Một số bài toán dao động cơ học

12 510 0

NHT Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,929 tài liệu

  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2014, 18:33

Hunh Vnh Phỏt Moọt soỏ baứi toaựn Dao ẹoọng Cụ Hoùc Phn IA: Cõu 1: Ti mt ni trờn mt t, con lc n cú chiu di l ang dao ng vi chu k 2(s). Khi tng chiu di ca con lc thờm 21cm thỡ chu k dao ng ca nú l 2,2(s). Chiu di l bng: A. 2m B. 1m C. 2,5m D. 1,5m Cõu 2: Mt con lc lũ xo gm viờn bi nh v lũ xo nh cú cng k = 100N/m, dao ng iu hũa vi biờn 0,1m. Mc th nng v trớ cõn bng. Khi viờn bi cỏch v trớ cõn bng 6cm thỡ ng nng ca viờn bi bng: A. 0,64J B. 3,2mJ C. 6,4mJ D. 0,32J Cõu 3: Khi mt vt dao ng iu hũa thỡ: A. lc kộo v tỏc dng lờn vt cú ln cc i khi vt v trớ cõn bng. B. gia tc ca vt cú ln cc i khi vt v trớ cõn bng. C. lc kộo v tỏc dng lờn vt cú ln t l vi bỡnh phng biờn . D. vn tc ca vt cú ln cc i khi vt v trớ cõn bng. Cõu 4: Mt vt dao ng iu hũa vi biờn 6cm. Mc th nng v trớ cõn bng. Khi vt cú ng nng bng 3 4 ln c nng thỡ vt cỏch v trớ cõn bng mt on: A. 6cm B. 4,5cm C. 4cm D. 3cm Cõu 5: Khi treo con lc n vo ụtụ ti mt ni cú gia tc trng trng 2 9,8m/ s . Khi ụtụ ng yờn thỡ chu k dao ng iu hũa ca con lc l 2(s). Nu ụtụ chuyn ng thng nhanh dn u trờn ng nm ngang cú gia tc 2 2m / s thỡ chu k dao ng iu hũa ca con lc xp x bng: A. 2,02s B. 1,82s C. 1,98s D. 2,00s Cõu 6: Mt vt dao ng iu hũa vi chu k T. Chn gc thi gian l lỳc vt qua v trớ cõn bng, vn tc ca vt bng 0 ln u tiờn thi im: 1 Huỳnh Vĩnh Phát A. T 2 B. T 6 C. T 8 D. T 4 Câu 7: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này phương trình lần lượt là: 1 x 3cos10t (cm)= và 4sin 10t (cm) 2 2 x π   = +  ÷   . Gia tốc của vật độ lớn cực đại bằng: A. 2 7m /s B. 2 1m / s C. 2 0,7m / s D. 2 5m / s Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 1 2f . Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số 2 f bằng: A. 1 2f B. 1 f 2 C. 1 f D. 1 4f Câu 9: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ độ cứng k 100N / m= . Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: ( ) x Acos t= ω + ϕ . Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc thế năng bằng động năng là 0,1s. Lấy 2 10π ≈ . Khối lượng vật nhỏ bằng: A. 400g B. 200g C. 40g D. 100g Câu 10: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và năng của vật là: A. 3 4 B. 1 4 C. 4 3 D. 1 2  Phần IB: Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí li độ x A= đến A x 2 = − , chất điểm tốc độ trung bình là: A. 3A 2T B. 6A T C. 4A T D. 9A 2T 2 Huỳnh Vĩnh Phát Câu 12: Tại nơi gia tốc trọng trường g, con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 α nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí động năng bằng thế năng thì li độ góc của con lắc là: A. 0 3 α − B. 0 2 α − C. 0 2 α D. 0 3 α Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02kg và lò xo độ cứng 1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa vật và giá đỡ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động tắt dần. Lấy 2 g 10m /s= . Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là: A. 40 3 cm /s B. 20 6 cm /s C. 10 30 cm /s D. 40 2 cm / s Câu 14: Dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số phương trình li độ 5 x 3cos t (cm) 6 π   = π −  ÷   . Biết dao động thứ nhất phương trình li độ: 1 x 5cos t (cm) 6 π   = π +  ÷   . Dao động thứ hai phương trình li độ là: A. 2 x 8cos t (cm) 6 π   = π +  ÷   B. 2 x 2cos t (cm) 6 π   = π +  ÷   C. 2 5 x 2cos t (cm) 6 π   = π −  ÷   D. 2 5 x 8cos t (cm) 6 π   = π −  ÷   Câu 15: Lực kéo về tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa độ lớn: A. và hướng không đổi. B. tỉ lệ với độ lớn li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. C. tỉ lệ với bình phương biên độ. D. không đổi nhưng hướng thay đổi. Câu 16: Một vật dao động tắt dần các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là: A. biên độ và năng lượng B. li độ và tốc độ. C. biên độ và tốc độ. D. biên độ và gia tốc. 3 Huỳnh Vĩnh Phát Câu 17: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kỳ, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc độ lớn gia tốc không vượt quá 2 100cm /s là T 3 . Lấy 2 10π ≈ . Tần số dao động của vật là: A. 4Hz B. 3Hz C. 1Hz D. 2Hz Câu 18: Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật độ lớn bằng một nửa độ lớn của gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là: A. 1 2 B. 3 C. 2 D. 1 3 Câu 19: Một con lắc đơn chiều dài dây treo 50cm và vật nhỏ khối lượng 0,01kg, mang điện tích 6 q 5.10 C − = + , được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường độ lớn 4 E 10 V / m= và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g 10m /s= , 3,14π = . Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là: A. 0,58s B. 1,99s C. 1,40s D. 1,15s  Phần IIA: Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? A. Dao động biên độ giảm dần theo thời gian. B. năng của dao động tắt dần không đổi theo thời gian. C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực. Câu 21: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Cứ mỗi chu kỳ dao động của vật, bốn thời điểm thế năng bằng động năng. B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên. D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ. Câu 22: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kỳ T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là: 4 Huỳnh Vĩnh Phát A. T 4 B. T 8 C. T 12 D. T 6 Câu 23: Khi nói về một vật dao động điều hòa biên độ A và chu kỳ T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sau thời gian là T 4 , vật đi được quãng đường bằng A. B. Sau thời gian là T 8 , vật đi được quãng đường bằng 0,5A. C. Sau thời gian là T 2 , vật đi được quãng đường bằng 2A. D. Sau thời gian làT, vật đi được quãng đường bằng 4A. Câu 24: Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50N/m) dao động điều hòa theo phương ngang. Cứ sau 0,05s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Lấy 2 10π = . Khối lượng của vật nặng con lắc bằng: A. 250g B. 25g C. 100g D. 50g Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa phương trình vận tốc là v 4 cos2 t (cm/s)= π π . Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm li độ và vận tốc là: A. x = 2cm; v = 0 B. x = – 2cm; v = 0 C. x = 0; cm /sv = 4 π D. x = 0; cm /sv = 4 − π Câu 26: Tại nơi gia tốc trọng trường là 2 9,8m/ s , một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 6 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90g, và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng ở trí cân bằng. năng của con lắc xấp xỉ bằng: A. 3 5,8.10 J − B. 3 4,8.10 J − C. 3 3,8.10 J − D. 3 6,8.10 J − Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox phương trình x 8cos t (cm) 4 π   = π +  ÷   thì: A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox. B. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8cm/s. C. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8cm. 5 Huỳnh Vĩnh Phát D. chu kỳ dao động là 4s. Câu 28: Một con lắc lò xo đang dao động theo phương ngang với biên độ 2 cm . Vật nhỏ của con lắc khối lượng 100g, lò xo độ cứng 100N/m. Khi vật nhỏ vận tốc 10 10 cm/s thì gia tốc của nó độ lớn là: A. 2 10m / s B. 2 5m / s C. 2 4m / s D. 2 2m / s Câu 29: Tại nơi gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 α . Biết khối lượng vật nhỏ là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. năng của con lắc là: A. 2 0 2mglα B. 2 0 1 mgl 2 α C. 2 0 mglα D. 2 0 1 mgl 4 α Câu 30: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kỳ 0,4s. Khi ở vị trí cân bằng lò xo dài 44cm. Lấy 2 2 g m / s= π . Chiều dài tự nhiên của lò xo là: A. 38cm B. 40cm C. 42cm D. 36cm  Phần IIB: Câu 31: Một con lắc lò xo dao động điều hòa, biết lò xo độ cứng 36 N/m và vật nhỏ khối lượng 100g. Lấy 2 10π ≈ . Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số: A. 6 Hz B. 3 Hz C. 12 Hz D. 1 Hz Câu 32: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian t∆ con lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời gian t∆ ấy con lắc thực hiện được 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là: A. 144 cm B. 60 cm C. 80 cm D. 100 cm Câu 33: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này phương trình lần lượt là 1 x 4cos 10t (cm) 4 π   = +  ÷   và 2 3 x 3cos 10t (cm) 4 π   = −  ÷   . Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là: A. 100 cm/s B. 50 cm/s C. 80 cm/s D. 10 cm/s 6 Huỳnh Vĩnh Phát Câu 34: Một con lắc lò xo khối lượng vật nhỏ là 50g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục nằm ngang với phương trình x Acos t (cm)= ω . Cứ sau khoảng thời gian 0,05s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy 10 2 π = . Lò xo của con lắc độ cứng là: A. 50 N/m B. 100 N/m C. 25 N/m D. 200 N/m Câu 35: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: ( ) x Acos t + (cm)= ω ϕ . Gọi v, a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là: A. 2 2 2 4 2 v a A+ = ω ω B. 2 2 2 2 2 v a A+ = ω ω C. 2 2 2 2 4 v a A+ = ω ω D. 2 2 2 2 4 a A v ω + = ω Câu 36: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. C. Dao động cưỡng bức biên độ không đổi và tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Dao động cưỡng bức tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. Câu 37: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì: A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật độ lớn cực đại. B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên thì vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. C. khi vật ở vị trí cân bằng thì thế năng của vật bằng năng. D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. Câu 38: Một vật dao động điều hòa độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. 3,14π = . Tốc độ trung bình trong một chu kỳ dao động là: A. 20 cm/s B. 10 cm/s C. 0 D. 15 cm/s Câu 39: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc thế năng ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật độ lớn 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là: A. 6cm B. 6 2 cm C. 12 cm D. 12 2 cm 7 Huỳnh Vĩnh Phát Câu 40: Tại nơi gia tốc trọng trường 2 9,8 m/s , một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn chiều dài 49cm và lò xo độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc là: A. 0,125 kg B. 0,750 kg C. 0,500 kg D. 0,250 kg  Phần IIIA: Câu 41: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T 4 , quãng đường lớn nhất vật thể đi được là: A. A 2 B. A C. A 3 D. 3A 2 Câu 42: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, phương trình dao động lần lượt là: 1 x 3 3sin 5 t (cm) 2 π   = π +  ÷   và 1 x 3 3sin 5 t (cm) 2 π   = π −  ÷   . Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên bằng: A. 6 3 cm B. 3 3 cm C. 3 cm D. 0 Câu 43: Một con lắc lò xo gồm một viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng, lò xo dãn một đoạn l∆ . Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc này là: A. 1 k 2 mπ B. 1 m 2 kπ C. g 2 l π ∆ D. l 2 g ∆ π Câu 44: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x Asin t= ω . Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật: A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox. C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox. D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox. Câu 45: Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ. 8 Huỳnh Vĩnh Phát B. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức. C. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc tần số của ngoại lực cưỡng bức. Câu 46: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể độ cứng 10N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn tần số góc F ω . Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi F ω thi biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi F 10rad / sω = thì biên độ dao động của viên bi cực đại Khối lượng m của viên bi bằng: A. 10g B. 100g C. 40g D. 120g Câu 47: Chất điểm khối lượng 1 m 50g= dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình: 1 x 5sin 5 t (cm) 2 π   = π +  ÷   . Chất điểm khối lượng 2 m 100g= dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình: 2 x 5sin 5 t (cm) 6 π   = π −  ÷   . Tỉ số năng trong quá trình dao động điều hòa của chất điểm 1 m so với chất điểm 2 m bằng: A. 1 2 B. 2 C. 1 5 D. 1 Câu 48: Dao động học của con lắc vật lý trong đồng hồ quả lắc khi đồng hồ chạy đúng là dao động: A. duy trì B. tự do C. tắt dần D. cưỡng bức  Phần IIIB: Câu 49: năng của một vật dao động điều hòa: A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật. B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật. C. tăng gấp đôi khi biên độ dao động tăng gấp đôi. D. bằng động năng của vật khi vật ở vị trí cân bằng. 9 Huỳnh Vĩnh Phát Câu 50: Một con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 20 N/m và viên bi khối lượng 0,2kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 3 2 m/s . Biên độ dao động của viên bi là: A. 4cm B. 16cm C. 10 3 cm D. 4 3 cm Câu 51: Một vật dao động điều hòa chu kỳ T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng thì trong nửa chu kỳ đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm: A. T t 2 = B. T t 8 = C. T t 4 = D. T t 6 = Câu 52: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x 3sin t (cm) 6 π   = π +  ÷   . Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí li độ x = + 1cm: A. 5 lần B. 7 lần C. 4 lần D. 6 lần Câu 53: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4s và 8cm. Cho trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do 2 g 10m /s= và 2 10π = . Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 cho tới khi lực đàn hồi của lò xo độ lớn cực tiểu là: A. 7 s 30 B. 1 s 30 C. 3 s 10 D. 4 s 15 Câu 54: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và các pha ban đầu là 3 π và 6 π − . Pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động trên bằng: A. 12 π B. 4 π C. 2 π − D. 6 π Câu 55: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)? A. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa. B. Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. C. Khi vật nặng ở vị trí biên, năng của con lắc bằng thế năng của nó. 10 [...]... hơn tần số dao động riêng D mà không chịu ngoại lực tác dụng Câu 62: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động học tắt dần? A Trong dao động tắt dần, năng giảm dần theo thời gian B Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh C Dao động tắt dần là dao động biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần động năng giảm dần, còn thế năng biến thiên điều hòa π  Câu 63: Một vật... chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn là 2(s) Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21cm thì chu kỳ dao động của nó là 2,2 (s) Chiều dài ban đầu của con lắc này là: A 101cm B 99cm C 98cm  Phần IVB: Câu 61: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động: 11 D 100cm Huỳnh Vĩnh Phát A với tần số bằng tần số dao động riêng B với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng C với tần số lớn... Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi), thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ: A tăng vì tần số dao động điều hòa tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường B giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao C không đổi vì chu kỳ dao động điều hòa của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường D tăng vì chu kỳ dao động điều hòa của nó giảm Câu 58: Một con... không đổi, dao động điều hòa Nếu khối lượng m = 200g thì chu kỳ dao động là 2 (s) Để chu kỳ dao động con lắc là 1(s) thì khối lượng vật nhỏ là: A 800g B 200g C 50g D 100g Câu 59: Một vật nhỏ dao động điều hòa biên độ A, chu kỳ dao động T, ở thời điểm ban đầu t = 0 vật T đang ở vị trí biên Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu tới thời điểm t = là: 4 A A 2 B 2A C A D A 4 Câu 60: Tại một nơi,... lắc dao động điều hòa với chu kỳ T Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T bằng: A 2T B T 2 C T 2 D T 2 π  Câu 66: Hai dao động điều hòa cùng phương phương trình lần lượt là x1 = 4sin  πt − ÷(cm) và 6  π  x 2 = 4sin  πt − ÷(cm) Dao động tổng hợp của hai dao động. .. dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin  4πt + ÷(cm) Động năng 2  của vật biến thiên với chu kỳ bằng: A 0,50s B 1,50s C 0,25s D 1,00s Câu 64: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo độ cứng k không đổi, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ: A tăng 4 lần B giảm 2 lần C tăng 2 lần D giảm 4 lần Câu 65: Một. ..Huỳnh Vĩnh Phát D Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần  Phần IVA: Câu 56: Một con lắc đơn gồm sợi dây khối lượng không đáng kể, không dãn chiều dài l, và viên bi nhỏ khối lượng m Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài toán dao động cơ học, Một số bài toán dao động cơ học, Một số bài toán dao động cơ học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn