Đồ An tốt nghiệp: Thiết kế Chung cư Hoàng Gia Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Mình

288 786 2
  • Loading ...
1/288 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2014, 11:05

HUTECH Lời cảm ơn Mọi quá trình lao động, học hỏi, nghiên cứu đều cuối cùng dẫn đến tổng kết nhằm đánh giá lại những điều đã tiếp thu, cũng như những thành quả đã đạt được . Đố án tốt nghiệp có thể xem như bài tổng kết quan trọng nhất đời sinh viên, nhằm đánh giá lại những kiến thức đã tiếp thu được trong quá trình học tập trau dồi kiến thức . Đồ án còn là những bài học kinh nghiệm quý giá mà thầy cô đã gửi gắm và truyền dạy trong quá trình thực hiện, rồi mai đây nó sẽ trở thành hành trang quý giá trong suốt quá trình học tập và công tác của em sau này . Do khối lượng công việc thực hiện tương đối lớn, thời gian thực hiện và trình độ cá nhân hữu hạn nên bài làm không tránh khỏi sai sót và một số điều còn xa rời thực tế . Em mong được sự lượng thứ và rất vui mừng tiếp thu sự chỉ dạy, góp ý của quý thầy cô và bạn bè . Em xin chân thành cảm ơn và luôn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, chỉ dạy tận tình của cô Trần Thạch Linh– Giáo viên hướng dẫnï, là những người đã tạo điều kiện cho em hoàn tất tốt đồ án này. Em xin cảm ơn tất cả bạn bè đã gắn bó cùng học tập và giúp đỡ em trong trong quá trình thực hiện đồ án cũng như trong suốt thời sinh viên . Và hơn cả đối với em, đó chính là gia đình , đa õluôn là điểm tựa và là động lực lớn nhất của em để giúp em hoàn thành tốt đồ án này . Tp Hồ Chí Minh ngày 23/05/2011. Sinh viên thực hiện. Lê Thò Kim Anh HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Cơng trình: Chung Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh MỤC LỤC Trang PHẦN A TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 1 1.1. Mở đầu 1 1.2. Đòa điểm xây dựng 1 1.3. Đặc điểm khí hậu tại Tp. HCM 1 1.4. Giải pháp mặt bằng 2 1.5. Các giải pháp kỹ thuật 3 PHẦN B TÍNH TOÁN KẾT CẤU 4 CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN HỆ CHỊU LỰC CHÍNH CHO CÔNG TRÌNH 5 1.1. Những đặc điểm cơ bản của nhà cao tầng 5 1.2. Hệ chòu lực chính của nhà cao tầng 5 1.3. So sánh lựa chọn phương án kết cấu 6 1.4. Qui phạm tải trọng được sử dụng trong tính toán 7 CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TẦNG ĐIỂN HÌNH 8 2.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 8 2.2. Xác đònh tải trọng tác dụng lên sàn 13 2.3. Tính toán các ô bản sàn 15 2.4. Tính toán kiểm tra độ võng 20 2.5. Bố trí cốt thép sàn tầng điển hình 28 CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN CẦU THANG TRỆT ĐẾN SÂN THƯNG 29 3.1. Cấu tạo cầu thang trệt 29 3.2. Xác đònh tải trọng tác dụng lên cầu thang 30 3.3. Tính toán các bộ phận cầu thang 32 3.4. Cấu tạo cầu thang lầu 1 đến sân thượng 46 3.5. Xác đònh tải trọng tác dụng lên cầu thang 46 3.6. Tính toán các bộ phận cầu thang 49 3.7. Bố trí cốt thép cầu thang 62 CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 46 HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Cơng trình: Chung Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh 4.1. Công năng và kích thước hồ nước mái 63 4.2. Tính toán các cấu kiện của hồ nước mái 64 4.3. Tính toán kiểm tra võng 99 4.4. Bố trí cốt thép hồ nước mái 106 CHƯƠNG 5 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC KHUNG KHÔNG GIAN TÍNH TOÁN CỐT THÉP KHUNG TRỤC 8 107 5.1. Trình tự tính toán 107 5.2. Hệ chòu lực chính của công trình 110 5.3. Xác đònh giá trò tải trọng tác động lên công trình 90 5.4. Xác đònh nội lực công trình (khung không gian) 93 5.5. Tính toán cốt thép cho cột khung trục 8 94 5.6. Tính toán cốt thép cho dầm khung trục8 113 5.7. Bố trí cốt thép khung trục 8 146 PHẦN C TÍNH TOÁN CÁC PHƯƠNG ÁN MÓNG 147 CHƯƠNG 6 SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 148 6.1. Giới thiệu công trình 148 6.2. Cấu tạo đòa chất công trình 6.3. Phân tích lựa chọn phương án móng 154 6.4. Cơ sở tính toán 156 6.5. Thiết kế phương án móng cọc khoan nhồi 156 6.6. Thiết kế phương án móng cọc khoan nhồi 155 6.6. Thiết kế phương án móng cọc ép 191 6.9. Kết luận lựa chọn phương án 229 Tài liệu tham khảo 230 Mục lục HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Cơng trình: Chung Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Công trình: Chung Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh Trang 1 KẾT QUẢ NỘI LỰC KHUNG TRỤC 8 1. Tổ hợp tải trọng COMBO CASE SCALE COMB O TYPE CASE TYPE F ACTOR COMB1 ADD TT Combo 1 0 HT1 Static 1 0 COMB2 ADD TT Combo 1 0 GIOX Static 1 0 COMB3 ADD TT Combo 1 0 GIOXX Static 1 0 COMB4 ADD TT Combo 1 0 GIOY Static 1 0 COMB5 ADD TT Combo 1 0 GIOYY Static 1 0 COMB6 ADD TT Combo 1 0 HT1 Static 0 0.9 GIOX Static 0 0.9 COMB7 ADD TT Combo 1 0 HT1 Static 0 0.9 GIOXX Static 0 0.9 COMB8 ADD TT Combo 1 0 HT1 Static 0 0.9 GIOY Static 0 0.9 COMB9 ADD TT Combo 1 0 HT1 Static 0 0.9 GIOYY Static 0 0.9 2. Kết quả nội lực cột STOR Y COLUM N LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 ST C19 COMB1 0 -211.45 -12.89 79.93 -0.013 123.952 -21.02 1.4 -206.35 -12.89 79.93 -0.013 12.046 -2.979 2.8 -201.25 -12.89 79.93 -0.013 -99.859 15.062 ST C19 COMB2 0 -164.66 -4.31 59.43 0.001 92.118 -6.724 1.4 -159.56 -4.31 59.43 0.001 8.914 -0.686 2.8 -154.46 -4.31 59.43 0.001 -74.291 5.352 ST C19 COMB3 0 -170.27 -15.51 60.28 0.001 93.391 -25.622 1.4 -165.17 -15.51 60.28 0.001 8.998 -3.906 2.8 -160.08 -15.51 60.28 0.001 -75.396 17.81 ST C19 COMB4 HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Công trình: Chung Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh Trang 2 0 -167.83 -12.05 72.64 0 112.453 -19.795 1.4 -162.74 -12.05 72.64 0 10.759 -2.922 2.8 -157.64 -12.05 72.64 0 -90.935 13.951 ST C19 COMB5 0 -167.09 -7.77 47.07 0.002 73.056 -12.551 1.4 -162 -7.77 47.07 0.002 7.152 -1.67 2.8 -156.9 -7.77 47.07 0.002 -58.751 9.211 ST C19 COMB6 0 -204.52 -7.55 77.54 -0.012 120.259 -12.031 1.4 -199.42 -7.55 77.54 -0.012 11.699 -1.462 2.8 -194.33 -7.55 77.54 -0.012 -96.86 9.108 ST C19 COMB7 0 -209.58 -17.63 78.31 -0.012 121.405 -29.039 1.4 -204.48 -17.63 78.31 -0.012 11.775 -4.359 2.8 -199.38 -17.63 78.31 -0.012 -97.855 20.321 ST C19 COMB8 0 -207.38 -14.52 89.43 -0.012 138.561 -23.795 1.4 -202.28 -14.52 89.43 -0.012 13.36 -3.474 2.8 -197.19 -14.52 89.43 -0.012 -111.84 16.847 ST C19 COMB9 0 -206.72 -10.66 66.42 -0.011 103.104 -17.275 1.4 -201.62 -10.66 66.42 -0.011 10.114 -2.347 2.8 -196.52 -10.66 66.42 -0.011 -82.875 12.581 LAU 8 C19 COMB1 0 -432.4 -10.6 58.24 -0.007 104.762 -18.741 1.4 -427.3 -10.6 58.24 -0.007 23.227 -3.902 2.8 -422.2 -10.6 58.24 -0.007 -58.309 10.937 LAU 8 C19 COMB2 0 -339.24 -0.54 43.44 0.001 78.14 -1.311 1.4 -334.15 -0.54 43.44 0.001 17.322 -0.55 2.8 -329.05 -0.54 43.44 0.001 -43.497 0.211 LAU 8 C19 COMB3 0 -344.93 -15.81 44 0.001 79.144 -27.594 1.4 -339.83 -15.81 44 0.001 17.549 -5.465 2.8 -334.74 -15.81 44 0.001 -44.045 16.663 LAU 8 C19 COMB4 0 -347.9 -10.18 60.14 0 105.799 -18.001 1.4 -342.8 -10.18 60.14 0 21.6 -3.751 2.8 -337.7 -10.18 60.14 0 -62.6 10.498 LAU 8 C19 COMB5 0 -336.28 -6.17 27.3 0.002 51.485 -10.904 1.4 -331.18 -6.17 27.3 0.002 13.271 -2.264 2.8 -326.08 -6.17 27.3 0.002 -24.942 6.376 LAU 8 C19 COMB6 HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Công trình: Chung Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh Trang 3 0 -420.81 -3.49 56.54 -0.006 101.699 -6.485 1.4 -415.71 -3.49 56.54 -0.006 22.545 -1.601 2.8 -410.61 -3.49 56.54 -0.006 -56.609 3.283 LAU 8 C19 COMB7 0 -425.93 -17.22 57.04 -0.006 102.602 -30.139 1.4 -420.83 -17.22 57.04 -0.006 22.75 -6.025 2.8 -415.73 -17.22 57.04 -0.006 -57.102 18.09 LAU 8 C19 COMB8 0 -428.59 -12.16 71.57 -0.007 126.592 -21.506 1.4 -423.5 -12.16 71.57 -0.007 26.395 -4.482 2.8 -418.4 -12.16 71.57 -0.007 -73.801 12.542 LAU 8 C19 COMB9 0 -418.14 -8.55 42.01 -0.006 77.709 -15.119 1.4 -413.04 -8.55 42.01 -0.006 18.9 -3.144 2.8 -407.94 -8.55 42.01 -0.006 -39.909 8.832 LAU 7 C19 COMB1 0 -650.88 -10.66 58.06 -0.006 98.621 -18.508 1.4 -645.79 -10.66 58.06 -0.006 17.341 -3.581 2.8 -640.69 -10.66 58.06 -0.006 -63.939 11.346 LAU 7 C19 COMB2 0 -513.64 1.72 43.28 0.001 73.526 2.883 1.4 -508.54 1.72 43.28 0.001 12.932 0.47 2.8 -503.44 1.72 43.28 0.001 -47.662 -1.942 LAU 7 C19 COMB3 0 -516.19 -18.15 43.84 0.001 74.464 -31.39 1.4 -511.09 -18.15 43.84 0.001 13.094 -5.985 2.8 -505.99 -18.15 43.84 0.001 -48.277 19.42 LAU 7 C19 COMB4 0 -529.07 -10.31 64.1 0 107.918 -17.946 1.4 -523.98 -10.31 64.1 0 18.178 -3.509 2.8 -518.88 -10.31 64.1 0 -71.563 10.928 LAU 7 C19 COMB5 0 -500.75 -6.11 23.02 0.002 40.072 -10.561 1.4 -495.65 -6.11 23.02 0.002 7.848 -2.006 2.8 -490.55 -6.11 23.02 0.002 -24.377 6.55 LAU 7 C19 COMB6 0 -636.14 -1.48 56.36 -0.006 95.736 -2.66 1.4 -631.04 -1.48 56.36 -0.006 16.835 -0.594 2.8 -625.94 -1.48 56.36 -0.006 -62.065 1.472 LAU 7 C19 COMB7 0 -638.43 -19.36 56.86 -0.006 96.581 -33.505 1.4 -633.34 -19.36 56.86 -0.006 16.981 -6.403 2.8 -628.24 -19.36 56.86 -0.006 -62.619 20.699 LAU 7 C19 COMB8 HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Công trình: Chung Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh Trang 4 0 -650.03 -12.31 75.09 -0.006 126.689 -21.406 1.4 -644.94 -12.31 75.09 -0.006 21.556 -4.175 2.8 -639.84 -12.31 75.09 -0.006 -83.576 13.056 LAU 7 C19 COMB9 0 -624.54 -8.53 38.12 -0.005 65.628 -14.759 1.4 -619.44 -8.53 38.12 -0.005 12.26 -2.822 2.8 -614.35 -8.53 38.12 -0.005 -41.108 9.115 LAU 6 C19 COMB1 0 -870.55 -11.3 67.48 -0.011 115.174 -19.654 1.4 -864.89 -11.3 67.48 -0.011 20.699 -3.837 2.8 -859.23 -11.3 67.48 -0.011 -73.777 11.979 LAU 6 C19 COMB2 0 -690.91 4.13 50.32 0.001 85.903 7.044 1.4 -685.25 4.13 50.32 0.001 15.451 1.263 2.8 -679.58 4.13 50.32 0.001 -55.002 -4.518 LAU 6 C19 COMB3 0 -686.92 -21.59 50.94 0.001 86.945 -37.423 1.4 -681.25 -21.59 50.94 0.001 15.628 -7.196 2.8 -675.59 -21.59 50.94 0.001 -55.688 23.032 LAU 6 C19 COMB4 0 -715.2 -11.11 77.89 0 131.524 -19.354 1.4 -709.54 -11.11 77.89 0 22.472 -3.805 2.8 -703.87 -11.11 77.89 0 -86.579 11.744 LAU 6 C19 COMB5 0 -662.62 -6.36 23.37 0.003 41.324 -11.025 1.4 -656.96 -6.36 23.37 0.003 8.606 -2.127 2.8 -651.3 -6.36 23.37 0.003 -24.111 6.77 LAU 6 C19 COMB6 0 -854.19 0.53 65.52 -0.01 111.83 0.802 1.4 -848.52 0.53 65.52 -0.01 20.103 0.056 2.8 -842.86 0.53 65.52 -0.01 -71.625 -0.69 LAU 6 C19 COMB7 0 -850.59 -22.62 66.07 -0.01 112.767 -39.218 1.4 -844.93 -22.62 66.07 -0.01 20.262 -7.557 2.8 -839.26 -22.62 66.07 -0.01 -72.242 24.104 LAU 6 C19 COMB8 0 -876.05 -13.18 90.33 -0.011 152.889 -22.956 1.4 -870.38 -13.18 90.33 -0.011 26.422 -4.505 2.8 -864.72 -13.18 90.33 -0.011 -100.044 13.945 LAU 6 C19 COMB9 0 -828.73 -8.9 41.26 -0.008 71.709 -15.46 1.4 -823.07 -8.9 41.26 -0.008 13.943 -2.995 2.8 -817.4 -8.9 41.26 -0.008 -43.823 9.469 LAU 5 C19 COMB1 HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Công trình: Chung Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh Trang 5 0 -1089.92 -11.16 64.01 -0.009 112.794 -19.577 1.4 -1084.26 -11.16 64.01 -0.009 23.174 -3.955 2.8 -1078.59 -11.16 64.01 -0.009 -66.445 11.668 LAU 5 C19 COMB2 0 -869.72 6.49 47.83 0.001 84.322 11.096 1.4 -864.05 6.49 47.83 0.001 17.36 2.004 2.8 -858.39 6.49 47.83 0.001 -49.602 -7.087 LAU 5 C19 COMB3 0 -855.66 -23.73 48.36 0.001 85.237 -41.335 1.4 -849.99 -23.73 48.36 0.001 17.532 -8.114 2.8 -844.33 -23.73 48.36 0.001 -50.174 25.108 LAU 5 C19 COMB4 0 -904.79 -11.01 79.53 0 137.586 -19.3 1.4 -899.13 -11.01 79.53 0 26.246 -3.892 2.8 -893.47 -11.01 79.53 0 -85.094 11.517 LAU 5 C19 COMB5 0 -820.58 -6.23 16.66 0.003 31.973 -10.939 1.4 -814.91 -6.23 16.66 0.003 8.645 -2.218 2.8 -809.25 -6.23 16.66 0.003 -14.682 6.504 LAU 5 C19 COMB6 0 -1073.52 2.7 62.18 -0.008 109.58 4.462 1.4 -1067.86 2.7 62.18 -0.008 22.524 0.689 2.8 -1062.2 2.7 62.18 -0.008 -64.533 -3.085 LAU 5 C19 COMB7 0 -1060.87 -24.51 62.66 -0.008 110.404 -42.725 1.4 -1055.21 -24.51 62.66 -0.008 22.679 -8.418 2.8 -1049.54 -24.51 62.66 -0.008 -65.047 25.89 LAU 5 C19 COMB8 0 -1105.09 -13.05 90.71 -0.009 157.518 -22.894 1.4 -1099.43 -13.05 90.71 -0.009 30.521 -4.618 2.8 -1093.77 -13.05 90.71 -0.009 -96.475 13.658 LAU 5 C19 COMB9 0 -1029.3 -8.76 34.13 -0.007 62.466 -15.369 1.4 -1023.64 -8.76 34.13 -0.007 14.681 -3.111 2.8 -1017.97 -8.76 34.13 -0.007 -33.104 9.147 LAU 4 C19 COMB1 0 -1308.08 -11.08 61.12 -0.007 104.407 -19.306 1.4 -1302.41 -11.08 61.12 -0.007 18.835 -3.798 2.8 -1296.75 -11.08 61.12 -0.007 -66.738 11.71 LAU 4 C19 COMB2 0 -1049.56 8.74 45.8 0.001 78.279 15.132 1.4 -1043.9 8.74 45.8 0.001 14.155 2.902 2.8 -1038.24 8.74 45.8 0.001 -49.968 -9.329 LAU 4 C19 COMB3 HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Công trình: Chung Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh Trang 6 0 -1021.74 -25.83 46.24 0.001 78.99 -44.929 1.4 -1016.08 -25.83 46.24 0.001 14.261 -8.766 2.8 -1010.42 -25.83 46.24 0.001 -50.469 27.397 LAU 4 C19 COMB4 0 -1096.9 -10.87 82.47 -0.001 141.259 -18.926 1.4 -1091.24 -10.87 82.47 -0.001 25.802 -3.708 2.8 -1085.57 -10.87 82.47 -0.001 -89.654 11.511 LAU 4 C19 COMB5 0 -974.41 -6.22 9.57 0.003 16.01 -10.871 1.4 -968.74 -6.22 9.57 0.003 2.614 -2.157 2.8 -963.08 -6.22 9.57 0.003 -10.783 6.557 LAU 4 C19 COMB6 0 -1293.35 4.73 59.42 -0.006 101.51 8.162 1.4 -1287.69 4.73 59.42 -0.006 18.325 1.539 2.8 -1282.03 4.73 59.42 -0.006 -64.86 -5.084 LAU 4 C19 COMB7 0 -1268.31 -26.38 59.81 -0.006 102.15 -45.893 1.4 -1262.65 -26.38 59.81 -0.006 18.42 -8.962 2.8 -1256.99 -26.38 59.81 -0.006 -65.311 27.969 LAU 4 C19 COMB8 0 -1335.96 -12.92 92.42 -0.008 158.192 -22.491 1.4 -1330.29 -12.92 92.42 -0.008 28.807 -4.41 2.8 -1324.63 -12.92 92.42 -0.008 -100.578 13.672 LAU 4 C19 COMB9 0 -1225.71 -8.73 26.81 -0.004 45.468 -15.24 1.4 -1220.05 -8.73 26.81 -0.004 7.937 -3.014 2.8 -1214.38 -8.73 26.81 -0.004 -29.594 9.212 LAU 3 C19 COMB1 0 -1527.99 -11.78 69.14 -0.004 117.36 -20.474 1.4 -1521.76 -11.78 69.14 -0.004 20.562 -3.979 2.8 -1515.53 -11.78 69.14 -0.004 -76.236 12.516 LAU 3 C19 COMB2 0 -1233.38 10.19 51.99 0.001 88.302 17.739 1.4 -1227.15 10.19 51.99 0.001 15.52 3.478 2.8 -1220.92 10.19 51.99 0.001 -57.262 -10.784 LAU 3 C19 COMB3 0 -1187.44 -28.34 52.32 0.001 88.785 -49.289 1.4 -1181.21 -28.34 52.32 0.001 15.544 -9.611 2.8 -1174.98 -28.34 52.32 0.001 -57.697 30.068 LAU 3 C19 COMB4 0 -1292.78 -11.44 88.14 0.001 150.826 -19.816 1.4 -1286.55 -11.44 88.14 0.001 27.434 -3.804 2.8 -1280.32 -11.44 88.14 0.001 -95.958 12.208 LAU 3 C19 COMB5 . Thạch Linh Cơng trình: Chung Cư Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Công trình: Chung Cư Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim. 46 HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Cơng trình: Chung Cư Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh 4.1. Công năng và kích thước hồ nước mái 63 4.2. Tính. HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, khóa 2006-2010 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Cơng trình: Chung Cư Hoàng Gia SVTH: Lê Thò Kim Anh MỤC LỤC Trang PHẦN A TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 1 1.1. Mở
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ An tốt nghiệp: Thiết kế Chung cư Hoàng Gia Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Mình, Đồ An tốt nghiệp: Thiết kế Chung cư Hoàng Gia Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Mình, Đồ An tốt nghiệp: Thiết kế Chung cư Hoàng Gia Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Mình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay