Thuyết trình phân tích chuỗi cung ứng của công ty việt nam NOK (VNN)

26 825 6
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2014, 11:05

L/O/G/O www.themegallery.com Đề tài: Phân tích chuỗi cung ứng Phân tích chuỗi cung ứng của Công ty Việt Nam NOK của Công ty Việt Nam NOK (VNN) (VNN) Môn học: Quản trị vận hành TS.Nguyễn Quỳnh Mai Lê Khánh Giang 4 Võ Văn Dũng Trương Ngọc Phượng Trần Minh Trí 1 2 3 Thành viên Huỳnh Thị Yến Trinh 5  Lý do chọn đề tài    !"#$%&'()*)* )$+,-./01 %!2345)67+89:'- 09:'!;<1%)$ =:7$>?-@A)BC% !;+D/EF*:+!F )G':1%8!; ;! 2*F=2*+- H;;IJ1%K89 :'!+$4(+L:./ MG !DA!NO#71%+G P.@@L:..QRS- - Mục tiêu T Nghiên cứu lý thuyết về chuỗi cung ứng. Phân tích chuỗi cung ứng tại công ty TNHH Việt Nam NOK. Đánh giá các ưu điểm, nhược điểm của chuỗi cung ứng của NOK . 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VIỆT NAM NOK (VNN) U LVWP.XY.QR!23)Z'[\]]T* ^]]_>!2`PZ'H.QR.Za- bc  + !F 7 $ 4(  )+ O> d 7 eQ)5)$f g $eQhg$f (' G:'GG/45=D!F J74- O2J#+!FN)S ePAY+if- 1.1. Tổng quan về VNN: j JIT ( Just in time – Đúng lúc/ kịp thời): kVP):> <;7G::('7 4C1G!+$4(- KAIZEN Rl5 ) F : > N0  ) BS <  7 (  A   8 G)G'(!(m$( ()23(- 1.2. Những đặc trưng của hệ thống sản xuất tại VNN: 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VIỆT NAM NOK (VNN) 2. LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG n NChuỗi cung ứng bao gồm mọi công đoạn có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp, đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chuỗi cung ứng không chỉ gồm nhà sản xuất và nhà cung cấp, mà còn nhà vận chuyển, kho, người bán lẻ và bản thân khách hàngSo0')O5Y59)/]]^- NChuỗi cung ứng là một mạng lưới các lựa chọn sản xuất và phân phối nhằm thực hiện các chức năng thu mua nguyên liệu, chuyển đổi nguyên liệu thành bán thành phẩm và thành phẩm, và phân phối chúng cho khách hàngS o 5$/ g9P5O-@$/^ppU- 2.1. Định nghĩa: [ 2. Quản lý chuỗi cung ứng: q)r 1% = :// )2C):!s)Z'+t)r $4(/=s)2t'#'>$'u !- Những lĩnh vực của chuỗi cung ứng: h 4( h @ h LD7 h LZ; h O#'> h PG 2. LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG p 3. Tầm quan trọng của chuỗi cung ứng: Quản lý hiệu quả đầu ra và vào của DN Tiết kiệm chi phí Tăng mức độ cạnh tranh Hỗ trợ cho hoạt động tiếp thị Đưa sản phẩm đến đúng nơi Vai trò tiêu biểu SCM Tăng hiệu quả liên kết trong chuỗi cung ứng Tăng hiệu quả liên kết trong chuỗi cung ứng 2. LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG ^] 4. Nguyên tắc quản lý chuỗi cung ứng: 5 nguyên tắc cốt lõi: Giá trị sản phẩm Tối ưu hóa dòng giá trị Tạo sức hút cầu Kết nối các quy trình Xây dựng hệ thống thước đo mở rộng nhiều kênh 2. LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG [...]... LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 5 Thành phần chuỗi cung ứng: Các thành phần tham gia vào chuỗi cung ứng: Nhà cung cấp dịch vụ Nhà phân phối Nhà sản xuất Nhà bán lẻ Khách hàng 11 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.1 Quản trị nhà cung cấp: Nguyên liệu chính: Cao su, thép được nhập từ Nhật Bản thông qua các đối tác của công ty mẹ Các phụ liệu: Công ty tìm kiếm các nhà cung cấp tại Việt Nam Tiêu chí của. .. lượng nhân công cho công việc nhập kho và xuất kho 18 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.6 Quản trị sản xuất: Quy trình sản xuất 19 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.6 Quản trị sản xuất: Sự liên kết thông tin đơn hàng và dây chuyền sản xuất Hệ thống tiếp nhận thông tin về đơn đặt hàng được liên kết chặt chẽ và nhanh chóng với hệ thống dây chuyền sản xuất 20 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.7... 3.7 Quản trị phân phối: Khách hàng: chủ yếu là Công ty NOK Nhật Bản và các đối tác trong nước Dựa trên đơn đặt hàng của công ty mẹ và các đối tác trong nước, VNN sẽ lên kế hoạch liên quan đến nhập kho nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất… 21 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.8 Quản trị hệ thống thông tin: VNN xem công nghệ thông tin là một công cụ then chốt trong việc quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả... cho tất cả các quá trình của chuỗi cung ứng trong DN Thực tế cho thấy, thu thập và xử lý hiệu quả thông tin khi ứng dụng các phần mềm giúp giảm 50% thời gian làm việc của nhân viên trong việc tìm kiếm chứng từ; đồng thời giúp cải tiến tổ chức hoạt động công ty, thắt chặt mối quan hệ với đối tác, phản ứng nhanh trước những thay đổi của thị trường 22 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.8 Quản trị... thông qua hệ thống Ưu điểm kho bãi của VNN được đặt tại nhà máy nên tại cho công ty giảm một lượng chi phí về việc thuê kho bãi và chi phí vận chuyển trong quá trình hoạt động của nhà máy 16 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.5 Quản trị tồn kho: VNN là môôt công ty sản xuất, để quản trị hàng tồn kho tốt nhất, giảm chi phí sản xuất và đáp ứng kịp thời các đơn hàng của khách hàng là môôt vấn đề không... này giúp NOK giảm tối thiểu số lượng nguyên liệu tồn kho dài hạn 13 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.3 Quản trị vận tải: Vận tải là một khâu quan trọng quá trình vận chuyển nguồn nguyên liệu từ cảng về kho vật liệu tại công ty hoặc vận chuyển thành phẩm đến kho thành phẩm hoặc đến công ty khách hàng VNN có một hệ thống vận tải linh hoạt với đội xe tải và xe đầu kéo chuyên nghiệp Công ty chỉ công tác... đề này ban lãnh đạo công ty đã cho ứng dụng mạnh mẽ hêô thống công nghêô thông tin trong quản trị tồn kho VNN đã ứng dụng phần mềm quản lý kho vào hoạt đôông sản xuất, dữ liêôu của phần mềm được kết nối với các bôô phâôn có liên quan như kế toán, sản xuất Dữ liêôu luôn được câôp nhâôt liên tục vào phần mềm khi có nghiêôp vụ phát sinh về hàng tồn kho 17 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.5 Quản trị... lâu dài và ổn định •Đàm phán trên cở sở cam kết từ nhà cung cấp và nâng cao chất lượng từ nhà cung cấp •Quan tâm và giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh đối với nhà cung cấp 12 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.2 Quản trị vật tư: VNN chỉ đặt hàng nguyên liệu khi đã nhận được đơn hàng chính thức cho tháng kế tiếp và dự tính PO cho forecast của 3 tháng sau, và chỉ đặt hàng theo số lượng đã tính... Quản trị hệ thống thông tin: Vận tải Nguyên vật liệu Kho bãi Hệ thống thông tin Nhà cung cấp Tồn kho Sản xuất 23 4 KẾT LUẬN Gốc rễ thành công của VNN là quy trình hóa công việc của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận tự tạo thành một chuỗi các các công việc thực nghiệm đan xen lẫn nhau VNN là có sự hậu thuẫn nguyên liệu từ công ty mẹ chất lượng nguyên liệu luôn được đảm bảo Quản lý tốt hàng tồn kho giúp VNN giảm... hành, không được để tồn kho bán thành phẩm Bộ phận Purchase quản lý kho bãi nguyên vật liệu và thành phẩm Hệ thống quản trị kho bãi được tiến hành theo quy trình 5S 15 3 PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VNN 3.4 Quản trị kho bãi: Quản trị kho bãi tại công ty VNN gồm các chức năng cơ bản như sau: •Nhập kho: Giám sát viên cập nhật dữ liệu đầu vào hàng ngày và nhập dữ liệu vào hệ thống •Xuất kho: Giám sát viên . cứu lý thuyết về chuỗi cung ứng. Phân tích chuỗi cung ứng tại công ty TNHH Việt Nam NOK. Đánh giá các ưu điểm, nhược điểm của chuỗi cung ứng của NOK . 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VIỆT NAM NOK (VNN) U LVWP.XY.QR!23)Z'[]]T* ^]]_>!2`PZ'H.QR.Za- bc. L/O/G/O www.themegallery.com Đề tài: Phân tích chuỗi cung ứng Phân tích chuỗi cung ứng của Công ty Việt Nam NOK của Công ty Việt Nam NOK (VNN) (VNN) Môn học: Quản trị vận hành TS.Nguyễn. 8 G)G'(!(m$( ()23(- 1.2. Những đặc trưng của hệ thống sản xuất tại VNN: 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VIỆT NAM NOK (VNN) 2. LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG n NChuỗi cung ứng bao gồm mọi công đoạn có liên quan, trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình phân tích chuỗi cung ứng của công ty việt nam NOK (VNN), Thuyết trình phân tích chuỗi cung ứng của công ty việt nam NOK (VNN), Thuyết trình phân tích chuỗi cung ứng của công ty việt nam NOK (VNN), LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay