Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 9 Quần thể sinh vật

26 639 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2014, 09:41

. bất lợi về thức ăn, chỗ ở các sinh vật có mối quan hệ này CÓ 9 CHỮ CÁI Đây là dạng tháp tuổi mà số lượng cá thể trong quần thể biến đổi theo hướng tăng lên CÓ 6 CHỮ CÁI Đây là một dạng. lượng cá thể trong quần thể biến đổi theo hướng giảm dần? CÓ 11 CHỮ CÁI Khi trời giá rét các sinh vật cùng loài quần tụ bên nhau. Chúng có mối quan hệ gì? I I Í Í N N H H R R A A N N H H H H Ể Ể N N H H Ộ Ộ R R Ỗ Ỗ T T N N A A T T . lượng cá thể biến đổi Ba dạng tháp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Xác định dạng tháp tuổi của quần thể nai theo các số liệu sau: - Nhóm tuổi trước sinh sản: 95 con/ha - Nhóm tuổi sinh sản : 30 con/ha -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 9 Quần thể sinh vật, Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 9 Quần thể sinh vật, Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 9 Quần thể sinh vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn