hà nội đại cơng Chấn thơng bàng quang trong 10 % vỡ xơng chậu, 10% - 15% CTBK Biểu hiện lâm sàng của chấn thơng bàng quang thờng bị che lấp Cần xử trí sớm chấn thơng bàng quang để tránh các biến chứng nặng viêm phúc mạc, viêm lan nớc tiểu, viêm xơng chậu các di chứng về tiểu tiện sinh dục Chấn thơng bàng quang Sinh lý bệnh học Chấn thơng bàng quang Nguyên nhân - cơ chế Chấn thơng bàng quang... quang ngoài phúc mạc 44% Vỡ bàng quang trong phúc mạc 48% đứt ngang cổ bàng quang - niệu đạo Tổn thơng kèm theo Tụ máu rộng sau dới phúc mạc đứt niệu đạo sau phối hợp 20% - 25% Rách âm đạo Tổn thơng tạng trong ổ bụng 10% - 15% Chấn thơng ngực 5 - 7% Chấn thơng bàng quang Triệu chứng lâm sàng Dấu hiệu toàn thân sốc chấn thơng 60 - 70% phát hiện các thơng tổn phối hợp Triệu chứng vỡ bàng quang đau . íc • Nguyªn nh©n - c¬ chÕ Nguyªn nh©n - c¬ chÕ Chấn th ơng niệu đạo tr ớc Chấn th ơng niệu đạo tr ớc Phân loại tổn th ơng GPB 1. đứt không hoàn toàn - Giập vỡ vật xốp, tụ máu tầng sinh môn - Niệu đạo. dòng Chụp niệu đạo ng ợc dòng Thuốc c n quang tràn ra ngoàI niệu đạo Thuốc c n quang tràn ra ngoàI niệu đạo Thuốc c n quang đọng lại ở tầng sinh môn Thuốc c n quang đọng lại ở tầng sinh môn Soi. sau ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o sau • Nguyªn nh©n - c¬ chÕ Nguyªn nh©n - c¬ chÕ ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o sau ChÊn th ¬ng niÖu ®¹o sau x x quang vì x ¬ng chËu quang vì x ¬ng chËu ChÊn th ¬ng niÖu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn đoán và điều trị chấn thương niệu đạo, Chuẩn đoán và điều trị chấn thương niệu đạo, Chuẩn đoán và điều trị chấn thương niệu đạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn