Báo cáo rà soát thực trạng pháp luật và thực tiễn quản lý Nhà nước về ngoại thương ở Việt nam

74 452 2

NHT Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,930 tài liệu

  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2014, 12:56

BỘ CÔNG THƯƠNG VỤ PHÁP CHẾ ***** BÁO CÁO SOÁT THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT THỰC TIỄN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên gia thực hiện: 1. PGS, TS Bùi Ngọc Sơn 2. TS Nguyễn Minh Hằng 3. TS Mai Ngọc Anh Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương Hà Nội - Tháng 5/2013 MỤC LỤC Trang Chương 1: ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH CHIẾN LƯỢC NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 4 I. Định hướng chính sách chiến lược ngoại thương từ năm 1986 đến nay 4 II. Nhận xét đánh giá 11 Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM 13 I. Thực trạng hệ thống pháp luật về quản xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 13 II. Thực trạng hệ thống pháp luật điều chỉnh xuất nhập khẩu dịch vụ 23 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM 39 I. Đánh giá thực trạng kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật quản xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 39 II. Đánh giá thực trạng kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật quản xuất khẩu nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam 49 Kết luận 52 Danh mục tài liệu tham khảo 53 PHỤ LỤC I: HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VỀ HÀNG HÓA 54 PHỤ LỤC II: DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VỀ DỊCH VỤ 67 PHỤ LỤC III: CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG 70 2 Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mạnh mẽ hiện nay, các quốc gia đều rất quan tâm đến việc thiết lập chính sách pháp luật ngoại thương phù hợp. Việt Nam, chính sách pháp luật ngoại thương phải phù hợp với các cam kết quốc tế phục vụ mục tiêu hội nhập. Mặt khác, đây cũng là công cụ để nhà nước kiểm soát, quản hoạt động ngoại thương một cách hiệu quả, tránh những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình hội nhập vào tiến trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Trong suốt thời gian qua, nhất là từ khi Việt nam gia nhập WTO, chúng ta đã có những quyết sách phù hợp về mặt chính sách pháp luật ngoại thương. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận rằng, hệ thống pháp luật ngoại thương của Việt nam hiện nay còn nhiều tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian sớm nhất. Mục tiêu của báo cáo này là trên cơ sở soát các chính sách pháp luật ngoại thương của Việt Nam, đánh giá những thành tựu đã đạt được, những điểm còn tồn tại, báo cáo đưa ra một số khuyến nghị mang tính định hướng trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật ngoại thương của Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu của báo cáo là các văn kiện của Đảng trong các kỳ đại hội khác nhau, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ các văn bản có liên quan, trong đó có nêu định hướng chính sách phát triển ngoại thương. Đối tượng nghiên cứu của báo cáo cũng là các văn bản luật dưới luật có liên quan đến hoạt động ngoại thương, từ xuất nhập khẩu hàng hóa đến xuất nhập khẩu dịch vụ. Về phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian, đối với chính sách ngoại thương, báo cáo nghiên cứu từ thời kỳ đổi mới (năm 1986) cho đến nay. Về thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động ngoại thương, báo cáo nghiên cứu hệ thống pháp luật thực định của Việt Nam. Các phụ lục trong báo cáo gồm các văn bản được cập nhật đến tháng 2/2013. Báo cáo được bố cục thành ba chương. Chương 1 chương 2 dành cho việc soát các chính sách, chiến lược ngoại thương cũng như soát hệ thống pháp luật thực định của Việt Nam điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa xuất nhập khẩu dịch vụ. Trong chương 3, chúng tôi sẽ đánh giá thực trạng pháp luật đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngoại thương của Việt Nam. 3 Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương Chương 1: ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH CHIẾN LƯỢC NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA I. Định hướng chính sách chiến lược ngoại thương từ năm 1986 đến nay 1. Giai đoạn 1986-1995: Công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế được Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng từ Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa VI) họp cuối năm 1986. Cùng với việc xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chính sách mới về ngoại thương được ban hành. Năm 1988, Việt Nam xóa bỏ chính sách độc quyền ngoại thương khẳng định tầm quan trọng của ngoại thương với sự phát triển kinh tế, chuyển sang mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập khẩu cho các đối tượng khác nhau trong nền kinh tế. Ngay từ những năm đầu thực hiện “đổi mới” “mở cửa, nghị quyết của Đại hội Đảng đã thể hiện “xuất khẩu là mũi nhọn có ý nghĩa quyết định đối với nhiều mục tiêu kinh tế trong 5 năm này (1986-1990), đồng thời cũng là khâu chủ yếu của toàn bộ các quan hệ kinh tế đối ngoại” 1 . Sự thay đổi về mặt chính sách của nhà nước trong lĩnh vực ngoại thương từ năm 1986 có thể kể đến như sau: - Khẳng định tầm quan trọng của ngoại thương trong các hoạt động đối ngoại đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. - Nhà nước chuyển các hoạt động ngoại thương từ cơ chế tập trung, bao cấp sang hạch toán kinh doanh. Xóa bỏ bao cấp bù lỗ cho kinh doanh xuất nhập khẩu. - Nhà nước mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp cho các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế. Sự độc quyền kinh doanh xuất nhập khẩu như trước đây không còn. Như vậy, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều có thể xuất nhập khẩu hàng hóa, đồng thời phải tự hạch toán lỗ lãi chứ không được sự bao cấp của nhà nước. - Thực hiện chính sách mở cửa, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ ngoại thương. Trong thời kỳ trước năm 1986, Việt Nam chỉ thực hiện hoạt động ngoại thương với các nước thuộc khối XHCN cũ. Từ năm 1986, Việt Nam mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại với nhiều các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả các quốc gia TBCN. 1 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm 1986-1990. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 4 Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương - Tăng cường sự quản thống nhất của nhà nước đối với mọi hoạt động ngoại thương bằng luật pháp chính sách. Hình thành hệ thống biện pháp, chính sách khuyến khích xuất khẩu. Quản nhập khẩu chủ yếu thông qua chính sách thuế; Giảm thiểu các biện pháp quản phi thuế quan như hạn ngạch, giấy phép xuất nhập khẩu Những thay đổi trong quản chính sách ngoại thương là những thay đổi lớn hết sức quan trọng, đã góp phần tích cực vào sự phát triển buôn bán của nước ta với nước ngoài, đặc biệt là với thị trường các nước phát triển. Nhờ thực hiện chính sách mở cửa, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, đến năm 1995, nước ta đã quan hệ buôn bán với hơn 100 nước lãnh thổ thuộc đủ các châu lục trên thế giới; đã ký Hiệp định hợp tác thương mại với EU; bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ (12/7/1995); gia nhập ASEAN (28/7/1995). Đó là những điều kiện thuận lợiü để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, mở rộng buôn bán hợp tác kinh tế với các nước các tổ chức kinh tế khu vực. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991-1995), sau khi tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng VI - Đại hội của Đổi Mới, của phát huy tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm xóa bỏ tư duy quản kinh tế cũ, Đại hội đã thông qua Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 trong đó quan điểm của Đảng về việc phát triển ngoại thương được Đại hội thông qua là “ (1)Phát huy lợi thế tương đối, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của sản xuất đời sống, hướng mạnh về xuất khẩu, thay thế nhập khẩu những mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu quả. (2) Mở rộng quan hệ kinh tế với tất cả các nước, các tổ chức quốc tế, các công ty tư nhân nước ngoài trên nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền, bình đẳng cùng có lợi. Phát huy tinh thần độc lập tự chủ, không ỷ lại vào bên ngoài, khai thác tối đa mọi lợi thế nguồn lực của đất nước là điều kiện cơ bản để mở rộng có hiệu quả kinh tế đối ngoại, bảo đảm cho nền kinh tế luôn luôn phát triển trong thế chủ động.” 2 Để thực hiện các quan điểm phát triển này, Đại hội cũng thông qua những định hướng chính sách lớn với các năm nội dung cơ bản là: “(1)Đa dạng hoá đa phương hoá quan hệ kinh tế với mọi quốc gia, mọi tổ chức kinh tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng cùng có lợi. Củng cố tăng cường vị trí các thị trường quen thuộc với các bạn hàng truyền thống, tích cực thâm nhập, tạo chỗ đứng các thị trường mới, phát triển các quan hệ mới; (2)Tăng nhanh kim ngạch cải tiến cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng các mặt hàng chế biến, giảm tỷ trọng các sản phẩm thô, 2 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần VII của Đảng: Thông qua "Chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, ngày 27-6-1991. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 5 Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương tạo một số mặt hàng có khối lượng lớn thị trường tương đối ổn định. áp dụng các chính sách tỷ giá thuế khuyến khích mạnh mẽ xuất khẩu; (3) Chính sách nhập khẩu phải phục vụ có hiệu quả cho phát triển sản xuất đổi mới công nghệ, thúc đẩy nâng cao chất lượng sức cạnh tranh của hàng hoá, đáp ứng nhu cầu cần thiết về đời sống; (4)Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản xuất, nhập khẩu quản ngoại tệ; (5) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quyền hạn thành viên của nước ta trong các tổ chức quốc tế; gia nhập các tổ chức hiệp hội kinh tế quốc tế khác khi cần thiết có điều kiện.” 3 Như vậy, chiến lược ngoại thương trong giai đoạn này là: - Phát huy lợi thế tương đối của Việt Nam để có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế - Đẩy mạnh xuất khẩu, thay thế nhập khẩu bằng những mặt hàng sản xuất trong nước - Củng cố các thị trường cũ, khai thác các thị trường mới tiềm năng - Tăng các mặt hàng chế biến, giảm tỷ trọng các sản phẩm thô xuất khẩu Những chiến lược xuất khẩu nói trên của Việt Nam đã tạo ra những kết quả rất lớn. Trong Báo cáo tổng kết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã nêu: “(1)Trong 5 năm (1991 - 1995) tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỷ USD (kế hoạch là 12 - 15 tỷ USD), bảo đảm nhập các loại vật tư, thiết bị hàng hoá đáp ứng nhu cầu của sản xuất đời sống, góp phần cải thiện cán cân thanh toán thương mại. Tổng kim ngạch nhập khẩu trên 21 tỷ USD, kể cả phần nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tỷ trọng nhập khẩu vật tư, thiết bị tăng lên, đáp ứng được nhu cầu phát triển; (2) Quan hệ mậu dịch đã mở rộng với trên 100 nước tiếp cận nhiều thị trường mới; (3)Nhà nước đã mở rộng quyền xuất, nhập khẩu cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, ban hành một số chính sách khuyến khích xuất khẩu ” 4 . 2. Giai đoạn 1996-2006 Tiếp nối cho sự đúng đắn của các chính sách chiến lược được đề ra giai đoạn trước, trong giai đoạn này, Đảng Nhà nước tiếp tục khẳng định chính sách mở cửa tăng cường hoạt động ngoại thương cũng như khẳng định tầm quan trọng của ngoại thương trong xu thế hội nhập. 3 Chương II Phần 4 Các chính sách giải pháp về vốn kinh tế đối ngoại, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần VII của Đảng: Thông qua "Chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, ngày 27-6- 1991. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 4 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng: Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 – 2000. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 6 Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương Trong Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ 1996-2000, Đại hội đã nhất trí tiếp tục thực hiện những định hướng chiến lược lớn 10 năm 1991-2000 cùng với đó đưa ra những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 1996-2000 trong đó ngoài những mục tiêu phải hoàn thành về xuất khẩu, nhập khẩu, hướng đi lớn của ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn này là “(1) Củng cố vị trí các thị trường quen thuộc, khôi phục quan hệ với thị trường truyền thống, tìm thị trường bạn hàng mới, giảm sự tập trung quá mức vào một vài thị trường. Tạo một số thị trường bạn hàng lâu dài về những mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu, giảm xuất, nhập qua thị trường trung gian. Thực hiện nhất quán các chính sách khuyến khích xuất khẩu, bao gồm cả việc bảo hiểm về giá cho hàng xuất khẩu, điều tiết tỷ giá hối đoái hợp lý, có lợi cho xuất khẩu.(2) Tiếp theo việc gia nhập ASEAN chuẩn bị cho việc tham gia Khối mậu dịch tự do (AFTA), cần xúc tiến việc tham gia Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), từng bước tham gia các hoạt động của Hệ thống toàn cầu về ưu đãi thương mại với các nước đang phát triển (GSTP), áp dụng các chuẩn mực thương mại quốc tế lựa chọn tham gia một số hiệp hội xuất khẩu quốc tế về từng mặt hàng xuất khẩu.” Tiếp nối những thành công từ định hướng xuyên suốt trên, Đại hội đại biểu lần thứ IX đã khẳng định phương hướng phát triển của ngành ngoại thương trong 5 năm tiếp theo (2001-2005): đó là hướng các nguồn lực của nền kinh tế đến xuất khẩu, nhập khẩu có định hướng, bảo hộ có lựa chọn; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Việt Nam thông qua tiến hành gia nhập các tổ chức quốc tế song phương đa phương trong đó quan trọng nhất là gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) 5 . Chỉ thị số 22/2000/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược xuất – nhập khẩu hàng hóa dịch vụ thời kỳ 2001 – 2010, đã xác định: tiếp tục chủ trương dành ưu tiên cao nhất cho xuất khẩu, tăng tốc xuất khẩu trên mọi lĩnh vực; tạo nguồn hàng có chất lượng, có giá trị gia tăng sức cạnh tranh cao để xuất khẩu; góp phần giải quyết việc làm cho xã hội, tạo nguồn dự trữ ngoại tệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xuất khẩu hàng hóa dịch vụ thời kỳ 2001 – 2010 phải đạt mức tăng trưởng bình quân từ 15%/năm trở lên. Phấn đấu cân bằng cán cân thương mại vào những năm 2009 – 2010 xuất siêu thời kỳ sau năm 2010. Cơ cấu xuất khẩu phải chuyển dịch mạnh theo hướng gia tăng các sản phẩm chế biến chế tạo, chú trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ chất xám cao, bên cạnh đó phải quan tâm khai thác mặt hàng chủ yếu sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ, sử 5 Mục 4 Chương IV: Chiến lược phát triển kinh tế 2001-2010. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. 7 Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương dụng nhiều lao động. Chú trọng nâng cao giá trị gia công chất lượng từng sản phẩm xuất khẩu, giảm xuất khẩu hàng chế biến thô, tăng tỉ trọng hàng chế biến sâu bằng công nghệ mới trong kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu cả thời kỳ 2001 -2010 được duy trì mức tăng trưởng bình quân 14%/năm. Chú trọng nhập khẩu công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản công nghiệp nhẹ, đồng thời, phải gắn với việc phát triển, sử dụng các công nghệ được sản xuất trong nước. Hạn chế nhập khẩu các sản phẩm, công nghệ trong nước đã sản xuất được. Tăng cường tiếp cận các thị trường cung ứng công nghệ nguồn có khả năng đầu tư hiệu quả, như Tây Âu, Mỹ, Nhật… Như vậy, so với giai đoạn trước, trong giai đoạn 1995-2005, chính sách ngoại thương Việt Nam là tăng cường khuyến khích xuất khẩu nhưng phải đảm bảo cân bằng cán cân thương mại, đặc biệt là phải thực hiện các biện pháp, chính sách tuân theo chuẩn mực quốc tế nhằm phục vụ cho các mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Các chiến lược ngoại thương được nhấn mạnh trong giai đoạn này bao gồm: chú trọng sản xuất các mặt hàng sử dụng nhiều nguyên liệu trong nước, sử dụng nhiều lao động để xuất khẩu, từ đó khai thác lợi thế cạnh tranh; nhập khẩu các máy móc có trình độ công nghệ tiên tiến hiện đại phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Sau 5 năm thực hiện chiến lược phát triển xuất khẩu 2001-2010, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn. Việt Nam có kinh tế tăng trưởng cao trong giai đoạn 2001 -2007 (tăng trưởng bình quân 7,75%/năm tính theo giá cố định 1994), kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, đầu tư tăng cao… đã tạo cơ sở tăng cường quy mô xuất khẩu sản phẩm tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị công nghệ. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là việc ký kết Hiệp định thương mại Việt – Mỹ (BTA), gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), tham gia các khu vực thương mại tự do (FTA)… đã mở ra những thời cơ, thuận lợi lớn về môi trường kinh doanh quốc tế cho phát triển thị trường xuất khẩu, phát triển hoạt động xuất khẩu hàng hóa của nước ta. 3. Giai đoạn từ 2006 đến nay Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ của ngành ngoại thương trong kế hoạch 5 năm 2006-2010. Đó là: “(1)Tận dụng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động khẩn trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ quản lý, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của 8 Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương sản phẩm dịch vụ Việt Nam tại thị trường trong nước trên thế giới. Đẩy nhanh xuất khẩu, chủ động về nhập khẩu, kiềm chế thu hẹp dần nhập siêu Phấn đấu đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm tới lên hơn hai lần 5 năm trước;(2) Thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng Nhà nước; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế sâu hơn đầy đủ hơn với khu vực thế giới Chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm thực hiện các cam kết khi nước ta gia nhập WTO.” cuối cùng, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mang tính dài hạn nhằm phát huy nội lực, thay đổi cơ chế quản lý, hỗ trợ việc hội nhập sâu rộng là “(3) Tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật bảo đảm lợi ích quốc gia phù hợp với các quy định, thông lệ quốc tế ” Để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới, nhất là chuẩn bị gia nhập WTO, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 156/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 phê duyệt Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 – 2010, với mục tiêu tổng quát: phát triển xuất khẩu với tốc độ cao bền vững. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ chất xám cao, giảm dần tỉ trọng hàng xuất khẩu thô. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bình quân 17,5%/năm, đến năm 2010 đạt khoảng 72,5 tỉ USD. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ bình quân 16,3%/năm, đến năm 2010 đạt khoảng 12 tỉ USD. Xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm thủy sản chiếm 13,7%, nhóm nhiên liệu - khoáng sản chiếm khoảng 9,6%, nhóm hàng công nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 54% nhóm hàng hóa khác chiếm 22,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Thị trường Châu Á chiếm khoảng 45%, Châu Âu chiếm khoảng 23%, Châu Mỹ chiếm khoảng khoảng 24%, Châu Đại Dương chiếm khoảng 5% thị trường khác chiếm khoảng 3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào năm 2010. Kiềm chế mức nhập siêu hợp lý, thông qua thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa dịch vụ, phát triển sản xuất các sản phẩm có lợi thế so sánh để bảo đảm nhu cầu trong nước, tiến tới cân bằng xuất khẩu – nhập khẩu vào những năm đầu sau năm 2010. Chiến lược xuất khẩu giai đoạn 2005 - 2010 còn nêu lên các vấn đề về cơ sở hạ tầng, về qui hoạch sản xuất thị trường xuất khẩu như sau: - Chú trọng nâng cao giá trị gia công chất lượng từng sản phẩm xuất khẩu; giảm xuất khẩu hàng chế biến thô, tăng tỷ trọng hàng chế biến sâu bằng công nghệ mới; giảm gia công, đẩy mạnh sản xuất hàng XK sử dụng nguyên, vật liệu chất lượng cao trong nước với công nghệ mới; cải thiện cơ sở hạ tầng cơ sở nuôi, trồng, sử dụng các loại giống cây, con có sản lượng, chất lượng cao công nghệ chế biến thích hợp đi đôi với các biện pháp bảo vệ môi trường. 9 Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương - Phải có qui hoạch vùng nguyên liệu cho từng nhóm sản phẩm; quy trình quản sản xuất phải được tổ chức lại một cách khoa học tiết kiệm nhất; từng bước xây dựng tiêu chuẩn chất lượng quốc gia cho các loại hàng hóa xuất khẩu với nhãn hiệu “sản xuất tại Việt Nam”. - Sản phẩm xuất khẩu phải đáp ứng được những yêu cầu đa dạng của thị trường thế giới, đặc biệt là yêu cầu về chất lượng, mẫu mã hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa phải hình thành được thị trường chính, chủ lực tập trung khả năng mở rộng các thị trường này, đồng thời chủ động mở rộng sang các thị trường khác theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ buôn bán; phải có đối sách cụ thể với từng thị trường từng bước giảm dần việc xuất khẩu qua các thị trường trung gian. Định hướng chung là tận dụng mọi khả năng để duy trì tỷ trọng xuất khẩu hợp vào các thị trường đã có Châu Á, đặc biệt là thị trường Nhật, đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu trực tiếp vào các thị trường sức mua lớn như Mỹ, Tâu Âu, thâm nhập, tăng dần tỷ trọng XK vào các thị trường Đông Âu, Nga khu vực Châu Mỹ, Châu Phi. - Giảm nhập siêu cân bằng cán cân thương mại. Giai đoạn 2006-nay là giai đoạn Việt Nam hội nhập kinh tế sâu rộng với sự kiện quan trọng là Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Vì thế, tiếp nối các chính sách chiến lược ngoại thương của những giai đoạn trước, trong giai đoạn này, chúng ta có định hướng là tiếp tục khai thác lợi thế tương đối của Việt Nam, cộng với những cơ hội của hội nhập để khai thác tối đa các thị trường xuất khẩu, phát triển các thị trường mới. Đặc biệt, việc gia nhập WTO cũng đòi hỏi các chính sách ngoại thương cũng như các công cụ, biện pháp được áp dụng phải phù hợp với những quy định của WTO những cam kết của Việt Nam. Vì vậy, một trong các chức năng của chính sách ngoại thươngthực hiện các cam kết hội nhập của Việt Nam. Ngoài ra, một định hướng quan trọng của chính sách ngoại thương, đó là xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ chất xám cao, giảm dần tỉ trọng hàng xuất khẩu thô. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2011-2015 là: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Nhiệm vụ của 10 [...]... thực hiện Các văn bản pháp đã tạo ra khuôn khổ pháp khá toàn diện điều chỉnh cả các tổ chức tín dụng hoạt động của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam tạo ra cơ sở pháp vững chắc cho các tổ chức tín dụng hoạt động trong môi trường cạnh tranh 2.1 Quy định vềquan quản nhà nước Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản nhà nước về tổ chức, hoạt động... nghiên cứu, dự báo chiến lược về đối ngoại nói chung ngoại thương nói riêng một cách bài bản 12 Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM I Tổng quan hệ thống pháp luật về quản xuất nhập... định Thông tư, thông tư liên tịch quy định các nội dung liên quan như như Nghị định về quản, cung cấp sử dụng dịch vụ internet, thông tư liên tịch hướng dẫn cấp phép, đăng thực hiện quảng cáo trên báo, mạng thông tin máy tính… 1.2 Quy định về quản nhà nước và cơ quan quản Việc quản trong lĩnh vực viễn thông thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin Truyền thông, theo đó Bộ Thông tin và. .. (2006), Luật Khoa học Công nghệ (2000) một số pháp lệnh (Pháp lệnh An toàn kiểm tra bức xạ…) hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Về các tiêu chuẩn liên quan đến kiểm dịch động vật, thực vật kiểm tra y tế biên giới, pháp luật Việt Nam có các văn bản như Luật Thủy sản (2004), Pháp lệnh Thú y (2004), Luật An toàn thực phẩm (2010), Pháp lệnh Bảo vệ kiểm dịch thực vật (2001), Luật Phòng... một khuôn khổ pháp hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay Thực tế hiện nay, hoạt động quản xuất nhập khẩu hàng hóa được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối lớn nhằm đưa ra các biện pháp quản các khía cạnh của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, bao gồm các biện pháp quản hoạt động thương mại của thương nhân, các biện pháp quản về xuất xứ hàng hóa diện mặt hàng... Luật ngân hàng nhà nước; - Luật các tổ chức tín dụng; - Các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi thi hành Trong những năm qua, hệ thống pháp trong lĩnh vực ngân hàng đã dần dẫn được cải thiện, một bước tiến quan trọng năm 1990 Pháp lệnh ngân hàng nhà nước Việt Nam Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng công ty tài chính Sau đó năm 1997 Luật Ngân hàng nước Việt Nam Luật các tổ chức... biện pháp an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa, kiểm dịch động vật, thực vật kiểm tra y tế biên giới, các biện pháp kiểm soát về quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại… Về các tiêu chuẩn liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa, pháp luật Việt Nam có các Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kĩ thuật (2007), Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (2007), Luật Sở hữu... thống pháp luật Việt Nam, dịch vụ phân phối tạo nên nhóm hành vi cơ bản và là đối tượng cơ bản của các quy định pháp luật về phân phối Dịch vụ phân phối bao gồm các dịch vụ bán buôn, bán lẻ, đại mua bán hàng hoá nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Namquản nhà nước trong dịch vụ phân phối là Bộ Công Thương Các công cụ được sử dụng để quản bao... trường trong nước II Nhận xét đánh giá Như vậy, xét về từng thời kỳ, trước năm 1986 chúng ta thực hiện chủ trương Nhà nước độc quyền ngoại thương Từ 1986 đến 1996 chúng ta thực hiện chủ trương Nhà nước thống nhất quản ngoại thương, từng bước trao quyền kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp sản xuất thuộc các thành phần kinh tế tiếp đó là các doanh nghiệp thương mại Nhà nước Từ... ban hành, hai luật này đã tạo ra sân chơi bình đẳng cho các tổ chức tín dụng tạo sự ổn định phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên do quá trình phát triển hội nhập kinh tế quốc tế hai luật này cũng đã bộc lộ những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện đối cũng như thiếu cơ sở pháp trong việc quản lý, giám sát của Ngân hàng nhà nước Do vậy, Luật Ngân hàng nhà nước, Luật các tổ chức . BỘ CÔNG THƯƠNG VỤ PHÁP CHẾ ***** BÁO CÁO RÀ SOÁT THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGOẠI THƯƠNG Ở VIỆT NAM Chuyên gia thực hiện: 1. PGS, TS Bùi Ngọc. GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM 39 I. Đánh giá thực trạng và kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật quản. XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM 13 I. Thực trạng hệ thống pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 13 II. Thực trạng hệ thống pháp luật điều chỉnh xuất nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo rà soát thực trạng pháp luật và thực tiễn quản lý Nhà nước về ngoại thương ở Việt nam, Báo cáo rà soát thực trạng pháp luật và thực tiễn quản lý Nhà nước về ngoại thương ở Việt nam, Báo cáo rà soát thực trạng pháp luật và thực tiễn quản lý Nhà nước về ngoại thương ở Việt nam, Chương trình Thương hiệu quốc gia là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn, nhằm xây dựng, quảng bá tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước, theo đó, doanh nghiệp tham gia chươn, 2 Quy định về hình thức pháp lý và loại hình hoạt động của Tổ chức tín dụng, Dịch vụ phân phối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay