Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninhx

64 386 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2013, 09:52

Luận Văn: Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh Chuyên đề thực tập tốt nghiệpLỜI NÓI ĐẦUNgay từ khi giành được độc lập, thống nhất đất nước, Đảng và nhà nước đã quan tâm đến các chính sách, chế độ đối với cán bộ để tạo một môi trường thuận lợi cho cán bộ yên tâm công tác. Thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ luôn là những công cụ của nhà nước, được nhà nước ban hành để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nhà nước đề ra trên quan điểm đường lối, định hướng cụ thể và luôn hướng vào việc xử lý những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn của đời sống xã hội, từng giai đoạn nhất định.Bình Liêu là một huyện biên giới, miền núi, rẻo cao, núi cao hiểm trở, nơi cư trú của nhiều đồng bào dân tộc ít người, là một trong những của ngõ phía Đông Bắc nước ta, có vị trí chiến lược về quân sự và quốc phòng. Do địa hình phức tạp nên giao thông đi lại khó khăn, kinh tế hàng hoá chậm phát triển, trình độ dân trí thấp.Vai trò của cán bộ huyện và sự cần thiết phải hoàn thiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ là các vấn đề từ thực tiễn của đời sống xã hội trong từng giai đoạn. Với kiến thức đã học ở nhà trường bản thân em nhận thấy rằng tầm quan trọng của hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện là một vấn đề nóng bỏng hiện nay nên em chọn đề tài: “ Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh” làm chuyên đề tốt nghiệp.Chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương :Chương I: Cơ sở lý luận về các chính sách, chế độ đối với cán bộChương II: Phân tích và đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng NinhChương III: Một số giải pháp - kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng NinhEm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Quân đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành chuyên đề này. Do thời gian cũng như 1Chuyên đề thực tập tốt nghiệpkhả năng còn hạn chế nên chuyên đề này không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy giáo để chuyên đề được hoàn thiện hơn.Xin chân thành cảm ơn !2Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH,CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘI. KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ, PHÂN BIỆT CHÍNH SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ.1. Khái niệm về chính sách, chế độTheo từ điển tiếng Việt: “ Chính sách là những sách lược, kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục đích thống nhất, dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực tế” (Từ điển tiếng Việt - Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam, viện nghiên cứu).Theo nhiều nhà nghiên cứu: “ Chính sách là hình thức tác động qua lại giữa các nhóm, tập đoàn xã hội gắn trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, hoạt động của Nhà nước, của các Đảng phái, thiết kế khác nhau của hệ thống chính trị nhằm thực hiện các lợi ích, các mục tiêu, nhiệm vụ của các nhóm, tập đoàn xã hội ấy” (Giáo trình xã hội học trong quản lý - Học viện chính trị quốc gia HCM - Hà nội 2001 - tr 259 ).Vậy, chính sách đối với cán bộ là những sách lược và kế hoạch cụ thể của Nhà nước áp dụng đối với cán bộ, công chức nhằm đạt được mục đích nhất định trên cơ sở thực hiện các quyền lợi, lợi ích đối với cán bộ dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực tế của đất nước.Theo từ điển tiếng Việt: “ Chế độ là toàn bộ những quy định nói chung cần tuân theo trong một việc nào đó” (Từ điển tiếng Việt - Uỷ ban khoa học xã hội Việt nam, Viện ngôn ngữ học).Vậy, chế độ đối với cán bộ là những quy định cần tuân theo của Nhà nước đối với cán bộ, công chức dựa vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội, nhằm đạt được mục tiêu quản lý của Nhà nước.3Chuyên đề thực tập tốt nghiệp2. Phân biệt chính sách và chế độ.Trong mỗi chế độ xã hội khác nhau, Nhà nước có các chính sách, chế độ với cán bộ cũng khác nhau, được thể chế hoá trong hệ thống luật pháp, các quyết định, các quy chuẩn hành vi và các quy định khác.Bản chất, nội dung, phương hướng của chính sách, chế độ tuỳ thuộc vào tính chất, đường lỗi, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội . Muốn định ra chính sách, chế độ đúng đắn phải căn cứ vào tình hình thực tiễn trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn, phải giữ vững mục tiêu, phương hướng được xác định trong đường lối, nhiệm vụ chung và linh hoạt vận dụng vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể.Chính sách và chế độ được thực hiện trong thời gian nhất định, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước có những chính sách chế độ khác nhau.Chính sách là khái niệm mang tính khái quát chung thể hiện giá trị vật chất và tinh thần mà tất cả các cán bộ, công chức nhà nước được hưởng theo quy định cụ thể của Nhà nước, thể hiện mục tiêu, định hướng và đề ra các biện pháp để thực hiện nhằm đạt được mục tiêu.Chế độ là những quy định cụ thể để thực hiện các chính sách. Ví dụ, chính sách đãi ngộ với cán bộ, Nhà nước quy định các chế độ cụ thể như: phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp vùng, phụ cấp trách nhiệm .Chính sách và chế độ là hai khái niệm gắn liền nhau, sự phân biệt giữa chúng chỉ mang tính chất tương đối để thể hiện sự khuyến khích, sự quan tâm của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, tạo động lực cho họ hoàn thành nhiệm vụ được giao.4Chuyên đề thực tập tốt nghiệpII. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ1. Lương và các khoản phụ cấp theo lương đối với cán bộ.1.1. Chính sách lương:“ Tiền lương là lượng tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động sau khi hoàn thành một công việc nhất định hoặc sau một thời gian lao động nhất định” ( Sách kinh tế lao động).Tiền lương là nguồn thu chủ yếu của người lao động trong các doanh nghiệp, các tổ chức. Trên phương diện quản lý, tiền lương được ví như một đòn bẩy kinh tế để khích thích người lao động. Bởi vậy việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó phục vụ mục đích của tiền lương. Hơn nữa nó là cơ sở để Nhà nước điều tiết thu nhập, về mức sống của các tầng lớp dân cư nhằm thực hiện công bằng trong phân phối.Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của tiền lương đối với người laođộng, Nhà nước ta cũng rất quan tâm đến việc xây dựng chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức. Theo đó những văn bản cụ thể quy định về tiền lương cho cán bộ công chức lần lượt ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu về đời sống cán bộ, công chức qua các thời kỳ cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự phát triển của xã hội. Một số văn bản đó là:Nghị định số: 204/CP 2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangTheo Nghị định này mức lương tối thiểu được quy định trong thời điểm này là: 350.000đ/ tháng, mức lương này làm căn cứ tính lương trong hệ thống bảng lương, mức phụ cấp lương và trả công đối với những người làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.Qua hai lần thay đổi căn bản mức lương tối thiểu cùng với việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đời sống vật chất của cán bộ được quan tâm nhiều hơn. Nghị định số: 203/2004/NĐ - CP ngày 14 tháng 12 năm 2004, thực hiện từ ngày 01/10/2005, nâng mức lương tối thiểu từ 290.000,đ/ tháng lên 350.000đ/ tháng. Và Nghị định số: 94/2006/NĐ - CP ngày 07/9//2006 của Chính phủ về 5Chuyên đề thực tập tốt nghiệpnâng mức lương tối thiểu cho cán bộ, CNVC nhà nước từ 350.000/ tháng lên 450.000,đ/ tháng, thực hiện từ ngày 01/10/2006Lương của từng cán bộ được thể hiện ở ngạch, bậc lương và nhìn vào ngạch bậc lương phần nào phản ánh được trình độ đào tạo và chức danh của cán bộ đảm nhiệm.* “ Ngạch” chỉ chức danh công chức, mỗi ngạch thể hiện chức và cấp bậc về chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ và có tiêu chuẩn riêng cho từng ngạch.* “ Bậc ” là chỉ số tiền lương trong ngạch.* “ Nâng ngạch” là nâng từ ngạch thấp lên mức ngạch cao hơn.* “ Chuyển ngạch” là chuyển ngạch công chức theo ngành chuyên môn này sang ngạch công chức theo ngành chuyên môn khác có trình độ tương đương.Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức thì điều kiện để nâng ngạch lương gồm:- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu đối với công việc đòi hỏi công chức ở ngạch công chức cao hơn.- Có ngạch để nâng (chuyên viên lên chuyên viên chính)- Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng theo quy định của ngạch cần nâng.- Được Hội đồng xét sở tuyển của huyên xét, đề nghị.- Có chứng chỉ học tập bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước.- Có chứng chỉ ngoại ngũ.- Có chứng chỉ tin họcTheo Pháp lệnh cán bộ, công chức thì điều kiện để chuyển ngạch gồm:Cán bộ dân cử, bầu cử chuyển ngạch sang các cơ quan hành chính (đã có mức lương cũ cao) phải qua kiểm tra sát hạch đạt tiêu chuẩn ở ngạch nào thì được bổ nhiệm sang ngạch đó.Công chức chuyển từ ngạch chuyên môn này sang ngạch chuyên môn khác hoặc những viên chức làm việc ở Doanh nghiệp Nhà nước ( DNNN) được 6Chuyên đề thực tập tốt nghiệptuyển dụng và xếp lương vào ngạch công chức trước khi ban hành Nghị định 26/CP ngày 25/3/2003 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương trong các DNNN mà được tiếp nhận vào các cơ quan thuộc khu vực hành chính sự nghiệp thì phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyển đến và trong chỉ tiêu biên chế được phân bổ của cơ quan hành chính sự nghiệp.1.2.Các khoản phụ cấp đối với cán bộTheo Nghị định số: 204/2004, ngày 14/12/2004 của Chính phủ, thì ngoài tiền lương cán bộ còn được hưởng các khoản phụ cấp tuỳ theo điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên ở nơi cán bộ công tác và chức vụ mà cán bộ đảm nhiệm như:- Phụ cấp khu vực là khoản phụ cấp cho những vùng có điều kiện tự nhiên đặc biệt khó khăn như vùng núi hoặc những nới giá cả sinh hoạt đắt đỏ.- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo là khoản phụ cấp cho các vị trí lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương.- Phụ cấp trách nhiệm áp dụng cho những cán bộ đảm nhiệm những công việc đòi hỏi công việc trách nhiệm cao.Ngoài các khoản phụ cấp trên còn có phụ cấp thu hút, phụ cấp lưu động . nhằm mục đích chung là khuyến khích bằng vật chất đối với cán bộ để đạt được mục tiêu quản lý của Nhà nước.2. Các chế độ Bảo hiểm Xã hội đối với cán bộ.“ Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm vật chất cho người lao động nói chung và cho người cán bộ nói riêng thông qua các chế độ của BHXH nhằm góp phần ổn định đời sống lâu dài cho họ và cho gia đình của họ ” (Sách BHXH).BHXH thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động tham gia đóng bảo hiểm khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do mất khả năng lao động.BHXH tiến hành phân phối lại thu nhập giữa những người tham gia BHXH theo quy luật số đông bù số ít và tiến hành phân phối lại thu nhập theo cả chiều dọc và chiều ngang .7Chuyên đề thực tập tốt nghiệpBHXH góp phần kích thích người lao động hăng hái làm việc nâng cao hiệu quả công việc của cá nhân và hiệu quả công việc của toàn đơn vị .Các lĩnh vực của BHXHSơ đồ 1: Các lĩnh vực của BHXHBảo hiểm xã hộiTrợ cấp ốm đauTrợ cấp thai sảnTrợ cấp bệnh nghề nghiệpTrợ cấp tử tuấtLương hưuTheo sơ đồ 1, BHXH hiện nay bao gồm 5 lĩnh vực quan trong nhất, nhằm đảm bảo một phần thu nhập cho người lao động trong khi làm việc ( như trợ cấp ốm đau, thai sản, trợ cấp bệnh nghề nghiệp, tại nạn lao động .), khi về nghỉ hưu theo chế độ (lương hưu) cả khi người lao động bị chết (trợ cấp tử tuất). Đối tượng hưởng các chế độ của BHXH chủ yếu được nhận các khoản trợ cấp bằng tiền. Điều kiện để hưởng các chế độ trợ cấp và mức độ của từng loại được thể hiện ở bảng 1.Bảng 1: Điều kiện và mức độ trợ cấp của BHXHI CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU1. Điều kiện- Người lao động đang làm việc, chờ việc hoặc ngừng việc có hưởng lương có đóng bảo hiểm.- Người ốm hoặc chăm sách con ốm có xác nhận của tổ chức y tế do Bộ y tế quy định.2. Thời gian - Lao động trong điều kiện bình thường: tối đa 50 ngày/ năm.-Con ốm dưới 3 tuổi: Tối đa 20 ngày/năm.- Từ 7 đến tối đa 20 ngày tuỳ vào mức 8Chuyên đề thực tập tốt nghiệp- Lao động nặng nhọc: Tối đa 60 ngày/năm nếu đã đóng từ 30 năm BHXH trở lên.- Bệnh điều trị dài ngày: Tối đa 180 ngày/ năm không tính thời gian đóng BHXH.- Con ốm từ 3-7 tuổi: tối đa 15 ngàyđộ thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá dân số3. Căn cứ tính trợ cấp- Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ ốm gồm: lương theo cấp bậc, chức vụ, hợp đồng, các loại phụ cấp .4. Mức trợ cấp - 75 % mức lương làm căn cứ tính trợ cấpII. CHẾ ĐỘ THAI SẢN1. Điều kiện- Lao động nữ đang làm việc sinh con lần thứ nhất hoặc thứ 2.2. Thời gian- Lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường: nghỉ 4 tháng.- Lao động nặng nhọc: 5 tháng hoặc 6 tháng trong điều kiện công việc đặc biệt nặng nhọc.- Nghỉ sau khi sinh con nếu con bị chết theo lịch cụ thể.- Nghỉ đến khi con đủ 4 tháng tuổi nếu nhận con nuôi3. Căn cứ tính trợ cấp- Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ sinh con hoặc nuôi con nuôi. 4. Mức trợ cấp - 100% mức lương làm căn cứ tính trợ cấpIII CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TAI NẠN, BỆNH NGHỀ NGHIỆP1. Điều kiện- Người lao động bị tại nạn trong giờ làm việc trong và ngoài nơi làm việc kể cả làm việc ngoài giờ do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc.- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động.- Người mắc bệnh nghề nghiệp được nghi trong danh mục hưởng trợ cấp.9Chuyên đề thực tập tốt nghiệp2.Căn cứ tính trợ cấpMức lương tối thiểu.3. Mức trợ cấp- Trợ cấp 1 lần: tuỳ thuộc vào mức suy giảm khả năng lao động: trợ cấp tối thiểu bằng 4 tháng lương tối thiểu nếu suy giảm từ 5-10%. Trợ cấp tối đa bằng 12 tháng lương nếu suy giảm từ 21 - 30%.- Trợ cấp hàng tháng nếu bị suy giảm từ 31% - 100% với trợ cấp bằng từ 0,4 - 1,6 lần lương tối thiểu.- Nếu do tại nạn bị chết, gia đình được nhận trợ cấp bằng 24 tháng lương + chế độ tử tuất.IV. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ1. Điều kiện a. Nhận lương hưu đầy đủ.- Bình thường năm 60 tuổi, nữ 55 tuổi và đóng BHXH đủ 20 năm.- Đặc biệt: nam 55 tuổi, nữ 50 b. Lương hưu thấp hơn chế độ- Năm 55 tuổi, nữ 50 tuổi và đóng BHXH 20 năm.- Năm 50 tuổi và nữ 45 tuổi và đóng BHXH 20 năm BHXH + suy giảm 61% khả năng.- 15 năm làm công việc độc hại, 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên hoặc có 10 năm công tác ở chiến 10[...]... chế độ đối với cán bộ căn cứ vào tuổi: Đó là những quy định của Nhà nước đối với cán bộ nghỉ hưu có chế độ hưởng trợ cấp một lần, chế độ về hưu sớm và chế độ nghỉ hưu theo đúng quy 19 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp định của pháp luật, chế độ đối với cán bộ quá tuổi nghỉ hưu được cơ quan, đơn vị giữ lại công tác IV TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ Chính sách có tác động điều... về chính sách dân tộc là tổ chức hướng dẫn và chống các hành vi xâm hại, về công tác tổ chức là xây dựng và quản lý 27 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CẤP HUYỆN, HUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA HUYỆN BÌNH LIÊU 1 Đặc điểm tự nhiên và địa lý - Vị trí địa lý Bình Liêu là huyện. .. bù đắp xứng đáng cho sức lao động mà họ bỏ ra, kích thích sáng tạo hăng say, năng động trong công việc V VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ CẤP HUYỆN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ 1 Theo Pháp lênh cán bộ, công chức thì: “ Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước” bao gồm: - Những người do bầu cử để đảm... với mức lương tối thiểu Bình Liêuhuyện miền núi, địa hình phức tạp, đi lại gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp nên vài trò của người cán bộ làm công tác thông tin lưu động là rất quan trọng Trên cơ sở đó huyện đã áp dụng phụ cấp lưu động cho một số cán bộ làm công tác thông tin lưu động thuộc phòng Văn thể của huyện với mức hưởng là: 0,2 so với mức lương tối thiểu 3 Chính sách, chế độ. .. lực trình độ cán bộ * Từ chức, miễn nhiệm: Cán bộ được bố trí sang công tác khác hoặc chưa bổ nhiệm chức vụ mới thì đương nhiên thôi chức vụ đang đảm nhiệm Người bị miễn nhiệm là việc người lãnh đạo chưa hết thời hạn bổ nhiệm phải thôi giữ chức vụ bổ nhiệm vì một lý do nhất định để giữ một cương vị thấp hơn III PHÂN LOẠI CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ 1 Chính sách, chế độ đối với cán bộ căn cứ... nhiệm, biết quyết đoán, có uy tín, có tín nhiệm với nhân dân, được dân mến, dân tin 2 Vai trò của cán bộ cấp huyện và sự cần thiết phải hoàn thiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ Cấp huyện nói chung, từng huyện nói riêng là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên nhằm đảm bảo cho sự lãnh đạo thống... đương: Phụ cấp chức vụ : 0,2 2 Chính sách, chế độ đối vơi cán bộ căn cứ vào điều kiện công tác 2.1 Phụ cấp khu vực: Áp dụng đối với những nơi xa xôi, hẻo lánh, có khí hậu xấu Phụ cấp gồm 7 mức : 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu Riêng ở huyện Bình Liêu địa giới hành chính chia thành 7 xã, 1 thị trấn được áp dụng phụ cấp gồm 2 mức: 0,5; 0,7 trong đó 2 xã Đồng Văn và Hoành... hạ mưa là đặc trưng chung của các vùng trong huyện Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 180c - 280c, nhiệt độ cao nhất mùa hạ từ 300c - 340c, nhiệt độ thấp nhất mùa động 50c - 150c Lượng mưa khá cao, nhưng không điều hoà, bình quân dao động từ 2000 - 2400mm/năm Độ ẩm trung bình năm khoảng 70% - 80% - Thuỷ văn: Do đặc điểm cấu trúc địa hình, vùng núi Bình Liêu gồm rất nhiều sông suối nhỏ, ngắn và dốc,... đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ của nhiều ngành và Huyện phải thường xuyên quan tâm giải quyết Về cơ cấu giới trong đội ngũ cán bộ chênh lệch nhiều Năm 2006 có 16 cán bộ nữ trong tổng số 64 cán bộ chiếm 25%, thấp cả về tỷ lệ và số thực Về tuổi của đội ngũ cán bộ huyện so với mặt bằng chung của cả tỉnh, do là một huyện miền núi, trình độ dân trí còn thấp, một số cán bộ năng lực yếu, không được đào... kiện phục vụ làm việc của huyện có rất nhiều khó khăn, đẻ đảm bảo cho sự phát triển ổn định của huyện, số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức được trú trọng và từng bước được nâng lên Năm 2006, trong tổng số: 64 cán bộ thuộc diện Quản lý Nhà nước có 48 người cán bộ có trình độ Đại học, là chuyên viên chiếm 75% so với tổng số cán bộ có trình độ trung cấp chiếm 25% Với sự phát triển của khoa . các chính sách, chế độ đối với cán bộChương II: Phân tích và đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh. Liêu - Tỉnh Quảng NinhChương III: Một số giải pháp - kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng NinhEm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninhx, Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninhx, Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninhx, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ, Khái niệm về chính sách, chế độ Khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ., TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ, Theo Pháp lênh cán bộ, cơng chức thì: “ Cán bộ, cơng chức quy định tại, Đặc điểm tự nhiên và địa lý, Giá trị GDP bình qn đầu người Tốc độ tăng trưởng kinh tế Cơ cấu kinh tế Tổng SLLT quy thóc Bình qn LTngười Giá trị lượng CN - TTCN Tỷ lệ hộ nghèo, Cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ., Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 1. Đối với Trung ương.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay