luận văn thạc sĩ Quản lý đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức phường ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

88 890 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2014, 10:55

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU1Chương 1: QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 71.1. Phường, Đảng bộ phường và đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức phường ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay71.2. Quan niệm, nội dung, phương thức, vai trò quản lý đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức phường ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay30Chương 2: QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 412.1. Thực trạng quản lý đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức phường ở thành phố Hà Nội (từ năm 2005 đến nay)412.2. Nguyên nhân và kinh nghiệm 53Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY583.1. Phương hướng tăng cường quản lý đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức phường ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay583.2. Những giải pháp chủ yếu để tăng cường quản lý đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức phường ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay61KẾT LUẬN81DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO83PHỤ LỤC88 mụC LụC Trang mở đầu 1 Chơng 1: quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay - những vấn đề luận và thực tiễn 7 1.1. Phờng, Đảng bộ phờng và đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay 7 1.2. Quan niệm, nội dung, phơng thức, vai trò quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay 30 Chơng 2: Quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội - thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm 41 2.1. Thực trạng quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội (từ năm 2005 đến nay) 41 2.2. Nguyên nhân và kinh nghiệm 53 Chơng 3: phơng hớng và những giải pháp chủ yếu để tăng cờng quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay 58 3.1. Phơng hớng tăng cờng quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay 58 3.2. Những giải pháp chủ yếu để tăng cờng quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay 61 kết luận 81 Danh mục tài liệu tham khảo 83 phụ lục 88 Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Quản đảng viên một nội dung quan trọng của công tác đảng viên. Làm tốt công tác quản đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng không chỉ nắm chắc diễn biến chất lợng, số lợng, cơ cấu đội ngũ đảng viên và từng cá nhân đảng viên mà đó cũng quá trình giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, tăng cờng mối liên hệ chặt chẽ giữa đảng viên với tổ chức đảng, kịp thời có những biện pháp công tác thích hợp để nâng cao chất lợng đội ngũ đảng viên. Chính vì vai trò quan trọng của công tác quản đảng viên nh vậy nên Đảng ta yêu cầu các tổ chức đảng phải thờng xuyên quản đảng viên xây dựng nền nếp quản chặt chẽ đảng viên, giúp cho Đảng nắm chắc đảng viên "không để một đảng viên nào đứng ngoài sự quản của tổ chức"; mỗi đảng viên phải "tự giác đặt mình trong sự quản của chi bộ" [18, tr.143]. t nc ta ang trong thi k tiếp tc y mnh ton din cụng cuc i mi, cú nhiu c hi tin lờn. Tuy nhiờn, nc ta ang ng trc nhiu thỏch thc ln, an xen nhau, tỏc ng tng hp v din bin phc tp, khụng th coi thng bt c thỏch thc no. Tỡnh hỡnh ú đòi hỏi cụng tỏc xõy dng Đảng nói chung, công tác xây dựng i ng ng viờn nói riêng phi đợc tăng cờng và cú nhng đổi mới cho phự hp vi c im, yờu cu v nhim v mi, trong đó phải chú trọng công tác quản đảng viên. Đại hội X của Đảng yêu cầu: đề cao trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ. Đảng viêncơng vị càng cao càng phải chấp hành sự quản của chi bộ [22, tr.299]. Đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội lực lợng đảng viên đang trực tiếp đi đầu thực hiện và lãnh đạo nhân dân Thủ đô thực hiện đờng lối, chủ trơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nớc. Đội ngũ đảng viên này đang đứng trớc những yêu cầu ngày càng cao về phẩm chất và năng lực, vừa chịu những tác động phức tạp nhiều mặt của môi trờng công tác, nên công tác quản đội ngũ đảng viên này càng phải đợc quan tâm. Trong thi gian qua, Thành uỷ, các quận uỷ và cỏc đng b phng thnh ph H Ni ó chú trọng đến công tác quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng. Nhiều nội dung, biện pháp quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng đợc triển khai thực hiện hoặc đợc đổi mới nh: tổ chức cho nhân dân phờng tham gia giám sát, quản đảng viên thông qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức nghiêm túc việc chi bộ giao nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ; thực hiện thành nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình trong đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng Do ú, ó gúp phn quan trọng nâng cao chất lợng đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng, phòng ngừa và hạn chế một bớc sự sai phạm của đội ngũ đảng viên này. Tuy nhiờn, so vi yờu cu v nhim v mi đối với đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng, công tác quản đội ngũ đảng viên này vẫn còn nhiều bất cập. Tình trạng đảng viên không gắn bó, tích cực hoạt động, và chi bộ không nắm đợc hoàn cảnh, t tởng, phẩm chất của đảng viên còn xảy ra không ít nơi, ngay cả đối với những đảng viên do môi trờng công tác cần đặc biệt quản lý, giám sát. Kết quả các ng b phng thnh ph H Ni cũn nhiu bt cp, cht lng i ng ng viờn ca cỏc ng b phng cũn bc l nhiu yu kộm, tn ti. Mt b phn ng viờn, trong ú cú c ng viờn cú chc cú quyn ó phai nht tng, mt sc chin u, hỏch dch, ca quyn, gia trng nh hng xu n uy tớn ca ng. Trớc yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, vic nghiờn cu, lm rừ cơ sở luận và thực tiễn của vn : Qun i ng ng viờn l cỏn b, cụng chc phng thnh ph H Ni trong giai on hin nay nhằm góp phần tăng cờng quản đội ngũ đảng viên này có ý nghĩa cấp thiết cả về luận và thực tiễn. 2.Tỡnh hỡnh nghiờn cu liên quan đến ti Quản ng viờn l mt ni dung quan trng ca cụng tỏc xõy dng ng, l vn thờng xuyên c ng ta quan tâm chỉ đạo thực hiện, bởi vậy đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị đề cập đến. Nhiều nhà khoa học và hoạt động thực tiễn cũng đã có những nghiờn cu về quản đảng viên các góc độ khác nhau, tiêu biểu nh: * Sách: + PTS Ngụ Kim Ngõn (ch biờn), (Nh xut b Chớnh tr quc gia, 1999): V nõng cao cht lng ng viờn trong s nghip i mi. + TS Ngc Ninh (ch biờn) (Nh xut bn Vn hoỏ dõn tc, 2003): Phỏt huy vai trũ i ng ng viờn l ngi ngh hu khu vc nụng thụn ng bng Bc b trong giai on hin nay. + PGS, TS Tụ Huy Ra v PGS, TS Trn Khc Vit (ng ch biờn) (Nh xut bn Chớnh tr quc gia, 2003): Lm ngi cng sn trong giai on hin nay. + PGS, TS Ngc Ninh (ch biờn) (Nh xut bn Chớnh tr quc gia, 2004): Nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca cỏc ng b phng Th ụ H Ni hin nay. * Các luận án, luận văn: + ng ỡnh Phỳ (1996): Nõng cao cht lng i ng ng viờn cỏc t chc c s ng Phng, xó ven ụ trong cụng cuc i mi hin nay - Lun ỏn Phú Tin S, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh. + Nguyn Vn Giang (2002): Nõng cao cht lng i ng ng viờn vựng cú ng bo cụng giỏo cỏc tnh ven bin ng bng Bc b trong giai on hin nay - Lun ỏn Tin s, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh. + Cao Th Thanh Võn (2002): Nõng cao cht lng i ng ng viờn nụng thụn ng bng Sụng Hng trong thi k y manh cụng nghip hoỏ - Lun ỏn Tin s, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh. + ng Th Minh Ho (2003): Nõng cao cht lng i ng ng viờn trong cỏc trng trung hc ph thụng H Ni trong giai on hin nay - Lun vn Thc s, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh. + Nguyn Hunh Long (2005): Nõng cao cht lng i ng ng viờn l giỏo viờn trong cỏc trng trung hc ph thụng Thnh Ph H Chớ Minh giai on hin nay - Lun vn Thc s, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh. + Nguyn Th Ngc Loan (2006): Cht lng i ng ng viờn l cỏn b chuyờn trỏch cỏc Phng thnh ph H Ni giai on hin nay - Lun vn Thc s, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh. + Trn Th Bớch Thu (2006): Xõy dng i ng cỏn b ch cht ca h thng chớnh tr cp Phng Qun Thanh Xuõn thnh ph H Ni giai on hin nay - Lun vn Thc s, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh. + Nguyễn Văn Doãn (2008): Quản đảng viên ngời công giáo các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay - Lun vn Thc s, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh. + Tôn Mạnh (2008): Công tác quản đảng viên đảng bộ các cơ quan dân chính đảng, tỉnh Nghệ an trong giai đoạn hiện nay - Lun vn Thc s, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh. Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn, những góc độ và mức độ khác nhau đã bàn đến vấn đề quản đảng viên. Một số công trình đã i sõu lun gii c s lun và thực tiễn quản đảng viên, ch ra phng hng v gii phỏp tăng cờng, đổi mới công tác quản đội ngũ đảng viên một địa bàn cụ thể. Tuy nhiờn, đến nay cha cú cụng trỡnh no i sõu nghiờn cu v quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội. 3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn * Mc ớch Gúp phn lm rừ c s lun v thc tin ca vn quản i ng ng viờn cán bộ, công chức phờng thnh ph H Ni giai on hin nay; t ú xut nhng gii phỏp khả thi để tăng cờng công tác quản đội ngũ đảng viên này trong giai on hin nay. * Nhim v - Lm rừ c im i ng ng viờn l cỏn b, công chức phng thnh ph H Ni. - Xây dựng quan nim, nội dung, phng thức quản i ng ng viờn l cỏn b,cụng chc phng thnh ph H Ni hin nay. - ỏnh gớá ỳng thc trng quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thnh ph H Ni t nm 2005 n nay; rỳt ra nguyờn nhõn, kinh nghim. - xut phng hng v nhng gii phỏp ch yu để tăng cờng quản i ng ng viờn l cỏn b, công chức phng th nh ph H Ni hin nay. 4. i tng, phạm vi nghiờn cu của luận văn * Đối tợng nghiên cứu ti nghiờn cu quản i ng ng viờn l cỏn b, cụng chc phng thnh ph H Ni. * Phạm vi nghiên cứu ti khảo sát công tác quản đội ngũ đảng viên cỏn b, cụng chc phng thnh ph H Ni c trong thi gian t 2005 n nay v xut phng hng, gii phỏp quản đảng viên l cỏn b, cụng chc phng H Ni t nay n nm 2015. 5. C s lun v phng phỏp nghiờn cu của luận văn * C s lun ti c nghiên cứu trờn c s lun ca ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh v quan im ca ng ta v xõy dng ng, xây dựng, quản đội ngũ đảng viên. Luận văn k tha kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trình khoa hc cú liờn quan ó c cụng b. * Phng phỏp nghiờn cu ti c nghiên cứu trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc-Lờnin, sử dụng kết hợp các phơng pháp tổng kết thc tin, lôgic - lch s, phõn tớch v tng hp, iu tra xó hi hc 6. Nhng úng gúp về khoa học ca luận văn - Gúp phn lm rừ thờm quan nim, nội dung, phng thức, bin phỏp quản đảng viên cỏn b, cụng chc phng thnh ph H Ni hin nay. - ỏnh giỏ ỳng thc trng v xut nhng gii phỏp cú tớnh kh thi để tăng cờng quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thnh ph H Ni trong giai on hin nay. 7. í ngha lun v thc tin ca lun vn Luận văn có thể l m ti liu tham khảo cho các cấp uỷ đảng Nội trong công tác quản đảng viên v l m ti liu tham khảo cho cụng tỏc nghiên cứu, học tập môn xây dựng Đảng. 8. Kt cu của luận văn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, ph lc, lun vn gm 3 chng, 6 tit. Chương 1 QUẢN ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG THÀNH PHỐ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. PHƯỜNG, ĐẢNG BỘ PHƯỜNGĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG THÀNH PHỐ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1.1. Vai trò và đặc điểm của phường thành phố Nội 1.1.1.1. Vai trò của phường thành phố Nội Nội thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nằm trung tâm đồng bằng sông Hồng, có vị trí từ 20 0 53’ đến 21 0 23’ vĩ độ Bắc từ 105 0 44’ đến 106 0 02’ kinh độ Đông. Nội tiếp giáp 5 tỉnh: phía Bắc giáp Thái Nguyên; phía Đông giáp Bắc Ninh, Hưng Yên; phía Tây giáp Vĩnh Phúc; phía Nam giáp T©y. Thành phố gồm 9 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên và 5 huyện ngoại thành: Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm. Nội trung tâm chính trị, văn hoá và địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. H¬n hai mươi năm đổi mới vµ phát triển, đi đúng định hướng và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, đưa sự nghiệp đổi mới của Nội đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, chuyển biến cơ bản trong đời sống xã hội. Với 920,97 km 2 , và khoảng 3.118.200 triệu dân số trong 9 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành. Toàn thành phố nội có 128 phường và 9 quận nội thành của Nội. phường cấp hành chính cơ sở nội thành - đặc biệt đối với phường của thủ đô Nội lại càng có vai trò quan trọng hơn trong việc lãnh đạo, phổ biến và tổ chức, quản lý, động viên quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các nhiệm vụ chính của địa phương… thông qua đó, để đưa được các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương đó vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường. Từ việc thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách… sẽ tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, vận động nhân dân làm tròn nghĩa vụ công dân đối với nhà nước. Vai trò của phường thủ đô Nội gắn liền với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng thủ đô, đó trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, giáo dục, y tế của cả nước đó nơi các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế đặt trụ sở và làm việc. Nơi đây diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vị trí, vai trò của phường Nội được Đảng ta, Thành ủy Nội nhất quán khẳng định, thể hiện trong các chủ trương và những việc làm cụ thể nhằm xây dựng phường Nội ngày càng vững mạnh. Ngay sau khi thủ đô được giải phóng (10-10-1954), việc quan tâm xây dựng cấp cơ sở Nội đã được thể hiện và thu được những thành quả đáng ghi nhận. Đến năm 1974, căn cứ vào tình hình thực tế, thành phố Nội kiện toàn lại một bước về tổ chức và xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấp cơ sở của nội thành. Từ 231 ban đại diện dân phố được sắp xếp lại thành 185 ban đại diện hành chính tiểu khu; quy mô mỗi tiểu khu từ 2.000 đến 5.000 dân. Năm 1978, Thành ủy Nội tiến hành thí điểm, lập ra ủy ban nhân dân tiểu khu, mỗi tiểu khu có khoảng 10.000 dân… Đi liền với quá trình đó, tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể cũng được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở nội thành. Đó chủ trương và phương hướng phát triển đóng đắn. Hiến pháp năm 1980 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định, đơn vị hành chính Nội chia thành ba cấp. Riêng nội thành, dưới thành phố cấp quận và dưới quận cấp phường. Quyết định số 94/HĐBT ng y 26-9-1981 cà ủa Hội đồng Bộ trưởng quy định: Phường đơn vị hành chính cơ sở nội thành, nội thị, tổ chức theo khu vực dân cư đường phố, có khoảng 7.000 đến 12.000 dân. Chức năng chủ yếu của bộ máy chính quyền cấp phường quản hành chính nhà nước, quản xã hội, quản và chăm lo phục vụ đời sống dân cư. Thực hiện quyết định nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Nội ra Quyết định số 1408/QĐUB ngày 15-4-1982 để hướng dẫn các phường hoạt động theo hình thức mới. Tiếp đến ngày 15-1-1986, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nội đã họp và quyết định: đi đ«i với việc quản hành chính về mặt nhà nước, quản xã hội, quản dân cư, chăm lo đời sống nhân dân, chính quyền phường phải quản các tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp (cả tập thể và cá nhân) về các mặt xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phân phối, chấp hành các chế độ, thể lệ tài chính, giá cả và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đất nước bước vào thực hiện đường lối đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thủ đô Nội cũng dần dần chuyển sang thực hiện cơ chế thị trường. Cấp phường lại có vai trò rất quan trọng trong điều kiện thực hiện cơ chế mới. Trên cơ sở các văn bản của Nhà nước và của Thủ đô đã ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố Nội ban hành Quy định số 3940/QĐUB ngày 25-8- 1990, về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền phường. Bản quy định gồm 20 điều, trong đó nêu rõ: Phường đơn vị hành chính cơ sở nội thành, nội thị, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Chính quyền phườngchức năng chủ yếu quản hành chính nhà nước, quản xã hội và chăm lo phục vụ đời sống dân cư [51, tr.9]. [...]... đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội Quản đảng viên quản con ngời Nội dung chủ yếu trong quản đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội bao gồm: Quản về t tởng chính trị T tởng chính trị đúng yêu cầu đầu tiên cần phải có ngời đảng viên Trở thành đảng viên của Đảng, có nghĩa trở thành ngời chiến tiên phong trong hoạt động chính trị của Đảng Vì... quản từng mối quan hệ cụ thể có thể có sự chuyển hoá Mỗi đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội đối tợng quản của cấp uỷ, tổ chức đảng nhng lại chủ thể năng động sáng tạo trong quá trình tự quản của bản thân 1.2.2 Nội dung, phơng thức quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay 1.2.2.1 Nội dung quản đội ngũ đảng viên. .. lớn đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội không nề khó khăn và sẵn sàng đón nghe những ý kiến phản hồi lại của quần chúng nhân dân một cách trực tiếp 1.2 Quan niệm, nội dung, PHNG THC, vai trò quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay 1.2.1 Quan nim v quản đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thnh ph Nội Quản lý. .. của đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nộicông tác quản đội ngũ đảng viên này Đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức các phờng thuộc nội thành cũ thờng có u điểm nổi bật trình độ mọi mặt, kinh nghiệm quản đô thị, phong cách làm việc ; nhng trong quản bộ phận đảng viên này cần chú ý quản quan hệ xã hội, nâng cao ý thức gần gũi phục vụ nhân dân Đội ngũ đảng viên. .. phờng của thành phố Nội Bớc chuyển biến này có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội hiện nay, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ này để hoàn thành nhiệm vụ chính trị đợc giao Đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội vừa phải đáp ứng yêu cầu của ngời đảng viên, vừa phải đáp ứng đợc yêu cầu của ngời cán bộ cơ sở Do đó,... triển đòi hỏi bức xúc, cấp bách mà mỗi đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội quan tâm Bằng trí tuệ tập thể, sự đoàn kết nhất trí, bằng quyết tâm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trớc cấp trên và nhân dân mà đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội đã có những sáng kiến, những thành quả không phải nhỏ Thứ t: đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức. .. của đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội tập trung vào những vai trò chính sau: Thứ nhất: đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội những ngời tiên phong trong phong trào của quần chúng, vừa ngời lãnh đạo, quản lý, đồng thời vừa ngời i u thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phờng Điều này đợc thể hiện rất rõ trong các công việc hàng ngày, nơi đội. .. ngũ đảng viên, tổ chức đảng và hệ thống chính trị phờng vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - Chủ thể quản lý: Quản đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội trách nhiệm của cấp uỷ đảng từ Thnh u đến cơ sở, trong đó thờng xuyên, trực tiếp đảng uỷ phờng và chi bộ c quan phng - Đối tợng quản lý: cỏc đảng viên cán bộ, công chức phờng Giữa chủ thể quản đối tợng quản. .. đoàn kết và chỉ đạo tổ chức thực hiện đợc Vì vậy, vai trò này có đợc phát huy hay không, phụ thuộc vào chất lợng của cả đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội Thứ ba: đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức phờng thành phố Nội vừa phải ngời lãnh đạo và tổ chức thực hiện cấp cơ sở, vừa ngời trực tiếp sản xuất, lao động tại gia đình, vì vậy, việc công và việc t của những... cao chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ Ngành xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ơng: Quản đảng viên một nội dung quan trọng trong công tác đảng viêncông tác xây dựng Đảng Thông qua quản đảng viên, các cấp uỷ và các tổ chức đảng nắm chắc đội ngũ đảng viên để có chủ trơng, biện pháp thích hợp, nâng cao chất lợng đảng viên, chất lợng tổ chức cơ sở đảng; góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ Quản lý đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức phường ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, luận văn thạc sĩ Quản lý đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức phường ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, luận văn thạc sĩ Quản lý đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức phường ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn