Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ và hệ thống máy, thiết bị cho mô hình sản xuất lúa theo hướng cơ giới hóa đồng bộ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH)

195 480 1
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2014, 19:34

Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ và hệ thống máy, thiết bị cho mô hình sản xuất lúa theo hướng cơ giới hóa đồng bộ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.07/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG MÁY, THIẾT BỊ CHO HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG GIỚI HOÁ ĐỒNG BỘ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ĐBSCL) VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (ĐBSH) MÃ SỐ KC.07.06/06-10 quan chủ trì đề tài: Viện điện Nông Nghiệp Công Nghệ sau thu hoạch Chủ nhiệm đề tài: TS. Chu Văn Thiện 8723 Hà Nội - 2010 BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.07/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG MÁY, THIẾT BỊ CHO HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG GIỚI HOÁ ĐỒNG BỘ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ĐBSCL) VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (ĐBSH) MÃ SỐ KC.07.06/06-10 Chủ nhiệm đề tài quan chủ trì đề tài Phó Viện Trưởng TS. Chu Văn Thiện TS. Trần Thị Mai Ban chủ nhiệm chương trình Văn phòng các chương trình KHCN KC.07/06-10 Trọng điểm cấp nhà nước Chủ nhiệm chương trình Phó giám đốc PGS.TSKH Phan Thanh Tịnh TS. Nguyễn Thiện Thành Hà Nội - 2010 1 BÁO CÁO THỐNG KÊ KÊT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ hệ thống máy, thiết bị cho hình sản xuất lúa theo hướng giới hoá đồng bộ đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) vùng đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH)”. Mã số: KC.07.06/06-10; Thuộc chương trình: Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.07/06-10 “Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ phục v ụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn”. 2. Chủ nhiệm đề tài: Họ tên: TS. Chu Văn Thiện Ngày, tháng, năm sinh: 04-02-1955 Nam/ Nữ: Nam Học hàm, học vị: Tiến sỹ Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính. Chức vụ: Phó viện trưởng Viện CĐNN & CNSTH. Điện thoại: CQ: 04.38685636. NR: 04.35653797.; Mobile: 091.3552974 Fax: 04. 38689131 E-mail: chuthienvcd@gmail.com Tên tổ chức đang công tác: Viện điện NN&CNSTH Địa chỉ tổ chức: 126 đường Trung Kính, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà N ội. Địa chỉ nhà riêng: Số 32, Ngõ 156, Phố Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. 3. Tổ chức chủ trì đề tài: Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện điện Nông nghiệp CNSTH. Điện thoại: 04.38689187. Fax: 04.8689131 E-mail: info@viaep.org.vn ; Website: http://www.viaep.org.vn. Địa chỉ: Viện điện Nông nghiệp CNSTH, 126 Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Họ tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TSKH. Phan Thanh Tịnh Số tài khoản: 931.01.056 mở tại Kho bạc Đống Đa- Hà Nội. Tên quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học Công nghệ. VIỆN ĐIỆN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2010 2 II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Thời gian thực hiện đề tài: - Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 5 năm 2010 - Thực tế thực hiện: Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 6 năm 2010 - Được gia hạn : Một lần: Gia hạn 01tháng (từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 6 năm 2010) 2. Kinh phí sử dụng kinh phí: a) Tổng số kinh phí thực hiện: 5.300.000tr.đ, trong đó: + Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 3.300.000tr.đ. + Kinh phí từ các ngu ồn khác: 2.000.000tr.đ. b) Tình hình cấp sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số TT Thời gian (Tháng, năm) Kinh phí (Tr.đ) Thời gian (Tháng, năm) Kinh phí (Tr.đ) Ghi chú (Số đề nghị quyết toán) 1 12/2008 2.000 12/2008 2.000 2 12/2009 1.130 12/2009 791 3 5/2010 170 5/2010 356 3.300 c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: Đơn vị tính: Triệu đồng Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số T T Nội dung các khoản chi Tổng SNKH Nguồn khác Tổng SNKH Nguồ n khác 1 Trả công lao động (khoa học, phổ thông) 1.190 860 330 1.070 740 330 2 Nguyên, vật liệu, năng lượng 360 190 170 397 227 170 3 Thiết bị, máy móc 1.960 1.560 400 2.043 1643 400 4 Xây dựng, sửa chữa nhỏ 1.100 1.100 1.100 1.100 5 Chi khác 690 690 690 690 Tổng cộng 5.300 3.300 2.000 5.300 3.300 2.000 - Lý do thay đổi (nếu có): 3 1- Công văn số 98/VPCT-HCTH của VPCCT - BKHCN ký ngày 30/5/2008 về việc cho phép điều chỉnh một số hạng mục kinh phí. 2 - Công văn số: 564/VPCT-HCTH của VPCCT - BKHCN ký ngày 17/12/2009 về việc cho phép điều chỉnh một số hạng mục kinh phí. 3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài: (Liệt kê các quyết định, văn bản của quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì đề tài, (đơn, kiến nghị điều chỉnh nếu có) Số TT Số, thời gian ban hành văn bản Tên văn bản Ghi chú 1 Quyết định số: 1583/ QĐ- BKHCN ngày 8/3/2007 Về việc phê duyệt các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài. 2 Quyết định số: 2747/ QĐ- BKHCN ngày 19/11/2007 Về việc phê duyệt kinh phí của đề tài 3 Hợp đồng số: 06/2007/HĐ- ĐTCT- KC.07/06-10 ngày 20/12/2007 Hợp đồng NCKH & PTCN về CGH đồng bộ cây lúa cho hai vùng đồng bằng 4 Công văn số: 107/VCĐNN&CNSTH ngày 20/4/2008 Về việc đề nghị điều chỉnh một số hạng mục kinh phí. 5 Công văn số 98/VPCT- HCTH của VPCCT ngày 30/5/2008 Cho phép điều chỉnh một số hạng mục kinh phí theo đề nghị của công văn số: 107/VCĐNN & CNSTH 6 Công văn số: 185/VCĐ-KH ngày 23/7/2009 Về việc xin mua sắm thiết bị trực tiếp 7 Quyết định số: 1682/QĐ- BKHCN ngày 21/8/2010 Về việc cho phép mua sắm thiết bị trực tiếp máy gặt đập liên hợp 8 Công văn số: 243/VCĐNN&CNSTH ngày 25/10/2009 Về việc đề nghị điều chỉnh một số hạng mục kinh phí.( mua 01 máy cấy triển khai công nghệ mạ thảm trên ruộng ĐBSH ) 4 9 Công văn số: 564/VPCT- HCTH của VPCCT ngày 17/12/2009 Cho phép điều chỉnh một số hạng mục kinh phí theo đề nghị của công văn số: 243/VCĐNN&CNSTH. 10 Công văn số: 84/VCĐ-KH- CV ngày 20/5/2010 Về việc đề nghị điều chỉnh thời gian gia hạn 1tháng 11 Công văn số: 276/VPCT- HCTH của VPCCT ngày 31/5/2010 Cho phép gia hạn 1 tháng 4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài: Số TT Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh Tên tổ chức đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chủ yếu Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú 1 Viện Lúa ĐBSCL Viện Lúa ĐBSCL Xây dựng hình CGH đồng bộ ĐBSCL hình giới hóa đồng bộ sản xuất cây lúa tại vùng ĐBSCL Viện Cây lương thực cây thực phẩm Xây dựng hình CGH đồng bộ ĐBSH hình giới hóa đồng bộ sản xuất cây lúa tại vùng ĐBSH - Lý do thay đổi: Chọn địa điểm xây dựng tại Viện Cây lương thực&cây thực phẩm 5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài: Số TT Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Sản phẩm chủ yếu đạt được 1 TS. Chu Văn Thiện TS.Chu Văn Thiện Chủ nhiệm đề tài MHCGH cây lúa 2 vùng 2 TS.Lê Văn Bảnh 3 TS. Đậu Thế Nhu TS. Đậu Thế Nhu Thư ký đề tài MHCGH cây lúa 2 vùng 4 TS. Hoàng Bắc Quốc TS. Hoàng Bắc Quốc Xây dựng hình tại ĐBSCL MHCGH cây lúa ĐBSCL 5 TS. Nguyễn Quốc Việt TS. Nguyễn Quốc Việt XDQTCN – CGHSX lúa XDQTCN – CGHSX lúa 5 6 Th.S Trịnh Duy Đỗ Th.S Trịnh Duy Đỗ Xây dựng hình tại ĐBSH MHCGH cây lúa vùng ĐBSH 7 TS. Đỗ Hữu Khi TS. Đỗ Hữu Khi Xây dựng hình tại ĐBSH MHCGH cây lúa ĐBSH 8 KS. Trần Văn Triệu KS. Trần Văn Triệu Tham gia điều tra khảo sát CGH Báo cáo điều tra, khảo sát, xây dựng MH tổ chức 9 Th.S. Nguyễn Xuân Thủy Th.S. Nguyễn Xuân Thủy Lựa chọn thiết bị Hệ thống thiết bị hình 10 KS. Phạm Thị Thắm KS. Phạm Thị Thắm Xây dựng hình tại ĐBSH MHCGH cây lúa ĐBSH - Lý do thay đổi ( nếu có): TS. Lê Văn Bảnh không thời gian tham gia ĐT. 6. Tình hình hợp tác quốc tế: Số TT Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia…) Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia ) Ghi chú 1 Đoàn đi tham quan học hỏi kinh nghiệm tại Trung quốc: 1 đoàn 6 người x 7ngày vào 12/2008 Tổng kinh phí: 89.428Tr Đoàn đi tham quan học hỏi kinh nghiệm tại Hàn Quốc: 1 đoàn 2 người x 5ngày vào 5/2009 Tổng kinh phí: 89.243,959Tr - Lý do thay đổi : Theo quyết định điều chỉnh đoàn ra số 2099/QĐ-BKHCN ngày 23/9/2008 - Công Văn số: 401 VPCT – HCTH ký ngày 16/12/2008 v/v điều chỉnh đoàn ra. 7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: Số TT Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) Ghi chú* I Hội thảo cán bộ nông dân thôn xã hai vùng 12/2009 Hội thảo cán bộ nông dân thôn xã hai vùng 12/ 2009 6 Họp cán bộ nông dân triển khai 10/2008 Họp cán bộ, nông dân triển khai quy hoạch ruộng đất 10/2008 Họp cán bộ, nông dân triển khai thực hiện quy trình CGH lần1 Họp cán bộ, nông dân triển khai thực hiện quy trình CGH lần2 Họp cán bộ, nông dân triển khai thực hiện quy trình CGH lần3 II Hội thảo các chuyên đề 12/2009 Hội thảo các chuyên đề 12/ 2009 Hội thảo chuyên đề làm đất 10/2008 Hội thảo chuyên đề Làm mạ 10/2008 Hội thảo chuyên đề cấy 10/2008 Hội thảo chuyên đề máy gieo 10/2008 Hội thảo chuyên đề chăm sóc 12/2009 Hội thảo chuyên đề LHM thu hoạch 12/2009 Hội thảo chuyên đề máy sấy 12/2009 Hội thảo chuyên đề hình tổ chức quản lý 12/2009 III Hội thảo trình diễn hai hình 12/2009 Hội thảo trình diễn 2 hình 12/ 2009 Hội thảo trình diễn 12/2009 7 8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu: (Nêu tại mục 15 của thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra khảo sát trong nước nước ngoài) Thời gian (Bắt đầu, kết thúc) Người, quan thực hiện Số TT Các nội dung, công việc chủ yếu (Các mốc đánh giá chủ yếu) Thực tế đạt được 1 Nội dung 1 : Nghiên cứu đề xuất hình tổ chức CGH sản xuất lúa tại hai vùng 1/2008- 10/2008 Trần Văn Triệu VCĐNN&CNSTH 2 Nội dung 2 : Nghiên cứu xây dựng quy trình CGHSX lúa phù hợp với 2 hình 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất mạ thảm trên ruộng. 2. Nghiên cứu xây dựng quy trình CGH đồng bộ sản xuất lúa 2 MH thuộc 2 vùng. 1/2008- 10/2008 1/2008- 6/2008 1/2008- 10/2008 TS.Nguyễn Quốc Việt VCĐNN&CNSTH TS. Hoàng Bắc Quốc- Viện Lúa ĐBSCL 3 Nội dung 3 : Nghiên cứu lựa chọn hệ thống thiết bị CGHSX lúa cho 2 hình 1/2008- 10/2008 ThS. Nguyễn Xuân Thủy VCĐNN&CNSTH 4 Nội dung 4 : Xây dựng hình giới hoá sản xuất lúa tại hai vùng 1. Xây dựng hình tổ chức giới hóa: 2. Vận hành hệ thống thiết bị CGH đồng bộ tại hai hình. 1/2008- 12/2009 1-ThS. Trịnh Duy Đỗ VCĐNN&CNSTH 2-TS. Hoàng Bắc Quốc- Viện Lúa ĐBSCL 5 Nội dung 5 : 1. Tổ chức hội thảo, hội nghị 2 Báo cáo tổng kết đề tài 12/2009 5/2010 1-Th.S Trịnh Duy; 2-TS. Hoàng Bắc Quốc 3-TS Chu Văn Thiện; 4- TS. Đậu Thế Nhu; 8 III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra: a) Sản phẩm Dạng I: Số TT Tên sản phẩm chỉ tiêu chất lượng chủ yếu Đơn vị đo Số lượng Theo kế hoạch Thực tế đạt được 1 hình giới hoá đồng bộ tại ĐBSH hình 01 Quy ≥ 30 ha Giảm chi phí lao động 20-30% Giảm chi phí giống 15- 20% Giảm tổn thất STH 15- 20% - khả năng nhân rộng 30 20-33 32-38 45-50 khả năng nhân rộng 2 hình giới hoá đồng bộ tại ĐBSCL hình 01 Quy ≥ 50 ha Giảm chi phí lao động 20-30% Giảm chi phí giống 15- 20% - Giảm tổn thất STH 15-20% khả năng nhân rộng 50 20-30 32-38 45-50 khả năng nhân rộng b) Các chuyên đề KH – KT 1 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình giới hoá sản xuất lúa tại một số tỉnh hai vùng Báo cáo 02 Đạt yêu cầu, mục đích đề ra của đề tài Đạt yêu cầu, mục đích đề ra của đề tài 2 Báo cáo chuyên đề về tổ chức, quản lý sử dụng giới hoá đồng bộ sản xuất lúa tại 2 hình Báo cáo 02 Đạt yêu cầu, mục đích đề ra của đề tài Đạt yêu cầu, mục đích đề ra của đề tài [...]... trình CGHSX lúa phù hợp với 2 hình 1 Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất mạ thảm trên ruộng 2 Nghiên cứu xây dựng quy trình CGH đồng bộ sản xuất lúa 2 MH thuộc 2 vùng Nội dung 3: Nghiên cứu lựa chọn hệ thống thiết bị CGHSX lúa cho 2 hình 1 Lựa chọn máy kéo, hệ thống di động máy làm đất 2 Nghiên cứu, lựa chọn hệ thống thiết bị sản xuất mạ thảm trên ruộng cho ĐBSCL 3 Nghiên cứu, lựa chọn máy... rộng vào sản xuất Vì vậy, việc thực hiện đề tài Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ hệ thống máy, thiết bị cho hình sản xuất lúa theo hướng CGH đồng bộ đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) vùng đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH)” nhằm thực hiện CGH đồng bộ tất cả các khâu từ làm đất, gieo, cấy, chăm sóc thu hoạch là việc làm hết sức cần thiết, nhằm tăng năng suất, giảm thất thoát, giải quy t... PHÙ HỢP CHO VÙNG ĐBSH 2.1 TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH CGH SẢN XUẤT LÚA 2.2 XÂY DỰNG QUY TRÌNH CGH SẢN XUẤT LÚA PHÙ HỢP VỚI HAI HÌNH (ĐBSH ĐBSCL) 2.3 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RIÊNG KHI ỨNG DỤNG QUY TRÌNH VÀO HÌNH ĐBSH ĐBSCL Chương 3: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỆ THỐNG THIẾT BỊ CGH SẢN XUẤT LÚA CHO HAI HÌNH 3.1 LỰA CHỌN MÁY KÉO HỆ THỐNG DI ĐỘNG 3.2 LỰA CHỌN MÁY CHO KHÂU LÀM ĐẤT 3.3 LỰA CHỌN MÁY CHO KHÂU... thoát, giải quy t được tình trạng bức xúc về lao động tính khẩn trương của mùa vụ Đề tài Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ hệ thống máy, thiết bị cho hình sản xuất lúa theo hướng CGH đồng bộ đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) vùng đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH)”, Mã số KC.07.06/06-10 thuộc chương trình KHCN phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp 3 nông thôn (KC.07/06-10) Thời gian thực hiện 30 tháng... bằng giới phù hợp 3 Xây dựng được hai hình CGH đồng bộ sản xuất lúa tại hai vùng Nội dung nghiên cứu: Nội dung 1: Nghiên cứu đề xuất hình tổ chức CGH sản xuất lúa tại hai vùng 1 Điều tra khảo sát thực trạng giới hoá (tổ chức, sử dụng thiết bị. v.v) sản xuất lúa tại một số tỉnh hai vùng 2 Nghiên cứu đề xuất hình thức tổ chức hình CGH tại hai vùng Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình. .. hai vùng 4 Lựa chọn máy phục vụ khâu thu hoạch thích hợp với hai vùng 4 5 Nghiên cứu, lựa chọn máy sấy thích hợp với vùng ĐBSCL Nội dung 4: Xây dựng hình giới hoá sản xuất lúa tại hai vùng 1 Xây dựng hình tổ chức giới hóa: 2 Vận hành hệ thống thiết bị CGH đồng bộ tại hai hình - Nghiên cứu tổ chức sử dụng các thiết bị dịch vụ kỹ thuật - Vận hành theo dõi hoạt động hệ thống máy thiết. .. sánh với trình độ công nghệ so với khu vực thế giới ) - Đã điều tra khảo sát thực trạng CGH sản xuất lúa tại một số tỉnh hai vùng - Đã nghiên cứu đề xuất hình thức tổ chức hình CGH tại hai vùng - Đã xây dựng được quy trình CGHSX lúa phù hợp với 2 hình - Đã lựa chọn được hệ thống thiết bị CGHSX lúa phù hợp cho 2 hình - Đã xây dựng được hai hình CGH sản xuất lúa tại hai vùng đánh giá... hành nội dung tiến độ như sau: - Năm 2007-2008: Điều tra, khảo sát tình hình CGH sản xuất lúa tại một số tỉnh hai vùng; Lựa chọn địa điểm xây dựng hình; Nghiên cứu xây dựng quy trình lựa chọn hệ thống thiết bị Bắt đầu xây dựng hình CGH sản xuất lúa khảo nghiệm hệ thống thiết bị - Năm 2009: Tiếp tục xây dựng hình CGH sản xuất lúa tại hai vùng (thành lập ban quản lý hình, tổ dịch... tài quan chủ trì là Viện Điện Nông Nghiệp Công Nghệ sau thu hoạch Mục tiêu của đề tài 1 Lựa chọn được quy trình công nghệ hệ thống máy, thiết bị phù hợp để thực hiện CGH đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, góp phần giải quy t tình trạng bức xúc về lao động tính khẩn trương của mùa vụ tại hai vùng sản xuất lúa tập trung 2 Đề xuất xây dựng được hình tổ chức sản xuất lúa bằng. .. GIEO CẤY 3.4 LỰA CHỌN MÁY CHO KHÂU CHĂM SÓC 3.5 LỰA CHỌN MÁY CHO KHÂU THU HOẠCH 3.6 LỰA CHỌN MÁY CHO KHÂU SẤY LÚA ĐBSCL Chương 4: XÂY DỰNG HÌNH CGH SẢN XUẤT LÚA 4.1 XÂY DỰNG HÌNH CGH SẢN XUẤT LÚA 4.2 VẬN HÀNH HỆ THỐNG THIẾT BỊ TẠI HAI HÌNH 4.3 TRANG BỊ CGH THEO QUY SẢN XUẤT LÚA MỖI VÙNG Chương 5: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI HÌNH 5.1 HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TỪNG KHÂU CÔNG VIỆC 5.2 . đề tài Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ và hệ thống máy, thiết bị cho mô hình sản xuất lúa theo hướng CGH đồng bộ ở đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH)”. Đề tài Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ và hệ thống máy, thiết bị cho mô hình sản xuất lúa theo hướng CGH đồng bộ ở đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH)”,. CỨU LỰA CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG MÁY, THIẾT BỊ CHO MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG CƠ GIỚI HOÁ ĐỒNG BỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ĐBSCL) VÀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (ĐBSH) MÃ SỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ và hệ thống máy, thiết bị cho mô hình sản xuất lúa theo hướng cơ giới hóa đồng bộ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ và hệ thống máy, thiết bị cho mô hình sản xuất lúa theo hướng cơ giới hóa đồng bộ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ và hệ thống máy, thiết bị cho mô hình sản xuất lúa theo hướng cơ giới hóa đồng bộ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay