bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài

5 75,134 7,718

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2014, 19:43

. when she knows this.…… A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng anh 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C. Bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ th× trong TiÕng anh 1-I .Louisiana state University.…… A-am attending B-attend C-was attending D-attended 2-He
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài, bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài, bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay