nghiên cứu ứng dụng công nghệ bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp

520 1,814 7
  • Loading ...
1/520 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2014, 20:33

BỘ QUAN CHỦ QUẢN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC04/06-10 ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOREACTOR, CÔNG NGHỆ TẾ BÀO LỚP MỎNG, PHÔI TÍNH PHỤC VỤ NHÂN NHANH MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG GIÁ TRỊ QUY CÔNG NGHIỆP KC04.15/06-10 quan chủ trì đề tài: Viện Sinh học nhiệt đới Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Minh 8726 TP. HỒ CHÍ MINH - 2010 iii DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA ĐỀ TÀI Trần Văn Minh PGS.TS Viện Sinh học nhiệt đới Bùi Thị Tường Thu CN Viện Sinh học nhiệt đới Nguyễn Trung Hậu KS Viện Sinh học nhiệt đới Nguyễn Phi Viễn Phương KS Viện Sinh học nhiệt đới Mai Thị Phương Hoa KS Viện Sinh học nhiệt đới Nguyễn Văn Nam KS Viện Sinh học nhiệt đới Nguyễn Thị Ngọc Tú KS Viện Sinh học nhiệt đới Nguyễn Thị Thanh TS Viện Sinh học nhiệt đới Đỗ Năng Vịnh PGS.TS Viện Di truyền nông nghiệp Hà Thị Thúy TS Viện Di truyền nông nghiệp Đoàn Duy Thanh TS Viện Di truyền nông nghiệp ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Phòng thí nghiệm trọng điểm phía Nam về Công nghệ tế bào thực vật Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Phòng thí nghiệm trọng điểm (phía Bắc) về Công nghệ tế bào thực vật Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải MS Murashige-Skoog, 1962 WPM Lloyd & McCown, 1981 Morel Vitamin Morel BA 6-benzylaminopurine TDZ Thidiazuron Kinetin 6-furfurylaminopurine 2iP 2-isopentyl adenine GA 3 Gibberellic acid IAA β-indolacetic acid IBA β-indolbutyric acid NAA α-naphthaleneacetic acid 2,4D 2,4-dichlorophenoxy acetic acid ABA Abscisic acid CW nước dừa (coconut water) B1 Thiamin HCl Malt Dịch chiết mầm lúa đặc Casein hydrolysate Dịch chiết sữa Peptone Dịch chiết canh thịt Phôi soma Còn được gọi là phôi tính PLB Protocorm like body (thể giống phôi) Corm Vùng nhu đỉnh sinh trưởng đã tách lá dhp Dịch huyền phù PC Phân chuồng hoai Humic acid Acid hữu tự nhiên Activated charcoal Than họat tính RH (%) Relative humidity (%) – độ ẩm tương đối Rhizogen Chất kích ra rễ dùng trong môi trường cấy mô, nhập nội từ Hà Lan PPM Chất chống nhiễm dùng trong môi trường lỏng, nhập nội từ Hà Lan Tỷ lệ chiếu sáng 60% Chiếu sáng 60% che sáng 40% Hình Lat 1.1 Hình lát hoa 1.1 Hình Caf 1.1 Hình cà phê 1.1 Hình Den 1.1 Hình hoa hoàng lan 1.1 Hình Cym 1.1 Hình hoa địa lan 1.1 Hình Pha 1.1 Hình hoa lan hồ điệp 1.1 Hình Rhy 1.1 Hình hoa lan ngọc điểm 1.1 i MỤC LỤC Trang bìa Trang phụ bìa Báo cáo thống kê Nhận xét về tổ chức thực hiện đề tài Mục lục i Danh mục sách cán bộ tham gia đề tài iii Danh mục tham gia đào tạo các bài báo iv Danh mục ký hiệu chữ viết tắt vi Danh mục các bảng vii Danh mục các hình xvii Mở đầu 1 Tóm tắt 4 Những đóng góp mới của đề tài 9 Tồng quan tài liệu 11 A. Các kết quả nghiên cứu ngòai nước 11 I. Các phương pháp vi nhân giống 11 II. Giớ i thiệu công nghệ 16 III. Ứng dụng công nghệ 46 B. Các kết quả nghiên cứu trong nước 70 I. Những vấn đề kinh tế - KHCN 71 II. Những vấn đề tồn tại 74 C. Mục tiêu nghiên cứu KC04.15/06-10 74 D. Nội dung nghiên cứu KC04.15/06-10 74 Nguyên liệu phương pháp 76 I. Thu thập giống 76 II. Công nghệ nuôi cấy lớp mỏng tế bào 77 III. Công nghệ phôi tính 81 IV. Công nghệ bioreactor 84 V. Công nghệ vườn ươm hiện đại 95 VI. hình pilot sản xuất giống 99 VII. Chuyển giao công nghệ 99 Kết quả thảo luận 100 Chương I. Thu thập giống 101 Chương II. Công nghệ lớp mỏng tế bào 123 1. Công nghệ lớp mỏng tế bào lát hoa, cà phê 126 2. Công nghệ lớp mỏng tế bào hoa hòang lan, địa lan 147 3. Công nghệ lớp mỏng tế bào hoa lan hồ điệp, ngọc điểm 165 Chương III. Công nghệ phôi tính 179 ii 4. Công nghệ phôi tính hoa hòang lan 182 5. Công nghệ phôi tính hoa địa lan 195 6. Công nghệ phôi tính hoa lan hồ điệp 208 7. Công nghệ phôi tính hoa lan ngọc điểm 222 8. Công nghệ phôi tính lát hoa 235 9. Công nghệ phôi tính cà phê 250 Chương IV. Công nghệ bioreactor 269 10. Công nghệ bioreactor hoa hòang lan 271 11. Công nghệ bioreactor hoa địa lan 286 12. Công nghệ bioreactor hoa lan hồ điệp 302 13. Công nghệ bioreactor hoa lan ngọc điểm 319 14. Công nghệ bioreactor lát hoa 335 15. Công nghệ bioreactor cà phê 353 16. Lựa chọn công nghệ 367 Chương V. Công nghệ vườn ươm hiện đại 371 17. Công nghệ vườn ươm hoa hòang lan 373 18. Công nghệ vườ n ươm hoa địa lan 382 19. Công nghệ vườn ươm hoa lan hồ điệp 391 20. Công nghệ vườn ươm hoa lan ngọc điểm 399 21. Công nghệ vườn ươm lát hoa 408 22. Công nghệ vườn ươm cà phê 414 Chương VI. hình pilot sản xuất giống 420 Chương VII. Chuyển giao công nghệ 428 Kết luận 431 Chương I. Thu thập giống Chương II. Công nghệ nuôi cấy lớp mỏng tế bào Chương III. Công nghệ phôi tính Chương IV. Công nghệ bioreactor Chương V. Công nghệ v ườn ươm hiện đại Chương VI. hình pilot sản xuất giống Chương VII. Chuyển giao công nghệ Các kết quả đạt được 449 Kiến nghị 453 Tài liệu tham khảo 454 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Danh mục các bảng trang 1a. Công nghệ lớp mỏng tế bào cây lát hoa 126 Bảng 1.1: Ảnh hưởng của hypo-Na HgCl 2 đến trùng mẫu nuôi cấy Bảng 1.2: Ảnh hưởng của môi trường bản đến khả năng nuôi cấy lát hoa Bảng 1.3: Ảnh hưởng của khoáng đa lượng MS BA đến khả năng nhân nhanh chồi lát hoa Bảng 1.4: Ảnh hưởng của BA đến nuôi cấy chồi non (cắt dọc thân) Bảng 1.5: Ảnh hưởng của mẫu nuôi cấy kiểu gen đến phát sinh chồi Bảng 1.6: Nhân chồi in vitro Bảng 1.7: Tạo rễ cây lát hoa in vitro Bảng 1a1: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy lớp mỏng tế bào lát hoa Bảng 1a2: Quy trình công nghệ nuôi cấy lớp mỏng tế bào cây lát hoa 1b. Công nghệ lớp mỏng tế bào cây cà phê vối 136 Bảng 1.8: Ảnh hưởng của nồng độ Na-hypo thời gian khử trùng đến khả năng trùng mẫu Bảng 1.9: Khả năng sinh trưởng của cây cà phê vối trên các môi trường khoáng bản bổ sung BA (0,1 mg/l) Bảng 1.10: Ảnh hưở ng của BA đến khả năng vươn thân chồi của mẫu cà phê in vitro Bảng 1.11: Ảnh hưởng của BA đến phát sinh chồi lớp mỏng tế bào Bảng 1.12: Ảnh hưởng của nước dừa (CW) đến khả năng sinh trưởng của cây cà phê in vitro Bảng 1.13: Ảnh hưởng của IBA đến quá trình phát sinh rễ cây cà phê in vitro Bảng 1b1: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy lớp mỏng tế bào cà phê Bảng 1b2: Quy trình công nghệ nuôi cấy lớ p mỏng tế bào cây cà phê 2a. Công nghệ lớp mỏng tế bào hoa hoàng lan 147 Bảng 2.1: Ảnh hưởng của mẫu đến nuôi cấy lớp mỏng tế bào Bảng 2.2: Ảnh hưởng BA 2iP đến sự hình thành chồi (mẫu vùng corm đỉnh sinh trưởng) Bảng 2.3: Ảnh hưởng BA 2iP đến sự hình thành protocorm in vitro qua nuôi cấy bẹ lá non Bảng 2.4: Ảnh hưởng BA IBA đến nhân protocorm của mẫu lớp mỏng tế bào Bảng 2.5: Ảnh hưởng của IBA đến sự hình thành rễ (sau 30 ngày) Bảng 2a1: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy lớp mỏng tế bào hoàng lan Bảng 2a2: Công nghệ nuôi cấy lớp mỏng tế bào hoa hoàng lan 2b. Công nghệ lớp mỏng tế bào hoa địa lan 155 Bảng 2.6: Ảnh hưởng của mẫu nuôi cấy đến sự hình thành protocorm in vitro Bảng 2.7: Ảnh hưởng của auxin đến sự hình thành protocorm in vitro với mẫu nuôi cấy là vùng corm đỉnh sinh trưởng Bảng 2.8: Ảnh hưởng củ a cytokinin đến sự hình thành protocorm in vitro với mẫu viii nuôi cấy là vùng corm đỉnh sinh trưởng Bảng 2.9: Ảnh hưởng của cytokinin đến sự hình thành protocorm in vitro với mẫu nuôi cấy là bẹ lá non Bảng 2.10: Ảnh hưởng của BA NAA đến sự hình thành protocorm in vitro Bảng 2.11: Ảnh hưởng của BA, NAA rhizogen đến sự ra rễ chồi in vitro Bảng 2b1: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy lớp mỏng tế bào địa lan Bảng 2b2: Quy trình công nghệ nuôi cấy lớp mỏng tế bào hoa địa lan 3a. Công nghệ lớp m ỏng tế bào hoa lan hồ điệp 165 Bảng 3.1: Ảnh hưởng của mẫu nuôi cấy lớp mỏng tế bào đến tạo protocorm in vitro Bảng 3.2: Ảnh hưởng của BA NAA đến nuôi cấy lớp mỏng tế bào tạo protocorm in vitro Bảng 3.3: Ảnh hưởng của kiểu gen đến nuôi cấy lớp mỏng tế bào tạo protocorm in vitro Bảng 3.3: Ảnh hưởng của BA NAA đến nhân protocorm in vitro Bảng 3.4: Ảnh hưởng của BA NAA đến tái sinh protocorm in vitro Bảng 3a1: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy lớp mỏng tế bào hồ điệp Bảng 3a2: Quy trình công nghệ nuôi cấy lớp mỏng tế bào hoa lan hồ điệp 3b. Công nghệ lớp mỏng tế bào hoa lan ngọc điểm 172 Bảng 3.5: Ảnh hưởng của mẫu nuôi cấy đến tái sinh lớp mỏng tế bào in vitro Bảng 3.6: Ảnh hưởng của BA 2iP đến tái sinh lớp mỏng tế bào vùng corm đỉnh sinh trưởng in vitro Bảng 3.7: Ảnh hưởng của BA 2iP đến tái sinh lớp mỏng tế bào vùng bẹ lá non in vitro Bảng 3.8: Ảnh hưởng của BA 2iP đến nhân chồi in vitro Bảng 3b1: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy lớp mỏng tế bào ngọc điểm Bảng 3b2: Quy trình công nghệ nuôi cấy lớp mỏng tế bào hoa lan ngọc điểm 4. Công nghệ phôi tính hoa hoàng lan 182 Bảng 4.1: Ảnh hưởng của chất điề u hòa sinh trưởng đến nuôi cấy bẹ lá non tạo PLB Bảng 4.2: Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy 2,4D đến tạo sẹo Bảng 4.3: Ảnh hưởng của NAA 2,4D đến tăng sinh sẹo Bảng 4.4: Ảnh hưởng của NAA BA đến tái sinh sẹo Bảng 4.5: Ảnh hưởng của mẫu nuôi cấy đến tái sinh sẹo Bảng 4.6: Ảnh hưởng của kiểu gen nuôi cấy đến tái sinh sẹo Bảng 4.7: Ảnh hưởng củ a NAA 2,4D đến tạo dịch huyền phù tế bào sẹo Bảng 4.8: Ảnh hưởng của NAA 2,4D đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo Bảng 4.9: Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy, mật độ tế bào đến kích thích tạo dịch huyền phù phôi tính Bảng 4.10: Ảnh hưởng của NAA, BA TDZ đến tái sinh phôi tính Bảng 4.11: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy phôi tính hoa hòang lan Bảng 4.12: Quy trình công nghệ phôi tính hoa hòang lan 5. Công nghệ phôi tính hoa địa lan 195 ix Bảng 5.1: Ảnh hưởng của TDZ NAA đến tạo PLB Bảng 5.2: Ảnh hưởng của 2,4D NAA đến tạo sẹo Bảng 5.3: Ảnh hưởng của 2,4D NAA đến tăng sinh sẹo Bảng 5.4: Ảnh hưởng của BA NAA đến tái sinh sẹo Bảng 5.5: Ảnh hưởng của nguồn gốc sẹo đến tái sinh sẹo Bảng 5.6: Ảnh hưởng của kiểu gen đến tái sinh sẹo Bảng 5.7: Ảnh hưởng của 2,4D NAA đến t ạo dịch huyền phù tế bào sẹo Bảng 5.8: Ảnh hưởng của NAA đến tăng dịch huyền phù tế bào sẹo Bảng 5.9: Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến kích thích tạo dịch huyền phù phôi tính Bảng 5.10: Ảnh hưởng của BA NAA đến tái sinh dịch huyền phù tế bào phôi tính Bảng 5.11: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy phôi tính hoa địa lan Bảng 5.12: Quy trình công nghệ phôi tính hoa địa lan 6. Công nghệ phôi tính hoa lan hồ điệ p 208 Bảng 6.1: Ảnh hưởng của TDZ NAA đến tạo phôi PLB Bảng 6.2: Ảnh hưởng của 2,4D NAA đến tạo sẹo Bảng 6.3: Ảnh hưởng của 2,4D NAA đến tăng sinh sẹo Bảng 6.4: Ảnh hưởng của môi trường, BA NAA đến tái sinh sẹo Bảng 6.5: Ảnh hưởng của nguồn gốc sẹo đến tái sinh sẹo Bảng 6.6: Ảnh hưởng của kiểu gen đến tái sinh sẹo Bảng 6.7: Ảnh hưở ng của 2,4D NAA đến tạo dịch huyền phù tế bào sẹo Bảng 6.8: Ảnh hưởng của NAA đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo Bảng 6.9: Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến kích thích tạo dịch huyền phù phôi tính Bảng 6.10: Ảnh hưởng của BA NAA đến tái sinh dịch huyền phù tế bào phôi tính Bảng 6.11: Bảng 6.12: Quy trình công nghệ phôi tính hoa lan hồ điệp 7. Công nghệ phôi tính hoa lan ngọc điểm 222 B ảng 7.1: Ảnh hưởng của khoáng đa lượng đến tạo PLB Bảng 7.2: Ảnh hưởng của TDZ NAA đến tạo PLB Bảng 7.3: Ảnh hưởng của IAA đến tạo sẹo Bảng 7.4: Ảnh hưởng của IAA kinetin đến tăng sinh sẹo Bảng 7.5: Ảnh hưởng của NAA BA đến tái sinh tế bào sẹo Bảng 7.6: Ảnh hưởng của mẫu nuôi cấy đến tái sinh sẹo Bảng 7.7: Ảnh hưởng của kiể u gen đến tái sinh sẹo Bảng 7.8: Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến tạo dịch huyền phù tế bào sẹo Bảng 7.9: Ảnh hưởng của 2,4D kinetin đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo Bảng 7.10: Ảnh hưởng của BA đến kích thích tạo dịch huyền phù tế bào phôi tính Bảng 7.11: Ảnh hưởng của NAA BA đến tái sinh tế bào dịch huyền phù phôi tính Bảng 7.12: Nội dung các bước, th ời gian môi trường nuôi cấy phôi tính hoa lan ngọc điểm x Bảng 7.13: Quy trình công nghệ phôi tính hoa lan ngọc điểm 8. Công nghệ phôi tính cây lát hoa 235 Bảng 8.1.1: Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến tạo sẹo các mẫu nuôi cấy Bảng 8.1.2: Ảnh hưởng của mẫu cấy 2,4D đến tỷ lệ tạo sẹo Bảng 8.2: Ảnh hưởng của môi trường, 2,4D BA đến nhân sinh khối tế bào sẹo trên môi trường bán rắn Bảng 8.3: Ảnh hưởng môi trường, BA kinetin đến tái sinh sẹo Bảng 8.4. Ảnh hưởng của nguồn gốc sẹo đến tái sinh sẹo Bảng 8.5: Ảnh hưởng của kiểu gen đến tái sinh sẹo Bảng 8.6: Ảnh hưởng của 2,4D BA đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo Bảng 8.7: Ảnh hưởng của mật độ tế bào ban đầu đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo Bảng 8.8: Ảnh hưởng của sucrose đến kích thích tạo phôi tính Bảng 8.9: Ảnh hưởng của TDZ đến tạo phôi tính Bảng 8.10: Ảnh hưởng của BA kinetin đến tái sinh phôi tính (chưa qua nuôi cấy kích thích tạo phôi tính) Bảng 8.11: Ảnh hưởng của BA kinetin đến tái sinh phôi tính Bảng 8.12: Ảnh hưởng của IAA, kinetin nước dừa đến nhân chồi lát hoa tái sinh từ phôi tính Bảng 8.13: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy phôi tính lát hoa Bảng 8.14: Quy trình công nghệ phôi tính lát hoa 9. Công nghệ phôi tính cây cà phê vối 250 Bảng 9.1.1: Ảnh hưởng của môi trường khoáng bản các chất điều hòa sinh trưởng đến tạo sẹo Bảng 9.1.2: Ảnh hưởng của môi trường khoáng bản các chất điều hòa sinh trưởng đến tạo sẹo xốp vàng chanh Bảng 9.1.3: Ảnh hưởng của môi trường khoáng bản các chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng sẹo xốp vàng chanh Bảng 9.2: Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng tă ng sinh sẹo xốp vàng chanh Bảng 9.3: Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến tái sinh tế bào sẹo Bảng 9.4: Ảnh hưởng của mẫu nuôi cấy đến tái sinh sẹo Bảng 9.5: Ảnh hưởng của kiểu gen đến tái sinh sẹo Bảng 9.6: Ảnh hưởng của khối lượng tế bào sẹo đưa vào nuôi cấy ban đầu đến tạo dịch huyền phù tế bào (sau 14 ngày nuôi cấy) Bảng 9.7: Độ ng thái sinh trưởng dịch huyền phù tế bào (sau 6 tuần nuôi cấy) Bảng 9.8: Ảnh hưởng của các chất điều hoà sinh trưởng đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo (sau 14 ngày nuôi cấy) Bảng 9.9: Ảnh hưởng của đường sucrose đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo (sau 14 ngày nuôi cấy) Bảng 9.10: Ảnh hưởng của lần cấy truyền sẹo đến kích thích tạo phôi tính Bảng 9.11: Ảnh hưởng của kh ối lượng tế bào nuôi cấy ban đầu đến kích thích tạo phôi tính Bảng 9.12: Ảnh hưởng của nồng độ đường sucrose kích thích tạo phôi tính Bảng 9.13: Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến nuôi cấy kích thích tạo phôi tính Bảng 9.14: Ảnh hưởng của thời gian kích thích đến tái sinh dịch huyền phù tế bào xi phôi tính Bảng 9.15: Ảnh hưởng của thể tích trải tế bào đến tái sinh dịch huyền phù tế bào phôi tính Bảng 9.16: Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến tái sinh dịch huyền phù tế bào phôi tính Bảng 9.17: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy phôi tính cà phê vối Bảng 9.18: Quy trình công nghệ phôi tính cây cà phê 10. Công nghệ bioreactor hoa hoàng lan 271 Bảng 10.1: Ảnh hưởng BA IBA đến nhân chồi protocorm Bảng 10.2: Ảnh hưởng BA IBA đến nhân chồi protocorm Bảng 10.3: Chọ n dòng sẹo sinh trưởng nhanh qua các chu kỳ nuôi cấy Bảng 10.4: Ảnh hưởng của 2,4D NAA đến tạo dịch huyền phù tế bào sẹo trong bioreactor Bảng 10.5: Ảnh hưởng của 2,4D NAA đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo trong bioreactor Bảng 10.6: Ảnh hưởng của ánh sáng đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo PLB Bảng 10.7: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo PLB B ảng 10.8: Ảnh hưởng của tốc độ cánh khuấy đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo PLB Bảng 10.9: Ảnh hưởng của NAA BA đến kích thích tạo dịch huyền phù tế bào phôi tính trong bioreactor Bảng 10.10: Ảnh hưởng của NAA BA đến tái sinh dịch huyền phù tế bào phôi tính trong bioreactor Bảng 10.11: Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng khoáng đến nhân nhanh protocorm trên môi trường agar Bảng 10.12: Ảnh hưởng của nhịp điệu nuôi cấy đến nhân protocorm phát tri ển chồi Bảng 10.13: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy nhân nhanh hoa hoàng lan bằng công nghệ bioreactor Bảng 10.14: Quy trình công nghệ bioreactor hoa hoàng lan 11. Công nghệ bioreactor hoa địa lan 286 Bảng 11.1: Ảnh hưởng của BA NAA đến tạo protocorm Bảng 11.2: Ảnh hưởng của BA NAA đến tạo protocorm Bảng 11.3: Chọn dòng sẹo sinh trưởng nhanh qua các chu kỳ nuôi cấy Bảng 11.4: Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy NAA đến tạo dịch huyền phù tế bào sẹo trong bioreactor B ảng 11.5: Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy NAA đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo trong bioreactor Bảng 11.6: Ảnh hưởng của ánh sáng đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo PLB Bảng 11.7: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo PLB Bảng 11.8: Ảnh hưởng của tốc độ cánh khuấy đến tăng sinh dịch huyền phù tế bào sẹo PLB Bảng 11.9: Ảnh hưởng của NAA BA đến kích thích tạo dịch huyền phù tế bào [...]... giao công nghệ) : Chuyển giao công nghệ phôi tính bioreactor trên cây cà phê hoa lan - Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KHCN Hải Phòng: chuyển giao công nghệ phôi tính bioreactor trên cây hoa lan hồ điệp ngọc điểm - Công ty cổ phần Thiên Phong (Khu nông nghiệp công nghệ cao) (ký thỏa thuận): Chuyển giao công nghệ phôi tính bioreactor trên cây hoa lan, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp. .. trong các bioreactor dung tích 1-2000 lít Bioreactor đã được sử dụng để nhân nhanh phôi tính trên quy thương mại trên nhiều lòai cây trồng nông nghiệp, đã tạo ra sự thay đổi lớn phát triển nền hàng hóa nông nghiệp hiện đại 2 Nghiên cứu phát triển công nghệ lớp mỏng tế bào, công nghệ phôi tính công nghệ bioreactor trên các lòai cây trồng kinh tế như hoa lan, cây cà phê cây lát hoa;... đến tính cảm ứng tái sinh thực vật Hơn 200 lòai cây trồng đã được nhân giống bằng phôi tính Phôi tính được tái sinh từ các tế bào sẹo phân hóa in vitro Phôi tính hệ số nhân giống cao Các tế bào sinh dưỡng nuôi cấy in vitro thể tạo ra phôi tính một cách trực tiếp hoặc thông qua giai đọan trung gian là sẹo Tế bào sẹo thể phân chia theo cấp số nhân khi phân. .. vi nhân giống dựa vào công nghệ nền của công nghệ lớp mỏng tế bào, công nghệ phôi tính công nghệ bioreactor Kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào đã được Trần Thanh Vân cs phát triển từ những năm 70, được công bố trên tạp chí Nature 1973, được xem như là một kỹ thuật để tái sinh các lòai cây trồng khó tái sinh nhân nhanh một số lòai hoa như lily Đây là kỹ thuật tạo quan bất định liên... hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến sinh trưởng cây con in xvi 408 414 vivo (giai đoạn 0-6tháng) Bảng: Quy trình công nghệ vườn ươm cây cà phê hình pilot sản xuất giống hình nhân giống hoa hoàng lan bằng công nghệ bioreactor hình nhân giống hoa địa lan bằng công nghệ bioreactor hình nhân giống hoa lan hồ điệp bằng công nghệ bioreactor hình nhân giống hoa lan ngọc điểm bằng công nghệ. .. lòai cây nông nghiệp, lâm nghiệp dược liệu khác Hệ thống vi nhân giống đã được xây dựng thành công những lòai cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả Sự tòan cầu hóa của công nghiệp vi nhân giống đã diễn ra tích cực trong thập niên 80 thế kỷ XX Sự mở rộng công nghiệp vi nhân giống không chỉ góp phần tăng năng suất cây trồng mà còn thúc đẩy công nghệ hóa các mặt hàng nông nghiệp 1 Công nghệ vi nhân. .. tính sẽ tạo ra số lượng phôi tính khổng lồ trong một thời gian ngắn Với cây cà phê, người ta thể sản xuất 600.000 phôi tính từ 1g sinh khối ban đầu trong vài tháng Phôi tính thể nẩy mầm trực tiếp thành cây do phôi tính chứa một lượng chất dinh dưỡng tương tự với phôi nội nhũ Phôi tínhmột đơn vị nhân giống, khả năng công nghiệp hóa tự động hóa quá trình nhân giống quy. .. nhân giống quy lớn, đặc biệt là nhân giống bằng bioreactor Công nghệ bioreactor đã được ứng dụng trong sản xuất tế bào quy lớn để chiết rút được các chất chống ung thư Các bioreactor quy trên 20.000 lít đã được sử dụng trong sản xuất công nghiệp Takayama Misawa là những người đầu tiên công bố việc sử dụng bioreactor vào nhân giống thực vật Kỹ thuật này sau đó đã được áp dụng vào các lòai... Công nghệ đạt trình độ trong nước [6] Xây dựng hình pilot sản xuất giống: bằng công nghệ nuôi cấy tế bào phôi tính bioreactor với công suất 1 triệu cây /năm: - PTNTĐ phía Nam về CNTBTV với công suất 1 triệu cây /năm [7] Đã chuyển giao công nghệ ký biên bản thỏa thuận: chuyển giao công nghệ phôi tính bioreactor cho 4 đơn vị sản xuất giống nhiều tiềm năng như: - Viện KHKT Nông Lâm nghiệp. .. phôi) Bảng 14.10 Ảnh hưởng BA KI đến tái sinh phôi tính Bảng 14.11: Ảnh hưởng của nhịp điệu nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển chồi Bảng 14.12: Nội dung các bước, thời gian môi trường nuôi cấy nhân nhanh lát hoa bằng công nghệ bioreactor Bảng 14.13: Quy trình công nghệ bioreactor cây lát hoa 15 Công nghệ bioreactor cây cà phê vối Bảng 15.1: Chọn dòng sẹo sinh trưởng nhanh qua các chu kỳ . NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOREACTOR, CÔNG NGHỆ TẾ BÀO LỚP MỎNG, VÀ PHÔI VÔ TÍNH PHỤC VỤ NHÂN NHANH MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ Ở QUY MÔ CÔNG NGHIỆP KC04.15/06-10 Cơ quan chủ. 101 Chương II. Công nghệ lớp mỏng tế bào 123 1. Công nghệ lớp mỏng tế bào lát hoa, cà phê 126 2. Công nghệ lớp mỏng tế bào hoa hòang lan, địa lan 147 3. Công nghệ lớp mỏng tế bào hoa lan hồ. III. Công nghệ phôi vô tính 179 ii 4. Công nghệ phôi vô tính hoa hòang lan 182 5. Công nghệ phôi vô tính hoa địa lan 195 6. Công nghệ phôi vô tính hoa lan hồ điệp 208 7. Công nghệ phôi vô tính
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ứng dụng công nghệ bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp, nghiên cứu ứng dụng công nghệ bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp, nghiên cứu ứng dụng công nghệ bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn