So sánh các hình thức kiểm toán

2 3,493 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2014, 16:04

Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán nội bộ Kiểm toán độc lập Khái niệm Là hệ thống bộ máy chuyên môn của nhà nước thực hiện chức năng kiểm toán tài sản công Là bộ máy thực hiện chức năng kiểm toán trong phạm vi đơn vị, phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ đơn vị Là các tổ chức kinh doanh dịch vụ và tư vấn theo yêu cầu của khách hàng Bộ máy tổ chức Trong quan hệ với bộ máy nhà nước: - Có thể độc lập với hệ thống lập pháp và hành pháp. - Trực thuộc một phía hành pháp hoặc lập pháp. Hai mô hình cơ bản: - Hội đồng hay bộ phận kiểm toán nội bộ. - Giám định viên kế toán. Hai mô hình cơ bản: - Văn phòng kiểm toán tư. - Công ty kiểm toán. Khách thể kiểm toán Bao gồm tất cả các đơn vị, cá nhân có sử dụng NSNN như: Các DNNN, các dự án công trình do Ngân sách đầu tư Bao gồm các bộ phận cấu thành trong đơn vị; các hoạt động, chương trình, dự án cụ thể trong đơn vị; các cá nhân trong đơn vị. Bao gồm: - Khách thể bắt buộc: DN có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức có hoạt động tín dụng, ngân hàng, quỹ hỗ trợ phát triển v…v - Khách thể tự nguyện: Các DN và xí nghiệp tư; chương trình, dự án có nguồn kinh phí từ bên ngoài NSNN v…v. Lĩnh vực kiểm toán Chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán tuân thủ Chủ yếu là kiểm toán hoạt động Chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính Tính chất pháp lý Có tính pháp lý cao nhất, phục vụ mục tiêu quản lý vĩ mô. Là hình thức kiểm toán không thu phí Phục vụ cho hoạt động quản trị nội bộ doanh nghiệp. Là hình thức kiểm toán không thu phí Có tính pháp lý cao và sử dụng rộng rãi. Là hình thức kiểm toán có thu phí
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh các hình thức kiểm toán, So sánh các hình thức kiểm toán, So sánh các hình thức kiểm toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay