Nghiên cứu thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng chế phẩm sinh học B560HV

121 389 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2014, 20:16

Nghiên cứu thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng chế phẩm sinh học B560HV  TT NGHIP 1  1.1.       (m 3            con n                                     TT NGHIP 2  xung quanh. c thc trng u thc tit bin  tht ki x c thi nhm thim c thi   sinh h  i vc thc thi sn xut tinh b ng minh hiu qu x t   n nhng bin    l i v a c thi sn xut tinh bng cht h  BOD,  c x          thiu trong h thng x Hin nay, tr t s loi ch phm sinh ho v  c thi sn xut cho hiu qu x p vn xut    hiu qu x a mi ch phm sinh hm i thc hi  u th nghim nhu qu x c thi tinh bt ca ch phm sinh h 1.2.  - u tng quan v tinh bp sn xut tinh b - u v c thi sn xut tinh b  c thi sn xut tinh bc. - Th nghim kh  a ch phm vi sinh hi ng. 1.3.  - nh n c thi tinh b vi sinh vt tn t trin.  TT NGHIP 3 - nh hiu qu x ng vi thm. - nh ti trp vi vi sinh vt trong ch phm sinh hc B560HV. 1.4.  - c t cc thi tinh bt, ng cc thi tinh bng. - u mt s ch phm sinh h ng vi sinh vm vi s dng. - Thit l c thi tinh bt bng ch phm sinh hc B560HV. - nh hiu qu x ng vi thm. - nh ti trp vi vi sinh vt trong ch phm sinh hc B560HV. - Khu t   nhi, n  1.5.  1.5.1.  Dc tinh bn cung ct tn t  n ng th     c trong x c th  mang li nhnh trong vic gim thim nguc,  u qu x  sinh hc hi dng ch phm sinh hc nhnh hiu qu i quy ng cn nay. 1.5.2.   TT NGHIP 4 1.5.2.1.  - khu qu x  t     - khu qu x     -   2 - ) ng v   -  t rng (SS) ng v  1.5.2.2.  Th  li Ch phm B560HV N 400 g/m 3 N 500 g/m 3 N 300 g/m 3 COD 1000 mg/l COD 2000 mg/l COD 3000 mg/l COD 1000 mg/l COD 2000 mg/l COD 3000 mg/l COD 3000 mg/l COD 2000 mg/l COD 1000 mg/l u qu x  2 - tm ly m   TT NGHIP 5 1.5.2.3.   liu qu x  sau khi thc nghi 1.6.  - Ch phm sinh hc B560HV c - c thi tinh bt. - Thu. 1.7.  - : M u - 2: Tng quan - 3: Vt li - 4: Kt qu n lun - 5: Kt lun - kin ngh - u tham kho  TT NGHIP 6  2.1. . 2.1.1. . 2.1.1.1.  Tinh bt thup cht h gm t vi nhau b- t  6 H 10 O 5 ) n  t tri l  .1 c cu to ca tinh bt  TT NGHIP 7 Bng 2ng tinh bt ca mt s loi c qu Loi ht c ht  t ng tinh bt (%)   10  30  25   5  50  20  2 -10  13 - 35   30  50  46 - 54 Khoai  5  35  35 Khoai  1  120  23 Khoai lang 5  50  20 2.1.1.2.  Tinh bn hp gm hai lo T l amylose/ tng loi tinh b Trong tinh bt loi np (go np ho  p) amylopectin chim gn 100%. Trong tinh bng amylose chim khong 50%.  TT NGHIP 8  ch thng     50000  160000 c cu to t 500   D-glucose ni vi nhau b-1,4 glycoside tt mch xo m i amylose: -  i thp (khong  -amylase. -  p lc ti vi - b y 60%. Trong ht tinh bt, trong dung dch hoc  tr t ti chuyn ng xon c. Mn c gm 6  a xon  0 , chiu cao c 0 c c b  n -H. .2 Cu to ca Amylose Amylopectin:  n c tric cu to t 600   D-glucose, ni vi nhau bi --1,6 glycoside tM k phc t, chiu a mi chui mch  khong 25   glucose.  TT NGHIP 9 .3 Cu to ca Amylopectine 2.1.1.3.  2.1.1.3.1.  tan ca tinh bt Amylose m   tinh b        n, nhanh     c  nhi   Tinh bt b kt ta trong cy c u qu thu hi tinh bt. 2.1.1.3.2. S     hp th  cho ht tinh b ca ht tinh b c ci tinh b  t b  ,1%, tinh bt ,7%, , 2.1.1.3.3.  a tinh bt Nhi   ht tinh bt chuyn t trch keo g h n ln tinh bt b h   TT NGHIP 10 c s dng nhiu  tr   sau: ht tinh b trong su nh mch thng   p v t h  t khong nhi nhu kin h    , ngun gc tinh b  c h          ca tinh bt bii m Bng 2.2 Nhi h a mt s loi tinh bt Tinh bt t  Nhi h  p )  62  73  68  75  68  75 Go 68  74  52  59  59  70 2.1.1.3.4.  nht ca tinh bt Mt trong nht quan trng ca tinh bn cht t cu ca nhiu sn phm thc ph nh d tinh b c v [...]... 2.9 Q n xu t tinh b 26 D ch pha ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đ td p ch T ằ r m b o ch a tinh b t bằ ng tinh b T t lẫn v s a tinh b lo i b T nt l n n, ch y T i s a tinh b t bằ R a tinh b tan l n cu i bằng xiclon n a S t ph n v vỡ t mc p ch c, bằng b r a hay bằ Trong s n xu t tinh b t t c , khi d it i oxy c ng ch tr td p th yr b o tinh b ad i tinh b t bằ ng t ph i ng Đ m ch t m 2.1.3 t : c th i s n xu t tinh b t g... ệp ô 2.2.1 Vi sinh v c th p ch y u nh t t ngu ng lo n xu ; in ; n vi sinh v ; sinh v c th i c th c th y s n, th c th n vi c th n vi sinh v t y tinh b c th s n xu p la t u, v t b,t sinh ho t c th ng thu gom, v n chuy hai h th c th v c th i sinh ho c th th c ch c th i c ầ 2.2.2 ô c th tv t sinh h c, ph thu ng lo n xu ng Đ nh s t ch t c a vi sinh v khu ng chi m m t s ng l k u T n c a vi sinh v t c th... NGHIỆP t tinh b t t p h p l i, gi nhi dẻ n cho dung d nh Y ut : nh t c a dung d ch tinh b b i x ng c c, th tinh b t, pH, nhi t c th c tinh b 2.1.1.3.5 nh t c a dung d ch tinh b t Kh a gel Tinh b t sau khi h x pl im tt t ngu s t p tv ic ch tinh b t ph ng ba chi c v a ph i, ph chuy n tinh b ngu i T t ch tr c ngu i m t th co l ng d ch th s Q nh n l nh t 2.1.1.4 2.1.1.4.1 Ph n ng th M t quan tr ng c a tinh. .. h ng th p 2.1.1.4.3 T H t tinh b m p th c a tinh b t ut ol x t b h p th V a tinh b 13 o qu n, s y ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP bi n c n ph i h t s ng nh t v i tinh b t n kh p th c a tinh b t Kh tinh b t ph thu c c 2.1.1.5 X ah P 2.1.1.5.1 p th c i c đ số t t nh tinh b t bằ H H cd a n i dung d ch lugol N ct p th p Amylose h p th 6 8 nh p 55 th t  T Đ ph amylopectin chu n c a tinh b b T tinh b : T : ti K t t a ch... nh kh H p th c t v i tinh b c: W = r-a T : r: kh ng tinh b t l a: kh ng tinh b t l Kh c: m.b.100 L= A.V Trong : m: Kh ng dung d ch sau khi h b: Kh ng tinh b i trong dung d A: Kh ng tinh b u V: Th Kh a tinh b t (h p th c): w.100 W= A(100 – L) T : : A: : B ng 2 5 loạ t n số K o 18 n t u n tn n ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1323 Đ ( ( K I 2.1.2 Cô 2.1.2.1 ( I2/g 425.8 0.48 0.16 40.80 45.69 ps N uyê 314.4 43.94... cao t a huỳnh tinh cao nh ng m ch th ng nhi k t ch x t, amylose ỡ ng ch t ch ch chuy n ch keo ph i c n nhi X 2.1.1.5.3 Đ a tinh b f c R ng s cc trong m y tr nhau t 40 – 800 S t c trong n nhi 5 it ng i trong dung d th y T ng tinh b c kh a tinh b t : Cho m nhi 8 7 ng tinh b 40 – 800 it c khu y trong n 3 5 T nh P 17 y n c c a d ch ly ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP y 50ml cho b n kh ng tinh b t nằ ng ng tinh b ng t nằm... ch 55 nm lugol, l 6 8 nm  X t Ti nh m n chu quang c a dung d ch tinh b t t t S R (R 6 8 ng s m quang c a dung d ch tinh b t 55 nm) T trong tinh b t B ng 2 3 H ng ml Loại tinh b t ng ml ng amylose (%) amylopectin (%) K 13 87 S 14 76 15 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Huỳnh tinh 16 84 X 2.1.1.5.2 Nhi ằ ỡ h t, chuy n tinh b t t tr h ch keo, nhi ch a tinh b t ch dẻo, dai, b ch c th hi trong su t, kh nghi p d t, gi t... ra kh ng vi sinh v nhi u Sau m t th i gian, nh c th i s cv a n m nh, s Q i ch t vi sinh v c th i g n Q t ng h p nh ng s n ph m c sinh kh i t cl yt ATP ADP Q ct x 32 t d tr cao ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP t nhằm cung c t li M a nhi u h p ch D t c n ph i nh ng c ng t ng m t tr i ng sinh ra t ỡng t Đ iv td ỡ d p ch t cacbon h T ng t u ki n hi ck t ch t, vi sinh v t ch t d chuy d ng is d D t ch ng c a vi sinh v H 10... th t th α- M t s Đ t gi A glucose bằng acid ho c bằ h ch n i tr c ti p ch polyglucoside ho Khi gel tinh b Đ β- u qu A gi 11 d ng h ng α-D 1,4 tinh b t bằ a ph n d ng nh ng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP H 4 Ph n ng th a tinh b t b Q u ki n ti n ng ki m bằ Q t trong nh ng ph n o ra Q ts gi m chi t trong ch tinh b c ts ( b Q c th c hi ct c t do t t b K n ng v t t ngang gi y ra ph n tinh b t g n nhau S n ph m t o c... nghi ng c c th i ch bi n g m tinh b c t CN- 27 t ng, protein, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP y, ngu tinh b c th i tinh b t trong quy tr y ut d ng c thi t b V P cr a OD ng ch t h ng t 13.300 – 19.500 ng 86 – 115, pH 3,8 – 5,2 V m t c xu t tinh b c th i s n c, b ng c cu cx t b s n xu ng t 2 – 75 c th i dao B ng 2 T u t c n tr ho c th t u n xu t ng , SS Đ c t CN- trong ng c a vi sinh v t bi n tinh b Đ n vị t n trị pH . trp vi vi sinh vt trong ch phm sinh hc B560HV. 1.4.  - c t cc thi tinh bt, ng cc thi tinh bng u mt s ch phm sinh h ng vi sinh vm vi s dng. - Thit l c thi tinh bt bng ch phm sinh hc B560HV. - nh hiu.  - u tng quan v tinh bp sn xut tinh b - u v c thi sn xut tinh b  c thi sn xut tinh bc.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng chế phẩm sinh học B560HV, Nghiên cứu thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng chế phẩm sinh học B560HV, Nghiên cứu thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng chế phẩm sinh học B560HV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay