nghiên cứu công nghệ chế tạo kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (prrs) trên lợn

174 434 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2014, 20:42

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KIT CHẨN ĐOÁN NHANH HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP (PRRS) TRÊN LỢN” Mã số: 05/2009- ĐTĐL Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan 8980 Hà Nội- 2011 BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KIT CHẨN ĐOÁN NHANH HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP (PRRS) TRÊN LỢN” Mã số: 05/2009- ĐTĐL Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội TS. Nguyễn Thị Lan Ban chủ nhiệm chương trình Bộ Khoa học công nghệ Hà Nội- 2011  1 TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2011 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: “Nghiên cứu công nghệ chế tạo Kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản hấp (PRRS) trên lợn” Mã số đề tài: 05/2009 – ĐTĐL Thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ: Công nghệ sinh học 2. Chủ nhiệm đề tài Họ tên: Nguyễn Thị Lan Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1974 Nam/Nữ: Nữ Học hàm, học vị : Tiến sỹ Chức danh khoa học: Giảng viên chính Chức vụ: Phó bộ môn bệnh lý – Khoa Thú y - ĐH Nông nghiệp Hà Nội Điện thoại: Tổ chức: 046762584 Nhà riêng: 0437589499 Mobile: 0903238487 Email: lanjp2000@yahoo.com Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội  2 Địa chỉ nhà riêng: 31-C2 Ciputra- Tây Hồ - Hà Nội 3. Tổ chức chủ trì đề tài Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Điện thoại: 043 8276 346 Fax: 043 8276 554 Email: webmaster@hua.edu.vn Website: www.hua.edu.vn Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội Họ tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Trần Đức Viên Số tài khoản: 30101001 Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Gia Lâm Tên cơ quan chủ trì đề tài: Bộ Giáo dục đào tạo II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Thời gian thực hiện đề tài - Theo hợp đồng đã ký kết: từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 12 năm 2011 - Thực tế thực hiện: từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 12 năm 2011. - Được gia hạn (nếu có): Không 2. Kinh phí sử dụng kinh phí a) Tổng số kinh phí thực hiện: 3.505 tr.đ, trong đó: + Kinh phí hỗ trợ từ NSKH: 3.505tr.đ + Kinh phí từ các nguồn khác: 0 Tỷ lệ kinh phí thu hồi đối với dự án/ đề tài (nếu có): Không b) Tình hình cấ p sử dụng kinh phí từ nguồn NSKH:  3 STT Theo kế hoạch Thực tế đạt được Thời gian (Tháng, năm) Kinh phí (Tr.đ) Thời gian (Tháng, năm) Kinh phí (Tr.đ) Ghi chú (Số đề nghị quyết toán 1 2009 1400 2009 1272 1272 2 2010 1536 2010 1664 1664 3 2011 569 2011 569 569 Tổng 3505 3505 3505 c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi Đối với đề tài: Đơn vị tính: triệu đồng Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số TT Nội dung các khoản chi Tổng NSKH Nguồn khác Tổng NSKH Nguồn khác 1 Trả công lao động (Khoa học, phổ thông) 1.155 1.155 0 1.155 1.155 0 2 Nguyên, vật liệu, năng lượng 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 3 Thiết bị, máy móc 400 400 400 400 4 Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0 0 0 0 5 Chi khác 450 450 450 450 Tổng cộng 3.505 3.505 0 3.505 3.505 0 - Lý do thay đổi (nếu có) 3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài (Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn phê duyệt kinh phí, hợp đồng điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện… nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh… nế u có).  4 Số TT Số, thời gian ban hành văn bản Tên văn bản Ghi chú 1 Số 1060/QĐ- BKHCN, Ngày 10/6/2008 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt thuyết minh đề tài độc lập cấp nhà nước tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch 2009 2 Số 1412/QĐ- BKHCN, Ngày 9/7/2008 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH CN về việc phê duyệt tổ chức cá nhân chủ trì đề tài độc lập cấp nhà nước năm 2009 3 Số 1989/QĐ- BKHCN, Ngày 12/9/2008 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH CN về việc phê duyệt kinh phí đề tài độc lập cấp nhà nước năm 2009 4 Số: 880/NNH- KH&QT , ngày 31/07/2009 CÔNG VĂN V/v Điều chỉnh kinh phí thực hiện đề tài 05/2009 – ĐTĐL 5 Số: 2190/BKHCN- KHCNN , ngày 4/9/2009 CÔNG VĂN V/v điều chỉnh kinh phí thực hiện đề tài độc lập cấp nhà nước mã số 05/2009-ĐTĐL 6 Số 3247/BKHCN- KHCNN, ngày 23 /12 /2009 CÔNG VĂN V/v xin điều chỉnh kinh phí năm 2009 7 Số 1410/NNH-KH & QT,05 /12/2009 CÔNG VĂN V/v Điều chỉnh kinh phí thực hiện Đề tài năm 2010 8 Số: 1872/BKHCN – CNN, ngày 02/8/2010 CÔNG VĂN V/v xin điều chỉnh kinh phí trong các khoản chi của đề tài độc lập cấp nhà nước Mã số 05/2009 - ĐTĐL  5 9 Số 4314/BGDĐT- KHCNMT, ngày 22/7 /2010 CÔNG VĂN V/v Điều chỉnh kinh phí trong các khoản chi của đề tài độc lập cấp Nhà nước 10 Số: 720/NNH- KH&QT, ngày 01/ 07 /2010 CÔNG VĂN V/v điều chỉnh kinh phí thực hiện Đề tài 05/2009-ĐTĐL 11 Số: 26/TTr-QTTB, ngày 20 /07/ 2010 TỜ TRÌNH Xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: “KIT hóa chất phục vụ đề tài nghiên cứu công nghệ chế tạo KIT chẩn đoán nhanh PRRS trên lợn” 12 Số: 1173/QĐ-NNH, ngày 20/ 07/ 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ chuyên gia xét thầu cho gói thầu: “KIT hóa chất phục vụ đề tài nghiên cứu công nghệ chế tạo KIT chẩn đoán nhanh PRRS trên lợn” thực hiện năm 2010 của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 13 Số: 1174/QĐ-NNH ngày 20/ 07/ 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: “ KIT hóa chất phục vụ đề tài nghiên cứu công nghệ chế tạo KIT chẩn đoán nhanh PRRS trên lợn” thuộc Đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế tạo KIT chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản hấp (PRRS) trên lợn” 14 Số: 511/TTr-NNH , ngày 20/ 05/ 2010 TỜ TRÌNH Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hồ sơ mời thầu cho các gói thấu thuộc Đề tài độc lập cấp nhà nước:  6 “Nghiên cứu công nghệ chế tạo KIT chẩn đoán nhanh hội chứng Rối loạn sinh sản hấp (PRRS) trên lợn” năm 2010 15 Số: 2828/QĐ- BGDĐT , ngày 12/ 07/ 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thuộc Đề tài độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu công nghệ chế tạo KIT chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản hấp (PRRS) trên lợn” năm 2010 của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án STT Tên tổ chức đăng ký theo thuyết minh Tên tổ chức đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chủ yếu Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú 1 Cục thú y, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cục thú y, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Thu thập trao đổi các thông tin tài liệu về tình hình dịch bệnh tai xanh ở Việt Nam - Giúp thu thập mẫu chẩn đoán các mẫu dương tính. - Tư vấn giúp đỡ một số kỹ thuật chẩn đoán nghiên cứu. - Phân lập virus PRRS. - Thử nghiệm sản xuất Kit - Chẩn đoán 10 mẫ u PRRSV bằng kỹ thuật RT- PCR. - Phân lập 10 chủng virus PRRS 2 Công ty TNHH một Công ty TNHH một - Thu thập mẫu - Thử nghiệm sản xuất  7 thành viên thuốc thú y - NAVETCO thành viên thuốc thú y - NAVETCO Kit. - Đánh giá chất lượng Kit chẩn đoán trên diện rộng - Lý do thay đổi (nếu có): 5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án: (Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm) SốT T Tên cá nhân đăng ký theo thuyết minh Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chủ yếu Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú 1 TS. Nguyễn Thị Lan TS. Nguyễn Thị Lan Chủ trì đề tài, phân lập, chẩn đoán hóa miễn dịch, xác định đặc tính sinh học phân tử, sản xuất kháng thể, chế tạo kit, đánh giá chung. -Các chủng virus PRRS phân lập được - Đặc tính sinh học virus PRRS - Kit chẩn đoán 2 TS. Nguyễn Hữu Nam TS. Nguyễn Hữu Nam Thu thập mẫu, làm hóa miễn dịch bệnh lý, thử nghiệm kit. - Các mẫu bệnh phẩm, các kết quả chẩn đoán 3 TS. Nguyễn Bá Hiên TS. Nguyễn Bá Hiên Thu thập mẫu, phân lập virus, chế tạo kháng thể, cấu trúc phân tử của virus - Các chủng virus PRRS, Các loại kháng thể 4 TS. Phạm Văn Tự TS. Phạm Văn Tự Thu thập mẫu, thử nghiệm kit - Kết quả thử nghiệm Kit 5 TS. Lê Huỳnh Thanh Phương TS. Lê Huỳnh Thanh Phương Thu thập mẫu, xác định đặc tính sinh học của virus - Đặc tính sinh học của các chủng virus PRRS 6 TS. Bùi Trần Anh Đào TS. Bùi Trần Anh Đào Thư ký, thu thập mẫu, tham gia chẩn đoán bệnh bằng các kỹ thuật bệnh lý. - Kết quả chẩn đoán PRRS 7 GVC. Lê Văn Lãnh GVC. Lê Văn Lãnh Phân lập virus, thử nghiệm kit - Kết quả phân lập  8 virus PRRS 8 TS. Tô Long Thành TS. Tô Long Thành Thu thập mẫu, chế tạo kháng thể, đánh giá chất lượng kit. 9 TS. Trần Xuân Hạnh TS. Trần Xuân Hạnh Thu thập mẫu, thử nghiệm kit. - Lý do thay đổi (nếu có): 6. Tình hình hợp tác quốc tế Số TT Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia) Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia) Ghi chú 1 Trường Đại học Miyazaki (Nhật Bản) 2 Trường đại học Chulalongkorn (Thái Lan) 3 Trường đại học Putra (Malaysia) 4 Trường đại học Chonbuk, Chungbuk, Seoul (Hàn Quốc) 5 Trường đại học Tokyo (Nhật Bản) 6 Công ty Adotech (Nhật Bản) - Một đoàn ra Nhật Bản 07 người, tháng 7 năm 2010. Kinh Phí 240 triệu. 7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị Số TT Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm) Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm) Ghi chú 1 Hội thảo về PRRS, năm 2011, kinh phí 7 triệu, địa điểm Khoa Thú y Hội thảo Khoa học Khoa thú Y, tháng 10 năm 2011 2 Hội thảo bệnh lý Thú y, Indonesia, tháng 11 năm 2011 - Lý do thay đổi (nếu có): [...]... khác nên việc chẩn đoán lợn mắc Hội chứng rối loạn sinh sản hấplợn gặp rất nhiều khó khăn vì cần có phương pháp chẩn đoán chính xác Nếu có KIT chẩn đoán nhanh PRRS sẽ giúp cho việc phát hiện bệnh nhanh, khống chế dịch bệnh tốt hơn, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi Phạm vi nghiên cứu: Các chủng virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp trên lợn chủ yếu ở phía Bắc Việt Nam một số tỉnh... lây lan nhanh rộng khắp các tỉnh miền Bắc Ngày nay hội chứng PRRS đã lan ra khắp thế giới gây thiệt hại kinh tế cho ngành công nghiệp chăn nuôi lợn [62] 1 Mục tiêu: - Nghiên cứu được công nghệ chế tạo KIT chẩn đoán nhanh PRRS ở lợn - Tạo được sản phẩm có đủ điều kiện để thương mại hóa Đối tượng: Lợn nghi mắc PRRS nuôi ở Việt Nam Các chủng virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp ở Việt Nam... đặc điểm bệnh lý của lợn nái mắc Hội chứng rối loạn hấp sinh sản 1 Bài báo 2: Ứng dụng một số kỹ thuật trong chẩn đoán phân lập virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp trên lợn nái 01 02 Tạp chí KHKT Nông nghiệp d) Kết quả đào tạo STT 1 2 3 Số lượng Cấp đào tạo, chuyên ngành đào tạo Theo kế hoạch Thực tế đạt được Bác sỹ thú y, chuyên 02 04 ngành thú y Tham gia đào tạo Thạc sỹ, chuyên... Những nghiên cứu về PRRS tại Việt Nam đều tập trung về vai trò kết hợp của các mầm bệnh kế phát tạo nên bệnh hấp phức hợp ở lợn như nghiên cứu của Phòng vi trùng, Viện thú y quốc gia về một số vi khuẩn thường gặp khi lợn bị bệnh tai xanh hoặc tập trung vào nghiên cứu tình hình dịch tễ của PRRS tại Việt Nam Theo báo cáo kết quả hội thảo khoa học phòng chống Hội chứng rối loạn sinh sản hấp ở lợn. .. ĐHNN- HN Cục thú y Công ty Navetco Phạm Văn Tự Nguyễn Bá Hiên Nguyễn Hữu Nam Trần Văn Hạnh ĐHNN- HN Cục thú y Công ty Navetco Nguyễn Thị Lan Nguyễn Hữu Nam ĐHNN- HN III SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 1 Sản phẩm KH & CN đã tạo ra: a) Sản phẩm Dạng I: Tên sản phẩm STT chỉ tiêu chất Đơn vị đo lượng chủ yếu Kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản hấp Chẩn 1 Chiếc đoán nhanh, chính xác... thực tiễn: Ý nghĩa khoa học: Đề tài được thực hiện góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ nghiên cứu của các cán bộ nghiên cứu, các thông tin khoa học nghiên cứu được có ý nghĩa vô cùng to lớn trong tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển sâu hơn về lĩnh vực nghiên cứu virus học, chế tạo KIT chẩn đoán tiến tới chế tạo vacxin Đề tài còn là tài liệu quý cho việc giảng dạy nghiên cứu của Nghiên. .. lập được - Nghiên cứu chọn lọc chủng, giống PRRSV độc lực cao để làm kháng nguyên - Nghiên cứu quy trình sản xuất kháng thể đặc hiệu (cả kháng thể đơn dòng kháng thể đa dòng) - Chế tạo KIT chẩn đoán nhanh hội chứng PRRS - Đánh giá thử nghiệm bộ KIT sản xuất - Thử nghiệm đánh giá trên diện hẹp - Thử nghiệm đánh giá đại trà trong sản xuất II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để tiến hành nghiên cứu thực hiện... Kết quả tinh chế kháng nguyên virus PRRS 89 6.2 Kết quả chế tạo kháng thể đa dòng 90 6.2.1 Gây tối miễn dịch cho chuột lang 90 6.3 Kết quả chế tạo kháng thể đơn dòng 97 6.3.1 Gây tối miễn dịch cho chuột bạch balb/c: 97 6.3.2 Thu tế bào lách lai tế bào lách với tế bào Myeloma 98 7 Chế tạo KIT chẩn đoán hội chứng rối loạn sinh sản hấp 109 7.1 Chế tạo Gold particle:... 121 8.4 Đánh giá giới hạn chẩn đoán của KIT 122 8.5 Nghiên cứu khả năng phát hiện chéo một số virus gây bệnh cho lợn 123 9 Thử nghiệm đánh giá KIT chẩn đoán nhanh PRRS trên diện hẹp 124 9.1 Lựa chọn địa điểm thử nghiệm KIT thử nghiệm KIT 124 9.2 Kết quả so sánh với các phương pháp chẩn đoán khác 125 10 Thử nghiệm đánh giá KIT chẩn đoán nhanh PRRS đại trà trong sản xuất 127 10.1 Lựa... định pH nồng độ protein phục vụ việc chế tạo conjugate 111 7.3 Nghiên cứu quy trình phân dải hấp phụ 115 7.4 Nghiên cứu lắp ghép các tiểu phần vào khuôn KIT 116 8 Đánh giá thử nghiệm bộ KIT sản xuất 118 8.1 Nghiên cứu lựa chọn mẫu huyết thanh âm tính huyết thanh dương tính 118 ii 8.2 Nghiên cứu đánh giá độ nhạy của KIT 119 8.3 Nghiên cứu đánh giá độ đặc hiệu của KIT . “ KIT và hóa chất phục vụ đề tài nghiên cứu công nghệ chế tạo KIT chẩn đoán nhanh PRRS trên lợn thuộc Đề tài Nghiên cứu công nghệ chế tạo KIT chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản. QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế tạo Kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) trên lợn Mã số đề tài: 05/2009. thấu thuộc Đề tài độc lập cấp nhà nước:  6 Nghiên cứu công nghệ chế tạo KIT chẩn đoán nhanh hội chứng Rối loạn sinh sản và Hô hấp (PRRS) trên lợn năm 2010 15 Số: 2828/QĐ- BGDĐT , ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu công nghệ chế tạo kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (prrs) trên lợn, nghiên cứu công nghệ chế tạo kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (prrs) trên lợn, nghiên cứu công nghệ chế tạo kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (prrs) trên lợn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn