Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ

106 375 2
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2014, 21:40

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH   LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. NGUYỄN HỮU ĐẶNG ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG MSSV: 4084555 Lớp: Kế toán – Kiểm toán Khóa: 34 (2008– 2012) Cần Thơ, 2012 Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng i SVTH: Đặng Thị Diễm Trang LỜI CẢM TẠ Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Cần Thơ đã tạo điều kiện cho em học tập, nghiên cứu, cảm ơn quý thầy khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong suốt thời gian qua đã hướng dẫn, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu để em được kết quả như hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, các anh chị cán bộ công nhân viên Ngân hàng Eximbank Cần Thơ đã nhiệt tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho em trong thời gian thực tập. Em xin cảm ơn Thầy Nguyễn Hữu Đặng đã tận tình hướng dẫn em trong quá trình làm luận văn Tuy nhiên do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự thông cảm của quý Thầy quan thực tập Em kính chúc quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc và toàn thể cán bộ ngân hàng Eximbank chi nhánh Cần Thơ dồi dào sức khỏe và thành công. Xin chân thành cảm ơn! Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực hiện ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng ii SVTH: Đặng Thị Diễm Trang LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực hiện ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng iii SVTH: Đặng Thị Diễm Trang NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP Ngày … tháng … năm … Giám đốc chi nhánh Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng iv SVTH: Đặng Thị Diễm Trang BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ tên người hướng dẫn: NGUYỄN HỮU ĐẶNG Học vị: Tiến sĩ kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế quan công tác: Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh Tên học viên: ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG Mã số sinh viên: 4084555 Chuyên ngành: Kế toán-Kiểm toán (K34) Tên đề tài: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam-chi nhánh Cần Thơ 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo 2. Về hình thức 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu) 6. Các nhận xét khác 7. Kết luận ( cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa) Ngày … tháng … năm … Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng v SVTH: Đặng Thị Diễm Trang MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu 2 1.3.1. Không gian 2 1.3.2. Thời gian 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 2 1.4. Lược khảo tài liệu 3 CHƯƠNG 2–PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 2.1. Phương pháp luận 4 2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại 4 2.1.2. Nguồn vốn và tài sản của ngân hàng thương mại 5 2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn và tín dụng của ngân hàng 7 2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 10 2.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá tính thanh khoản của ngân hàng 12 2.1.6. Các chỉ số đánh giá rủi ro của ngân hàng 13 2.1.7. Phân tích điểm hòa vốn của ngân hàng thương mại 13 2.2. Phương pháp nghiên cứu 14 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 14 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 15 CHƯƠNG 3 – TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)- CHI NHÁNH CẦN THƠ 17 3.1. Quá trình hình thành và phát triển 17 Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng vi SVTH: Đặng Thị Diễm Trang 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Eximbank 17 3.1.2. Giới thiệu Eximbank chi nhánh Cần Thơ 21 3.2. Các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng Eximbank 22 3.3. cấu tổ chức Eximbank chi nhánh Cần Thơ 24 3.3.1. Sơ đồ tổ chức 24 3.3.2. Nhiệm vụ-chức năng của các phòng ban 25 CHƯƠNG 4 – PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 29 4.1. Phân tích tình hình nguồn vốn-tài sản của chi nhánh 29 4.1.1. Phân tích tình hình nguồn vốn 29 4.1.2. Phân tích tình hình tài sản 31 4.1.3. Phân tích sự phân bổ nguồn vốn vào các nhóm tài sản 35 4.2. Phân tích tình hình kinh doanh 38 4.2.1. Phân tích hoạt động huy động vốn 38 4.2.2. Phân tích hoạt động tín dụng 43 4.2.3 Phân tích tình hình kinh doanh ngoại tệ 49 4.2.4. Phân tích hoạt động khác 51 4.2.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh 54 4.2.6. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh 67 CHƯƠNG 5 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 77 5.1. Phân tích mô hình SWOT 77 5.1.1. Đánh giá tổng quát tình hình kinh doanh của chi nhánh 77 5.1.2. Phương hướng hoạt động năm 2012 78 5.1.3. Mô hình SWOT 79 5.2. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh 81 5.2.1. Hoạt động tạo lập vốn 81 5.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay 84 5.2.3. Các biện pháp theo SO, WO, ST, WT 84 CHƯƠNG 6 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 6.1. Kết luận 87 6.2. Kiến nghị 88 Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng vii SVTH: Đặng Thị Diễm Trang 6.2.1. Đối với Hội sở chính 88 6.2.2. Đối với Eximbank chi nhánh Cần Thơ 88 6.2.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước 89 6.2.4. Đối với chính quyền địa phương 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 91 Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng viii SVTH: Đặng Thị Diễm Trang DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Tình hình nguồn vốn của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 29 Bảng 2: Tỷ trọng nguồn vốn của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 29 Bảng 3: Tình hình tài sản của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 31 Bảng 4: Tỷ trọng tài sản của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 32 Bảng 5: Tình hình phân bổ nguồn vốn vào từng nhóm tài sản của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 36 Bảng 6: cấu vốn huy động của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009- 2011 38 Bảng 7: Tình hình chi phí huy động vốn của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 41 Bảng 8: Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 42 Bảng 9: Tình hình hoạt động tín dụng của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 43 Bảng 10: Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 47 Bảng 11: Tình hình doanh số mua bán ngoại tệ của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 49 Bảng 12: Tình hình thanh toán xuất nhập khẩu của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 51 Bảng 13: Tình hình thu nhập của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 55 Bảng 14: Tình hình chi phí của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 58 Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng ix SVTH: Đặng Thị Diễm Trang Bảng 15: Tình hình thu nhập- chi phí- lợi nhuận của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 61 Bảng 16: Tình hình lợi nhuận theo từng hoạt động của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 63 Bảng 17: Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 68 Bảng 18: Chỉ tiêu đánh giá tính thanh khoản của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 69 Bảng 19: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 71 Bảng 20: Điểm hòa vốn của Eximbank Cần Thơ giai đoạn 2009-2011 73 Bảng 21: Điểm hòa vốn của Eximbank Cần Thơ sau khi tác động vào thu nhập 10% 74 Bảng 22: Điểm hòa vốn của Eximbank Cần Thơ sau khi tác động vào biến phí 10% 75 Bảng 23: Điểm hòa vốn của Eximbank Cần Thơ sau khi tác động vào định phí 10% 75 [...]... hàng EximBank-CN Cần Thơ Chính vì vậy, em tiến hành nghiên cứu đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ để đánh giá tình hình và đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện hiệu quả kinh doanh của ngân hàng 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần xuất. .. xuất nhập khẩu Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 200 9-2 011, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích tình hình nguồn vốn và tài sản của ngân hàng Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay của ngân hàng Phân tích hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng Phân tích các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng Phân. .. kinh doanh của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2009, 2010, 2011 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu chủ yếu của đề tàihiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam, đƣợc thể hiện trên báo cáo tài chính của ngân hàng bao gồm: bảng báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán giai đoạn 200 9-2 011... Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Đề tài đƣợc thực hiện tại phòng Dịch vụ khách hàng -Ngân hàng thƣơng mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ 1.3.2 Thời gian Đề tài đƣợc thực hiện từ 13/02/2012 đến 14/4/2012, dựa trên số liệu phản ánh tình hình kinh. .. chức ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung, và ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam nói riêng Vì việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh sẽ tạo sở để ngân hàng đề ra những chi n lƣợc kinh doanh phù hợp, hiệu quả, an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời hội nhập GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng Trang 1 SVTH: Đặng Thị Diễm Trang Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân. .. PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 2.1.1.1 Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh trong ngân hàng thƣơng mại Phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm tất yếu cần thiết không chỉ đối với mỗi ngân hàng thƣơng mại mà trên phạm vi vĩ mô, phân tích hoạt động của các ngân hàng sẽ giúp cho quan lãnh đạo tiền tệ thực hiện tốt chính... chấp thuận mở chi nhánh ở trong nƣớc thuộc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần" số 0024/GCT của Vụ trƣởng Vụ các định chế tài chính Đặng Thanh Bình, với tên gọi là chi nhánh Ngân hàng Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tỉnh Cần Thơ, gọi tắt là Eximbank Cần Thơ, hay EIB Cần Thơ Đây là chi nhánh thứ ba sau chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Đà Nẵng Trụ sở giao dịch của Eximbank Cần Thơ đặt tại số 08-Phan Đình Phùng,... hoạt động kinh doanh của ngân hàng chủ yếu là nghiên cứu các yếu tố đến quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đó là yếu tố quyết định sự tồn tại của ngân hàng cũng nhƣ sự điều tiết hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong từng giai đoạn cụ thể GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng Trang 4 SVTH: Đặng Thị Diễm Trang Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ Hiệu quả kinh doanh. .. của ngân hàng, giúp ngân hàng củng cố đƣợc chỗ đứng của mình trên thị trƣờng 2.1.1.2 Mục tiêu của phân tích hoạt động kinh doanh mục tiêu của phân tích hoạt động kinh doanh là: Phát hiện các lĩnh vực kinh doanh khả năng mang lại lợi nhuận cao Hạn chế tối thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình kinh doanh tiền tệ 2.1.1.3 Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh Việc phân tích hiệu quả hoạt động. .. tồn tại, liên kết, hạn chế chi tiêu, tuyên bố phá sản hay phải chịu vỡ nợ GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đặng Trang 16 SVTH: Đặng Thị Diễm Trang Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu quả HĐKD ngân hàng EximBank-CN Cần Thơ CHƢƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3.1.1 trình hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Ngân hàng . Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. NGUYỄN HỮU ĐẶNG ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG MSSV: 4084555 Lớp: Kế toán – Kiểm toán Khóa: 34 (2008– 2012) Cần Thơ, 2012. tác: Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh Tên học viên: ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG Mã số sinh viên: 4084555 Chuyên ngành: Kế toán-Kiểm toán (K34) Tên đề tài: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ, Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ, Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay