đồ án thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa cơ khí có diện tích 70m x 37m

51 1,014 6

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2014, 17:18

Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 1 Mc lc I. Phân chia nhóm phụ tải và xác định phụ tải tính toán…………… … … 2 1 Phân chia nhóm phụ tải và xác định tâm phụ tải………………… …… 2 2 Xác định tâm phụ tải tính toán ……………………………………… . 5 3 Tủ chiếu sáng………………………………………………… ……… 10 II. Tính toán cho tủ phân phối và chọn MBA………………………… …. 11 1 Tính toán tủ phân phối…………………………………………… …… 11 2 Chọn MBA……………………………………………………………… 12 III. Chọn dây và chọn CB từ MBA đến tủ phân phối………………………14 IV. Chọn dây và CB từ tủ phân phối đến tủ động lực…………………… 16 1 Từ tủ phân phối đến tủ động lực 1…………………………………… 16 2 Từ tủ phân phối đến tủ động lực 2……………………………………… 18 3 Từ tủ phân phối đến tủ động lực 3……………………………………… 19 V. Chọn dây và CB từ tủ động lực đến thiết bị ………………………… .21 1 Từ tủ động lực 1 đến thiết bị nhóm 1………………………………… …21 2 Từ tủ động lực 2 đến thiết bị nhóm 2………………………………… 26 3 Từ tủ động lực 3 đến thiết bị nhóm 3……………………………………28 VI. Tính toán sụt áp và ngắn mạch cho phân xưởng……………………… 36 1 Sụt áp………………………………………………………………… 36 2 Ngắn mạch ………………………………………………………………41 VII. Tính toán an toàn điện cho phân xưởng……………………………… 44 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 2  ÁN 1 THIT K CUNG CNG SA CH Kích thước : dài 70m –rộng 37m. I. PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XÁCH ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN *** 1.nh tâm ph ti :  M Việc xác định tâm phụ tải điện của các thiết bị và từng nhóm thiết bị giúp chúng ta lựa chọn hợp lý việc bố trí các tủ động lực cấp điện cho thiết bị , nhằm giảm chiền dài dây dẫn từ tủ điện tới thiết bị nhằm giảm chi phí đầu tư và giảm tổn thất điện năng.  Vic phân nhóm ph ti ph thuc vào các yu t sau : - Các thiết bị trong cùng một nhóm (cùng tủ động lực ) phải được đặt gần nhau , để thuận tiện cho việc đi dây. - Công suất của các nhóm thiết bị không được chênh nhau quá lớn. Điều này thuận tiện cho việc chọn thiết bị (CB) đơn giản và việc chọn dây cũng đơn giản và gọn hơn.  Tuy nhiên thường rất khó thỏa mản các nguyên tắc trên. Do vậy tùy thuộc vào điều kiện mà người thiết kế lựa chọn phương án tối ưu và phù hợp.  Tnh tâm ph ti: Lựa chọn hệ trục XOY trên bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị,xác định tâm phụ tải theo công tức sau : X=             Y=             Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 3 Ta chia phân xưởng thành 3 nhóm thiết bị như sau:  nh tâm ph ti nhóm 1: Nhóm 1 Tên thiết bị số máy P đm ( kw) Tọa độ X( mm) Tọa độY( mm) X×Pđm Y×Pđm máy cưa kiểu dài 1A 1 21360 14940 21360 14940 máy cưa kiểu dài 1B 1 21360 17400 21360 17400 khoan bàn 3A 0.65 25600 14940 16640 9711 khoan bàn 3B 0.65 25600 17400 16640 11310 máy mài khô 5 2.8 15320 12554 42896 35151.2 máy khoan đứng 6 2.8 11774 12554 32967.2 35151.2 máy bào ngang 7 4.5 4472 13300 20124 59850 máy xọc 8 2.8 4140 19100 11592 53480 máy tiện ren 12 8.1 11760 23300 95256 188730 máy tiện ren 13 10 15600 23300 156000 233000 máy tiện ren 14A 14 18400 23020 257600 322280 máy tiện ren 14B 14 20740 23020 290360 322280 Tổng 62.3 982795.2 1303283 X =             = 15.8 m Y =             = 21 m Để thẩm mỹ ta đặt tủ động lực nhóm 1 tại vị trí tọa độ: X = 15 m Y = 12 m .  nh tâm ph ti nhóm 2 : Nhóm 2 Tên thiết Bị số máy P đm (kw) Tọa độ X( mm ) Tọa độ Y mm ) X×Pđm Y×Pđm mài tròn vạn năng 9A 2.8 5026 26900 14072.8 75320 mài tròn vạn năng 9B 2.8 8760 28640 24528 80192 máy phay răng 10 4.5 5800 33160 26100 149220 máy phay vạn năng 11 7 12440 32800 87080 229600 máy tiện ren 15 4.5 17320 32600 77940 146700 máy tiện ren 16 10 20800 31940 208000 319400 máy tiện ren 17 20 25720 28600 514400 572000 Tổng 51.6 952120.8 1572432 X =             = 18.4 m Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 4 Y =             = 30.4m Để thẩm mỹ ta đặt tử động lực nhóm 2 tại vị trí tọa độ: X = 19 m và Y = 35 m.  nh tâm ph ti nhóm 3 : Nhóm 3 Số máy P đm (kw) Tọa Độ X ( mm ) Tọa Độ Y( mm) X×Pđm Y×Pđm 18 0.85 42900 33700 36465 28645 19 24.2 38640 29240 935088 707608 22 0.85 35400 33800 30090 28730 24 1 34600 22200 34600 22200 25 1 51000 22200 51000 22200 26 2.5 47400 34000 118500 85000 27 1 51560 30700 51560 30700 30 2.8 47000 22400 131600 62720 31 1.7 58420 24620 99314 41854 33A 2.8 48700 13200 136360 36960 33B 2.8 66980 24700 187544 69160 34 1.5 66640 28920 99960 43380 38 0.85 58040 33400 49334 28390 Tổng 43.5 1961415 1207547 X =             =44.72 m Y =             =27.54 m Để thẩm mỹ ta đặt tủ động lực nhóm 3 tại vị trí : X =50m và Y= 27 m.  nh tâm ph ti t phân phi chính : Tủ động lực P đm (kw) X(m) Y(m) X×P đm Y×P đm ĐL1 62.3 15 12 934.5 747.6 ĐL2 51.6 19 35 980.4 1806 ĐL3 43.5 50 27 2262 1174.5 Tổng 157.4 4176.9 3728.1 - Vị trí tủ phân phối được tính theo công thức sau: Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 5 3 1 3 1 15 62.3 19 51.6 50 43.5 26 62.3 51.6 43.5 n i tui i n tui i XP Xm P                Để thẫm mỹ ta đặc tủ phân phối chính tại vị trí tọa độ: X= 30 ( m) ;Y = 28 (m) nh tâm ph ti tính toán : Chọn phương pháp tính theo hệ số cực đại   và công suất trung bình. a) Xác định tâm phụ tải tính toán của nhóm 1 :  Dòng định mức của thiết bị :   =        Ta bản tính toán dòng điện định mức của các thiết bị nhóm 1 : Nhóm 1 (U  = 380 v) Tên thiết bị Số máy P đm (kw) cos K sd I đm (A) máy cưa kiểu dài 1A 1 0.4 0.12 3.798 máy cưa kiểu dài 1B 1 0.4 0.12 3.798 khoan bàn 3A 0.65 0.4 0.12 2.469 khoan bàn 3B 0.65 0.4 0.12 2.469 máy mài khô 5 2.8 0.4 0.12 10.635 máy khoan đứng 6 2.8 0.4 0.12 10.635 máy bào ngang 7 4.5 0.5 0.16 13.674 máy xọc 8 2.8 0.4 0.12 10.635 máy tiện ren 12 8.1 0.5 0.16 24.613 máy tiện ren 13 10 0.65 0.17 23.374 máy tiện ren 14A 14 0.65 0.17 32.723 máy tiện ren 14B 14 0.65 0.17 32.723 Tổng 62.3 3 1 3 1 12 62.3 35 51.6 27 43.5 24 62.3 51.6 43.5 n i tui i n tui i YP Ym P                Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 6  chọn   = 32.723 (A) - Hệ số sử dụng   của nhóm :   =             = 0.1586 - Hệ số công suất trung bình của nhóm : cos=             = 0.5727 cos  = 0.5727  tg = 1.43 - Tính số thiết bị hiệu quả theo phương pháp : 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 () 62.3 2 2 0.65 3 2.8 4.5 8.1 10 2 14 n dmi i hq n dmi i P n P               = 6.42 4 <  = 6 < 10 Tìm hệ số công suất tác dụng cực đại K max từ giá trị K sd = 0.1534 và n hq = 6 ,từ bảng A 2 và công thức nội suy.   = 0.15    = 2.64   = 0.2    = 2.24 ( dùng phương pháp nội suy )    = 0.1586    = 2.24 +         = 2.5712   =           = 2.5712×0.1586×62.3=25.4 ( Kw )   =1.1× Q tb =1.1×K sd ×P đm∑ ×tg= 1.1×0.1586×62.3×1.43=15.54 (kvar)   =    =   = 44.35 ( kVA )   =      =    = 67.38 ( A )  Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị : Dòng khởi động lớn nhất của nhóm thiết bị :    =       Nếu   < 40 Kw , chọn   = 5 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 7  Nếu   > 40 Kw , chọn   = 3 Vì   =14 kw nên chọn   = 5    =      = 532.7 = 163.5 (A)    =      -      163.5 + 67.38 – 0.1586×163.5 =205 A b) nh tâm ph ti tính toán ca nhóm 2:  Dòng định mức của thiết bị :   =       Nhóm 2 (U  =380 (v)) Tên thiết bị Số máy P đm (kw) cos K sd I đm (A) mài tròn vạn năng 9A 2.8 0.4 0.12 10.635 mài tròn vạn năng 9B 2.8 0.4 0.12 10.635 máy phay răng 10 4.5 0.5 0.16 13.674 máy phay vạn năng 11 7 0.5 0.16 21.270 máy tiện ren 15 4.5 0.5 0.16 13.674 máy tiện ren 16 10 0.65 0.17 23.374 máy tiện ren 17 20 0.65 0.17 46.748 Tổng 51.6  chn   = 46.75 (A)  Hệ số sử dụng   của nhóm :   =             = 0.1615  Hệ số công suất trung bình của nhóm cos=             = 0.5764 cos =0.5764  tg =1.42  Tính số thiết bị hiệu quả theo phương pháp :   =              = 4.3996 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 8   =4 < 10 Tìm hệ số công suất tác dụng cực đại K max từ giá trị K sd = 0.1615 và n hq = 4 ,từ bảng A 2 và công thức nội suy.   = 0.15    = 2.64   = 0.2    = 2.24    = 0.1615    = 2.24 +      = 2.54   =  ×  ×      = 2.54×0.1615×51.6=21.17 (kw)   = 1.1×Q tb =1.1×K sd ×P đm∑ ×tg = 1.1×0.1615×51.6×1.42=13 ( kvar)   =    =   = 36.73 ( kVA )   =      =    = 55.8 ( A )  Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị : Dòng khởi động lớn nhất của nhóm thiết bị :   =       Nếu   < 40 Kw , chọn   = 5  Nếu   > 40 Kw , chọn   = 3 Vì   =20 kw nên chọn   = 5    =      = 546.75 = 233.75 (A)    =      -      233.75 + 55.8 - 0.1615×233.75  =252 A C nh tâm ph ti tính toán ca nhóm 3:  Trong nhóm thiết bị cầu trục hoạt động ở chế độ ngắn hạn lặp lại nên cần quy đổi về dài hạn để tính toán: P  = P     Trong đó: TĐ = 0.25 là hệ số đóng điện Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 9  P đm qđ = 24.2×   = 12.1 (kw)  Dòng định mức của thiết bị :   =       Nhóm 3 ( U  = 380 v) Tên thiết bị Số máy P đm (kw) cos K sd I đm (A) Máy khoan đứng 18 0.85 0.4 0.12 3.229 Cầu trục 19 12.1 0.5 0.05 36.768 Máy khoan bàn 22 0.85 0.4 0.12 3.229 Khoan bàn to 24 1 0.4 0.12 3.798 Khoan bàn to 25 1 0.4 0.12 3.798 Bể dầu tăng nhiệt 26 2.5 0.4 0.12 9.496 Máy cạo 27 1 0.4 0.12 3.798 Máy mài thô 30 2.8 0.4 0.12 10.635 Máy cắt liên hợp 31 1.7 0.4 0.12 6.457 Máy mài phá 33A 2.8 0.4 0.12 10.635 Máy mài phá 33B 2.8 0.4 0.12 10.635 Quạt lò rèn 34 1.5 0.4 0.12 5.697 Máy khoan đứng 38 0.85 0.4 0.12 3.229 Tổng 31.75  chọn   = 36.768 (A) - Hệ số sử dụng   của nhóm :   =             = 0.1 - Hệ số công suất trung bình của nhóm cos=             = 0.44 cos= 0.44  tg = 2.04 Tính số thiết bị hiệu quả theo phương pháp :   =              = 5.4 4 <   = 5 < 10 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 10 Từ   =5 và     K max = 3.23    =  ×  ×      = 3.23×0.1×31.75 = 10.256 (kw)   = 1.1×K sd ×      ×tg =1.1×0.1×31.75×2.04= 7.12( kvar)   =    =   =23.3 ( kVA )   =      =    = 35.4 ( A )  Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị : Dòng khởi động lớn nhất của nhóm thiết bị :   =       Nếu   < 40 kw , chọn   = 5  Nếu   > 40 kw , chọn   = 3 Vì   =12.1 Kw nên chọn   = 5    =      = 536.768 =183.84 (A)    =      -      183.84 + 35.4 – 0.1×36.768 = 215.56 ( A ) 3/ T chiu sáng : Chiều dài : b = 70 m Chiều rộng : a = 37 m. Diện tích : s = 2590 ( m 2 ) Chiều cao : h = 4 m.  Công suất riêng :   = 15 w/m 2  Công suất chiếu sáng :   =   ×S = 15 ×2590 =38850w = 38.85 kw  Dùng tiêu chuẩn ballats : cos = 0.6 tg=      =   × tg = 38.85×   = 51.8 (kvar ) [...]... CVV4×14 CVV4×22 30;33A;33B 19 VI ĐỒ ÁN 1 62 1.33 C60N BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN 32 32 31.9 82 0.84 C60N 35.3 40 160 10 200 10 40 36.767 46.7 TÍNH TOÁN ĐỘ SỤT ÁP VÀ NGẮN MẠCH CHO PHÂN X ỞNG *** 1.TÍNH TOÁN SỤT ÁP :  Mục đích : kiểm tra chất lượng mạng điện được thiết kế - Chia hệ thống ra làm 3 cấp lần lượt là :  : Sụt áp trên đoạn MBA – tử phân phối  : Sụt áp trên đoạn từ tủ phân phối – tủ động lực  : Sụt... 0.89 ( cách điện PVC, = C ) : thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đất  K  0.8 11 0.89  0.712  Dòng làm việc cực đại của tủ phân phối I lvmxax  I GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN tttu pp  177.3 A SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 14 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN  Chọn dây với điều kiện : ( Mà ) ( ) Tra bảng 8.7 – cáp điện lực hạ áp – tài liệu hướng dẫn đồ án môn học cung cấp điện ,ta chọn... chọn cáp : CVV-1 100 : ( )   (  r0 )  Chọn CB :  ( Ta : ) ( )  Tra bảng 8.26 sách hướng dẫn đồ án môn học thiết kế cung cấp điện ta chọn CB : NS250N thông số kĩ thuật như sau ( ) o o o  Điều kiện :  ( ) ( )  177.3  Trong đó :  Với :  ( )   Chọn  0.788 0.99 = 0.9 GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 15 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN  ( ) Điều kiện... NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 13 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 K1dt  S1dt 61.12   0.61 S MBA 100 K 2 dt  BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN S2 dt 114.8   1.15 S MBA 100 Với K1 =0.61 ,tra đồ thụ A.3.k sách hướng dẫn đồ án môn học cung cấp điện ta có: Đường quá tải : T = 2 h ta K2=1.4 T = 4h ta K2=1.27  với T= 3 h nội suy ta : K 2cp  1.4  1.27  1.335 2 K2=1.15  MBA đã chọn thỏa mãn điều... LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 12 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN S(KVA) 116.7 116.7 100 111 105 99.2 ` 87.5 76 52.5 52.5 0 7h 9h 11h 12h 13h 15h 16h 17h 24h T(h) đồ thị phụ tải của x ởng Từ đồ thị phụ tải của x ởng ta thấy hai vùng quá tải không liên tục,ta chọn một vùng ( để x c định K2 ) theo tiêu chuẩn sau : max( ∑Si2×Ti) Ta : 116.7×2 +111×1 > 166.7×2+105 nên ta chọn vùng quá... : thể hiện ảnh hưởng của đất chon cáp K 7  0.89 ( cách điện PVC, C ) : thể hiện sự ảnh hưởng = của nhiệt độ đất  K  0.8 11 0.89  0.712  Dòng điện cực đại của tủ động lực ( )  Chọn dây với điều kiện : Mà = ( ) ( ) là dòng điện cho phép trên dây dẫn Tra bảng 8.7 – cáp điện lực hạ áp – tài liệu hướng dẫn đồ án môn họ thiết kế cung cáp điện ,ta chọn cáp : CVV-1 22 thông số như sau  ( ) ... dòng điện cho phép trên dây dẫn Tra bảng 8.7 – cáp điện lực hạ áp – tài liệu hướng dẫn đồ án môn học thiết kế cung cáp điện ,ta chọn cáp : CVV-1×10 thông số như sau  ( )   r0 ( )  Chọn CB :  ( Ta :  ) ( ) o  chọn CB : NS100N STR22SE ( ) o o  Điều kiện :   35.4  (A) 25 (kA) ( ) Trong đó : Với :  GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN  SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 20 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ... ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 23 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN Ilvmax = Itt = 20.85 (A) Chọn dây với điều kiện : = 51.4 (A) Tra bảng 8.8 cáp điện lực hạ áp – tài liệu hướng dẫn đồ án môn học cung cấp điện , ta chọn được cáp CVV-4×16 Icp dd = 68 (A) R0 = 1.15 (Ω/km)  68 = 25.16 (A)  Chọn CB: Điều kiện để chọn CB :  20.85 ≤ Ir ≤ 25.16 Chọn CB loại C60N Ir=In=25 (A) Icu=10 (KA) Imm = 5×Iđmtb... của đất chon cáp K 7  0.89 ( cách điện PVC, = C ) : thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đất  K  0.8  0.57 1 0.89  0.40584 GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 24 Trường ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN Ilvmax = Itt = 34.5 (A) Chọn dây với điều kiện : = 85(A) Tra bảng 8.8 cáp điện lực hạ áp – tài liệu hướng dẫn đồ án môn học cung cấp điện , ta chọn được cáp CVV-4×35 Icp...Trường ĐHBK TP HCM II ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN TÍNH TOÁN CHO TỦ PHÂN PHỐI VÀ CHỌN MÁY BIẾN ÁP *** 1.Tính toán tủ phân phối:  : hệ số đồng thời Theo tiêu chuẩn IEC 439 hệ số đồng thời được chọn Kđt = 0.9 khi số tủ phân phối nhỏ hơn hoặc bằng 3  ∑ = = ×( +∑ ) = 0.9×( 38.85 +25.4 +21.17 +10.256 ) = 86.1 ( kw )  ∑ ( . TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 14 Với 1 K =0.61 ,tra đồ thụ A.3.k sách hướng dẫn đồ án môn học cung cấp điện ta có: . VI. Tính toán sụt áp và ngắn mạch cho phân x ởng …………………… 36 1 Sụt áp………………………………………………………………… 36 2 Ngắn mạch ………………………………………………………………41 VII. Tính toán an toàn điện cho phân x ởng ……………………………. ĐHBK TP HCM ĐỒ ÁN 1 BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD : NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN SVTH: ĐỖ NGỌC CƯỜNG Page 11 II. TÍNH TOÁN CHO TỦ PHÂN PHỐI VÀ CHỌN MÁY BIẾN ÁP *** 1.Tính toán t phân phi: 
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa cơ khí có diện tích 70m x 37m, đồ án thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa cơ khí có diện tích 70m x 37m, đồ án thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa cơ khí có diện tích 70m x 37m

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay