Hoàn thiện các hình thức trả lương tại XN Sóng thuộc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhp khẩu Bao Bì

102 279 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2013, 09:52

Luận Văn: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại XN Sóng thuộc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhp khẩu Bao Bì [...]... H-KTL44 22 S 1: C cu t chc ca Cụng ty PACKEXIM Đại Hội Đồng Cổ Đông Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám Đốc Khối quản lý P KTKT ĐT P TC KT Khối sản xuất kinh doanh VP Cty XN In XN sóng XN nhựa P kinh doanh P KD XNK i hi ng c ụng bao gm 485 c ụng, tt c u l cỏn b cụng nhõn viờn ca cụng ty i hi hp 2 nm mt ln bn v nhng vn chin lc ca cụng ty Hi ng qun tr gm 5 ngi Ban kim soỏt 11 ngi Ban giỏm... PHN SX & XNK BAO Bè I C IM CH YU CA CễNG TY V X NGHIP SểNG Cể NH HNG N HèNH THC TR LNG 1 Gii thiu v cụng ty Nguyn Th Thu H-KTL44 20 Cụng ty c phn sn xut v xut nhp khu bao bỡ tin thõn l xớ nghip bao bỡ c thnh lp vo ngy 16/1/1970 theo quyt nh s 34/BNgT-TCCB Xớ nghip cú nhim v sn xut bao bỡ v cung cp bao bỡ trờn phm vi ton min Bc Sau mt thi gian hot ng, nhu cu bao bỡ ngy cng gia tng, vỡ vy ngy 24/12/1973,... doanh ca cụng ty 3.1 Lnh vc hot ng ca cụng ty PACKEXIM Cụng ty c phn sn xut v xut nhp khu bao bỡ hot ng trờn cỏc lnh vc: Sn xut v gia cụng cỏc loi sn phm bao bỡ phc v cho nhu cu xut khu v tiờu dựng trong nc T chc in cỏc loi nhón hiu trờn cỏc loi bao bỡ v cỏc n phm cao cp khỏc phự hp vi quy nh hin hnh ca Nh nc, b Thng Mi v b qun lý ngnh Nguyn Th Thu H-KTL44 26 Trc tip kinh doanh xut nhp khu cỏc loi... n bự xng ỏng, tng t l di chuyn lao ng gõy ra tỡnh trng mt n nh ca t chc i vi cụng ty c phn sn xut v xut nhp khu bao bỡ, c th hn l ti xớ nghip súng, mt n v trc tip sn xut tin lng luụn l vn quan trng kớch thớch cụng nhõn viờn lm vic tt hn Tuy nhiờn cỏch tr lng hin nay ca xớ nghip cũn nhiu thiu sút cn phi tip tc hon thin PHN II: PHN TCH CC HèNH THC TR LNG TI X NGHIP SểNG CễNG TY C PHN SX & XNK BAO Bè... thnh Cụng ty c phn sn xut v xut nhp khu bao bỡ Tờn giao dch quc t: Packaging Production and Export-Import Joint Stock Company (PACKEXIM) Vn phũng giao dch ti: 28B Ph Trn Hng o-Qun Hon Kim-H Ni Tr s hin nay : S 49 ngừ 15 ng An Dng Vng Phng Phỳ Thng - Qun Tõy H - H Ni 2 c im v t chc 2.1 C cu t chc ca cụng ty c phn sn xut v xut nhp khu bao bỡ Nguyn Th Thu H-KTL44 22 S 1: C cu t chc ca Cụng ty PACKEXIM... ngnh Nguyn Th Thu H-KTL44 26 Trc tip kinh doanh xut nhp khu cỏc loi sn phm cụng ty sn xut ra Nhp khu cỏc loi vt t, nguyờn liu, mỏy múc thit b phc v sn xut kinh doanh bao bỡ, nhp khu mt s hng tiờu dựng thit yu v phc v cho sn xut kinh doanh Sn phm truyn thng ca cụng ty: Bao bỡ carton súng, carton duplex cú in v khụng in, bao bỡ nha mng n v mng phc hp 3.2 c im v sn phm v quy trỡnh cụng ngh ca xớ nghip... tng 34.5% Li nhun ca cụng ty mc dự so vi doanh thu l khụng cao nhng luụn tng qua cỏc nm.Thu nhp bỡnh quõn ca lao ng ton cụng ty luụn c ci thin, tc tng thu nhp bỡnh quõn qua 4 nm t 22.1% Doanh thu ca xớ nghip súng nm 2002 chim 7.6% doanh thu ca ton cụng ty, nm 2003 l 5.7%, nm 2004 l 5.6%, nm 2005 l 7.1% Nguyờn nhõn ca nhng bin ng trong sn xut kinh doanh ca cụng ty l do cụng ty ang trong giai on c cu... nhõn viờn cụng ty luụn c gng lao ng a cụng ty vt qua khú khn th thỏch v ngy cng ng vng trong mụi trng mi Cụng ty luụn t c nhng ch tiờu kinh t ó t ra c bit l nhng nm gn õy, i sng ca cỏn b cụng nhõn viờn c m bo Kt qu sn xut kinh doanh ca cụng ty qua 4 nm t 2002-2005 c biu hin di (xem trang sau) Qua bng s liu kt qu sn xut kinh doanh ca cụng ty t nm 2002 n nm 2005 ta thy doanh thu ca cụng ty luụn tng tr... th trng, bao bỡ ũi hi phi th hin thm m, ngh thut, vn minh thng nghip, s phỏt trin ca mt ngnh cụng nghip hin i Bờn cnh ú c ch chớnh sỏch ca Nh nc thay i, quan h i ngoi gia cỏc doanh nghip c m rng T tỡnh hỡnh ú B Thng Mi cú quyt nh s 221/TMTCCB ngy 12/3/1993 chuyn i xớ nghip liờn hp sn xut v xut khu bao bỡ thnh Cụng ty sn xut v xut nhp khu bao bỡ Ngy 19/4/2004 va qua theo s ch o ca Nh nc Cụng ty ó thc... khụng cú trỡnh chuyờn mụn, cụng ty ó c nhng kt qu kh quan Mc dự doanh thu nm 2005 cú gim so vi nhng nm trc nhng li nhun ca cụng ty tng rt cao 179.6 % so vi nm 2004, thu nhp bỡnh quõn ca ngi lao ng t 1500598 vt 3.5 % so vi k hoch nm 2005 chng t cụng ty ó cú nhng bc i ỳng n Tin thu np ngõn sỏch ca cụng ty luụn tng tr nm 2004 do c hng u ói ca Nh nc khụng phi np thu thu nhp doanh nghip trong hai nm 2004 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại XN Sóng thuộc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhp khẩu Bao Bì, Hoàn thiện các hình thức trả lương tại XN Sóng thuộc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhp khẩu Bao Bì, Hoàn thiện các hình thức trả lương tại XN Sóng thuộc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhp khẩu Bao Bì, Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế .1 Tiền lương danh nghĩa, Hình thức trả lương sản phẩm .1 Khái niệm, Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp sóng, Cán bộ quản lý, Trả lương cho tổ phục vụ - Nhân viên thị trường, Nhận xét chế độ trả lương sản phẩm, Lương làm thêm với lao động quản lý Lương làm thêm giờ với công nhân trực tiếp, Nhận xét, Hồn thiện hình thức trả lương thời gian cho lao đơng gián tiếp, Hồn thiện cơng tác xác định cấp bậc cơng việc của cơng nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay