Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên

25 571 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2014, 22:51

(16^ BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHUONG TRINH KHCN CAP NHA NUOC KC 08/06-10 B6 TAI: "Nghien ciru co sd khoa hpc vd de xuat cdc gidiphdp khoa hpc cong nghe bdo ddm su on dinh vd do ben ctia de Men Men cd trong trirdng Itpp sdng, trieu cudng trdn qua de" Ma so: KC08.15/06-10 THUYET MINH THI^T Kl^ MAU DE BI^N TRAN NLTaC CHO VUNG NGHIEN CLCU TRONG DlfiM OE BifiN GIAO THUY - NAM DINH CCT quan chu tri: Tru'ang Dai hoc Thuy Igi Chu nhiem 6% tai: GS.TS. Ngo Tri Vieng Ha noi, 2010 BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHirONG TRINH KHCN CAP NHA NlTdC KC 08/06-10 Dfe TAI: 'Nghien cuu cff sd khoa hpc vd di xudt cdc giaiphdp khoa hpc cong nghi bao dam sfr dn dfnh vd dd bin ciia de bien hi$n CO trong trtr&ng hffp sdng, triiu cwcmg trdn qua de" Ma s6: KC08.15/06-10 THUYET MINH THlfeT YVt. MAU Qt B\tU IRAN Ny^^C CHO VONG NGHIEN CCTU TRQNG DI^M DE BI^N GIAO THUV - NAM CINH CHU NHIEM DE TAI GS.TS.Ng6 Tri Viing BAN cm} NHIEM CHU'ONG TRINH KC.08/06-10 CO QUAN CHU TRI Tnrong Dai hoc Thuy Igi BO KHOA HOC VA CONG NGI E Ha noi, 2010 ion- i'f Art f Q T 7rMfl) D6 t4i NCKH dp tiha nude KC08 -15/06 -10 MUC LUC: Chiromgl 2 TONG QUAT 2 1.1. NHtJNG CAN ClTDE LAP THIET KE CO S6 2 1.2. CAC D6I TUONG LAP THifiT KE CO SO 3 Chinmg2 4 CAC TAI LIEU DUNG TRONG THIET KE 4 2.1 TAI LIjU DIA HINH 4 2.2 TAI LIEU DIA CHAT 4 1 Cac chi tieu ca ly ciia dSt nSn: 4 2. Vat lieu xay dung 11 Chiixrag3 12 GIAI PHAP KY THUi^T NANG CAP BE 12 3.1. CAC CHi TIEU THifiT KE 12 3.2. TINH TOAN XAC DJNH CAO TRINH DINH DE 12 1 Xac dinh mirc nuijc bi6n tinh toan 12 2. Mirc nirac dang do bSo 13 3. Gio va da gio thiit ke: 13 4 Tinh toan song ti gio thiet Ice: 14 5. Xac dinh chiSu cao song leo tren mai ke: 15 6. Ket qua tinh toan cao trinh dinh de 16 3.3. TINH TOAN KET CAU LAT MAI KE 16 1. Tinh toan trong lirgng cau kien phii mai: 16 2. Tinh toan thilt kS chan khay: 18 3. Thi6t k6 lop loc: 19 3.4. KlfiM TRA ON DJNH MAI DE PHIA DONG VA PHIA BIEN 20 CHUOWGIV: KJfcT LU^ & KIEN NGHI 22 4.IKETLUAN: 22 4.2 KIEN NGHI: 22 TM Thiet k^ mlu di biin tran nude cho ving trgng diSm Nam Djnh (Giao Thuy) Bi tai NCKH dp nha nuoc KC08 -15/06 -10 Chinnig I TINH HINH CHUNG 1.1. NHtTNG CAN Cir DE LAP THIET KE CO S6. 1) Cac van han phap guy chinh. Can cu quydt dinh s6 1562/QD-BKHCN ngay 2/8/2007 cua Bp truong B5 KHCN vS viec to chiic cac ca nhan trung tuygn chu tri di tai thupe ehuang trinh "Khoa hpc va cong ngh$ phuc vu phong tranh thien tai, b4o ve moi truong va su dung hop ly tai nguyen thien nhien". Can cii vao quySt djnh s6 2801/QD - BKHCN ngay 26/11/2007 cua Bp truong Bp KHCN ve vi& phS duyet kinh phi di tai cap nha nuoc "Nghien ciiu ca sa khoa hpc va de xuSt cac giai phap khoa hpc cong nghe bao dam sir 5n dinh va dp b6n ciia de bien hien co trong truong hpp song, tri6u cudng tran qua de". can cu vao hpp dSng nghien ciiu Ithoa hpc va phat trien cong nghe ngay 15 thang 12 nam 2007 giQa ban chu nhiem Si tai vai chil nhiem dS muc, don vi khao sat thupe truong Dai hoc Thuy lai da tien hanh khoan khao sat ngoai hien truong, lay man thi nghiem eac ehi tieu co ly va t6ng hpp viet bao cao danh gia hien trang de tai khu vuc de biSn huyen Giao thtiy tinh Nam dinh. 2) Cac tiSu chuan. guv pham ap dung. - Nghi dinh 209/2004/ND-CP ngay 16/12/2004 ciia chinh phu vi quan ly cac du an diu tu xay dimg cong trinh. - Nghi djnh 99/2007/ND-CP ngay 03/06/2007 ctia chinh phu vi quan ly chi phi dSu tu xay dung cong trinh. Bang thSng ke cac tien chuan, quy pham sa dung trong thilt kl 14 TCN 145 - 2005 14 TCN 186-2006 14 TCN 165 : 2006 14 TCN 195 - 2006 14 TCN 171-2006 TCXDVN 285:2002 QPTLA.6-77 Hudng din lap dl cuong khao sat thilt kl cong trinh thily loi Thanh phin, khoi lupng khao sat dia hinh trong cac giai doan lap du an va thilt kl cong trinh Thuy Ipi. Thanh phan, kh6i luong khao sat dia hinh cong trinh dS dieu Thanh phin, ldi6i lupng khao sat dia chat trong cac giai doan lap du 4n va thiet ke c6ng trinh Thuy Igi Thanh phin, n6i dung ISp b4o cao diu tu, dir an diu tu va bao eao kinh tl, ky thuat eae du an thuy Igi. C6ng trinh Tliiiy loi - C4c quy dinh chu ylu vl thiet kl Quy pham phan cap dS TM ThiSt k6 mau 6B biSn tran nuac cho vung trpng di€m Nam Dinh (Giao Thuy) Dl tai NCKH cip nha nuac KC08 -15/06 -10 14.TCN.43.85 TCVN-4253-86 TCVN QPTLC-1-78 14-TCN-130-2002 Duong thi e6ng cong trinh thuy loi quy pham thiet ke Nen cac cong trinh thuy c6ng Quy pham thilt kl thi cong va nghiem thu cong tac dit va cong trinh bang dat Quy pham tai trpng v4 lire tie dung len CTTL Huong din thilt kl de bien 1.2. CAC D6I TUONG LAP THIET Kt CO S6 - Binh do tuyIn de - Mat cit de TM Thiet ki mlu 46 biin ttan nuoic cho vung hrong diSm Nam Djnh (Giao Thuy) De tai NCKH cip nha nude KC08 -15/06 -10 Chu-ong 2 CAC TAI LIEU DUNG TRONG THIET KE 2.1. TAI LIEU BIA HINH. Tai li?u khao sat dia hinh do ve gSm: mat bang, cat ngang tuyIn de. - Tai lieu khao sat dia hmh khu vuc du an thirc hien thang 03/2008. 2.2. TAI LlfUBU CHAT. 2.2.1. Cac chi tieu c<r ly ciia dat nen : Tir ket qua khoan khao sat dia chit ngoai thirc dia va thi nghiem mlu trong phong dia ting khu virc nghien ciiu trong pham vi chiiu sau khoan khao sat tit tren xuong duoi nhu sau: /. Larp la: Cdt Cat hat nho, mau sang, ket cau chat, trang thai bao hoa nuac. Lop nay chii yeu phan bo tron dien hep va chi gap tai cac h6 khoan HKI, HK4, HK7, nim a phia bien. Ngu6n goc honh thanh la b6i tu tre 6 chon de phia biin. Lop cat co be day 0,9-l,5m. Khong lly mau thi nghiem tai lap nay. 2. Ldp 1: Bat dip Dat dap thon de thanh phan la cat, cat pha mau xam den, xam sang, ket cau chat, doi cho chiia chat hiiu co, v6 so, v6 hin. Day la lop co he so thim kha Ion, nen khong co kha nang chong tham tot cho de. Lop co bl day trung binh 4,0-4,5m. Lop nay gap a tat ca cac ho khoan a dinh de. Lop nay tien hanh lly mau thi nghiem tai cac ho khoan. Ket qua phan tich cac tinh chat co ly cua lop 1 cho gia tri trung binh dugc trinh bay trong bang 2-1. TM Thilt ke mau de bien tran nuac cho vung trpng diem Nam Dinh (Giao Thuy) De tai NCKH cip nha nuac KC08 -15/06 -10 Bang 2-1: Gid tri trung binh ctic chi tieu ca ly cua cdc lap ddi 1 TT 1 2 3 • 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 Ten chi tieu Thanh phSn hat Set <0.005 Bui 0.005- 0.01 0.01-0.05 Cat 0.05-0.1 0.1-0.25 0.25-0.5 0.5-2.0 San soi 2.0-5.0 5.0-10.0 Giai h^ chay, % Giai han deo, % Chi so dec, % Dp set Dp am tu nhien, % Khoi lupng the tich, g/cm' Kh6i lupng the tich kho, g/cm^ Ty trpng He so rong D6 rong, % Dp bao hoa,% Luc dinh dan vi, kG/cm^ Goc ma sat trong, dp He si nen liin, cm^/kG He s6 thim, (cm/s) L&p1 11.4 7.5 13.3 22.1 30.7 14.1 1.0 1.0 30.9 19.9 8.80 0.54 20.46 1.84 1.53 2.68 0.75 42.91 71.77 0.11 18P48' 0.092 1.1x10"" TM Thiet ke mhi di biin tran nu6c cho viing trong dilm Nam Dinh (Giao Thiiy) Dl tai NCKH cip nha nuac KC08 -15/06 - 10 3. Ldp lb. Bat set pha, trang thai deo mem din deo chay. Dat set pha mau xam nsiu, xam hang, xam den, ket cau kem chat, trang thai deo mem den dec chay. Lop co chiiu day tii 0,30m den 2,0m. Ket qua phan tich cac tinh chit co ly cua lap lb cho gia tri tnmg binh dugc trinh bay trong bang 2-2. Bang 2-2: Gid tri trung binh cdc chi tieu ca ly cua cdc lap dat lb TT 1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 Ten chi tieu Thanh phan hat sa <0.005 Bui 0.005- 0.01 0.01-0.05 Cat 0.05-0.1 0.1-0.25 0.25-0.5 0.5-2.0 San soi 2.0-5.0 5.0-10.0 Gioi han chay, % Gioi han deo, % Chi so dec, % Dpsft Dp im tu nhien, % Khii lugng thi tich, g/cm' Khii lupng thi tich kho, g/cm' Ty ttpng HS so rSng DO rSng, % DO bao hoa,% Luc dinh don vi, kG/cm^ Goc ma sat trong, dp He s6 nen liln, cm^/kG HpslthSm, (cm/s) Lcrplb 26.0 14.3 22.7 13.3 22.7 1.0 39.7 24.2 15.8 0.53 32.5 1.86 1.41 2.71 0.93 48.1 94.8 0.16 13°22' 0.123 4.1x10'' TM Thi6t ki mlu de bidn ttin nude cho viing trpng diem Nam Djnh (Giao Thuy) DS tai NCKH cip nha nuoc KC08 -15/06 -10 4. Ldp 2: Bat cdt pha, bao hoa nu&c. Day la lop cat pha mau xam den, xam h6ng, kit ciu chat, trang thai bao hoa nuac. Lop nay chi gap a cac h6 khoan HKI den HK9, lop co be day trung binh tir 5,0m-6,6m. Ket qua phan tich cac tinh chat co ly cua lop 2 cho gia tri trung binh dugc trinh bay trong bang 2-3. Bang 2-3: Gid tri trung binh cdc chi tieu ca ly ciia cdc lap dat 2 TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ten chi ti€u Thanh phan hat Set <0.005 Bui 0.005-0.01 0.01-0.05 Cat 0.05-0.1 0.1-0.25 0.25-0.5 0.5-2.0 San soi 2.0-5.0 5.0-10.0 Gioi han chay, % Gioi han deo, % Chi s6 deo, % D0s6t DO am tir nhi6n, % KhOi lupng thS ticli, g/cm^ Kh6i lupng thi tich kho, g/cm' Ty trpng HI s6 rOng DO r§ng, % DO bao hoa,% Luc dinh don vj, kG/cm^ Goc ma sat trong, dO HO s6 nen liin, cm^/kG HO s6 thim, (cm/s) Lap 2 6.50 5.5 15.0 25.0 31.5 16.0 1.0 - - - - - - 20.4 1.84 1.52 2.67 0.75 42.9 72.3 0.06 20°^2' 0.095 1.69x10-' TM Thiet ki mau de bi^n han nuoc cho viing trpng diem Nam Dinh (Giao ThiSy) De tai NCKH cip nha nuoc KC08 -15/06 - 10 5. L&p 3: Cdt hgt min Lop nay nam dtioi lop 2 co bl day tuong doi Ion, lop co thanh phin la cat hat min mau xam xanh, xam den, xam sang, kit cau chat, trang thai bao hoa niTCTC chiia huu co. Lop nay gap a cac h6 khoan HKIO din HK30, trong lop nay doi ch§ xen kep thiu kinh la set hat bui voi be day tir 0,7m-l,5m. Kit qua phan tich cac tinh chat ca ly cua lop 3 cho gia tri trung binh duac trinh bay trong bang 2-4. Bang 2-4: Gid tri trung binh cdc chi tieu ca ly cua cdc lop dat 3 TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T£n chi tieu Thanh phin h^t Set <0.005 Bui 0.005- 0.01 0.01-0.05 Cat 0.05-0.1 0.1-0.25 0.25-0.5 0.5-2.0 San soi 2.0-5.0 5.0-10.0 Gioi han chay, % Gidi han deo, % Chi so deo, % DO set DO 3m tu nhiOn, % Kh6i lupng thO tich, g/cm^ KhOi lupng the tich kho, g/cm^ Ty trpng HO so rSng lan nhat HO sd tSng nho nhat Giic nghi khi khu NgOc nghi Idii udt Ldp 3 6.50 22.8 418 26.5 2.0 1.0 2.65 0.993 0.523 33°25' 25°J5- TM Thi^t kl mau 38 biin tran nude cho viing trgng diem Nam Djnh (Giao Thiiy) [...]... trang thdi deo mem den deo chay Lap nay la lop cuoi cimg tai cac ho khoan trong chieu sau khao sat tir HK10-HK30 Lap co thanh phan la dat set mau xam hong, xam ghi, ket cau kem chat, trang thai deo chay den deo mem doi cho xen kep lop cat mong Ket qua phan tich cac tinh chat ca ly ciia lop 4 cho gia tri trung binh dtrgc trinh bay trong bang 2-5 Bang 2-5: Gid tri trung binh cdc chi tieu ca ly ciia cdc... thilt kl Ddng thdi kit hgp vdi kit qua nghien cuu ciia do tai dua mpt s6 giai phap mdi nhim tang on djnh cho edng trinh dd la: neo giir eac tim lat & dimg phu gia tang on dinh cho ldp dit dip bgc phia ngoai than dO 4.2 KIEN NGHI: Ung dyng ket qua nghien eim va img dyng cOng nghp mdi cua dl tai vao thilt kO xay dvmg dO biin ViOt Nam DO nghj cae co quan chire nang cho phOp thii nghipm tren mOt do?n de... trinh Kit qua tinh toan tin suit \j luan muc nuac tram Hdn Dau (phiic lye 1) la: +2,1 Im Quy dai tir muc nude P=5% (+2,1 Im) cua tram Hon Dau cho khu vuc du an dugc tinh toan nhu sau: Zi% = +2,11 x KTGT = +2,11 x 0,95 = +2,0 m TM Thiet k^ n^u de bien han nuoc cho vOng trgng diem Nam Dinh (Giao Thuy) 12 De tai NCKH cSp nha nude KC08 -15/06 -10 Trong do: KTGT = 0,95: la hO sO triOt giam triOu tinh cho khu... 13 Luc dinh don vi, kG/cm^ 98.6 0.09 14 G6c ma sat trong, dO 6°30' 15 HO sfl nen liin, cm^/kG 0.352 16 Hesflthim, (cm/s) 1.05x10"' TM Thiet ki mlu de bien Uan nu6c cho viing trpng di6m Nam Dinh (Giao Thiy) i^ De tai NCKH cSp nha nude KC08 -15/06 -10 7 Ldp S: Cdt pha n$ng Lop nay la lap cuoi cimg tai cac ho khoan trong chieu sau khao sat gap tai cac ho khoan HK1-HK9 Lap co thanh phan la cat pha nang mau... hoa,% 13 Lire dinh don vi, kG/cm^ 73.9 0.09 14 G6c ma sat trong, dp 15 HO s6 nen liin, cm^/kG 16 HO sO thim, (cm/s) 19f>36' 0.099 1.2x10"* TM Thilt ke mSu dS biin tran nu6c cho vung trong dilm Nam Dinh (Giao Thiiy) 10 DO tai NCKH cap nha nude KC08 -15/06 -10 2.2.2 V^t liOu xay dvng - Dat dap : tjn dung dat dao va khai thae tai cac doi niii trong tinh Cae chi tieu vat ly DO im tu nhiOn W (%): 22 Dung... xet din sir phan b l tie dp gid theo khOng gian va pham vi da gid hieu qua la D=100km Vi v|y chpn da gid tinh toan la D=100km 4 Tinh toin sdng tir gid thilt ke: Phuong phap tinh toan sau day ciia Bretscheider dupe dua ra dua tren gia thiet la sdng sinh ra do gio trong khu vuc trong dieu kiOn bao tiiiet ke DiOu nay dung vdi cac do nim trong khu vuc chiu anh hudng trite tiep trOn hudng gid thoi o Chiiu... biSn tran nude cho viing trpng diem Nam Dinh (Giao Thuy) 15 DO tai NCKH cip nha nude KC08 - 15/06 -10 6 Ket qua tinh toan cao trinh dinh dO Bdng 3-2: Kit qud tinh todn vdi gid bdo c&p 10 & cap 12 TT Th6ngs£ tinh toan A S6lUu tinh todn Muc ndc tri6u trung binh 5% Dd cao ndc dang Cao dd tu nhien binh quSn trudc cOng trinh cGt nude trudc C I h van tdc gi6 U Da gio D Trong long rieng di: Trong long rieng... He so an toan cho phep :[K] = 1,15 - Muc nude trieu thiet ke P = 5% - Muc nuac dang thiet ke : P = 20% - Cao trinh dinh de thilt kl chong gio bao cap 10, van toe gio u = 28,4m/s; - Ket cau bao ve mai dam bao chong gio bao cap 12, u = 36,9m/s 3.2 TINH TOAN XAC B p j H CAO TRINH BINH BE Theo 14TCN-130-2002 Cao ttuih dinh de biin dupe xae dinh theo cong thii:c: VM = Zp + H„d + H,, + a (3-1) Trong do: Zp:... KE DO dam bao an toan dO trong mda mua bao chung tdi chpn theo hinh thue cac tim be tdng cd liOn ket, chay khay bang Ing bO tOng cdt thep hoje dl be tong tai chd 1 Tinh toan trong lurgng can kifn phu mai: a Tinh trpng luffng cua tam Idt: Trpng lugng on dinh eiia khdi phu mai de chju tac dimg eiia sdng, gio thilt kl theo c6ng thurc Hudson: TM Thiet ki mhx de bien tran nuac cho vung trpng dilm Nam Dinh... O: hO sd phu thude vao hinh dang va each lap dat cac cau kien: O = 4 5= , : He sd sdng v o Kit qua tinh cho d bang sau Bang 3-3: Kit qud tinh loan kit ciu tSm lat toan Tinh TT Dffnvi Tinh toan vdi gid vdi gid cap 10 / Thong s6 tinh toan cip 12 2,50 So liSu tinh toan Trpng lupng ri8ng be tong: t/m3 2,50 Trong lugng rieng nuac bien; t/m3 1,03 1,03 4,00 4,00 H? so mai m = cotg a Chieu cao song Hs Hchu . ctia de Men Men cd trong trirdng Itpp sdng, trieu cudng trdn qua de" Ma so: KC08.15/06-10 THUYET MINH THI^T Kl^ MAU DE BI^N TRAN NLTaC CHO VUNG NGHIEN CLCU TRONG DlfiM OE. ly ciia dat nen : Tir ket qua khoan khao sat dia chit ngoai thirc dia va thi nghiem mlu trong phong dia ting khu virc nghien ciiu trong pham vi chiiu sau khoan khao sat tit tren xuong . thi nghiem tai cac ho khoan. Ket qua phan tich cac tinh chat co ly cua lop 1 cho gia tri trung binh dugc trinh bay trong bang 2-1. TM Thilt ke mau de bien tran nuac cho vung trpng diem Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn