TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MỘT SỐ HIDRAZON TỪ AXIT ISOEUGENOXYAXETIC

6 428 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2014, 20:59

TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MỘT SỐ HIDRAZON TỪ AXIT ISOEUGENOXYAXETIC . CO-N, in which the propenyl group and the imine group has E-configuration. Among tested hidrazon, there are 4 hidrazon have ability of inhibitive for metal corrosion CT3 in 0,02M HCl solution. . 6.74 d; J 8.5 6.88; 6.74 d; J 8.5 H7a 5.12; 4.63; s 5.10; 4.61; s 5.09; 4.61; s 5 .08; 4.59; s 5 .08; 4.58; s 5.13; 4.63; s 5.01; 4.59; s 5.12; 4.71; s H7b 3.82; 3.80; s 3.81; 3.79;. 149.02 148.73 112.14 112.09 130.45 C15 126.93 126.84 128.72 128.51 128.95 128.74 108. 40 108. 33 109.09 145.21 144.98 126.27 126.01 C16 127.49 128.86 128.81 131.78 131.73 123.35
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MỘT SỐ HIDRAZON TỪ AXIT ISOEUGENOXYAXETIC, TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MỘT SỐ HIDRAZON TỪ AXIT ISOEUGENOXYAXETIC, TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MỘT SỐ HIDRAZON TỪ AXIT ISOEUGENOXYAXETIC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn